İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı
Telefon 04842231224 / 2951
Kurumsal E-Posta zakir.demir  marmara.edu.tr
E-Posta zakirdemir56  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme16.02.2018 20:37:25

Arş. Gör. ZAKİR DEMİR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi 35. Madde ile doktora yapıyor

Marmara Üniversitesi
Çeviriler
Kitap Kritiği
PROJELER

(1) Demir, Zakir, “Ortaöğretim Öğrencilerinde Şiddet ve Şiddeti Önlemede Aile Kurumunun Rolü, Siirt İl Örneği”, TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Proje Yarışması Van 2010.

(2) Demir, Zakir, “Kur’an Araştırmalarında Akademik Tezler” (proje yürütücüsü: Prof. Dr. Bilal Gökkır), İYV Kuran ve Tefsir Akademisi, İstanbul 2017. (İlgili projede “araştırmacı” olarak görev almıştır.)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

(1) Demir, Zakir, “Mu‘âlecetu’t-Tefekküki’l-Userî bi-Hidâyeti’l-Kur’âni’l-Kerim fî Dav’i Sûreti’t-Tahrîm”, el-Mutemerü’d Düvelliyü’l Evvel: Tevzîfu’d-Dirâsâti’l-Kur’âniyye fî ‘İlâci’l-Müşkilâti’l-Mu‘âsıra, Câmiatu’l-Melik Halid Külliyetü’ş-Şerî‘a ve Usûli’d-Dîn, Ebha 2016, I. 685-711.

(2) Demir, Zakir, “Tefsîr ve ‘Ulûmu’l-Kur’ân Istılahlarına Kaynaklık Bakımından Ta‘rîfât Kitâbiyâtı ve Tefsir Terimleri Tasnifi Denemesi”, Uluslararası Temel İslam Bilimleri Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu-II, 13-14 Ekim 2017.

(3) Demir, Zakir, “Türkiye’de Lisansüstü Tefsir Tezlerinde Ehl-i Sünnet Dışı Mezheplerin Ele Alınmasında Kimlik/Aidiyet Yansımaları (Şîa ve Mu’tezile Örneği)”, Uluslararası Lisansüstü Tefsir Tezleri Çalıştayı, İstanbul: Sabahattin Zaim Üniversitesi Altunizade Yerleşkesi, 22-24 Eylül 2017.

(4) Demir, Zakir, “Türkiye’de Şia ve Mu’tezile Konulu Lisansüstü Tefsir Tezlerinde Mezhebî Kimlik/Aidiyet Yansımaları”, Kuran Araştırmalarında Akademik Tezler-Batı ve İslam Dünyası Mukayesesi- İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 24-26 Kasım 2017.