İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3296
Kurumsal E-Posta musacakir  siirt.edu.tr
E-Posta musayesevi  gmail.com
Web
Açıklama Uzmanlık Alanı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Güncelleme05.07.2018 10:38:51

Dr. Öğr. Üyesi MUSA ÇAKIR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı               : Musa ÇAKIR

2. Doğum Tarihi          : 01.01.1973

3. Unvanı                      : Dr. Öğretim Üyesi

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Kırgızistan Devlet Beden Eğitimi ve Spor Y.O.

2001

Y. Lisans

İşletme ABD

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi.

2007

Doktora

İşletme ABD

H. Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi.

2016

 

5. Akademik Unvanlar

 

Dr. Öğretim Üyesi Tarihi          : 2016

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                     :

 

6. Yayınlar

6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

 

1.    KÜÇÜKTOPUZLU K. F., Musa ÇAKIRThe Kazakhstan in Process of Integration into Global Economy and Cultural Factors of Creating Brand Awareness”. International Journal of Academic Research, Part B: 2013: 5(4), 88-92. DOI: 10.7813/2075-4124.2013/5-4B.12.


2.    ÇAKIR, M., Y. Ulvi UZUN, “Determination of  Brand Awareness in Kazakhstan and Kyrgyzstan” World Applied Sciences Journal 26 (12): 1574-1578, 2013. ISSN 1818-4952, DOI: 10.5829/idosi. wasj.2013.26.12.13593.

6.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.    Musa ÇAKIR “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Akademik ve İdari Personelin Boş Zaman Değerlendirmelerinde Sporun Yeri”. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 20, 2008. Bişkek.


2.    AKAY, H., Musa ÇAKIR “23 No'lu Kazak Muhasebe Standardı: Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Raporlama” Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 21, 2009. Bişkek.


3.    Musa ÇAKIR “Marka Bilgisi, Marka İlişkileri ve Kültürün Tüketici Davranışları Üzerine Etkisi” International Scientific Journal, Scientific World Of Kazakhstan, № 6 (46), 2012.


4.    ТУРЫСБЕКОГО, Г.К., Musa ÇAKIR “Бренд- Стратегия как основа повышения конкурентоспосопности казахстанской продукции” Аграрлык Нарық Провлемалары №1 Январь-Март-2013 Алматы.


5.    ÇAKIR, M., Osman DAĞDELEN “Brand Management And The Factors Affecting The Brand Preferences”. Аграрлык Нарық Провлемалары № 2 Апрель-Июнь 2013 Алматы.


6.    Musa ÇAKIRBrand Management For Customers Based Business” Аграрлык Нарық Проблемалары №1 Январь-Март-2015 Алматы.


7.    ÇAKIR, M., Serikbay S. Ydyrys, Osman DAĞDELEN, “Brand Management Аnd Brand Identity Perspectives In Business Enterprises” «Тұран» университетінің хабаршысы, Ғылыми журнал. № 2 (66), 2015, Алматы.

6.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler1. Musa ÇAKIR “Marka Farkındalığı ve Markalama Stratejisinin Belirlenmesi”. Международная Научно Теоретическая Конференция На Тему: “Стратегия Казахстан-2030”: Парадигма Устойчивого Развития Государства На Перспективу” 13 Декабрь 2012. Туркестан.


2. Musa ÇAKIR, KÜÇÜKTOPUZLU K. F., Osman DAĞDELEN "Küreselleşme Sürecindeki Ülkelerde Marka Stratejisi Oluşturulması" Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 11. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 10-16 Haziran 2013/Calalabat-KIRGIZİSTAN.


3. Musa ÇAKIR, C.C. Ыдырыс “Marka ve Marka Yönetimi Kavramları” KAZAKİSTAN-2050: ENDÜSTRİYEL VE İNAVASYONEL GELİŞİM STRATEJİSİNİN UYGULANMASINDA BÖLGESEL İMKANLAR Konulu Uluslararası Bilimsel Uygulamalı Konferans, 2013-Türkistan.


4. Ыдырыс С.С, Musa ÇAKIR, Bauyrzhan Kulbay “The Importance of Cultural Diversities as Factor of Influencing The Consumers Behavior In Enterprises” International Conference of Industrial Technologies and Engineering (ICITE 2014) Shymkent.


5. Musa ÇAKIR “An Overview For The Brand Creating Strategy” Түркістанды Түркі Дүниесінің Рухани Орталығы Ретінде Қалыптастыру Мәселелері Халықаралық конференцияның материалдары-Түркістан-2015.


6.  Musa ÇAKIRGeçiş Ekonomilerinde Marka Farkındalığı ve Yüksek Kalite İlişkisi Bağlamında Kültürel Faktörler Bitlis Useak- Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi, 27-28 Eylül 2018.


6.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

6.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


1.   Oktay K., Gülcan Bilgehan, Musa ÇAKIR “The Level of Brand Awareness in Consumer Electronic Productr: The Example of Kazakhstan and Kyrgyzstan.” İşletme Araştırmaları Dergisi. 7/1 (2015) 103-124.

2.  Musa ÇAKIR  " Tüketicilerin Satın Alma Davranışları ile Marka Algılamaları Arasındaki İlişki: Elektronik Ürünler Üzerine Bir Uygulama" Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2017 Cilt: 54 Sayı: 628, s. 43-56.

3. Musa ÇAKIR " Tüketicilerin Sosyal Medyada Markalı Ürün Tercihlerinin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi" İktisadi Yenilik Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 3, Temmuz 2017. s. 52-66.

4. Musa ÇAKIR " Yeşil Ürün Grupları Çerçevesinde Marka ve Markalama Kararları" Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 9, Ağustos 2017. s. 333-378.

5. Musa ÇAKIR " İnternet Perakendeciliğinin İnovatif Odaklı Girişimciliğe Etkileri" C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, Mayıs 2018. s. 201-222.

6. Musa ÇAKIR " Hizmet Sektöründe Marka Farkındalığının Avrasyalı Turistik Tüketiciler Üzerindeki Önemi: Marka Kentler" Kapadokya Akademik Bakış / Cappadocia Academic Review, 2 (1) 61-74, Temmuz 2018.

7. Proje ve Seminerler

            1.  Siirt Fıstık İşleme Tesisi Ortak Sanayi Altyapısının İyileştirilmesine Yönelik Teknik Destek Projesi, Avrupa Birliği ve Siirt Valiliği Fonu. (21 Temmuz-01 Eylül 2017). Siirt İli Fıstık Üreticileri ve Toptancı-Perakendecilerine Yönelik "Etkili Müşteri İlişkileri, Satış Yönetimi ve Pazarlama" Alanlarında Verilen 30 Saatlik Seminer.

 

8. İdari Görevler

 

Spor Koordinatörü

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

2003-2008

Müdür

Sosyal Yardım Derneği, Yükseköğrenim Yurdu,   UŞAK

2009-2011

Müdür

H. Ahmet Yesevi Üniversitesi Yurtlar Müdürlüğü

2011-2015

Mevlana Koordinatörü

Siirt Üniversitesi, İ.İ.B.F.

2017-

 


9. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2018-2019

Güz

ENF101 Bilişim Teknolojileri I

2

0

57

ISL233 Pazarlama İlkeleri

3

0

42

ISL331 Satış Yönetimi

3

0

74

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahar

ENF104 Bilişim Teknolojileri II

2

0

27

ISL234 Pazarlama Yönetimi

3

0

27

ISL304 Bankacılık Sistemi

3

0

49

ISL408 Müşteri İlişkileri Yönetimi

3

0

68

 

 

 

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2017-2018

Güz

ENF101 Bilişim Teknolojileri I

2

0

68

ISL205 Pazarlama I

3

0

119

ISL331 Satış Yönetimi

3

0

52

Bahar

ENF104 Bilişim Teknolojileri II

2

0

68

ISL206 Pazarlama II

3

0

76

ISL304 Bankacılık Sistemi

3

0

52

ISL408 Müşteri İlişkileri Yönetimi

3

0

49

 

Güncelleme : 11.12.2018 13:46:38