Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Telefon (0484) 212-1111 / 2684
Kurumsal E-Posta babaogluresul  siirt.edu.tr
E-Posta babaogluresul  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme07.05.2018 11:35:05

Doç.Dr RESUL BABAOĞLU

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Resul BABAOĞLU

2. Unvanı                    : Doç. Dr.

3.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü

İstanbul Üniversitesi

2003

Y. Lisans

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Dicle Üniversitesi

2012

Doktora

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Ankara Üniversitesi

2017

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 04.07.2017

Doçentlik Tarihi                     : 29.05.2020

Profesörlük Tarihi                  :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1. Seda Kantar (2019) Türk Dış Politikasında Süreklilik Unsuru: İdeoloji, Eylem ve Güvenlik 

                (1876-1960)

            2. Uğur Sav (2019) Türkiye'de İslamcı Düşüncenin Tarih Algısı ve Tanzimat Dönemi Eleştirisi

    3. Mehmet Oğul (2019) Türkiye'de At Yarışları Sporunun Gelişimi ve Kurumsallaşması

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

           

1.  

        


 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  

   1.  BABAOĞLU RESUL (2015), From   the "Millet System"  to a Hostage Minority  Greek Community of Turkey or a Trump Card in Cyprus Issue 1954 1955.  International Journal of Social Sciences and Humanity, 5(6), 537-545., Doi: 10.7763/IJSSH.2015.V5.514  (Yayın No: 1235426)

           

 2.   BABAOĞLU RESUL,OLGUN SAİD (2015).  Siirt Basın Tarihi  Bibliyografik Bir Döküm.  Journal of Turkish Studies, 10(Volume 10 Issue 5), 57-57., Doi: 10.7827/TurkishStudies.7985  (Yayın No: 1944579)

         

 3.  BABAOĞLU RESUL (2013).  Yükseköğretimde  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi  Dersi  Amaç  Kapsam ve Güncel Tartışmalar Işığında.  History School, 6(16), 589-603., Doi: http://dx.doi.org/10.14225/Joh315 (Yayın No: 240159)

         

 4. BABAOĞLU RESUL (2013).  6 7 Eylül 1955 Olaylarının  Muhtemel Failleri Üzerine Bir Değerlendirme.  The Journal of Academic Social and Sciences Studies, 6(2), 1349-1371. (Yayın No: 208070)

 

 5. BABAOĞLU RESUL (2012).  Türkiye Rum Cemaati ve 6/7 Eylül Olayları.  History Studies, 4(4), 15-34. (Yayın No: 178113)


 6. BABAOĞLU RESUL, (2018), Bir İngiliz Diplomatın Gözlemleriyle Türkiye'nin Doğu Vilayetlerinin 1956 Yılındaki Genel Durumu, History Studies, Volume 10 Issue 1, p. 33-46, February 2018.


 7. BABAOĞLU RESUL-ABDURREZZAK ÇELİK (2018), Cumhuriyet İdaresine Geçiş Sürecinde Siirt'te Demografik Göstergeler, Tarih Okulu Dergisi (TOD)/Journal of History School (JOHS), Yıl 11, Sayı XXIV, (Haziran 2018), ss.529-563. 


 8. BABAOĞLU RESUL (2018), "Türkiye'nin Kıbrıs Politikasının Evriminde Bir Dönüm Noktası: Londra  Konferansı (29 Ağustos-6 Eylül 1955)", Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C.XVIII, S. 36, (Bahar 2018), ss.323-249.


 9.  BABAOĞLU RESUL (2019), "Muharebeden Diplomasiye: Lozan Konferansı'nda Türk Delegasyon Heyetinin Karşılaştığı Zorluklar", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 35 (1), 99, ss.95-140. 


10. BABAOĞLU RESUL (2019) "Türkiye'de İktidar-Basın İlişkilerinin Çatışmalı Doğasına Bir Örnek Olarak Ahmet Emin Yalman Davası (1958-1960)", Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, C. 15, S. 29, (Bahar-2019), ss. 339-371.


11. BABAOĞLU RESUL (2019) "British Council, Köy Enstitüleri ve Savaş Ortamında Kültürel Diplomasinin Yollarını Aramak", Tarih İncelemeleri Dergisi, C. 34, S. 1, ss. 23-48. 


12. BABAOĞLU RESUL (2019) "Seçim Yenilgisi, Parti İçi Muhalefet ve Hizipleşme Tartışmalarının Gölgesinde Cumhuriyet Halk Partisi XI. Kurultayı (26-30 Temmuz 1954)", OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, C. 13, S. 19, ss. 2679-2708.


13. BABAOĞLU RESUL (2019), "Demokrat Parti İktidarının Sonu ve 27 Mayıs Darbe Rejimi Karşısında Mekteb-i Mülkiye", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 12, S. 66, (Ekim 2019), ss. 296-302.


14. OLGUN SAİD-BABAOĞLU RESUL (2020), "Dönemin Kaynaklarına Göre Kut'ül Amare Zaferi (Toplu Bir Değerlendirme)", Tarih Araştırmaları Dergisi (TAD), C. 69,S. 37, ss. 477-502.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.   BABAOĞLU RESUL (2017).  The War Illustrated’a Göre İngiltere'nin Mezopotamya Harekatı ve Kut'ül Amare Kuşatması.  100. Yılında Uluslararası Bağdat (Medînetü’s-Selâm) ve Kûtü’l -Amâre Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3617700)

 

2.  BABAOĞLU RESUL (2017).  Osmanlı İhtiyat Zabitlerinin Anılarında Harb-i Umumide Osmanlı-Alman İttifakı ve Alman Subayı İmgesi.  I. Dünya Savaşının Hukuki ve Tarihi Yönleri Uluslararası sempozyumu (Alman-Fransız Penceresi) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3617713)

3. BABAOĞLU RESUL (2017).  Girit’te Türk Hakimiyeti’nin Aşınması ve Eğitim Olgusu.  Uluslararaası Ege Adaları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3575450)

4. BABAOĞLU RESUL (2016).  Majestelerinin Sadık Askerleri  Çanakkale Cephesi nde İngiliz  Koloni Birlikleri.  Uluslararası I. dünya Savaşı Sempozyumu (Türk-İngiliz Penceresi) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2931921)

5. OLGUN SAİD,BABAOĞLU RESUL (2015).  Arşiv Belgeleri Işığında Kut ul Amare Zaferi.  Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozyumu (Türk-Rus Penceresi) (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1937030)

6. BABAOĞLU RESUL (2015).  WAR AND HUMAN  HUMAN VIEWS OF THE BATTLE OF DARDANELLES FROM AUSTRALIA AND NEW ZEALAND PRESS.  International Congress on battle of Gallipoli on Centenary, 731-773. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1936641)

7. BABAOĞLU RESUL (2014).  Kıbrıs Cumhuriyeti nin Kurulması ve Makarios un Türkiye Ziyareti 22 26 Kasım 1962.  T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1272099)

8. BABAOĞLU RESUL (2014).  Tarihin İşlevi Bağlamında Tarihyazımında Nesnellik Sorunsalı Üzerine Düşünceler.  Uluslararası 3. Tarih Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1235446)

9. BABAOĞLU RESUL (2014).  From "Millet System" toHostage Minority Greek Community of Turkey or a Trump Card in Cyprus Issue 1954-1955.  International Conference on Humanity and social Science (ICHSS 2014), 5(6), 537-545., Doi: 10.7763/IJSSH.2015.V5.514 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3577789)

10. BABAOĞLU RESUL (2013).  YÜKSEKÖĞRETİMDE ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ AMAÇ KAPSAM VE GÜNCEL TARTIŞMALAR IŞIĞINDA.  Uluslararası Sosyal Bilimler ve İbrahim Hakkı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:240184)

11. BABAOĞLU RESUL (2018), "Demokrat Parti'nin Kuruluş Aşamasında Bir Muamma: Sol Cenah" 18. Türk Tarih Kongresi, 1-4 Ekim 2018, T.C. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Ankara. 

12. BABAOĞLU RESUL (2018), "Hukuki ve İdari Boyutlarıyla Müttefiklerin Mondros Mütarekesi'nden Sonra İstanbul'da Uyguladıkları İşgal Yönetimi", Mondros Mütarekesi'nin 100. Yılı: I. Dünya Savaş'ının Sonu Mütarekeler ve Barış Antlaşmaları Uluslararası Sempozyumu, T.C. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 24-26 Ekim 2018, Kahramanmaraş.

13. BABAOĞLU RESUL (2019), " Hatay'ın Anavatan'a Katılması ve Güneydoğu Anadolu Kamuoyu", Anavatan'a Katılışının 80. Yılında Hatay Uluslararası Sempozyumu, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, 4-6 Nisan 2019, Hatay.

14. BABAOĞLU RESUL  (2019), "Ali Fethi Bey (Okyar)'in Londra Misyonu Örneğinde Milli Mücadele'nin İkili Diplomasi Boyutu (3-22 Ağustos 1922)", Dördüncü Uluslararası Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü- Haymana Belediyesi, 11-12- Eylül 2019, Ankara.

15. BABAOĞLU RESUL (2019), "Tahayyülden Hakikate: Batı Neşriyatında Mustafa Kemal (Atatürk) İmajı ve Kurucu Liderin Biyografisinin İnşası", 9. Uluslararası Atatürk Kongresi, T.C. Kültür Bakanlığı Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi-Amasya Üniversitesi, 12-15 Kasım 2019, Amasya.

16. ERTAN TEMUÇİN FAİK-RESUL BABAOĞLU (2019), "Sultani Modernleşmede Bürokrasinin Rasyonalizasyonu: II. Abdülhamid Döneminde Mekteb-i Mülkiye", Türkiye'nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu-Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 19-20 Kasım 2019, Ankara.

17. BABAOĞLU RESUL (2020), "Vatandaş Dilekçeleri Üzerinden Demokrat Parti Dönemi Türkiye'sinde Siyasal Kültür ve Merkez-Çevre Etkileşimine Yönelik Bazı Tespitler", Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılışının 100. Yılı: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Demokrasi Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Araştırma Merkezi-Trakya Üniversitesi, Edirne, 12-13.03.2020.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

     

1. OLGUN, Said-Resul BABAOĞLU, Transvaal Meselesi ve Osmanlı Devleti, Libra Kitap, İstanbul, 2019.

2. BABAOĞLU, Resul, Türkiye'nin Soğuk Savaş Dönemi Kültür Hayatında İngiliz Etkisi (1948-1965), Libra Kitap, İstanbul, 2019. 


7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.   BABAOĞLU RESUL (2017).  İngiliz Belgelerinde Türkiye’nin Demokrasiye Geçiş Yılları: Demokrat Parti’nin Kuruluşu ve 1946 Seçimleri.  Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10), 371-402. (Kontrol No: 3870375)

2. Güntepe Yeşilbursa Emine, BABAOĞLU RESUL (2016).  Atatürk İnönü Ayrılığı ve Dersim Olayları.  Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi(58), 39-75., Doi: 10.1501/Tite_0000000439 (Kontrol No: 2854070)

3. BABAOĞLU RESUL (2012).  Nutuk ve Hatıralar Ekseninde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Olayı ve Süreci.  Yakın dönem Türkiye Araştırmaları, 11(22), 63-108. (Kontrol No: 1247089)

4. BABAOĞLU RESUL (2018), Demokrat Parti'nin Son İktidar Yılında Uluslararası Bir Basın Polemiği: Türkiye Yeniden Dine Mi Dönüyor?, Toplumsal Tarih, S. 298, (Ekim 2018), ss.50-58.

5. BABAOĞLU RESUL (2019), Lozan'da Kanlı Bir Hadise: Sovyet Rusya Delegesi Vatslav Vorovsky Cinayeti ve İsmet aşa'ya Suikast Tehlikesinin Yankıları, Toplumsal Tarih, S. 307, (Temmuz 2019), ss. 16-23.

6. BABAOĞLU RESUL (2020), "Mülkiye Şakirdanı Cumhuriyet Elitine Dönüşürken... Kemalist Modernleşmede Mülkiye Mektebinin Rolü", Türkiye Notları, S. 10, ss. 75-83.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


1.  100. Yılında Uluslararası Çanakkale Savaşları, Bölüm adı:(Savaş ve İnsan: Avusturya ve Yeni Zelanda Basınında Çanakkale Muharebelerinden İnsan Manzaraları) (2017)., BABAOĞLU RESUL,  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Editör:Ayur Yavuz Akengin-Orhan Neçare, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 941, ISBN:978-975-16-3423-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4169728)

2. Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği, Bölüm adı:(Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kurulması ve Makarios'un Türkiye Ziyareti (22 Kasım 1962) (2016)., BABAOĞLU RESUL,  Atatürk Araştırma Merkezi, Editör: Türker Çelik, Duygu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 779, ISBN:978-975-16-3239-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3241804)

3. Mondros Mütarekesi'nin 100. Yılı: I. Dünya Savaşı'nın Sonu, Mütarekeler ve Barış Antlaşmaları Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı,(Hukuki ve İdari Boyutlarıyla Mondros Mütarekesi'nden Sonra Müttefiklerin İstanbul'da Uyguladıkları İşgal Yönetimi), BABAOĞLU RESUL,  26-28 Ekim 2018/Kahramanmaraş, C. I, Yayına Hazırlayanlar, Aynur Yavuz Akengin-H. Aytuğ Tokur, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2019, ss. 563-583. 

7.7. Diğer yayınlar

 

1.   Uluslararası, REKLAM / TANITIM FİLMLERİ/Metin yazarı /, 06.11.2017-28.01.2017, Yakın Plan Cihan Harbi Belgeseli, TRT Kurumu, (No: 150823)

 

2. BABAOĞLU RESUL (2017).  Türkiye Kırsalında Siyasetin Dinamikleri.  Atatürk Yolu Dergisi(61), 493-510., Doi: 10.1501/Tite_0000000487 (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3640549)

3. BABAOĞLU RESUL (2016).  Türkiye Cumhuriyeti Nafıa Vekâleti Devlet Demiryolları Samsun Sivas Demiryolu Amasya İstasyonunun İşletmeye Küşadı.  Yakın dönem Türkiye Araştırmaları, 13(25-26), 183-234. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 2897328)

4. BABAOĞLU RESUL (2015).  Carter V.  Findley  Osmanlı İmparatorluğu’nda Bürokratik Rem  Babıâli  1789 1922.  Journal of History School, 7(19), 843-850., Doi: http://dx.doi.org/10.14225/Joh599 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Kitap Kritiği) (Yayın No: 1945363)

5. BABAOĞLU RESUL (2015).  Cangül Örnek, Türkiye nin Soğuk Savaş Düşünce Hayatı Antikomünizm ve Amerikan Etkisi.  Siirt Üniversitesi sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3), 142-151. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Kitap Kritiği) (Yayın No: 1945086)

6. BABAOĞLU RESUL (2015).  Altan Öymen Ve İhtilal.  Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Tarihi ÇTTAD, 15(30), 369-377. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Kitap Kritiği) (Yayın No: 1945463)

7. BABAOĞLU RESUL (2015).  Türkiye de Savaş Sonrası Dönemde Jön Türkler in İktidar Mücadelesi.  Journal of History School, 8(21), 647-660., Doi: http://dx.doi.org/10.14225/Joh678  (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 1945563)

8. BABAOĞLU RESUL (2014).  Hakan Özoğlu Cumhuriyetin Kuruluşunda İktidar Kavgası 150’likler Takrir i Sükûn ve İzmir Suikastı.  Journal of History School, 7(18), 1015-1021., Doi: http://dx.doi.org/10.14225/Joh453  (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Kitap Kritiği) (Yayın No: 1945254)

8.Projeler

            1.   2018-SİUFED-35 Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) (Yürütücü-devam ediyor) Erken Cumhuriyet Döneminde Liberalizm-Devletçilik Tartışmalarında Nev-i Şahsına Münhasır Bir Portre: Siirt Mebusu Mahmut Bey (Soydan).

            2.   2018-SİUFED-34 Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)  (Araştırmacı-devam ediyor) Siirt Basın Tarihi (1937-1980).  

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   Teşekkür Belgesi, SİİRT ÜNİVERSİTESİ, 2016.

            2.   90. Yılında Lozan Konulu Makale Yarışması 3.'lük, İnönü Vakfı-Çankaya Belediyesi, 2013.

   3.  Nafi Atuf Kansu Eğit-Bilim Araştırmaları Ödülü (Doktora Tezi Dalında), 2018.

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

 

55

İlkbahar

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

Türk Eğitim Tarihi

 

2

 

15

Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları

2

 

13

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi- I

2

 

64

Roma Tarihi ve Medeniyeti

2

 

64

İlkbahar

Bizans Tarihi ve Medeniyeti

 

2

 

60

Türk Hukuk Tarihi

2

 

25

Sömürgecilik Tarihi

2

 

25

Türkiye Cumhuriyeti Tarihin Kaynakları

2

 

25

Tarih Seminerleri

2

 

25

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi- II

2

 

60

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 16.06.2020 16:56:18