Öğretim Üyesi Dr. Muhammet Baki MİNAZın Kitap Yayını

Fakültemizin Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Muhammet Baki MİNAZ'ın '' ETİK LİDERLİK'' Adlı kitabı yayınlanmıştır.

 

Kitap Tanıtımı:

Evrensel olarak doğru davranışı tanımlayan etik, tüm insanlar için iyiyi kötüden ayırmaya yarayan ilke, kural ve değerler bütününü ifade eder. Kamuda etik ise devletin yönetimsel alanda etik davra­nış değerleri ve standartlarına karşılık gelir. Kamuda etik değerlerin yaşama geçirilmesi, etik davranışları destekleyen etik bir altyapının oluşturulmasına bağlıdır. Kamu yönetiminde etik altyapı, kamu gücünün etik dışı kullanılmasına set çeken düzenlemeler ve mekaniz­malar bütünüdür.

Lider bir işte çalışanlarla birlikte hareket eden, onları hedefe yönlendirebilme becerisine sahip, değişik fikirlere ve görüşlere saygı duyabilen, arkasında ve yanında bulunan kişileri yönlendirebilen ve onlara yeni bakış açıları katarak vizyon çizebilen kişidir. Liderleri diğer insanlardan farklı kılan ve birçok kişi arasından ayrılarak lider olmasını sağlayan bir takım özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerin başında dürüstlük, doğruluk, motive edici olma, girişkenlik, iletişime açık olma, özgüven yüksekliği ve istikrarlı olmak gibi moral değerler gelmektedir. Moral güce dayanarak astlarını etkilemeye yönelik bir liderlik biçimi olarak tanımlanan etik liderliğin en belirgin özelliği ise liderliğinin güç kaynağının moral güce dayanmasıdır. Etik lider; işgörenler üzerinde güçlü bir etki oluşturan, kendisine ve işine yönelik olarak moral bir bakış açısına sahip olan ve işgörenlerin iş amaçlarını gerçekleştirmelerine yardım eden kişidir.

Etik Liderlik adıyla hazırlanmış olan bu çalışmanın, Türk Kamu Yönetiminin ve özellikle de Türk Eğitim Sisteminin etik değerlere bağlı işlemesine katkı sağlaması umulmaktadır.


Eğitim Fakültesi
12 Nisan 2018