Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Telefon (0484) 212-1111 / 2878
Kurumsal E-Posta meryem.salman  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme06.12.2017 10:56:11

Dr. Öğr. Üyesi MERYEM SALMAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

1.        Adı Soyadı                  : Meryem SALMAN

2.        Doğum Tarihi       : 19.06.1966

3.        Unvanı            : Yardımcı Doçent

                  4.Öğrenim Durumu : Doktora

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi

Ankara Üniversitesi

 

 

1990

Y. Lisans

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Aile ve Tüketici Bilimleri Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi

 

1994

Doktora

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Aile ve Tüketici Bilimleri Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi

 

2001

Lisans

Anadolu Üniversitesi  Sosyoloji Bölümü

Anadolu Üniversitesi

2017

5.        Akademik Unvanlar

             Yardımcı Doçentlik Tarihi : 03.08.2015

             Doçentlik Tarihi                       

             Profesörlük Tarihi                    

6.        Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.                    Yüksek Lisans Tezleri

1.             

2.             

6.2.                    Doktora Tezleri

1.             

2.             

7.        Yayınlar

7.1.                    Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1.             

2.             

7.2.                    Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Salman, M. ve Bayraktar, M., “The Use Of Human Resources of Women in Turkey”, Journal of    Consumer Studies and Home Economics, 21(4):387-399, (1997)

2..Bayraktar, M. ve Salman, M., “The Impact of Family Life on Work Efficiency: A Study of Employed Women From Different Occupational Statuses inMetropolitan Area in Turkey”, International Journal Of Consumer Studies, 27 (1): 80-86, (2003)

 

7.3.                    Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.Salman,M. Bir Meslek ve Bilim Dalı Olarak Sosyal Hizmetin Geleceğinde Disiplinlerarası Yaklaşımlar.2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu.18-19-20 Mayıs,Alanya.(2017).

2.Salman,M., Sosyal Hizmet Ön Lisans Öğrencilerinin Mesleki Beklentileri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Siirt Örneği.I.International Scientific and Vocational Studies Congress.Ürgüp,Nevşehir.05-08/10/2017.

 

3.Salman,M., Üniversite  Öğrencilerinin sosyal Medya Bağımlılığı Üzerine Bir Araştırma: Siirt Örneği.I.International Scientific and Vocational Studies Congress.Ürgüp,Nevşehir.05-08/10/2017.

 

4.Bayraktar, M., Y. Özkan. M. Salman, “Does Consumer Education Change Competencies and Attitudes of Consumer”, An Exploratory Study on Women in Rural Areas in Turkey, Consumer Education, An International Dimension, XIX. International Consumer Studies and Home Economics, Research Conference, Belfast, Ireland, Journal of Consumer Studies and Home Economics. 23(3):197-206. 2-4 September, (1999)

 

7.4.                    Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.             

2.             

7.5.                    Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Bayraktar,M. ve Salman,M., Üniversite Öğrencilerinin Konut ve Çevresine Yönelik Beklentileri ve Konuta İlişkin Değerleri, Standart Dergisi, 33 (387): 40-45, (1994)

2.Bayraktar,M., Babekoğlu,Y. ve Salman,M., Tüketicilerin Fast-Food Restoran Tercihlerini Etkileyen Faktörler, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No:1400, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler:780, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Halkla İlişkiler ve Yayın Ünitesi, Ankara, (1995)

3.Salman,M., İnsan Kaynakları ve Ailede İnsan Kaynaklarının Önemi, Ekonomide Birikim.1(1):48-49, (1995)

4.Bayraktar,M., Babekoğlu,Y. ve Salman,M., Sürdürülebilir Tüketim, Standart Dergisi, 35(412): 152-154, (1996)

5.Kalınkara,V., ve Salman,M., Evle İlgili İşlerde Çalışma Yöntemlerinin ve Ortam Koşullarının İyileştirilmesi: İş Kolaylaştırma, Verimlilik Dergisi, MPM Yayınları, (4):55-68, (1996)

6.Salman,M., ve Bayraktar,M., Kadınların İnsan Kaynaklarını Kullanma Durumları ve Bu Kaynakları Sınırlayan Faktörler, Ka De Fe, 21(2):19-21, (1997)

7.Kalınkara,V., ve Salman, M., Farklı Alanlarda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Yaşlılığa Yönelik Tutumları, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi. 1(2):76-91, (2001)

8.Salman,M. Kırsal Alandaki Kadınlara Yönelik Eğitim ve Yayım Çalışmalarının Önemi, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Kooperatifçilik, Karınca Dergisi, Sayı:803(Kasım):7-21, (2003)

 

7.6.                    Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.Gülçek,E.,Salman,M.,Aylaz,R.,Polat;F.,Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlılara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi. 9..Ulusal Yaşlılık Kongresi,4-5-6 Mayıs, Ahi Evran Üniversitesi-Kırşehir,(2017)

2.Salman,M., Farklı Meslek Grubundaki Yetişkin ve Yaşlıların Yaşlı Bakımına İlişkin Görüşleri: Odak Grup Toplantıları, II.Ulusal Yaşlılık Kongresi,09-12 Nisan, Denizli, (2003)

3.Salman,M., Gençlerin Yaşlı ve Yaşlılığa Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma. I. Ulusal Yaşlılık Kongresi,10-11 Ekim, Ankara, (2001)

4.Kalınkara,V.,Salman,M.,Dönmez,M.,Arpacı,F., Mutfak Tasarımının Ergonomik Boyutu ve Kullanıcıların Tasarıma Yönelik Bilgi Düzeyleri, Milli Prodüktivite Merkezi, 8. Ergonomi Kongresi, İzmir, (2001)

5.Kalınkara,V., Salman, M., Özmete, E., Arpacı, F., Üreticilerin Mutfak Donanımına İlişkin Bilgi Düzeyleri: Ergonomik Yaklaşım, Milli Prodüktivite Merkezi, 6. Ergonomi Kongresi, 27-29 Mayıs, Ankara, (1998)

6.Hasipek,S.,Aktaş,N.,Bayraktar,M.,Salman,M.,Bayındıroğlu,A.,Çetinsoy,S.,Kırsal Kesimdeki Kadının Eğitimi, Türkiye Ziraat Mühendisliği IV. Teknik Kongresi, 9-13 Ocak, Ankara, T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları No: (26) 1301-1317, (1995)

7.Gönen, E.,Kalınkara,V.,Salman,M., Tüketicileri Enerji Tasarrufuna Yöneltmede Bazı Yaklaşımlar, Enerji 93, Enerji Tasarrufu Semineri, 21-22.

 

7.7.                    Diğer yayınlar

Seminerler:

 

1.Salman,M., Üniversite Öğrencilerinin Konut ve Çevresine Yönelik Beklentileri ve Konuta İlişkin Değerleri, (1992)

2.Salman,M., İş ve Aile Yaşamı Etkileşimi, (1994)

3.Salman,M., İnsan Kaynaklarının Gelişiminde Aile Yaşamı Eğitiminin Önemi, (1995)

 

Radyo Konuşmaları:

1.Aile Bütçesi ve Gelirin Etkin Kullanımı, Radyo Anki, (1994)

2.Üniversite Öğrencilerinin Konut ve Çevresine Yönelik Beklentileri, TRT-1, (1995)

3.Ailelerin Yaşam Dönemlerine Göre Konut İhtiyacı, TRT-1, (1995)

4.İş ve Aile Yaşamı Etkileşimi, TRT-1, (1995)

5.Ailede İnsan Kaynakları ve Geliştirilmesinin Önemi, TRT-1, (1997)

6.Tüketicilerin Kredi Kartı Kullanımı, TRT-1, (1997)

7.Okul Öncesi Çocuklarının Beslenme Sorunları, TRT-1, (1998)

 

8.Projeler

1.BAP Projesi, Siirt Üniversitesi.Farklı Yerleşim Yerlerinde Yaşayan Farklı Yaş Grubundaki Akademik Personelin İş Doyumu ve Tükenmişlik Durumlarının Karşılaştırılması,Siirt-Ankara,2017.

2.GAP Bölgesinde Sulu Tarıma Geçişte Ailelerin Kaynak Yönetimi Eğitim Projesi, Çalışma Raporu 1 (TEMAV:Tarımsal Enerji ve Mekanizasyon Araştırma ve Eğitim Vakfı), Şanlıurfa ve Mardin, Sulama Birliği Örneği, 1997

3.GAP Bölgesinde Sulu Tarıma Geçişte Ailelerin Kaynak Yönetimi Eğitim Projesi, Çalışma Raporu 2 (TEMAV:Tarımsal Enerji ve Mekanizasyon Araştırma ve Eğitim Vakfı), Şanlıurfa-Kısas Sulama Birliği Örneği, 1997

4. GAP Bölgesinde Sulu Tarıma Geçişte Ailelerin Kaynak Yönetimi Eğitim Projesi, Çalışma Raporu 3 (TEMAV:Tarımsal Enerji ve Mekanizasyon Araştırma ve Eğitim Vakfı), Proje Çalışanı, Mardin Derik-Dumluca, 1997

 

9.İdari Görevler

Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı (2015- 2017)

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1.      

2.      

11.Ödüller

Teşekkür ve Takdir Belgeleri:

1. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hizmetiçi Eğitim Çalıştayı, Teşekkür Belgesi, (2014)

2. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı, Teşekkür Belgesi, (2008)

3. T.C. Ankara Valiliği Tarım İl Müdürlüğü, Hizmette Üstün Başarı, Teşekkür Belgesi, (2000)

4. T.C. Sakarya Valiliği, Hizmette Üstün Başarı, Takdirname, (1999)

 

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

Hemşirelikte Öğretim

2

4

122

Güz

Psikolojiye Giriş

2

 

46

Güz

Psikoloji ve Davranış Bilimleri

2

 

38

İlkbahar

Sağlık Sosyolojisi

2

 

133

İlkbahar

Psikoloji

3

 

6

İlkbahar

Psikoloji ve Davranış Bilimleri

2

 

58

2017-2018

Güz

Psikolojiye Giriş

2

 

32

Güz

Psikoloji ve Davranış Bilimleri

2

 

33

Güz

İş Sağlığı ve Güvenliği

2

 

30

Güz

Üniversite Yaşamına Giriş

1

 

30

İlkbahar

Çevre Bilinci ve Sosyal Sorumluluk

2

2

31

 

İlkbahar

Girişimcilik Teknikleri

2

 

29

 

İlkbahar

Tarımsal Yayım ve Haberleşme

2

1

6

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

 

Güncelleme : 26.04.2018 20:41:28