İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3279
Kurumsal E-Posta birguluyan  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme28.02.2020 10:28:07

Dr. Öğr. Üyesi BİRGÜL UYAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı             : Birgül UYAN

2. Unvanı                    : Dr.Öğr. Üyesi

3.Öğrenim Durumu  : Doktora

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

Lisans

İşletme

Gazi Üniversitesi


Y. Lisans

İşletme

K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi


Doktora

Tarım Ekonomisi/Tarım İşletmeciliği

Çukurova Üniversitesi


 

Akademik Unvanlar


Ögr. Gör. :   KSU

Dr. Öğr. Üyesi:  SİU

              

Yayınlar

Uluslararası Kitap Bölümü 


1. Uyan B. 2019. Küreselleşme Sürecinin Tarım Sektörüne Etkileri: Zorluklar-Fırsatlar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler İçin Önemi. Küreselleşmenin Sosyoekonomik Boyutları. Gazi Kitabevi, Nisan 2019. ss: 81-103  ISBN:978-605-344-960-7


2. Uyan B. 2019. Makro Düzeyde İnovasyon Dinamikleri ve Bölgesel Ekonomik Gelişme Üzerine Etkileri. İktisadi ve Sosyal Yönleriyle İnovasyon. ss: 221-258. İKSAD Yayınevi, Ankara. ISBN:978-605-7695-03-1  https://www.iksad.net/product-page/iktisadi-ve-sosyal-y%C3%B6nleriyle-inovasyon

3. Uyan B. 2019. Sürdürülebilir Ekonomik Gelişme ve Kentsel Ekonomiler Açısından Kentsel Tarımın İşlevleri ve Yerel Ekonomiye Etkileri. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler. Cilt:3, ss. 249-260.  Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara. ISBN : 978-605-180-901-4 https://www.gecekitapligi.com/Webkontrol/uploads/Fck/cilt_3.pdf

Ulusal Kitap Bölümü

1. Uyan B. 2017. Kayıt Dışı İstihdamın İşletmeler Açısından Nedenleri ve Sakıncaları.  Kayıtlı İstihdamın Teşviki AB Projesi. Panel Kitabı. ss 37-47 SİİRT ÜNİVERSİTESİ

  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Uyan B. 2016. Kentsel Ekonomiler ve Diyarbakır'ın GAP Bölgesi İçindeki Yerinin Sosyo-Ekonomik Boyutuyla İncelenmesi. Bildiri Kitabı. Tam metin ss 1543-1555. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu,  2016

http://www.academia.edu/35470182/Bircan_U._Co%C5%9Fkun_A._Temel_M._K%C4%B1l%C4%B1%C3%A7_P._G._Eds._Uluslararas%C4%B1_Diyarbak%C4%B1r_Sempozyumu_International_Diyarbak%C4%B1r_Symposium_3_Cilt_Diyarbak%C4%B1r_Valili%C4%9Fi_2017

 

2. Uyan B. 2017. Kamu Yatırımlarının, Beşeri Sermaye Kapasitesinin Gelişme Trendi ve Kentsel Düzeyde Sosyo-Ekonomik Gelişme Üzerine Etkileri: Güneydoğu Anadolu Kentleri. EUREFE' 17 Uluslararası Kongre,  Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İktisat Fakültesi, 27-29 Temmuz 2017 Bildiri Kitabı: Tam metin ss:456-468  

http://eurefe.org/tr/tam-metin-kitabi/

 

3. Uyan B. 2017. Alternatif Turizm Konseptleri Kapsamında Bir Destinasyon Potansiyelinin İncelenmesi. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi. 28 Eylül-1 Ekim 2017 VAN. Bildiri Özetleri Kitabı, s.21  

 http://avesis.atauni.edu.tr/YayinGoster.aspx?ID=4279&NO=31


4. Uyan B. 2019. Bölgesel, Yerel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik  Açısından Tarımsal Turizm. Tam metin Bildiri kitabı: 285-306 3. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu. 31 Ekim-3 kasım 2019 Mersin  https://www.academia.edu/41340706/3._AKDEN%C4%B0Z_SEMPOZYUMU_2019_Bildiri_Tam_Metinler_Kitab%C4%B1_3.C%C4%B0LT Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


 1.  Uyan B. 2009. Bölgesel Kalkınmada Kentlerin Rolü: GAP ve Gaziantep (Balıkesir Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Sempozyumu) BALIKESİR 


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

   

1. Uyan B. Temmuz 2018. Tarımın Küresel Güç Sistemine Dönüşme Sürecinde İnovasyonun Rolü. İktisadi Yenilik Dergisi, 5 (2), 83-93.  http://dergipark.gov.tr/iy/issue/38106/439825


2. Uyan, B. Ekonomik Büyüme Kuramlarının Bölgesel Ekonomik Gelişme Açısından İncelenmesi ve Türkiye’de Bölgesel Ekonomik Gelişmeİktisadi Yenilik Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, Temmuz 2019. 129-141   https://dergipark.org.tr/tr/pub/iy/issue/46636

        

 Diğer Yayınlar


   1.   Uyan B. ve Şengül H. 2009. Bölgesel Gelişme Dinamikleri: Gaziantep İlinde Yerel Ekonomik Gelişmeyi Etkileyen Faktörler. Çukurova Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yıl:2009 cilt:21-1


Editör 


Uyan B. Çakır M. 2019. İktisadi ve Sosyal Yönleriyle İnovasyon. İKSAD Yayınevi, Ankara. ISBN:978-605-7695-03-1  https://www.iksad.net/product-page/iktisadi-ve-sosyal-y%C3%B6nleriyle-inovasyon

  

Projeler

   1.   Kayıtlı İstihdamın Teşviki AB Projesi Eğitim Koordinatörü 2016-2017

 

   2. Siirt Fıstık İşleme Tesisi AB Projesi, Eğitmen 2017


Yöneticilik Görevi:


KSÜ İslahiye MYO İşletme Bölüm Başkanı 1998-2005  ve  2007-2010

Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı 2015-2017

  

 Verilen lisans düzeyindeki dersler 

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

İşletme I

Finansal Tablolar Analizi 

Yönetim Muhasebesi

 

3

3

3

3

 

150

120

 

80

İlkbahar

Girişimcilik

Stratejik Yönetim

Maliyet Yönetimi

İşletme II

Yönetim organizasyon

2

3

3

3

 

30

80

80

100

80

 

2017-2018

Güz

İşletme I

İşletme finansmanı

Ekonomi

Tarım Ekonomisi


 

 

3

3

4

3


 

150

20 

80

80


İlkbahar

Girişimcilik

Maliyet Yönetimi

Stratejik Yönetim

İşletme II

Yönetim organizasyon


2

3

3

3

3


 

30

80

100

80

43


    Verilen Yüksek Lisans Düzeyindeki Dersler

2017-2018 Güz Dönemi

2019-2020 Bahar

Yenilik İktisadı ve Bölgesel Yenilik Sistemleri
Bölgesel ve Kentsel Ekonomi

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bölgesel Kalkınma İktisadı Tezli Yüksek Lisans Programı


Güncelleme : 11.02.2020 13:28:43