Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı
Telefon (0484) 212-1111 / 2713
Kurumsal E-Posta hyasar  siirt.edu.tr
E-Posta hyasar  siirt.edu.tr
Web
Açıklama
Güncelleme29.03.2017 10:05:34

Prof.Dr. HÜSEYİN YAŞAR

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Fen Edebiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı

Yeni Türk Edebiyatı ABD

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Hüseyin YAŞAR     

2. Doğum Tarihi          : 01.01.1974

3. Unvanı                    : Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Orta Öğretim (Fransızca Öğretmenliği)

Atatürk Üniversitesi

1996

Y. Lisans

Batı Dilleri ve Edebiyatı ABD

Fırat Üniversitesi

2003

Doktora

Türk Dili ve Edebiyatı ABD

Dicle Üniversitesi

2009

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : Siirt Üniversitesi-2009

Doçentlik Tarihi                        :Siirt Üniversitesi-2014-Devam Ediyor

Profesörlük Tarihi                    :--

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1. Vahac MİRZAOĞLU, Ortaokul 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Çocuk Edebiyatı İlkeleri Yönüyle Değerlendirilmesi, Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Siirt-2017.

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1. Sezai Karakoç’un Şiir Evreninde Memleket Algısı veya “O Ülke”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 2611-2633, Ankara-Turkey.

2. Azra: Geleneksellikle Modernlik Arasında İdeal Bir Karakter, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature And History of Turkish or Turkic Volume 7/2 Spring 2012, p.1133-1146, Ankara/Turkey.

3.  Seniha: Uçurumun Dibine Yuvarlanan Bir Genç Kız, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/1 Winter 2012, p.2075-2085, Turkey.

4.Sezai Karakoç’un Medeniyet Tasavvurunda Anne, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/4, Fall  2012, p. ….., Turkey.

5.Nesl-i Ahir ve Üç İstanbul Romanlarında İkinci Abdülhamit Dönemi, JASS, Volume 6 Issue 3, p. 799-828, March 2013.

6- Sezai Karakoç'un Şiir Poetikasinda Çocuk Halleri. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/1 Winter 2013 Vol. 8 Issue 1, p2817-2836. 20p. Turkey.

7. Nesl- i Ahir’de Bir Meşrutiyet Aydını: Süleyman Nüzhet, Journal of Türklük Bilimi  Araştırmaları,  TÜBAR, Spring 2013, Vol. 18 Issue 33, p283-309. 27p.

8. Fransızca ve Türkçe Edebi Eserlerde İstanbullu Rumlar, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 4, ss. 133-150. Year: 2015.

9. Samiha Ayverdi’de Doğu-Batı Medeniyeti Meselesi, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s. 4, ss. 195-211. Year: 2015.

10. Samiha Ayverdi'nin Eserlerinde Mürebbiye Eğitiminin Yansımaları, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,  Cilt 5, Sayı 10, ss. 486 - 501

11. Lisan-ı Şi’r Konusunda Tevfik Fikret ve Cenab Şahabettin’in Düşünceleri, Tidsad, (Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of Turk & Islam World Social Studies) Yıl: 4, Sayı: 15, Aralık 2017, s. 36-43

12.Yaşar, Hüseyin, Nasır, Yunus. (2017). Bir Gençlik Romanı: Her Gece Bodrum Romanında Mekânın İşlevi, Sobider (Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science) Yıl: 4, Sayı: 18, Aralık 2017, S. 23-34.

13. Yaşar, Hüseyin, Osmanlı Kapısında Büyüyen Gayrimüslim Bir Halk: İstanbul Ermeni Toplumu, Sobider (Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science) Yıl: 4, Sayı: 18, Aralık 2017, S. 94-104.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Bir Yolcunun Hikâyesi: Yolcu Nereye Gidiyorsun, Utek, Uluslar Arası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Bosna Hersek, Saraybosna, 17—19 Mayıs 2013.

2. Samiha Ayverdi’de Doğu-Batı Meselesi, International Burch University, Eğitim Fakültesi, uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, 23-24 Mayıs 2014, Saray Bosna.

3. Yeni Bir Medeniyet Krizi Çerçevesinde Tanzimat’ın irdikleri ve Götürdükleri, 2. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal bilimler kongresi, Kongre Kitabı, Dil-Edebiyat Özel Sayısı, ss: 421-427, Iksad Publıcatıons. Hatay, 2016.

4. Samiha Ayverdi’de İçtimai Bir Yara: Skolâstik Medrese Geleneği, 2. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal bilimler kongresi, Kongre Kitabı, Dil-Edebiyat Özel Sayısı, ss: 305-3015, Iksad Publıcatıons. Hatay, 2016.

5. “Samiha Ayverdi’nin Eserlerinde Osmanlı Devlet’inin İdeal Cemiyet Düzeninin Unsurları” Uluslar arası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, Bartın Üniversitesi, 29 Mayıs 2016, Bartın.

6. Hüseyin Yaşar, Samiha Ayverdi'de Mürebbiye Eğitimi Yansımaları, s. 367, International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis) Oct 27-29, 2017, Bitlis.

7. Hüseyin Yaşar, Yunus Nasır, The Use Of Place In The Novel Her Gece Bodrum, s. 368,  International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis) Oct 27-29, 2017, Bitlis.

8. Hüseyin Yaşar, Divan Edebiyatının Sanat Telakkisi: Orijinalite ve Taklitçilik, s. 369, International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis) Oct 27-29, 2017, Bitlis.

9. Hüseyin Yaşar, Osmanlı Kapısında Büyüyen Gayri Müslim Bir Topluluk: İstanbul Ermeni Cemaati, s. 370, International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis) Oct 27-29, 2017, Bitlis.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

1. . Hüseyin Yaşar- European Styles in Works of Samiha Ayverdi asResult of Wrong Westernization. History, Literature and Society: Published AGP Research London & İstanbul, 2016.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. H. Yaşar, Sessiz Gemi’nin Sembol ve Fransız Tesiri Açısından İncelenmesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, s. 52. sayı: 8, Diyarbakır, Ocak 2007.

2. Ahmet Ümit’in Beyoğlu Rapsodisi’nde Mekân Olarak “Beyoğlu”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yıl: 2012 / Cilt: 21 / Sayı: 2.

3. Rıfat Ilgaz’ın “Yıldız Karayel” Romanının Politik Roman Türü İçindeki Yeri, Selçuk Türkiyat Araştırmaları Dergisi, s, 31, Bahar, 2012.

 

4. Guy de Maupassant’ın “Sicim”inden Refik Halit’in “Vehbi Efendi’nin Kuşkusu”na İzler, Hacettepe Türkiyat Araştırmaları Yıl: 9, Sayı: 16, Bahar 2012.

 

5. Sezai Karakoç’un İmge Evreni Bağlamında “Tut” Şiirinin İmgesel Çözümlenmesi,  Güz-2012 Cilt:11 Sayı:42 (264-275).

6. H. Yaşar, Karacaoğlan’ın Şiirlerinde Estetik Değerler, Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Diyarbakır, 2009.

7. H. Yaşar, Yeni Roman’da Kahraman ve Olay Örgüsü’nün Aldığı Yeni Biçimler, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, s. 89-97, sayı: 11, Diyarbakır, Mart 2008.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Yaşar, Hüseyin, “Fransız Edebiyatında Yahudiler”, V. Ulusal Frankofoni Kongresi, 25-26 Ekim, Erzurum.

7.7. Diğer yayınlar

1. Samiha Ayverdi’nin Romanlarında İdeal Kahramanlar, Aybil Yayınları, Konya, 2013. (Ulusal Kitap).

8.Projeler

            1.  Samiha Ayverdi’nin Romanlarında Doğu-Batı Meselesi ve İdeal Kişilikler adlı ve 2011-SİÜFED-S 1 no’lu Bap Yürütücüsü. Bitti

            2. SİÜFED-35, Siirt’in Yerel Hikâye ve Masallarının Derlenmesi, Devam Ediyor.

 

9.İdari Görevler

 1- Kurtalan Meslek Yüksekokulu Müdürü (2009-2012)

2- Siirt Üniversitesi Senato Üyeliği (2009-2012)

3- Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı (2011-2014).

4- Siirt Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (2009-2013).

5- Siirt Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Kurulu Üyeliği (2009-2013).

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.  Siirt Üniversitesi Akademik Yayın Teşvik Ödülü (2008-2013)

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

-

-

-

-

İlkbahar

Yeni Türk Edebiyatına Giriş I

Yeni Türk edebiyatı-II

Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman Tahlili II

Türk Edebiyatında Şiir Tahlili II

Seminer

 

4

4

3

 

3

2

-

-

-

 

-

-

56

36

2

 

2

2

 

2017-2018

Güz

Yeni Türk Edebiyatına Giriş I

Yeni Türk edebiyatı-II

Yeni Türk edebiyatı-III

Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman

 Tahlili I

Türk Edebiyatında Şiir Tahlili I

Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri

I

Seminer

 

 

4

4

4

3

 

3

3

 

2

-

-

-

-

 

-

-

 

-

65

56

32

2

 

4

2

 

2

İlkbahar

Yeni Türk Edebiyatına Giriş I

Yeni Türk edebiyatı-II

Yeni Türk edebiyatı-III

Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman

 Tahlili II

Türk Edebiyatında Şiir Tahlili II

Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri

II

Seminer

 

 

4

4

4

3

 

3

3

 

2

-

-

-

-

 

-

-

 

-

65

56

32

2

 

4

2

 

2

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Bildiriler
1- Hüseyin YAŞAR, V. Ulusal Frankofoni Kongresi konferansı dahilinde "V. Ulusal Frankofoni Kongresi Bildirileri" bildiri kitapçığındaki "Fransız Edebiyatında Yahudiler", 185-192 pp., Erzurum, Ekim 2007.
2- HÜSEYİN YAŞAR, Samiha Ayverdi’nin Eserlerinde Osmanlı Devleti’nin Ideal Cemiyet Düzeninin Unsurları …, BARTIN ÜNIVERSITESI ULUSLARARASI EDEBIYAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU BILDIRILER KITABI,
3- HÜSEYİN YAŞAR, SAMIHA AYVERDI’DE IÇTIAMI BIR YARA: SKOLÂSTIK MEDRESE GELENEGI, 2. ULUSLARARASI ÇiN’DEN ADRiYATiK’E SOSYAL BiLiMLER KONGRESi. DİL - KÜLTÜR - EDEBİYAT ÖZEL SAYISI. 5-6-7- MAYIS. HATAY.
4- HÜSEYİN YAŞAR, Yeni Bir Medeniyet Krizi Çerçevesinde Tanzimat’ın Getirdikleri Ve Götürdükleri. 2. ULUSLARARASI ÇiN’DEN ADRiYATiK’E SOSYAL BiLiMLER KONGRESi. DİL - KÜLTÜR - EDEBİYAT ÖZEL SAYISI. 5-6-7- MAYIS. HATAY.
5- HÜSEYİN YAŞAR.BİR YOLCUNUN HİKÂYESİ: YOLCU NEREYE GİDİYORSUN ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI I. 2013. BOSNA- HERSEK.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
 1. Hüseyin YAŞAR, "Guy de Maupassant'ın Sicim'inden Refik Halit'in Vehbi Efendi'nin Kuşkusu'na İzler", Hacettepe Türkiyat Araştırmaları Dergisi , 233-256 pp., 2012 ,
 2. Hüseyin YAŞAR, "Sezai Karakoç'un İmge Evreni Bağlamında TUT Şiirinin İmgesel Çözümlenmesi", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (e-Sosder) , 264-275 pp., 2012 , 
 3. Hüseyin YAŞAR, "Ahmet Ümit'in Beyoğlu Rapsodisi'nde Mekân Olarak Beyoğlu", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 37-58 pp., 2012 ,
 4. Hüseyin YAŞAR, "Sessiz Gemi'nin Sembol ve Fransız Tesiri Açısından İncelenmesi", Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi , 52-60 pp., 2007.
 5. Hüseyin YAŞAR, "Karacaoğlan'ın Şiirlerinde Estetik Değerler", Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 47-55 pp., 2009 , 
 6. Hüseyin YAŞAR, "YENİ ROMAN'DA KAHRAMAN VE OLAY ÖRGÜSÜNÜN ALDIĞI YENİ BİÇİMLER", Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, pp. 89-96, 2008.
 7. Hüseyin YAŞAR, Ahmet Ümit’in Beyoğlu Rapsodisi’nde Mekân Olarak “Beyoğlu”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yıl: 2012 / Cilt: 21 / Sayı: 2.
 8. Hüseyin YAŞAR, Rıfat Ilgaz’ın “Yıldız Karayel” Romanının Politik Roman Türü İçindeki Yeri, Selçuk Türkiyat Araştırmaları Dergisi, s, 31, Bahar, 2012.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1-Hüseyin YAŞAR, "Azra: Geleneksellikle Modernlik Arasında İdeal Bir Karakter", Turkish Studies , 1133-1146 pp., 2012 , DOI: Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3305
2-Hüseyin YAŞAR, "Seniha: Uçurumun Dibine Yuvarlanan Bir Genç Kız", 
Turkish Studies , 2075-2085 pp., 2012 , DOI: Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2927.
3-Hüseyin YAŞAR, "Sezai Karakoç’un Şiir Evreninde Memleket Algısı veya “O Ülke”", 
Turkish Studies , 2611-2633 pp., 2012 , DOI: Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3431.
4-Hüseyin YAŞAR, "Sezai Karakoç’un Medeniyet Tasavvurunda Anne", 
Turkish Studies , 3215-3234 pp., 2012 , DOI: Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3646.
5-Hüseyin YAŞAR, "Nesl-I Ahir Ve Üç Istanbul Romanlarinda Ikinci Abdülhamit Dönemi", 
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science (ISI) , 799-828 pp., 2013 , DOI: Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/jasss_805.
6-Hüseyin YAŞAR, "Sezai Karakoç’un Şiir Poetikasında Çocuk Halleri", 
Turkish Studies , 2817-2836 pp., 2013 , DOI: Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3773.
7-Hüseyin YAŞAR, "Nesl-i Ahir'de Bir Meşrutiyet Aydını: Süleyman Nüzhet", 
Türklük Bilimi Araştırmaları , 2013.
8- HÜSEYİN YAŞAR, Samiha Ayverdi’nin Eserlerinde Osmanlı Devleti’nin Ideal Cemiyet Düzeninin Unsurları …, BARTIN ÜNIVERSITESI ULUSLARARASI EDEBIYAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU BILDIRILER KITABI,
9- HÜSEYİN YAŞAR, SAMİHA AYVERDI’DE İÇTIAMI BİR YARA: SKOLÂSTIK MEDRESE GELENEGI, 2. ULUSLARARASI ÇiN’DEN ADRiYATiK’E SOSYAL BiLiMLER KONGRESi. DİL - KÜLTÜR - EDEBİYAT ÖZEL SAYISI. 5-6-7- MAYIS. HATAY.
10-  HÜSEYİN YAŞAR, SAMİHA AYVERDİ’DE DOĞU-BATI MEDENİYETİ MESELESİ. SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, (4), 195-211. 
11- HÜSEYİN YAŞAR, FRANSIZCA VE TÜRKÇE EDEBİ ESERLERDE İSTANBULLU RUMLAR, SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, (4), 133-150.
12- HÜSEYİN YAŞAR, European Styles in Works of Samiha Ayverdi as a Result of Wrong Westernization, HISTORY, LITERATURE, SOCIETY: SELECTED ARTICLE. pp, 20-29. 2016, BERLİN.