İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Maliye Anabilim Dalı
Telefon (0484) 282-1110 / 3294
Kurumsal E-Posta mehmet.dag  siirt.edu.tr
E-Posta mehmetdag323  gmail.com
Açıklama
Güncelleme20.09.2018 13:44:17

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET DAĞ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1.         Adı Soyadı                  : Mehmet DAĞ

2.         Unvanı                        : Dr. Öğr. Üyesi

3.         Çalıştığı Kurum         : Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

4.          İrtibat Bilgileri          : mehmetdag323@gmail.com

           

 

 

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

          Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2006

Y. Lisans

Kamu Hukuku

                 Dicle Üniversitesi

2009

Doktora

Maliye

                 Dokuz Eylül Üniversitesi

2014

 

5.         Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi      : 29.12.2014

 

6.         Yayınlar

            6.1. Prof.Dr. Haluk EGELİ, Mehmet DAĞ, “Türk Vergi Hukuku Açısından Mükellef Haklarının Değerlendirilmesi”, Maliye Dergisi, Sayı:163, Yıl:2012.

6.2. Okan Netek, Mehmet DAĞ, “Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarında Tahkim Mekanizması Olarak OECD Model Vergi Anlaşması”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:386, Yıl:2013.

6.3. Okan Netek, Mehmet DAĞ, “Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarında Tahkim Mekanizması Olarak Avrupa Birliği Tahkim Anlaşması”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:387, Yıl:2013.

6.4. Prof.Dr. Haluk EGELİ, Mehmet DAĞ, “Türkiye’de Orta Vadeli Harcama Sisteminin Bütçe Uygulamalarına Yansımaları: Ampirik Bir Analiz”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı:585, Yıl:2013.

6.5.  Doç.Dr.İbrahim Güray YONTAR, Mehmet DAĞ, ” Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Çerçevesinde Türkiye’de Mali Özerklik, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Sayı:10, Yıl:2014.

6.6. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Arş.Gör. Burak ÖKDE, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Sınır Ticaretini Olumsuz Etkileyen Faktörler ve Ekonomik Etkileri”, Press Academia Procedia, DOI: 10.17261/Pressacademia.2016118674, Global İşletme Araştırmaları Kongresi, Sözlü Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2016.

6.7. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Arş.Gör. Furkan KILINÇ, “Esnaf Kavramının Gelir Vergisi Uygulamaları Bakımından Değerlendirilmesi”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Sayı:28, Yıl: 2016, Araştırma Makale, Hakemli.

6.8. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Arş.Gör.  Burak ÖKDE, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Kaçakçılık Faaliyetleri ve Vergi Kaybı”, Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Projesi (BAP), 2017.Yürütücü.

6.9. Dr. Öğr. Üyesi Oktay KIZILKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, “Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Sağlık Göstergeleri Üzerindeki Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz”, Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, 2017. Sözlü Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiri.

6.10. Dr. Öğr. Üyesi Oktay KIZILKAYA, Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Selim DEMEZ,Cari Açığın Sürdürülebilirliği: Türkiye Örneğinde Eşbütünleşme Analizi”, Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, 2017. Sözlü Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiri.

6.11. Dr. Öğr. Üyesi  Mehmet DAĞ ,  Öğr.Gör. Fatma ÖKDE, Arş.Gör. İsmail Ercan BÖRÜ, Arş.Gör. Burak ÖKDE,Türkiye’de Bölgesel Teşvik Uygulamalarının Karşılaştırmalı Bir Analizi”, Social Sciences Studies Journal, 2017,Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi.

6.12. Arş.Gör. Burak ÖKDE, Öğr.Gör. Fatma ÖKDE, Arş.Gör.  İsmail Ercan BÖRÜ,  Dr. Öğr. Üyesi  Mehmet DAĞ, “Avrupa Birliği’nde Kamu Alımları ve Türkiye Karşılaştırması”, Journal of Social & Humanities Sciences Search,   2017,Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi.

6.13.Prof.Dr. Haluk EGELİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Orta Vadeli Harcama Sistemi ve Ülke Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, International Journal of Academic Value Studies, 2017, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi.

6.14.Dr. Öğr. Üyesi Habip DEMİRHAN, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Filistin Ekonomik Yapısı ve Vergi Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme”, International Journal of Academic Value Studies, 2017, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi.

6.15. Arş.Gör. İsmail Ercan BÖRÜ, Öğr.Gör. Fatma ÖKDE, Arş.Gör. Burak ÖKDE, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Kamu İhalelerinde Şikayet Usullerinin İnceleme ve Değerlendirmesi,  International Journal of Disciplines in Economic & Administrative Studies, 2017, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi.

6.16. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Arş.Gör. Furkan KILINÇ,6360 Sayılı Kanun Sonrası Büyükşehir Belediyeleri Açısından Mali Özerkliğin Değerlendirilmesi”, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi.

6.17. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türkiye’de Bütçe Harcamalarının Esnekliğinin Değerlendirilmesi”,  CUDES 2017: VI. International Congress on Current Debates in Social Sciences, 2017, Uluslararası Sempozyumda Sunulan Sözlü Bildiri,

6.18. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türkiye’de Bütçe Harcamalarının Esnekliğinin Değerlendirilmesi”,  "Current Debates in Public Finance, Public Administration and Environmental Studies",2017, IJOPEC Publication, Uluslararası Kitap Bölümü.

6.19. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türkiye’de Bütçe Açıkları Ve Cari Açık Arasındaki İlişkinin Analizi:1960-2016 Dönemi”, Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2018, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiri.

6.20. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ,  Dr. Öğr. Üyesi Oktay KIZILKAYA, Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, “Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Bütçe Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Uygulama”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı: 635, Yıl:2018. Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi.

6.21. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, “Türkiye’de Dış Borçların Sürdürülebilirliği: Fourier Yaklaşımı ile Bir Uygulama“,Uluslararası GAP Sosyal Billimler Kongresi, 2018, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiri

6.22. Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türkiye’de Vergi Gelirlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Dönemsel Bir Analiz“,Uluslararası GAP Sosyal Billimler Kongresi, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiri

6.23. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ,  Dr. Öğr. Üyesi Oktay KIZILKAYA,  Dr. Öğr. Üyesi Selim DEMEZ, Samaritan Çıkmazı Bağlamında Dış Yardımların Ekonomik Büyümeye Etkisinin İncelenmesi: Ampirik Bir Analiz“, Maliye Araştırmaları Dergisi, Cilt:4 Sayı:1, 2018, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi.

6.24. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ,  “Türkiye'de Merkezi Yönetim Bütçesi Açısından Vergi Harcamalarındaki Değişimin Değerlendirilmesi: Dönemsel Bir Analiz"“, 7. International Congress on Current Debates in Social Sciences, 2018, İstanbul, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiri

6.25.  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ,  "Evaluation of the Changes in Tax Expenditures in terms of Central Government Budget in Turkey: A Periodic Analysis", "Current Debates In Public Finance & Public Administration", 2018, IJOPEC Publication, Uluslararası Kitap Bölümü.

6.26. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Prof.Dr. Kamil TÜĞEN,  Türkiye'de Bütçe Açıklarının Nedenleri ve Finansman Yöntemleri: Dönemsel Bir Değerlendirme,Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:16, Sayı:2, 2018, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi.

6.27. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, "Kamu Açıklarının Finansmanının Sürdürülebilirliği: Teorik Bir Değerlendirme" International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), 2018, Bandırma, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiri

6.28. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, "Türkiye'de Bütçe Açıkları ve Cari Açık Arasındaki İlişkinin Analizi: 1960-2016 Dönemi", "Modern Dönemde Eğitim, İktisat ve Güzel Sanatlar", Berikan Yayınevi,  2018, Uluslararası Kitap Bölümü.

6.29. Dr. Öğr. Üyesi Oktay KIZILKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ,  Dr. Öğr. Üyesi Selim DEMEZ, Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinde Flypaper (Sinek Kağıdı) Etkisi: Yapay Sinir Ağları ve Eşbütünleşme Analizi, Maliye Dergisi, Sayı:174, 2018, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi.

6.30. Prof.Dr. Kamil TÜĞEN, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türkiye’de Bütçe Açıklarının Sürdürülebilirliğinde İç Borçlanmanın Rolü: Dönemsel Bir Analiz”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:25, Sayı:2, Araştırma Makale, 2018, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi.

6.31. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, “Türkiye’de Dış Borçların Sürdürülebilirliği: Fourier Yaklaşımı ile Bir Uygulama“, "Türkiye'de Güncel Mali Sorunlar", İKSAD Yayınevi, Uluslararası Kitap İçi Bölüm, 2018,

 6.32. Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türkiye’de Vergi Gelirleri - Ekonomik Büyüme İlişkisi: Dönemsel Bir Analiz“, "Türkiye'de Güncel Mali Sorunlar", İKSAD Yayınevi, Uluslararası Kitap İçi Bölüm, 2018.

 6.33. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, "İslam İşbirliği Teşkilatının Ekonomik Ve Mali Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme", Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi, Bitlis, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiri, 2018.

 6.34. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, "Dünya Bankasının Finansman Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme", Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi, Bitlis, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiri, 2018.

 6.35.  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, "Türkiye'de Bütçe Açıklarının Gelişimi Üzerine Dönemsel Bir Değerlendirme", Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, 2018.

6.36. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, "Türkiye'de Belediyelerde İç Borçlanmanın Gelişimi Üzerine Dönemsel Bir Değerlendirme", 3. Uluslararası Kaoru İshikawa İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi", Nevşehir, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiri, 2018.

6.37. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, "Türkiye'de Belediyelerde Dış Borçlanmanın Gelişimi Üzerine Dönemsel Bir Değerlendirme", 3. Uluslararası Kaoru İshikawa İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi", Nevşehir, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiri, 2018.

6.38. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, "Türkiye'de Dış Ticaret Açığının Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Uygulama", ICOAEF’18 IV. International Conference on Applied Economics and Finance & Extended With Social Sciences", Kuşadası-Aydın, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiri, 2018.

6.39. Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, "Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Ilişkisi: NIC Ülkeleri Için Ampirik Bir Analiz", ICOAEF’18 IV. International Conference on Applied Economics and Finance & Extended With Social Sciences", Kuşadası-Aydın, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiri, 2018.

6.40. Dr. Öğr. Üyesi Selim DEMEZ, Dr. Öğr. Üyesi Oktay Kızılkaya, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, "Türkiye’de Finansal Gelişme ve Büyüme İlişkisi: Bootstrap Nedensellik Analizi", ICOAEF’18 IV. International Conference on Applied Economics and Finance & Extended With Social Sciences", Kuşadası-Aydın, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiri, 2018.

6.41. Dr. Öğr. Üyesi Tunay ASLAN, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, "Vergi ve Muhasebe Boyutlarıyla Servis Taşımacılığında Tevkifat Uygulamasına Yönelik Bir Değerlendirme", I. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiri, 2018.7.         Projeler

 

1. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Arş.Gör.  Burak ÖKDE, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Kaçakçılık Faaliyetleri ve Vergi Kaybı”, Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Projesi (BAP), 2017.Yürütücü.

2. Dr.Öğr.Üyesi Mehmet DAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Oktay KIZILKAYA,  Dr. Öğr. Üyesi Selim DEMEZ, Kalkınmaya Yönelik Dış Yardımların Samaritan Çıkmazı Bağlamında Değerlendirilmesi: Ampirik Bir Analiz, Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Projesi (BAP), 2018.Yürütücü.

3. Dr. Öğr. Üyesi Oktay KIZILKAYA,   Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ,  Dr. Öğr. Üyesi Selim DEMEZ, Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinde Flypaper (Sinek Kağıdı) Etkisi: Yapay Sinir Ağları ve Eşbütünleşme Analizi, Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Projesi (BAP), 2018.Araştırmacı.

 

 

8.         İlgi Alanları: Devlet Bütçesi, Devlet Borçları, Kamu Ekonomisi, Uluslararası Mali Kuruluşlar. 

 

 

 

9.         Verilen lisans düzeyindeki dersler:

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

 

İlkbahar

Avrupa Birliği ve Türkiye

3

 

21

İlkbahar

Sosyal Bilimlerde Temel Okumalar

3

 

26

İlkbahar

Vergi Hukuku

3

 

21

2015-2016

 

 

 

 

 

Güz

Bürokrasi

3

 

21

Güz

Kamu Yönetimi II

2

 

26

Güz

Bilim Felsefesi

3

 

21

Güz

Kamu Maliyesi

2

 

21

Güz

Makro Ekonomi

3

 

26

Güz

Temel Ekonometri I

3

 

21

Güz

Temel Matematik I

3

 

21

Güz

Türkiye Ekonomisi

3

 

26

İlkbahar

Devlet Bütçesi

2

 

26

İlkbahar

Girişimcilik

5

 

20

İlkbahar

Sosyal Bilimlerde Temel Okumalar

3

 

26

İlkbahar

Siyasal İletişim

3

 

26

İlkbahar

Vergi Hukuku

3

 

21

İlkbahar

Yerel Yönetimler

3

 

26

2016-2017

Güz

Bürokrasi

3

 

26

2016-2017

İlkbahar

Girişimcilik

5

 

25

İlkbahar

İdari Yargı

3

 

27

İlkbahar

Medeni Hukuk

3

 

29

İlkbahar

Vergi Hukuku

3

 

24

2017-2018

Güz

Girişimcilik

3

 

20

 

Güz

Hukukun Temel Kavramları

3

 

17

 

Güz

Ceza Hukuku

3

 

30

2017-2018

İlkbahar

Ticaret Hukuku

3

 

180

 

İlkbahar

Bankacılık ve Mali Kurumlar

3

 

12

 

İlkbahar

Yenilik Yönetimi

3

 

14

2018-2019

Güz

Türk Vergi Sistemi

3

 

 90

Güz

Maliye Politikası ve Kamu Finansı

3

 

 94

Güz

Uluslararası Vergi Hukuku

3

 

 27

Güz

Maliye Bilimine Giriş

3

 

 20

Güz

Kamu Maliyesi

3

 

 25


 9.          Verilen Yüksek Lisans Düzeyindeki Dersler

 

 

2018-2019 Güz Dönemi

 

Türkiye'de Güncel Ekonomik ve Mali Sorunlar

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bölgesel Kalkınma İktisadı Tezli Yüksek Lisans Programı

.

Güncelleme : 13.12.2018 14:25:28