Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitim Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3139
Kurumsal E-Posta rezankarakas  hotmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme14.06.2017 09:30:15

Doç.Dr REZAN KARAKAŞ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Eğitim Fakültesi Bölüm Başkanı

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölüm Bşk.

 EK-3

ÖZGEÇMİŞ  (ÖRNEK FORM)

1.      Adı Soyadı: Rezan KARAKAŞ

2.      Doğum Tarihi: 03.12.1975

3.      Unvanı: Doç. Dr.

4.      Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı Öğr.

Dicle Üniversitesi

1996

Y. Lisans

Türk Edebiyatı

Dicle Üniversitesi

2005

Doktora

Türk Edebiyatı

Dicle Üniversitesi

2010

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 24.02.2011

Doçentlik Tarihi             : 03.04.2015                                    

Profesörlük Tarihi          : - 

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri : -

      6.2.  Doktora Tezleri: -

7.     Yayınlar

      7. 1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Kemal Tahir’in Romanlarında Aleviliğe Dair, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, Yıl: 2012, Sayı: 64, s.: 43-54.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Ahmet Arif’in Şiirlerinde Halk Kültüründen Yansımalar, NWSA, 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 4C0054, Series: 4C, ISSN: 1308-7320.

2. Cahit Sıtkı Tarancı’nın Eserlerinde Masalın İşlevi (2012), Karadeniz (Black Sea), Yıl: 4, Sayı: 13, Sayfa: 135-155

3. Devlet Ana Romanına Nakşedilen Dede Korkut Dil ve Üslup Özellikleri, Tubar XXXI- 2012, Bahar, Sayfa: 111-127.

4. Siirt Halk Kültürünün Şifa Dağıtıcıları: Kutsal Sular, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Prof. Dr. Mehmet Aydın Armağanı, 2. Cilt,  Volume 7/4 Fall 2012, p: 2149-2161, Ankara, Turkey.

5. Garzan ve Raman Yöresi Halk İnanışı ve Efsanelerinde Dağ ve Su Kültü (2012), Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: (1131-1141).

6. “Diyarbakır’da Bebeğin İlkleri: Hedik, Köstek Kesme Törenleri ve Çocuklara Yönelik Halk Hekimliği Uygulamaları”(2013), Karadeniz (Black Sea), Yıl: 4, Sayı: 16, Sayfa: 74-88.

7. Diyarbakır’da “Kırklı” Kavramı ve “Kırk Çıkarma” Etrafında Oluşan İnanış ve Uygulamalar (2013). Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 33, Bahar. Sayfa: 59-75,

8. Dede Korkut Hikâyelerinde “Tutsaklıktan Kurtarma Motifi” ve Bey Oğulları Arasındaki İlişki, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,Türk Dili ve Edebiyatı (Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Armağanı) Volume 8/1 Winter 2013, p: 1867-1879, Ankara, Turkey.

9. Geçmişten Günümüze Çermik Yöresi İğne Oyacılığı, Science and Culture (Bilim ve Kültür), issue: 02/2013, Pages: 145-153, on www.ceeol.com

10. Unutulmaya Yüz Tutmuş Bir Düğün Geleneği Olarak “Ağaç Süsleme” (2013) Karadeniz (Black Sea), Yıl: 5, Sayı: 18, Sayfa: 109-122.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. Çermik ve Çüngüş Yöresi Üç Farklı Eğlence Geleneği: Oğlak, Körmişkan ve Cumalar, VIII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 21-24 Kasım 2011, İzmir, Türkiye.

2. Okul Öncesi Dönemde Masalların Ana Dili Gelişimine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme, Gazi Üniversitesi, Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 15-16 Aralık 2011, sayfa: 263-268, Ankara, Türkiye.

3. Siirt Yöresinde Yaşayan Su İle İlgili İnanışlar ve Mitolojik Semboller, II. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, 12-14 Eylül 2012.Varşova, Polonya.

4. Baraklar Üzerine Yeni Tespitler, Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyumu, 18 -20 Nisan 2013, Kahramanmaraş, Türkiye.

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Dede Korkut Hikâyelerindeki Bey Oğullarının Nitelikleri ve İşlevleri, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 1, 2012, Sayfa 155-168.

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

      7.7.  Diğer yayınlar

      7.8.  Uluslararası atıflar

8.   Ulusal & Uluslararası Projeler

      “Türbelerde Yapılan Ritüellerde Mitlerin İzleri” konulu 2013 yılı bahar dönemi Bap Projesi

9.    İdari Görevler

      2012-2013 eğitim-öğretim döneminden itibaren Farabi bölüm koordinatörlüğü.

      10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

11.  Ödüller

      1. 2008-2012 yılları Siirt Üniversitesi Akademik Teşvik Ödülü

      2. “Kemal Tahir’in Romanlarında Aleviliğe Dair” adlı makale ile Tubitak bilimsel yayın teşviki

12. Hakemlikler

      NEWSA uluslararası dergi

13.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

 

 

 

Güncelleme : 27.05.2015 14:04:40