Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Telefon (0484) 223-1739 / 2683
Kurumsal E-Posta ycoskun  siirt.edu.tr
E-Posta tarihli  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme29.01.2018 21:49:45

Doç.Dr YASİN COŞKUN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Siirt ve Yöresi Tarih-Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Yasin COŞKUN

2. Doğum Tarihi          :

3. Unvanı                    : Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    :

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Tarih

Afyon Kocatepe Üniversitesi

2007

Y. Lisans

Tarih

University of Leicester

2011

Doktora

Tarih

University of East Anglia

2015

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

             

              - Coşkun, Yasin (2016).  "1950’ler ve 60’larda Kıbrıs Sorunu ve Türk-İngiliz Politikası".  I. Uluslararası Akdeniz Dünyası Araştırmaları Sempozyumu.


              -  Coşkun, Yasin (2017).  "1960-1980 Döneminde Meclis Gündeminde Siirt İli",  Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi/International Congress on Social Sciences (ICSS’17), 348-352. 


            - Coşkun, Yasin (2018).  "Türkiye’de Yeniden Demokrasiye Geçiş Süreci: Kasım 1983 Genel Seçiminin CIA Perspektifinden Analizi".  19.Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Sempozyumu.


          - Coşkun, Yasin (2018).  "Azerbaycan’ın Paris Barış Konferansı’xxndaki Diplomatik Faaliyetlerine Bir Örnek: Azerbaycan ve İngiliz Heyetleri Arasındaki Görüşmeler".  100. Yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Uluslararası Kongresi.


          - Coşkun, Yasin (2018). "Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin Ocak 1920’de Tanınmasından Sonra İngiltere’nin Azerbaycan’da Türk Milliyetçiliğine Dair Endişeleri".  I.Dünya Savaşı Döneminde Osmanlı Devleti Azerbaycan İlişkileri ve Kafkas İslam Ordusu Uluslararası Sempozyumu.

             

             - Coşkun, Yasin (2019). "ABD Basınında Hatay’ın Türkiye’ye Katılma Süreci", Anavatan'a Katılışının 80.Yılında Hatay Uluslararası Sempozyumu.


7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

           

          -   Yasin Coşkun, Türkiye-ABD İlişkilerinde ABD Dışişleri Bakanlarının Türkiye Ziyaretleri (1953-1993), İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2019.


           -   Yasin Coşkun, "İngiliz Kabinesinin 1974 Kıbrıs Krizine Yaklaşımı Üzerine Bir Değerlendirme", Türkiye'nin Bölgesel Sorunları "Osmanlı'dan Günümüze": Doğu Akdeniz, Mehmet Çelik - Alev DURAN (ed.), Hiperyayın, İstanbul, 2020, ss. 137-154.


7.5. Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:


  - Coşkun, Yasin, "Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin (1975) İlanına İngiliz Parlamentosunun Tepkisi", Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Sayı: 37, Haziran 2020, ss. 1-19.

          

               - Coşkun, Yasin, "Hatay Sorunu ve ABD: Washington'un Hatay'da Arkeolojik Kazı İmtiyazını Sürdürme Girişimleri", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: XXXVI, Sayı: 101, Bahar 2020, ss. 111-138.


               - Coşkun, Yasin, "Varlık Vergisi'ne Gösterilen Uluslararası Tepkilere Bir Örnek: ABD'nin Varlık Vergisi'ne Yaklaşımı", Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Sayı: 36, Aralık 2019, ss. 65-82.


               -  Coşkun, Yasin, “Sevr Antlaşması’nın Ardından İzmir’de Ortaya Çıkan Bir Kriz: ABD İle Yunanistan Arasında Vergi Anlaşmazlığı”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt: XIX, İzmir’in İşgali Özel Sayısı, 2019, ss. 271-290. 


-   Coşkun, Yasin, "Mondros'tan Mudanya'ya Kadar Olan Dönemde Genel Hatlarıyla ABD'nin Türkiye Politikası ve Türk-Amerikan İlişkileri", Yeni Türkiye Dergisi, Misak-ı Milli Özel Sayısı, yıl: 23, sayı: 93, Ocak-Şubat 2017, ss. 514-524.


            -  Coşkun, Yasin, “1974 Kıbrıs Barış Harekâtının Türk-İngiliz İlişkilerine Etkileri”, Tarih Okulu Dergisi / Journal of History School, Haziran 2015, Yıl: 8, sayı: XXII, ss.449-462. DOI Number:http://dx.doi.org/10.14225/Joh729.


            - Coşkun, Yasin, "İngiliz Belgelerinde 12 Eylül Süreci" Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Şubat 2016, cilt: 9, sayı: 42, ss. 530-535.


           - Coşkun, Yasin, “12 Mart 1971 Muhtırasının İngiliz Arşiv Belgelerindeki Yansıması”, Tarih Okulu Dergisi / Journal of History School, Aralık 2016, Yıl: 9, sayı: XXVIII, ss.299-309. DOI Number:http://dx.doi.org/10.14225/Joh978.


           - Coşkun, Yasin, "1980’li  Yıllarda  İngiliz Arşivlerinde  Yer  Alan Türkiye’deki  Önemli Şahsiyetler", TURKISH STUDIES-International Periodical Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-,ISSN:1308-2140, (Prof.Dr. Hayati Akyol Armağanı), Volume11/1 Winter 2016, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9449., p. 1-10.


            - Coşkun, Yasin, “Kıbrıs Sorunu Üzerindeki Türk-Yunan Diyaloğunun Başarısızlığı (1966-67) ve İngiliz Politikası”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fak. Dergisi, Cilt:1 Sayı:4 Ekim 2014, ss. 43-58.


            - Coşkun, Yasin (2017).  "Amerikan Belgelerine Göre Eisenhower Dönemi nin İlk Yıllarında ABD nin Türkiye Politikası (1953-1955)", History Studies International Journal of History, 9(4), 19-32., Doi: 10.9737/hist.2017.548.


            - Coşkun, Yasin (2017).  "15-21 Haziran 1980 Yılında İngiliz Büyükelçisi Peter Laurence’ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Gezisi Üzerine Bir Değerlendirme""  Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (60), Doi: 10.14222/Turkiyat2672.


            - Coşkun Yasin (2017).  "I. Milliyetçi Cephe Hükümetinin İlk Üç Ayında Türk Siyasal Hayatı Ve Mecliste İktidar-Muhalefet İlişkisi",  Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(38), 175-190.


            - Coşkun, Yasin (2018).  "Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin (KTFD) İlanından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC)  Kuruluşuna Kadar Olan Süreçte Kıbrıs Sorunu (1975-1983)",  Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 64(64), 119-143., Doi: 10.16992/ASOS.12702.


             - Coşkun Yasin (2018).  "1960-1980 Döneminde Meclis Gündeminde Siirt İlinin Sorunları",  Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 6, Sayı 11, ss. 1-17.


           - Coşkun, Yasin (2018).  1950’ler ve 60’larda Kıbrıs Sorunu ve Türk-İngiliz Politikaları.  Journal Of History School, 11(XXXIV), 853-868., Doi: 10.14225/Joh1263.

- Coşkun, Yasin (2018). "ABD Tarihinde Önemli Bir Olay: Brown V. Board Of Educatıon Davası Kararı ve Bu Karara Mississippi ve Virginia Eyaletlerinin Tepkileri",  Jasss (The Journal of Academic Social Science Studies), Number: 68, ss. 413-424.

- Coşkun, Yasin, "CIA’in Değerlendirmeleri Işığında I. Turgut Özal Hükümeti’nin Dış Politikası Üzerine Bir Analiz (1983-1987)”, Tarihin Peşinde -Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı:20, Ekim 2018, ss. 593-616.

- Coşkun, Yasin, "Annales Tarihçileri Arasında Yeni Eğilimler: Annales Hareketinin Üç Evresi Üzerine Bir Değerlendirme”, Cappadocia Journal of History and Social Sciences, Sayı:11, Ekim 2018, ss. 321-327

         - Coşkun, Yasin, "Kilise-Devlet İlişkilerinde İyileşme: 1943-1957 Yılları Arası Sovyet Rusya’da Din Politikası”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 60, Kış- 2018, ss. 46-53.


           - Coşkun, Yasin (2018).  "1967 Krizinden Sonra Kıbrıs Sorununda Yeni Bir Dönemin Başlangıcı: Toplumlararası Görüşmeler ", History Studies International Journal of History, Cilt: 10, Sayı: 9, 55-84.

           - Coşkun, Yasin, “The Cyprus Crisis of 1967 and The British-Turkish Policies,” Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, Aralık 2018, ss. 377-398.


7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi-I

2

 

40

 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi- I

2

 

40

 

Kıbrıs Tarihi

2

 

50

 

Cumhuriyet Dönemi Türk-Amerikan İlişikleri

2

 

20

 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kaynakları

3

 

5

 

Cumhuriyet Tarihi-I

3

 

5

İlkbahar

 

XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi-II

2

 

40

 

 

Mesleki İngilizce- I

2

 

10

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi- II

2

 

40

 

 

Türkiye ve Kıbrıs Sorunu

3

 

5

 

 

1960 Sonrası Türkiye Tarihi

3

 

5

 

2017-2018

Güz

XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi-I

 

2

 

 

 

70

 

 

 

Kıbrıs Tarihi

2

 

50

 

Cumhuriyet Dönemi Türk-Amerikan İlişikleri

2

 

50

 

Mesleki İngilizce-II

2

 

20

 

Cumhuriyet Tarihi-I

3

 

7

 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kaynakları

3

 

5

İlkbahar

 

XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi-II

 

2

 

70

 

 

Milli Mücadele Tarihi

2

 

50

 

 

Mesleki İngilizce- I

2

 

20

 

 

Mesleki İngilizce- III

2

 

20

 

 

Türkiye ve Kıbrıs Sorunu

3

 

6

 

 

 

1960 Sonrası Türkiye Tarihi

 

3

 

 

5

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 27.06.2020 16:10:33
Çalışmalar / Publications:

Çalışmalar / Publications:

Makaleler:

- Coşkun, Yasin, "Mondros'tan Mudanya'ya Kadar Olan Dönemde Genel Hatlarıyla ABD'nin Türkiye Politikası ve Türk-Amerikan İlişkileri", Yeni Türkiye Dergisi, Misak-ı Milli Özel Sayısı, yıl: 23, sayı: 93, Ocak-Şubat 2017, ss. 514-524.

- Coşkun, Yasin, “1974 Kıbrıs Barış Harekâtının Türk-İngiliz İlişkilerine Etkileri, Tarih Okulu Dergisi / Journal of History School, Haziran 2015, Yıl: 8, sayı: XXII, ss.449-462. DOI Number:http://dx.doi.org/10.14225/Joh729.

- Coşkun, Yasin, "İngiliz Belgelerinde 12 Eylül Süreci" Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Şubat 2016, cilt: 9, sayı: 42, ss. 530-535.

-Coşkun, Yasin, “12 Mart 1971 Muhtırasının İngiliz Arşiv Belgelerindeki Yansıması”, Tarih Okulu Dergisi / Journal of History School, Aralık 2016, Yıl: 9, sayı: XXVIII, ss.299-309. DOI Number:http://dx.doi.org/10.14225/Joh978.

- Coşkun, Yasin, "1980’li  Yıllarda  İngiliz Arşivlerinde  Yer  Alan Türkiye’deki  Önemli Şahsiyetler", TURKISH STUDIES-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-,ISSN:1308-2140, (Prof.Dr. Hayati Akyol Armağanı), Volume11/1 Winter 2016, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9449., p. 1-10.

- Coşkun, Yasin, “Kıbrıs Sorunu Üzerindeki Türk-Yunan Diyaloğunun Başarısızlığı (1966-67) ve İngiliz Politikası”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fak. Dergisi, Cilt:1 Sayı:4 Ekim 2014, ss. 43-58.

-COŞKUN YASİN (2017).  "Amerikan Belgelerine Göre Eisenhower Dönemi nin İlk Yıllarında ABD nin Türkiye Politikası (1953-1955)", History Studies International Journal of History, 9(4), 19-32., Doi: 10.9737/hist.2017.548

- COŞKUN YASİN (2017).  "15-21 Haziran 1980 Yılında İngiliz Büyükelçisi Peter Laurence’ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Gezisi Üzerine Bir Değerlendirme"Journal of Turkish Research Institute(60), Doi: 10.14222/Turkiyat2672.

- COŞKUN YASİN (2017).  "I. MİLLİYETÇİ CEPHE HÜKÜMETİNİN İLK ÜÇ AYINDA TÜRK SİYASAL HAYATI VE MECLİSTE İKTİDAR-MUHALEFET İLİŞKİSİ",  Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(38), 175-190.

- COŞKUN YASİN (2018).  "KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ’NİN (KTFD) İLANINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN (KKTC)  KURULUŞUNA KADAR OLAN SÜREÇTE KIBRIS SORUNU (1975-1983)",  Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 64(64), 119-143., Doi: 10.16992/ASOS.12702.


Diğer yayınlar: Konferans, Panel, Seminer ve Toplantı:
- Balkans and Eastern Mediterranean konulu çalıştay toplantısında 'The Turkish-Greek dialogue on Cyprus between 1966-67, the effect of nationalism on this process and representations of the dialogue in British sources' konulu sunum. Düzenleyen: East Anglia Üniversitesi (İngiltere). Yıl:  Kasım 2011.

- COŞKUN YASİN (2017).  "1960-1980 Döneminde Meclis Gündeminde Siirt İli",  UluslararasıSosyal Bilimler Kongresi/International Congress on Social Sciences (ICSS’17), 348-352. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).