Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3120
Kurumsal E-Posta sosbilens  siirt.edu.tr
E-Posta   
Web
Açıklama
Güncelleme08.01.2019 09:55:58

Doç.Dr VEYSEL OKÇU

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürü
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı               : Veysel Okçu

2. Doğum Tarihi          : 05 Aralık 1971

3. Unvanı                     : Dr. Öğretim Üyesi

4.Öğrenim Durumu   :

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı

Mustafa Kemal

1990-1994

Y. Lisans

Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı.

Anadolu

1999-2006

Doktora

Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı

Gazi

2009-2011

 

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi      :12/02/ 2012

Doçentlik Tarihi                       :--------

Profesörlük Tarihi                   :---------

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: (Zirve Üniversitesi ile Dicle Üniversitesinin Ortaklaşa Yürüttüğü EYTEPE Yüksek Lisans Programı Kapsamında)

1. Kırs, F. (2014). Okul yöneticilerinin dönüşümcü ve işlemci liderlik davranışları  ile öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki (Batman ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

2. Arslanoğlu, A. E. (2014). Sosyal sermayenin ilk ve ortaokulda görev yapan öğretmenlerin iş doyumuna etkisi (Diyarbakır ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

3. Çiftçi, K. (2014). İlkokul öğretmenlerinin örgüt iklimine ilişkin algılarının örgütsel güven üzerindeki etkisi (Batman il örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,   Gaziantep.

4. Eken, İ. (2014). İlk ve ortaokulda görev yapan öğretmenlerin sendikalara ilişkin görüş ve beklentileri (Diyarbakır ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Gaziantep.

6.2. Doktora Tezleri

           

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SSCI)

             1- Okçu, V. (2014).Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Dönüşümsel ve İşlemsel Liderlik Stilleri ile Okuldaki Farklılıkları Yönetme Becerileri Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(6), 2147-2174.

                     DOI:10.12738/estp.2014.6.2128.

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

                     1- Okçu, V. ve Çelik, C. (2011). Effect of Candidate Teachers’ Opinions to Public Personnel Selection Examination (PPSE) on Attitudes of Teaching. The International Journal of Research in Teacher Education, 2(1), pp. 30-54. ISSN: 1308-951X.1.

                     2- Okçu, V., Çevik, S. ve Bakaç, N. (2015). Relation Between The Organizational Justice Perception And Work Alienation of Secondary School Teachers. Internatıonal Journal of Academic Research Part B.  Vol. 7. No. 4. Iss.1., July, 2015. DOİ: 10.7813/2075-4124.2015/7-4/B.35.

                      3-Okçu, V., Şahin, H. M. ve Şahin, E. (2015).  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Örgütsel Sinizme İlişkin Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi. International Journal of Science Culture and Sport, 4, 298-313.  ISSN : 2148-1148 DOI : 10.14486/IJSCS391.

                      4-Okçu, V., & Uçar, A. (2016). Effect of school principals’ favouritism behaviors and attitudes on teachers’ organizational commitment, based on the perceptions of primary and secondary school teachers. Journal of Human Sciences, 13(3), 5901-5914. doi:10.14687/jhs.v13i3.4304.

                     5-Okçu, V. and Çetin, H. (2017).  Investigating the Relationship among the Level of Mobbing Experience, Job Satisfaction and Burnout Levels of Primary and Secondary School Teachers. Universal Journal of Educational Research 5(1): 148-161, 2017 http://www.hrpub.org DOI: 10.13189/ujer.2017.050119.

                     6. Okçu, V. ve Anık, S. (2017). Okul Yöneticilerinin Otantik Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Motivasyon Ve Mobbing (Yıldırma) Yaşama Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi.  Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 5(2), 63-85. dergipark.gov.tr/ajeli [Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction] e-ISSN:2148-2667.

 

            7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

                     1.   Okçu, V. ve Epçaçan, C. (2008). İlköğretim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin yeterlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Proceeding of International Conference on Educational Science ICES’08. Eastern Mediterranean University, 23–25 June-2008,  Famagusta, North Cyrprus.

                     2. Okçu, V., Dayanan, İ. ve Doğan, E. (2015). Effect of Primary and Secondary School Teachers’ Perceptions with Regard to School Culture on Directors’ Conflict Management Styles. Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek İçin Eğitim,13-15 Mayıs 2015, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.

                     3. Okçu, V., Dayanan, İ. ve Doğan, E. (2015). İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin İletişim Becerileri ile Çatışma Yönetimi Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Batman İli Örneği). 7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28-31 Mayıs 2015. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.   

                     4. Epçaçan, C. ve Okçu, V. (2008). İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, Uluslar Arası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 27–28 Mart 2008, Gazimagosa, KKTC.

                     5. Rasım, T., Avcı, Y. E. ve Okçu, V. (2015). The Relationship between Secondary School Teachers Exposure To Mobbing and Burnout Levels. 5th World Conference On Educatıonal Technology Researches, Anadolu University Open Education Faculty Conference Center (Lefkosa) 15-17 October 2015, Nicosia, North Cyprus.

                     6. Okçu, V. ve Arslanoğlu, A. E. (2014). Sosyal sermayenin ilk ve ortaokul da  görev yapan öğretmenlerin iş doyumuna etkisi (Diyarbakır İli Örneği). Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans, 22-24 Mayıs 2014-Bildiri Özetleri-Siirt, Siirt Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Southern Üniversitesi. Ankara:Pegem Akademi Yayınları.

                     7. Güçlü, N. ve Okçu, V. (2010).  Ortaöğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretmenler  Tarafından Algılanan Etik Liderlik Uygulamaları  İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki. International Conference on New Horizons in Education. June 23-25 2010, Famagusta, KKTC. (INTE 2010).

                     8. Okçu, V. ve Çelik, C. (2009). Öğretmen Adaylarının KPSS’ye İlişkin Görüşlerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi. I.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-3 Mayıs 2009, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

                     9. Epçaçan, C. ve Okçu, V. (2009). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine İlişkin Yeterlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi. I. Uluslar arası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-3 Mayıs 2009, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale. (www.eab.org.tr/eab/oc/egtconf/cd.php)

                     10. Okçu, V. ve Kırs, F. (2014). Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü ve İşlemci Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki (Batman İli Örneği). Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans, 22-24 Mayıs 2014-Bildiri Özetleri-Siirt.  Siirt Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Southern Üniversitesi. Ankara:Pegem Akademi Yayınları.

                     11. Toytok, E. H., Kapusuzoğlu, Ş., Okçu, V. ve Şahin, R. (2014). Okul Müdürlerinin Etik Liderlik Davranışlarının Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi (Düzce İli Örneği). Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans, 22-24 Mayıs 2014-Bildiri Özetleri-Siirt, Siirt Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Southern Üniversitesi. Ankara:Pegem Akademi Yayınları.

                     12. Okçu, V. (2012). Ortaöğretim Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ile Öğretmenlerin Farklılıkların Yönetimi ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 2nd New Trends on Global Education Conference 2012 (GEC 2012). 24-26 September 2012, Jasmine Court Hotel, Kyrenia, North Cyprus.

                     13. Okçu, V. (2013). İlköğretim öğretmenlerinin yıldırma yaşama düzeyleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education (Ipalte), 2-4 Ekim 2013, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.  (Dicle Üniversitesi, St. Gallen Öğretmen Eğitimi Üniversitesi (İsviçre) ve Dorthmunt Üniversitesi (Almanya).nlenmiştir.)

                     14. Okçu, V. (2013).  Siirt İlinde Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşması Önündeki engeller ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İbrahim Hakkı Sempozyumu, 23-25 Eylül 2013, Siirt Valiliği ve Siirt Üniversitesi).

                     15. Okçu, V. Şahin, H. M. ve Şahin, E. (2015). Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Örgütsel Sinizme İlişkin Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi. 4. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 22-26 Mayıs 2015, Ohrid-Makedonya.

                     16. Okçu, V. ve Çevik, M. S. ve  Bakaç, N. (2015). The Impact of Secondary Education Teacher’s Perceptions of Organızational Justice On Work Alienation (Siirt Province Case). Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek İçin Eğitim, 13-15 Mayıs 2015, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara. 

                     17. Okçu, V. ve Çetin, H. (2015). A Study On The Relationship Between The Level of Mobbing Experıence, And The Job Satisfaction And Burnout Levels Of The Primary And Secondary School Teachers. 1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2015, Palacky University & Moravian University College Olomoc, Crech Republic. Ankara:Pegem Akademi Yayınları.

                     18. Okçu, V. (2014). Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları ve Yıldırma Yaşama Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans, 22-24 Mayıs 2014-Bildiri Özetleri-Siirt, Siirt Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Southern Üniversitesi. Ankara:Pegem Akademi Yayınları.

                               19. Okçu, V. ve Anık, S. (2017). Okul Yöneticilerinin Otantik Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Motivasyon Ve Mobbing (Yıldırma) Yaşama Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 12. Uluslararası               Eğitim Yönetimi Kongresi,11-13 Mayıs 2017, . Kızılcahamam/Ankara.

                     20. Okçu, V. ve Aracı, F. (2017). İlkokul Ve Ortaokulda Görev Yapan Öğretmenlerin Mobbing (Yıldırma)                     Yaşama Algıları. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR 8), 19-21 Ekim, 2017/ TOBB Ekonomi ve                       Teknoloji Üniversitesi, Ankara.

                     21. Okçu, V. Erpalabıyık, B. Ve Gezen, M. O. (2017).  Üniversite Öğrencilerinin Gençlik Liderlik   Özellikleri ile Benlik Saygısı ve Kişisel Başarı Algıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 2. Uluslararası                  Felsefe, Eğitim, Bilim Tarihi ve Sanat Sempozyumu (FEBTS-2017), 3-7 Mayıs 2017/Muğla Sıtkı Koçman                     Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Muğla.

                     22. Okçu, V. ve  Çelepçıkay, E. (2017). Ortaokul Yöneticilerinin Otantik Liderlik Davranışları İle     Öğretmenlerin Kişisel Başarı Algıları Arasındaki İlişki (Üsküdar İlçesi Örneği).  Uluslararası Felsefe,              Eğitim, Bilim Tarihi ve Sanat Sempozyumu (FEBTS-2017), 3-7 Mayıs 2017/Muğla Sıtkı Koçman                            Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Muğla.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

                     1.  Okçu, V. ve Zengin, C. (2014). Eğitimsel Liderlik Yaklaşımı Çerçevesinde Polis Eğitim Yöneticisi İstihdamı ve Eğitimlerine Yönelik Çıkarımlar. Çağdaş Yönetim Perspektifinde Polis Eğitimi ve Yönetimi. (Ed. Fatih BALCI ve Ömür KAYA). Ankara: Pegem Akademi Yayınları, ss.213-240.  

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

                     1. Okçu, V. ve Kahyaoğlu, M. (2007). İlköğretim Öğretmenlerinin Biliş Ötesi Öğrenme Stratejilerinin Belirlenmesi.  Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(6), ss.129-146, ISSN-1305-7774.

                     2. Okçu, V. ve Epçaçan, C. (2013). Sınıf Yönetiminin Boyutlarına İlişkin İlköğretim Öğretmenlerinin Yeterlik Düzeylerinin Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 42(200), ss. 68-86. ISSN-1302-5600.

                     3. Okçu, V. ve Bindak, R. (2001). Öğretmen Adaylarının Bilimsel Tutum ve Davranışları Gösterme Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma.  Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 9(2), ss.419-424, ISSN-1300-8811.

                     4. Cafoğlu, Z. ve Okçu, V. (2013). Gençlik Sorunları:Siirt İli Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,12(43), ss. 82-115. ISSN:1304-0278.

                     5. Okçu, V. (2008). Eğitimde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması. Milli Eğitim Dergisi, 37(179), ss.283-292, ISSN-1302-5600.

                     6. Okçu, V. (2011). Türkiye’de Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesi ve Atanmasına İlişkin Mevcut Durum,  Beklentiler ve Öneriler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(37), ss. 244-266,  ISSN-1304-0278. 

                     7. Okçu, V. (2009). İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Toplam Kalite Yönetimine İlişkin Yönelimleri. Milli Eğitim Dergisi, 38(183), ss.272-287, ISSN-1302-5600.

                     8. Cemaloğlu, N. ve Okçu, V. (2012). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin Yıldırma (Mobbing) Yaşama Düzeyleri Arasındaki İlişki. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), ss.213-238. ISSN: 1308-738X.

                     9. Epçaçan, C. ve Okçu, V. (2010). İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 39(187), ss.39-51, ISSN-1302-5600.

                     10. Okçu, V. (2014).  Ortaöğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretmenler Etik Liderlik Davranışları  İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada  Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 20(4), 501-524. doi: 10.14527/kuey.2014.020

                     11. Okçu, V., Avcı, Y. E. ve Avcı, H. (2015). Okul Müdürlerinin Rotasyona İlişkin Görüşleri. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 15, DOI:10.9775/kausbed.2015.005

                     12. Güçlü, N. ve Okçu, V. (2015). İlköğretim Öğretmenlerinin  Etkili Takım Çalışmasına İlişkin Algıları İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,  Cilt:XII, Sayı:I, ss.51-71.  http://efdergi.yyu.edu.tr

                     13. Kırs, F. Ve  Okçu, V. (2014). Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü ve İşlemci Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki (Batman İli Örneği). Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 2, 1-22.

                     14. Okçu, V., Doğan, E. ve Dayanan, İ. (2016). İlk ve ortaokul öğretmenlerinin algılarına göre okul yöneticilerinin iletişim becerileri ile çatışma yönetim stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(2), 217-244. doi: 10.14527/kuey.2016.009.

                     15. Aracı, F. ve Okçu, V. (2017). İlkokul ve Ortaokulda Görev Yapan Öğretmenlerin Mobbing (Yıldırma) Yaşama Algıları. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Cilt 5, Sayı.10, Ss.525-544.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

           

                     1.Okçu, V. (2011). Öğretim Üyesi Yetiştirme Sorunu. VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 15-16 Nisan 2011, Gazimagosa, KKTC.

                     2. Okçu, V. ve UÇAR, A. (2015). İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Okul Yöneticilerinin Kayırmacı Tutum ve Davranışlarına İlişkin Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Etkisi  (Siirt İli Örneği). 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 7-9 Mayıs, 2015, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

                     3. Mete, Y. A., Serin, H. ve Okçu, V. (2014) Öğretimsel Denetim: Öğretmen Görüşlerine Göre Eğitim Deneticilerinin ve Okul Müdürlerinin Rolleri. VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 18-20 Haziran 2014, İstanbul.

                     4. Karabağ Köse, E., Okçu, V. ve Demirezen, S. (2014). Risk Altındaki Öğrencilerin Okul Yaşamı Kalitesi Algıları İle Şiddet Eğilimleri Arasındaki İlişki. 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Bildiri Özetleri, 8-10 Mayıs 2014, Siirt. Ankara:Pegem Akademi Yayınları.

                     5. Cemaloğlu, N. ve Okçu, V. (2012). İlköğretim Okulu Yöneticilerin Liderlik Stilleri ile Öğretmenlerin Yıldırma (Mobbing) yaşama Düzeyleri Arasındaki İlişki. VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 24-26 Mayıs 2012, Malatya.

                     6. Cemaloğlu, N. ve Okçu, V. (2011). Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ile Farklılıkların Yönetimi Arasındaki İlişki. VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 15-16 Nisan 2011, Gazimagosa, KKTC.

                     7. Okçu, V., Dayanan, İ. ve Doğan, E. (2015). Öğretmen Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Çatışma Yönetim Stratejilerinin İncelenmesi. 7-9 Mayıs, 2015, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

                     8.Korkmaz, M.,  Okçu, V. ve Uçar, L. (2015). İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Sinizm Düzeyleri İle İş Doyumlari Arasindaki İlişki (Siirt İli Örneği). 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi,7-9 Mayıs, 2015, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

                     9. Güçlü, N. ve Okçu, V. (2010). İlköğretim Öğretmenlerinin  Etkili Takım Çalışmasına İlişkin Algıları İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki. V.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi,1-2 Mayıs 2010, Antalya.

                     10. Okçu, V. ve Çevik, M. S. ve  Bakaç, N. (2015). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Siirt İli Örneği). 7-9 Mayıs, 2015, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

 

7.7. Diğer yayınlar  (Ulusal yayınevlerinde yayınlanan kitaplar veya kitaplarda bölümler

                     1.   Okçu, V. (2011). Dönüşümcü ve İşlemci Liderlik. Yönetimde Çağdaş ve Güncel Konular. (Ed. İsmail BAKAN). Ankara:Gazi Kitabevi, ss.427-456.

2. Kıngır, S. ve Okçu, V. (2011). Stratejik liderlik Bağlamında Vizyoner Stratejik Liderlik. Yönetimde Çağdaş ve Güncel Konular. (Ed. İsmail BAKAN). Ankara:Gazi Kitabevi, ss. 457-488.

                     3. Kıngır, S. ve Okçu, V. (2011). Etik Liderlik. Yönetimde Çağdaş ve Güncel Konular. (Ed. İsmail BAKAN). Ankara:Gazi Kitabevi, ss.366-392.

8.Projeler

            1. Siirt Üniversitesi BAP Projesi

            Proje Adı: “İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Yıldırma (Mobbing) Yaşama Düzeyleri         ile             Öğretmenlerin İşdoyumları ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin            İncelenmesi”             Araştırma Projesi (2015).

Görev:Proje Yürütücüsü

            2. Proje Adı: “Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranının Arttırılması" Destek Projesi (KEP)/ 2012-2013

Proje Sahibi:Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)-Avrupa Birliği-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ortaklığı

Görev:Proje Uzmanı ve Proje İl Danışmanlığı.

            3.Proje Adı: “Bu dünya Çocukların Bu Günün Yarını Çocukların”  SODES           (Sosyal Destekleme             Projesi).

            Proje Sahibi: Siirt Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü

Görev :Eğitim Bilimleri Uzmanı/ 0cak- Haziran 2012).

 

            9.İdari Görevler

·         Siirt Üniversitesi Senato Üyeliği-2013-

·         Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü-2017-

·         Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdür Vekili 2013-2017

·         Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı  2013-2016.

·         EYTEPE ABD Başkanlığı-2013-2015.

·         Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu/ Yönetim Kurulu Başkanı 2013-2017

·         Eğitim Fakültesi/ Fakülte Kurulu Üyeliği  2012-2017 

·         Sağlık Yüksek Okulu/ Yönetim Kurulu Üyeliği-2012-2014 

·         Kurtalan Meslek Yüksek Okulu /Yönetim Kurulu Üyeliği-2012-

·         Yaşayan Diller Enstitüsü Yönetim kurulu Üyeliği-2014-

·         Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Yönetim Kurulu Üyeliği-2016-

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1. Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği (EYED-DER)

           

2-Ulusal ve Uluslararası Konferanslarda Bilim ve Düzenleme Kurulu Üyelikleri

            2.1. Siirt Üniversitesi, Kırıkkale üniversitesi ve Southern Üniversitesinin Ortaklaşa düzenlediği             “Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik” Konulu Uluslararası Konferans, 22-24 Mayıs             2014/Siirt             Üniversitesi-Türkiye. [Konferans Düzenleme Eş Başkanı].

            2.2. Siirt Üniversitesi-EYED-Der İşbirliği ile düzenlenen “9. Ulusal Eğitim Yönetimi          Kongresi”, 8-            10 Mayıs 2014- Siirt. [Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı]

11.Ödüller

      1. TÜBİTAK Akademik Yayın Teşvik Ödülü alınmıştır (2015).

      2. (2015) 2008-2012 Yılları arası Siirt Üniversitesi adına yayımlanan bilimsel çalışma ve makaleler       nedeniyle “Siirt Üniversitesi Akademik Yayın Teşvik Ödülü”  alınmıştır.

      3. Siirt Üniversitesi adına 2015 yılında ulusal ve uluslararası alanda yayımlanan bilimsel çalışma ve       makaleler nedeniyle “Siirt Üniversitesi Akademik Yayın Teşvik Ödülü”  alınmıştır.

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

Güz

Eğitimsel Liderlik (Y. Lisans)

4

 

4

 

Eğitimin Sosyal ve felsefi temelleri (Y. Lisans)

3

 

16

 

Eğitimsel Liderlik (Y. Lisans)

4

 

4

 

Öğretmenlik Uygulaması (Staj)

2

 

6

 

Sınıf Yönetimi

2

 

150

 

İlkbahar

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim

2

 

90

 

 

Yönetim felsefesi (Y. Lisans)

3

 

4

 

 

Eğitimin Sosyal ve felsefi temelleri (Y. Lisans)

3

 

12

 

 

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2

 

80

 

2017-2018

 

 

 

 

 

Güz

Sınıf Yönetimi

2

 

150

 

Öğretmenlik Uygulaması (Staj)

2

 

6

 

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları (Y. Lisans)

3

 

5

 

Eğitimsel Liderlik (Y. Lisans)

3

 

4

 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3

 

7

İlkbahar

Eğitimsel Liderlik (Y. Lisans)

3

 

20

 

 

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları (Tezsiz Y. Lisans)

3

 

40

 

 

Sınıf Yönetimi

2

 

150

 

 

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim

2

 

85

 

Güncelleme : 30.03.2018 15:19:41