.
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarı Yılı Yatay Geçiş Duyurusu
            T.C.
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK YÜKSEKOKULLARI
 
YATAY GEÇİŞ ESASLARI
 
24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre, Üniversitemiz Programlarına kurumlar arası yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli belgeler ile ortak esaslar aşağıya çıkarılmıştır
 
A – KOŞULLAR: 
 
1-Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
 
             2- Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.
          3- İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ikinci fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.
4-  Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
5-Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
6-Dörtlü veya yüzlü siteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.
7- Bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almış olanlar, yatay geçiş başvurusu yapamazlar.
8-Üniversitemizde ders geçme notu 60 olduğundan, ders başarı notları 50-59 arasında olan öğrenciler bu puan aralığındaki dersleri yeniden almak zorundadırlar.
9- Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
10- Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış oldukları dersler muaf tutularak, diploma programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.
11- Öğrencinin bir sınıfa intibakı yapılırken bulunduğu sınıfta alması gereken toplam kredi miktarının en az %75'inden muaf olan öğrencinin bir üst sınıfa intibakı yapılır. Bu durumda intibak ettirilen süre azami öğrenim süresinden düşülür.
            12-  Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
            B-DEĞERLENDİRME:
1- Yatay geçişte sıralama yapılırken genel not ortalamasının (100 üzerinden) %50'si ve geldiği kuruma yerleşirken aldığı alan puanının %50'si alınır.
     2Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasında ilan edilir.
3- Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır.Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni akademik yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır.
C-GEREKLİ BELGELER: 
1.       Not belgesi (transkript) : Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notlar ile kayıt tarihini gösteren resmi bir belge (fotokopi veya suret kabul edilmez)
2.       Disiplin cezası almadığına dair belge
3.       ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
4.       Başvurular, gerekli belgeler ekli bir dilekçe ile yapılır ve yatay geçiş yapılacak program belirtilir. 
5.        Ders İçerikleri
D-BAŞVURU TARİHİ: 
Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak 17.07.2013-23.08.2013 tarihleri arasında ilgili Üniversitenin; Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullara şahsen veya posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde belgelerini tamamlamayanların müracaatları dikkate alınmayacaktır.
17 Temmuz 2013                             Başvuruların Başlaması
23 Ağustos 2013                              Başvuruların Sona Ermesi
05 Eylül 2013                                   Kayıt Hakkı Kazanan Asıl ve Yedek Öğrencilerin Öğrenci İşleri
          Daire Başkanlığına Bildirilmesi
06 Eylül 2013                                   Yatay Geçiş Sonuçlarının İnternetten Duyurulması
12-13 Eylül 2013                              Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri
 
kt
YOPKODU
YOPADI
YATAY GEÇİŞ KONTENJANI
YURT İÇİ
YURT DIŞI
1
 
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: SİİRT
 
 
2
 
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
 
 
4
 
Meslek Yüksekokulu
 
 
7
109050169
Bilgisayar Programcılığı
4
 
7
109050018
Çocuk Gelişimi
4
 
7
109070013
Çocuk Gelişimi (İÖ)
4
 
7
109050081
Elektrik
4
 
7
109070022
Elektrik (İÖ) (Bk.608)
4
 
7
109050124
Geleneksel El Sanatları
4
 
7
109050106
Gıda Teknolojisi
4
 
7
109070076
Gıda Teknolojisi (İÖ)
4
 
7
109050187
İnşaat Teknolojisi
4
 
7
109050178
İşletme Yönetimi
4
 
7
109070101
İşletme Yönetimi (İÖ)
4
 
7
109050142
Kimya Teknolojisi
4
 
7
109050099
Makine
4
 
7
109070031
Makine (İÖ) (Bk.608)
4
 
7
109070049
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.608)
4
 
7
109050133
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
4
 
7
109070085
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.609)
4
 
4
 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 
 
7
109050239
İlk ve Acil Yardım
2
 
7
109050054
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
2
 
4
 
Eruh Meslek Yüksekokulu
 
 
7
109050203
Organik Tarım
2
 
4
 
Kurtalan Meslek Yüksekokulu
 
 
7
109050248
Maliye
2
 
7
109050221
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
2
 
 
 
 
 
 
 
YOPKODU
YOPADI
YATAY GEÇİŞ KONTENJANI
YURT İÇİ
YURT DIŞI
 
Meslek Yüksekokulu
 
 
109050257
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YOPKODU
YOPADI
SURE
PTR
2.Sınıf
3.sınıf
4.sınıf
5.Sınıf
Yurt İçi
Yurt Dışı
Yurt İçi
Yurt Dışı
Yurt İçi
Yurt Dışı
Yurt İçi
Yurt Dışı
 
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eğitim Fakültesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
109010064
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
4
YGS-1
2
 
3
 
 
 
 
 
109010019
Fen Bilgisi Öğretmenliği
4
MF-2
3
 
3
 
 
 
 
 
109010028
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
4
MF-1
3
 
3
 
 
 
 
 
1733014
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ)
4
MF-1
 
 
3
 
 
 
 
 
109010037
Sınıf Öğretmenliği
4
TM-2
3
 
3
 
 
 
 
 
1733022
Sınıf Öğretmenliği (İÖ)
4
TM-2
 
 
3
 
 
 
 
 
109010046
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
4
TS-1
3
 
3
 
 
 
 
 
109010116
Türkçe Öğretmenliği
4
TS-2
2
 
 3
 
 
 
 
 
 
Fen-Edebiyat Fakültesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1731073
Biyoloji
4
MF-2
 
 
3
 
 
 
 
 
1735224
Kimya
4
MF-2
 
 
3
 
 
 
 
 
109010082
Matematik
4
MF-1
2
 
3
 
 
 
 
 
 
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
109010107
Kimya Mühendisliği
4
MF-4
2
 
3
 
 
 
 
 
 
Sağlık Yüksekokulu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
109010055
Hemşirelik
4
YGS-2
4
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
YASİN KAYA / 1265
17 Temmuz 2013
.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr