Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3003
Kurumsal E-Posta halildemir  siirt.edu.tr
E-Posta halildemir72  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme06.03.2017 16:38:38

Doç.Dr HALİL DEMİR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Halil DEMİR Özgeçmişine erişmek için tıklayınız

Güncelleme : 13.03.2017 23:24:11
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 A1. Halil Demir, Thermal decomposition kinetics of sodium perborate tetrahydrate to sodium metaborate by using model-fitting and model-free methods, KoreanJ. Chem. Eng., Vol. 28, No. 10, 2002-2008, 2011.

A2. Cafer Saka, Ömer Şahin, Halil Demir and Mustafa Kahyaoğlu, Removalof Lead(II) from Aqueous Solutions using Pre-boiled and Formaldehyde-TreatedOnion Skins as a New Adsorbent, SeparationScience and Technology, 46: 1–11, 2011.

A3. Hacer Dolas, Omer Sahin,, Cafer Saka and HalilDemir, A new method onproducing high surface area activated carbon: The effect of salt on the surfacearea and the pore size distribution of activated carbon prepared from pistachioshell, Chemical Engineering Journal, Volume166, Issue 1, 191-197, 2011.

A4. ÖmerSahin, Hacer Dolas, Mustafa Kaya, Mehmet Sait Izgi, Halil Demir, Hydrogen production from sodium borohydride for fuel cells in presence ofelectrical field, InternationalJournal of Energy Research, Volume34, Issue 7, 557 – 567, 2010.

A5. O. Sahin, H. Dolas and H. Demir, Determination of nuclationkinetics of potassium tetraborate tetrahaydrate, Cryst. Res. Technol. 42, No.8, 766-772, 2007.

A6. Halil Demir, ÖmerŞahin, M. Sait İzgi, Hasan Fıratoglu, Production of Granular Boron Oxide by Calcination of Ammonium TetraborateTetrahydrate, Thermochimica Acta,Volume 445, issue 1, pp 1-6, 2006.

A7.  Cafer SAKA,Ömer ŞAHİN, Halil Demir, AbdurrahmanKARABULUT, Abdüssamed SARIKAYA. Hydrogen generation from sodium borohydridehydrolysis with a Cu-Co based catalyst: A kinetic study, Energy Sources, Part A:Recovery, Utilization, and Environmental Effects. DOI :10.1080/15567036.2011.603023.

A8. Sahin, O; Ozdemir, M; Izgi, MS; Demir, H; Ceyhan, AA, Determination of Nucleation Kinetics of Ammonium Biborate Tetrahydrate, Revista De Chimie, 65(12), 1462-1466, 2014 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. A. A. CEYHAN, H. DEMİR,Ö. ŞAHİN, The Investigation Of Thermal DecompositionKinetics Of Potassium Tetraborate Tetrahydrate By Thermal Analysis J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.24, p.1, 2009.

D2.H. Demir, A. Akseli, Bazı MetalKatyonlarının, Sodyum Trimetafosfat Ortamında Ayrılmalarının İyon DeğiştiriciKromatografi ile İncelenmesi, İTÜ DergisiC, Cilt 3, sayı 1, p. 67-72, Kasım 2005

D3. A. Koçyiğit, H. Demir, Ö. Erel, N. Aktepe, Ş. Avcı, Antioxidative enzyme activitiesin granulocytes and some trace metals in smokers. The New Medical Journal15:1-8, 1998
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.A.Kocyigit, Ö. Erel, N. Aktepe, Ş. Avci, H.Demir, H. Vural, Antimon tadavisialan şark çıbanı hastalarında serum bakır, çinko, demir ve magnezyumseviyelerinin araştırılması. XIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, p. 22 Kayseri,1996..

E2.A. Koçyiğit, H. Demir, Ö. Erel, N.Aktepe, H. Vural, Ş. Avcı, Erişkin tütün içicilerin polimorfonükleer lokosit,eritrosit ve serumlarında serbest radikal aktiviteleri. XIV. Ulusal BiyokimyaKongresi ve Klinik Laboratuvarlarda Otomasyon Sempozyumu, c-309, İzmir 1997.

E3. A. Kocyigit, Ö.Erel, H. Vural, H. Demir, N. Aktepe, Tütün içenlerdeantioksidan enzim aktiviteleri, kofaktörleri ve lipit peroksidasyonu. Serbestradikaller ve antioksidanlar araştırma derneği II ulusal kongresi, p.98,  Eskişehir 1999.

E4. M. Özdemir, H. Demir, S. Baytak. Şanlıurfaİli Merkezindeki Çayır Bitkisinin Aylara göre Kurşun Muhtevası ve MerkezdekiTrafik kaynaklı Kurşun Kirliliği, XII. Ulusal Kimya Kongresi Bildiri Özetleri,p. 35, Samsun, 1999).

E5. M. Özdemir, H. Demir, S. Baytak. ElementelKükürdün Sulu Çözeltiden Kurşun Adsorblama özelliğinin İncelenmesi, XII. UlusalKimya Kongresi (31-4 Eylül 1999).p.56

E6.H. Demir, M. Özdemir, S. Baytak,Şanlıurfa Merkez ve İlçelerinde üretilen peynirde nitrit ve nitrat miktarınınSpektrofotometrik Yöntemle Tayini, XII. Ulusal Kimya Kongresi Bildiri Özetleri,p. 57, Samsun, 1999).

E7. Özdemir, M. Sonsöz, Ö. Şahin, H, Demir.  Şanlıurfa Taşının Adsorbant OlarakKullanılmasıyla Sulardaki Kurşunun Giderilmesi XII. Ulusal Kimya KongresiBildiri Özetleri, p. 290, Samsun, 1999).

E8.F.Suzergöz, Ş. Aslanlı, M. S. İzgi, H.Demir. Biyogaz Verimi Üzerine Etkili Bor Bileşikleri ile Bileşiklerdeki BorDışındaki Kimyasal Bileşenlerin Verimi Üzerindeki Etkinliğin Karşılaştırılması”19. Ulusal Biyoloji Kongresi, p. 108, Trabzon 2008.

E9.F.Suzergöz, H. Demir, M. Özdemir, Ö.Şahin, Biyogaz Üretiminde Çeşitli Bor Bileşiklerinin Etkinliğinin BiyogazVerimi Açısından Karşılaştırılması” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, p.107,Trabzon 2008.

E10.F.Suzergöz, H Demir, M. S. İzgi, ÖDurmuş, Ö. Şahin, Mikrobiyal Aktiviteler Üzerine Etkili Bor BileşiklerindenBoraksın Biyogaz Verimi Üzerine Doza Bağımlı Etkinliğinin Araştırılması, 19.Ulusal Biyoloji Kongresi, p. 290-291, Trabzon, 2008, Türkiye.

E11.Ö.Şahin, H. Dolaş, M.S. İzgi, H. Demir.Sodyum borhidrürden hidrojen üretimine çeşitli faktörlerin etkisi 2. Ulusal BorÇalıştayı bildiriler kitabı, p. 49-54, Ankara 2008.

E12.Ö.Şahin, H. Demir, E. S. Cennetkuşu,M. Özdemir. Potasyum tetraborat tetrhidratın kristalizasyonuna çeşitlifaktörlerin etkisi, 2. Ulusal Bor Çalıştayı, 17-18 Nisan 2008, Ankara. p.117-124

İdari Görevler:

İdari Görevler:

     Siirt Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü : Müdür Yardımcısı (2008-2011)

     Siirt Üniv. Müh. Mim. Fak.          :Dekan Yardımcısı (2008-      )

     Siirt Üniv. Müh. Mim. Fak.         : Fakülte Yön. Kurulu Üyesi (2008-  )

      Siirt Üniv. Müh.Mim. Fak.          : Fakülte Kurulu Üyesi (2008-   )           

Projelerde Yaptığı Görevler:

1. Potasyum pentaborat tetrahidrat velityum tetraborat trihidratın üretimi ve üretim şartlarının belirlenmesi,TUBİTAK Proje No: 108M043 2008-2010, ProjeYöneticisi.

2. Lityum ve Potasyum tetraboratların üretim şartlarının belirlenmesi (Determination of Production Conditions of Lithium and Potassium Tetraborates Tetrahydrates) TUBİTAK Project, No: 105M0502005-2007, Araştırmacı.

3. Borik asit ve amonyum hidroksit bileşiklerinde amonyum biborat tetrahidrat ve amonyum pentaborat oktahidratüretim şartlarının belirlenmesi, BOREN Proje No: BOREN-2007-Ç.0033, Araştırmacı.

4. Bazı Metal Katyonlarının SodyumTrimetafosfat Ortamında İyon Değişimi Kromatografisi ile Ayrılmalarınınİncelenmesi, Halil Demir ve Ayçiçek Akseli, İsanbul Teknik Üniversitesi, KayıtNo: 00-04-234. Araştırmacı.

5. Şanlıurfa ve çevresinde üretilen peynirde nitrit ve nitrat tayini, Halil Demir ve Mustafa Zerin, HarranÜniversitesi, Proje No 10. Araştırmacı

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Lisans Dersleri:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati


Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz

Genel Kimya I

4


Kütle ve Enerji Denklikleri

3

2


Genel Kimya lab.I

4


İlkbahar

Genel Kimya II

4


Genel Kimya Lab.II

4


Kimya Müh. Termodinamiği II

4


2016-2017

Güz

Kütle ve Enerji Denklikleri

3

2


Kim. Müh. Termodinamiği I

3


İlkbahar

Genel Kimya II

4


Süt Teknolojisi

2

2


Genel Kimya Lab.II

4


Kütle Aktarımı

3


Kimya Müh. Termodinamiği II

4Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Ö.Şahin, H. Demir, M. Özdemir, A.Ceyhan, Potasyum tetraborat tetrahidratın metastabil bölge genişliğine bazıfaktörlerin etkisi, IV. Uluslararası Bor Sempozyumu, 15-17 Ekim, 2009, p.409-412, Eskişehir, Türkiye.

B2.Ö.Şahin, H. Demir, M. Özdemir, A.Ceyhan, Potasyum tetraborat tetrahidrat kristal büyüme kinetiği üzerine ikinciçözücü etkisi, IV. Uluslararası Bor Sempozyumu, 15-17 Ekim, 2009, 413-417, Eskişehir,Türkiye.

B3. Ö.Şahin, M.S. İzgi, H. Demir, Productionof Boron Oxide from Ammonium Tetraborate Tetrahydrate” III. UluslarArası BorSempozyumu, 2-4 Kasım 2006, p.191-197, Ankara Türkiye.

B.4 A. Kocyigit, Ö.Erel, N. Aktepe, Ş. Avci, H. Demir, H. Vural, Effects of antimonictherapy on serum zinc copper and iron concentrations in patients with cutaneousleishmaniasis. Balkan Journal of Clinical Laboratory p.136, Budva, 1996.

B5. Mehmet Sait İzgi ,Halil Demir , Orhan Baytar , Vedat Adıgüzel , Sevilay Demirci “Productıon Of Lıthıum Tetraborate Tetrahydrate By Spray Drıer Method And Determınatıon Of Productıon Condıtıons” The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering, 1-15 October 2017 in Sarajevo, Bosnia