İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Maliye Anabilim Dalı
Telefon 0000 000 00 00
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama

Dr. Öğr. Üyesi TÜNAY ASLAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Adı ve Soyadı: Tunay Aslan          

Doğum Tarihi: 04.02.1980

Doğum Yeri: Ardahan       

Akademik Unvanı: DR

Bildiği Yabancı Diller (Puan ve Yılı): ÜDS (57) İngilizce, 2012

Aldığı Sertifikalar: SMMM ve SPK Bağımsız Denetçi Lisansı

Uzmanlık Alanı: Bulanık Mantık, Sosyal Muhasebe, UFRS, Mali Tablolar Analizi


Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme

İstanbul Üniversitesi/sbf

2002

Y. Lisans

Muhasebe-Denetim

İstanbul Okan Üniversitesi

2012

Doktora

Muhasebe-Finans

Sakarya Üniversitesi

2017


Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:

’Türkiye’de İnşaat Muhasebesi ve Uygulamaları’’ Danışman Doç. Dr. Serhat Yanık, İstanbul Okan Üniversitesi, 2011-2012

Tez Özeti: Türkiye’de değişik şekillerde gerçekleştirilen inşaat faaliyetlerinin muhasebe uygulamalarının ne şekilde yapılması gerektiğine dair çalışmaları kapsamaktadır. Yüksek lisans tezi; Yıllara sair inşaat faaliyetlerini, Kat karşılığı inşaat ve TMS-11 İnşaat Standardı sözleşmelerine göre yapılan inşaat faaliyetlerinin muhasebeleştirilmesinin nasıl olması gerektiğine dair uygulamaları içermektedir.

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı:

“Modern Maliyet Muhasebesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı: Bir Hastane Uygulaması” Danışman:  Yrd. Doç. Dr. Gökhan Baral, Sakarya Üniversitesi, 2013-2017

Tez Özeti: Belirsizlik şartlarında bulanık mantık yöntemi kullanılarak işletmenin değişken maliyet kalemlerinin tahmin edilerek faaliyet tabanlı maliyet sisteminin kurulması ve kan testlerinin birim maliyetlerinin hesaplanmasını kapsamaktadır. Çalışmanın diğer uygulama kısmında işletmenin genel kârlılık analizi bulanık mantık yöntemi uygulanarak tahmin edilmiş, gerçek değerler ile karşılaştırılarak başarısı test edilmiştir.


Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ög.Görv.

İstanbul Aydın Üniversitesi

2012-2018


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

TÜRMOB

Ödüller:

İstanbul Üniversitesi SBF İşletme Lisans/Fakülte ve Bölüm İkincisi

Sakarya Üniversitesi Muhasebe-Finansman doktora / Yüksek onur belgesi


Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

20xx-xxxx

Güz

Financial Accounting I

  9

0

250

Financial Accounting II

  9

0

245

 

Muhasebenin İlkeleri

  3

0

57

Bahar

Financial Accounting II

  9

0

235

Corporation Accounting

  3

0

63

Financial Tables

  3

0

67

20xx-xxxx

Güz

Finansal Muhasebe I

  3

0

63

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

  3

 

15

Maliyet Muhasebesi

  6

0

25

Bahar

Şirketler Muhasebesi

  6

0

22

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Aslan, T. (2015). “Accounting of Long-term Construction Contracts Based On Turkish Accounting Standards (T.A.S 11) “ Journal Of Economics  And Finance- JEFA,2(2), ss.208-219

A2. Aslan, T. (2015).”Simulated Chaos İn Bullwhip Effect” Journal Of Management Marketing and Logistics-JMML,2(1), ss. 37-43

A3. Aslan, T.  Baral, G. & Erdinç, Ç. (2016). “ Muhasebenin Tarihsel Gelişimi ve Ekonomik Gelişmeye Katkısı” Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi,   2(2), ss. 150-164

A4. Yılmaz, E. Aslan, T. (2016). “ Finansal Risklerin Yönetilmesinde Türev Ürünlerinin Kullanımı: Borsa İstanbul (Bist) 100 Endeksindeki Şirketler Üzerine Bir Araştırma” İşletme Araştırmaları Dergisi,8(1), ss.663-678

A5. Aslan, T. Baral, G. Muceddi, C. (2017) .” Target Costing Using Fuzzy Logic”, Emerging Markets Journal (EMAJ),7(1),ss.40-47

A6. Aslan, T. Kızıl, C. Din, A. (2017). “ Muhasebe Hata ve Hileleri Üzerine Etkili Faktörlerin Muhasebe Meslek Etiği Kapsamında Analizi: Yalova Örneği”, Journal Of Social and Humanities Sciences Research, V: 4(5), ss.1125-1138

A7. Yılmaz, E. Aslan, T. (2017). “Muhasebe Standartlarına Göre Vakıflardan Kiralanan Gayrimenkullerin Üçüncü Bir Kişiye Yeniden Kiraya Verilmesinin Muhasebeleştirilmesi” İşletme Araştırmaları Dergisi,9(3),ss.231-247

A8. Yılmaz, E. Aslan, T. (2017).‘’Evaluation of Performance of Tourism Industry Companies listed in Istanbul Stock Exchange (BIST) by TOPSIS Methodology’’, Emerging Markets Journal (EMAJ),7(2), ss.8-18

A9. Aslan, T. Baral, G. (2018).” Bulanık Maliyet Tahminlemesi”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 53, ss.199-214

A10. Aslan, T. Sönmez, Y. (2018).’’ Malezya’da Katılım Bankacılığı’’, Journal Of Social and Humanities Sciences Research, V:4(17), ss.335-342

A11. Aslan, T. Erdal, Y.(2018). “Bulanık Mantık Yöntemi İle Belirsizlik Şartlarında Faaliyet-Hacim- Kar Analizi” İşletme Araştırmaları Dergisi,10 (2), ss.534-553

A12. Aslan, T. Kızıl, C.(2018). “ Bulanık Mantık Yöntemiyle Açlık Kan Şekeri Karlılık Analizi: Bir Sağlık Kuruluşunda Uygulama” Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 55, ss.59-84

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. Yılmaz, E. Aslan, T. (2017).”Oran Analizi Yöntemi ile Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri Alt Sınıfındaki Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Finansal Performanslarının Karşılaştırmalı Analiz”, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, ss.368

B2. Aslan, T. Yılmaz, E. (2017). “İşletmelerin Finansal Performanslarının TOPSİS Yöntemi ile Değerlendirilmesi: BİST’te İşlem Gören Turizm İşletmeleri Üzerinde Bir Uygulama”, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, ss.369

B3. Aslan, T. Yılmaz, E. Kızıl, C. (2018). “International Accreditation in Accounting Education: An Analysis on Accreditation Types, Criteria, Process and Benefits” İnternational Symposium on New Trend in Social Sciences, Estonya

B4. Aslan, T. Yılmaz, E.  Kızıl, C.  (2018). “Fasting Blood Glucose Profitability Analysis with Fuzzy Logic Method: An İmplementation in Healthcare İndustry”, İnternational Symposium on New Trend in Social Sciences, Estonya

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Aslan, T. Erdal, Y.(2018).“ Oran Analizi Yöntemi ile Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri Alt Sınıfındaki Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Finansal Performanslarının Karşılaştırmalı Analizi” Muhasebe ve Maliye Dergisi, 1(2), ss. 36-52

 

Güncelleme : 06.10.2018 04:09:26