İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Maliye Anabilim Dalı
Telefon (0484) 211-1111 / 3273
Kurumsal E-Posta tunay.aslan  siirt.edu.tr
E-Posta tunay_aslan  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme27.12.2018 14:03:53

Dr. Öğr. Üyesi TUNAY ASLAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi


                                                                              ÖZ-GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Adı ve Soyadı: Tunay Aslan 

Doğum Tarihi: 04.02.1980

Doğum Yeri: Ardahan/Çıldır 

Akademik Unvanı: DR.

Cep Telefonu: (0536) 513 64 36

E-postası: tunay_aslan@hotmail.com

Bildiği Yabancı Diller (Puan ve Yılı): YÖKDİL (80) İngilizce, 2018

Aldığı Sertifikalar: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı, Sermaye Piyasaları Bağımsız Denetçi Lisansı, Bilirkişilik Sertifikası, Bordro Uygulamaları Eğitimi Sertifikası, Mali Tablo Analizi ve İstihbarat Analizi Sertifikası.

Uzmanlık Alanı: Bulanık Mantık, Sosyal Muhasebe, UFRS, Mali Tablolar Analizi

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme

İstanbul Üniversitesi/SBF

2002

Pre- MBA

Business Management

University      of         Gloucester/England

2003-2007

Y. Lisans

Muhasebe-Denetim

İstanbul Okan Üniversitesi

2012

Doktora

Muhasebe-Finansman

Sakarya Üniversitesi

2017

Doç. / Prof.

 

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:

’Türkiye’de İnşaat Muhasebesi ve Uygulamaları’’ Danışman Doç. Dr. Serhat Yanık, İstanbul Okan Üniversitesi, 2011-2012

Tez Özeti: Türkiye’de değişik şekillerde gerçekleştirilen inşaat faaliyetlerinin muhasebe uygulamalarının ne şekilde yapılması gerektiğine dair çalışmaları kapsamaktadır. Yüksek lisans tezi; Yıllara sair inşaat faaliyetlerini, Kat karşılığı inşaat ve TMS-11 İnşaat Standardı sözleşmelerine göre yapılan inşaat faaliyetlerinin muhasebeleştirilmesinin nasıl olması gerektiğine dair uygulamaları içermektedir.

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı:

Modern Maliyet Muhasebesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı: Bir Hastane Uygulaması Danışman:  Dr. Gökhan Baral, Sakarya Üniversitesi, 2013-2017.

Tez Özeti: Belirsizlik şartlarında bulanık mantık yöntemi kullanılarak işletmenin değişken maliyet kalemlerinin tahmin edilerek faaliyet tabanlı maliyet sisteminin kurulması ve kan testlerinin birim maliyetlerinin hesaplanmasını kapsamaktadır. Çalışmanın diğer uygulama kısmında işletmenin genel kârlılık analizi bulanık mantık yöntemi uygulanarak tahmin edilmiş, gerçek değerler ile karşılaştırılarak başarısı test edilmiştir.

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ög.Görv.

İstanbul Aydın Üniversitesi

2012-2016

Ög.Görv. DR

İstanbul Aydın Üniversitesi

2017-2018

Dr.Öğr.Üyesi

Siirt Üniversitesi/İİBF

2018-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Projelerde Yaptığı Görevler:

………………………………………………………………………………………………................................

İdari Görevler:

2018- Siirt Üniversitesi Maliye Bölüm Başkan Yardımcılığı

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

TÜRMOB/SMMM

Ödüller:

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi/ İşletme Lisans/Fakülte ve Bölüm İkincisi

Sakarya Üniversitesi Muhasebe-Finansman doktora / Yüksek onur belgesi

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir)

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

20xx-xxxx

Güz

Financial Accounting I

  9

0

250

Financial Accounting II

  9

0

245

 

Muhasebenin İlkeleri

  3

0

57

Bahar

Financial Accounting II

  9

0

235

Corporation Accounting

  3

0

63

Financial Tables

  3

0

67

20xx-xxxx

Güz

Finansal Muhasebe I

  3

0

63

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

  3

 

15

Maliyet Muhasebesi

  6

0

25

Bahar

Şirketler Muhasebesi

  6

0

22

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Aslan, T. (2015). “Accounting of Long-term Construction Contracts Based On Turkish Accounting Standards (T.A.S 11) “ Journal Of Economics  And Finance- JEFA,2(2), s.208-219.

A2. Aslan, T. (2015).”Simulated Chaos İn Bullwhip Effect” Journal Of Management Marketing and Logistics-JMML,2(1), s. 37-43.

A3. Aslan, T.  Baral, G. & Erdinç, Ç. (2016). “ Muhasebenin Tarihsel Gelişimi ve Ekonomik Gelişmeye Katkısı” Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi,   2(2), s. 150-164.

A4. Yılmaz, E. Aslan, T. (2016). “Finansal Risklerin Yönetilmesinde Türev Ürünlerinin Kullanımı: Borsa İstanbul (Bist) 100 Endeksindeki Şirketler Üzerine Bir Araştırma” İşletme Araştırmaları Dergisi,8(1), s.663-678.

A5. Aslan, T. Baral, G. Muceddi, C. (2017) .” Target Costing Using Fuzzy Logic”, Emerging Markets Journal (EMAJ),7(1), s.40-47.

A6. Aslan, T. Kızıl, C. Din, A. (2017). “Muhasebe Hata ve Hileleri Üzerine Etkili Faktörlerin Muhasebe Meslek Etiği Kapsamında Analizi: Yalova Örneği”, Journal Of Social and Humanities Sciences Research, V: 4(5), s.1125-1138.

A7.Yılmaz, E. Aslan, T. (2017).“Muhasebe Standartlarına Göre Vakıflardan Kiralanan Gayrimenkullerin Üçüncü Bir Kişiye Yeniden Kiraya Verilmesinin Muhasebeleştirilmesi” İşletme Araştırmaları Dergisi,9(3), s.231-247.

A8. Yılmaz, E. Aslan, T. (2017).‘’Evaluation of Performance of Tourism Industry Companies listed in Istanbul Stock Exchange (BIST) by TOPSIS Methodology’’, Emerging Markets Journal (EMAJ),7(2), s.8-18.

A9. Aslan, T. Baral, G. (2018).”Bulanık Maliyet Tahminlemesi”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 53, s.199-214.

A10. Aslan, T. Sönmez, Y. (2018).’’Malezya’da Katılım Bankacılığı’’, Journal Of Social and Humanities Sciences Research, V:4(17), s.335-342.

A11. Aslan, T. Erdal, Y.(2018).“Bulanık Mantık Yöntemi İle Belirsizlik Şartlarında Faaliyet-Hacim- Kar Analizi” İşletme Araştırmaları Dergisi,10 (2), s.534-553.

A12. Aslan, T. Kızıl, C.(2018).“Bulanık Mantık Yöntemiyle Açlık Kan Şekeri Karlılık Analizi: Bir Sağlık Kuruluşunda Uygulama” Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 55, s.59-84.

A13. Aslan, T. (2018).”Futbol Kulüplerinin Finansal Performansının Oran Yöntemi ile Analizi: Bist’de İşlem Gören Futbol Kulüpleri Üzerine Uygulama” Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 11(3), s.349-362.

A14. Aslan, T. Yılmaz, E. Kızıl, C. (2018).“Muhasebe Eğitiminde Uluslararası Akreditasyon: Çeşitleri, Kriterleri, Süreci ve Faydaları Üzerine Bir İnceleme” Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(2), s. 1-18.

A15. Kızıl, C.  Aslan, T. (2019). “Finansal Performansın Rasyo Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul’da (Bist’de) İşlem Gören Havayolu Şirketleri Üzerine Bir Uygulama”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (2), s.1778-1799.

A16. Aslan, T. (2019). “Türkiye’de futbolcu Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi: Örnek uygulamalar” Sosyal Bilimler Dergisi, C:6 (43), s.235-247.

A17. Yılmaz, E. Aslan, T. (2020). “Makroekonomik Göstergelerin Sermaye Yapısı Üzerindeki Etkisi: İmalat Dışı Sektörler Üzerinde Bir Araştırma” Muhasebe ve Finansman Dergisi, C:85, s. 187-208.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1.Yılmaz, E. Aslan, T. (2017).”Oran Analizi Yöntemi ile Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri Alt Sınıfındaki Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Finansal Performanslarının Karşılaştırmalı Analiz”, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, s.368.

B2.Aslan, T. Yılmaz, E. (2017). “İşletmelerin Finansal Performanslarının TOPSİS Yöntemi ile Değerlendirilmesi: BİST’te İşlem Gören Turizm İşletmeleri Üzerinde Bir Uygulama”, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, s.369.

B3.Aslan, T. Yılmaz, E. Kızıl, C. (2018). “International Accreditation in Accounting Education: An Analysis on Accreditation Types, Criteria, Process and Benefits” İnternational Symposium on New Trend in Social Sciences, Estonia

B4.Aslan, T. Yılmaz, E.  Kızıl, C.  (2018). “Fasting Blood Glucose Profitability Analysis with Fuzzy Logic Method: An İmplementation in Healthcare İndustry”, İnternational Symposium on New Trend in Social Sciences, Estonia.

B5.Aslan, T. Kızıl, C.(2018).“Kiracı Tarafından Kiralanan Gayrimenkulün Kira Süresi Dolmadan Satın Alınması Halinde İtfa Edilmemiş Özel Maliyet Bedelinin Durumu “ Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, İstanbul.

B6. Yılmaz, E. Kızıl, C. Aslan, T. (2018). “Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı Yoluyla Vergi Gelirlerinin Azaltılması ve Uluslararası İşbirliği Yoluyla Alınan Önlemler”,İnternational Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey.

B7. Kızıl, C, Aslan, T, Yılmaz, E. (2018). “Denetim Faaliyetlerinde Güncel Yaklaşım: Denetim ve Bilgi Teknolojilerinin Entegrasyonu “İnternational Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey.

B8. Aslan, T. Dağ, M. (2018) “ Vergi ve Muhasebe Boyutlarıyla Servis Taşımacılığında Tevkifat Uygulamasına Yönelik Bir Değerlendirme” Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi. Malatya.

B9. Kızıl, C. Yılmaz, E. Aslan, T (2018) “Bulut Teknolojisinin Muhasebe Üzerindeki Etkileri “ Cemil Meriç 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, Hatay.

B10. Yılmaz, E. Kızıl, C. Aslan, T. (2018)  “ Muhasebe ve Toplam Kalite Yönetim İlişkisi”  Cemil Meriç 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, Hatay.

B11. Dağ, M. Aslan, T. (2019). “Vergi ve Muhasebe Boyutları ile Ciro Primi Uygulamasının Değerlendirilmesi”  9. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya.

B12. Aslan, T. Çakır, M. (2019). “ Yeni Nesil Pazarlamada Web Sitelerinin Etkin Kullanımı ve Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi” II Uluslararası Sosyal Bilimler & İnovasyon Kongresi, Elazığ.

B13. Yılmaz, E. Aslan, T. (2019). “ Kurumsal Raporlamanın Gelişimi: Finansal Tablolardan Entegre Raporlamaya Doğru” Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt.

B14.Yılmaz, E. Aslan, T. (2019). “Vergi ve Muhasebe Boyutları ile Ücretli Poşet Uygulaması” Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt.

B.15 Dağ, M. Aslan, T. (2019). “Vergi Denetiminde Etkinliğin Sağlanması Açısından Temel Finansal Tablolar Analizinin Rolü ve Önemi” Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi Şırnak

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1. Kızıl, C. Hanişoğlu G. ve Aslan, T. (2019), ”Kripto Paraların Finansal Piyasalara Etkileri ve Muhasebeleştirilmesi” Ekin Kitapevi, Bursa.

C2. Uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1. Aslan, T. Dağ, M. (2019). “Mahalli İdarelerde Borçlanma ve Muhasebe İşlemlerine Yönelik Bir Değerlendirme”, Maliye Muhasebe Araştırmaları I. Akademisyen Yayınevi, s.103-122.

C2.2. Hacıhasanoğlu, T. Temiz, H. ve Aslan, T. (2019). “Küresel Ekonomide Muhasebenin Rolü”  Gazi Kitapevi, s.147-171.

C2.3 Aslan, T. Kızıl, C. (2019). “İnovasyonun Muhasebe ve Denetime Etkileri” İksad Yayınevi, s. 159-196.

C2.4 Aslan, T. (2020).” Muhasebe Mesleğinde Dijitalleşme” Eğitim Yayınevi, s.9-19

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Aslan, T. Erdal, Y.(2018).“ Oran Analizi Yöntemi ile Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri Alt Sınıfındaki Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Finansal Performanslarının Karşılaştırmalı Analizi” Muhasebe ve Maliye Dergisi, 1(2), s. 36-52

D2. Kızıl, C. Aslan, T. Kızay, Ö. (2019). “Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları ve İlgili Çözüm Önerileri: Kocaeli Örneği.” Muhasebe ve Maliye Dergisi, 2(1), s. 23-37.

D3. Dağ, M. Aslan, T. (2019). “Vergi ve Muhasebe Boyutlarıyla Yenileme Fonu Uygulamasına Yönelik Bir Değerlendirme“ Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), s.227-234.

D4. Aslan, T. Kızıl, C. (2019).“ Üretim Maliyetlerinin Denetimine Genel Bir Bakış” İktisadi Yenilik Dergisi, 6(1), s. 1-12.

D5. Aslan, T. (2019). “ Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: Hastane İşletmesi Uygulaması” C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, s.149-163.

D6. Çakır, M. Aslan, T. (2020). “Pazarlamada Satış Geliştirmenin Bir Unsuru Olarak Hediye Çekleri ve Muhasebe Uygulamaları”,  Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:13(1), s.19-28.

D7. Çakır, M. Aslan, T. (2020). “Pazarlama İletişimi Bağlamında Reklam Bileşeni ve Reklam Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi” Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, C:9(2), s.1227-1236.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Güncelleme : 17.06.2020 20:36:36
ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı ve Soyadı: Tunay Aslan          

Doğum Tarihi: 04.02.1980

Doğum Yeri: Ardahan       

Akademik Unvanı: DR

İş Telefonu: ­

Cep Telefonu: (0536) 513 64 36

İş Adresi:

E-postası: tunay_aslan@hotmail.com

Bildiği Yabancı Diller (Puan ve Yılı): YÖKDİL (80) İngilizce, 2018

Aldığı Sertifikalar: SMMM ve SPK Bağımsız Denetçi Lisansı

Uzmanlık Alanı: Bulanık Mantık, Sosyal Muhasebe, UFRS, Mali Tablolar Analizi

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme

İstanbul Üniversitesi/sbf

2002

Y. Lisans

Muhasebe-Denetim

İstanbul Okan Üniversitesi

2012

Doktora

Muhasebe-Finans

Sakarya Üniversitesi

2017

Doç. / Prof.

 

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:

’Türkiye’de İnşaat Muhasebesi ve Uygulamaları’’ Danışman Doç. Dr. Serhat Yanık, İstanbul Okan Üniversitesi, 2011-2012

 

Tez Özeti: Türkiye’de değişik şekillerde gerçekleştirilen inşaat faaliyetlerinin muhasebe uygulamalarının ne şekilde yapılması gerektiğine dair çalışmaları kapsamaktadır. Yüksek lisans tezi; Yıllara sair inşaat faaliyetlerini, Kat karşılığı inşaat ve TMS-11 İnşaat Standardı sözleşmelerine göre yapılan inşaat faaliyetlerinin muhasebeleştirilmesinin nasıl olması gerektiğine dair uygulamaları içermektedir.

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı:

“Modern Maliyet Muhasebesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı: Bir Hastane Uygulaması” Danışman:  Yrd. Doç. Dr. Gökhan Baral, Sakarya Üniversitesi, 2013-2017

Tez Özeti: Belirsizlik şartlarında bulanık mantık yöntemi kullanılarak işletmenin değişken maliyet kalemlerinin tahmin edilerek faaliyet tabanlı maliyet sisteminin kurulması ve kan testlerinin birim maliyetlerinin hesaplanmasını kapsamaktadır. Çalışmanın diğer uygulama kısmında işletmenin genel kârlılık analizi bulanık mantık yöntemi uygulanarak tahmin edilmiş, gerçek değerler ile karşılaştırılarak başarısı test edilmiştir.

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ög.Görv.

İstanbul Aydın Üniversitesi

2012-2018

Dr.Öğr.Üyesi

Siirt Üniversitesi/İBFF

2018-

 

 

 

 

 

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Projelerde Yaptığı Görevler:

………………………………………………………………………………………………................................

İdari Görevler:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

TÜRMOB/SMMM

Ödüller:

İstanbul Üniversitesi SBF İşletme Lisans/Fakülte ve Bölüm İkincisi

Sakarya Üniversitesi Muhasebe-Finansman doktora / Yüksek onur belgesi

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

20xx-xxxx

Güz

Financial Accounting I

  9

0

250

Financial Accounting II

  9

0

245

 

Muhasebenin İlkeleri

  3

0

57

Bahar

Financial Accounting II

  9

0

235

Corporation Accounting

  3

0

63

Financial Tables

  3

0

67

20xx-xxxx

Güz

Finansal Muhasebe I

  3

0

63

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

  3

 

15

Maliyet Muhasebesi

  6

0

25

Bahar

Şirketler Muhasebesi

  6

0

22

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Aslan, T. (2015). “Accounting of Long-term Construction Contracts Based On Turkish Accounting Standards (T.A.S 11) “ Journal Of Economics  And Finance- JEFA,2(2), ss.208-219

A2. Aslan, T. (2015).”Simulated Chaos İn Bullwhip Effect” Journal Of Management Marketing and Logistics-JMML,2(1), ss. 37-43

A3. Aslan, T.  Baral, G. & Erdinç, Ç. (2016). “ Muhasebenin Tarihsel Gelişimi ve Ekonomik Gelişmeye Katkısı” Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi,   2(2), ss. 150-164

A4. Yılmaz, E. Aslan, T. (2016). “ Finansal Risklerin Yönetilmesinde Türev Ürünlerinin Kullanımı: Borsa İstanbul (Bist) 100 Endeksindeki Şirketler Üzerine Bir Araştırma” İşletme Araştırmaları Dergisi,8(1), ss.663-678

A5. Aslan, T. Baral, G. Muceddi, C. (2017) .” Target Costing Using Fuzzy Logic”, Emerging Markets Journal (EMAJ),7(1),ss.40-47

A6. Aslan, T. Kızıl, C. Din, A. (2017). “ Muhasebe Hata ve Hileleri Üzerine Etkili Faktörlerin Muhasebe Meslek Etiği Kapsamında Analizi: Yalova Örneği”, Journal Of Social and Humanities Sciences Research, V: 4(5), ss.1125-1138

A7. Yılmaz, E. Aslan, T. (2017). “Muhasebe Standartlarına Göre Vakıflardan Kiralanan Gayrimenkullerin Üçüncü Bir Kişiye Yeniden Kiraya Verilmesinin Muhasebeleştirilmesi” İşletme Araştırmaları Dergisi,9(3),ss.231-247

A8. Yılmaz, E. Aslan, T. (2017).‘’Evaluation of Performance of Tourism Industry Companies listed in Istanbul Stock Exchange (BIST) by TOPSIS Methodology’’, Emerging Markets Journal (EMAJ),7(2), ss.8-18

A9. Aslan, T. Baral, G. (2018).” Bulanık Maliyet Tahminlemesi”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 53, ss.199-214

A10. Aslan, T. Sönmez, Y. (2018).’’ Malezya’da Katılım Bankacılığı’’, Journal Of Social and Humanities Sciences Research, V:4(17), ss.335-342

A11. Aslan, T. Erdal, Y.(2018). “Bulanık Mantık Yöntemi İle Belirsizlik Şartlarında Faaliyet-Hacim- Kar Analizi” İşletme Araştırmaları Dergisi,10 (2), ss.534-553

A12. Aslan, T. Kızıl, C.(2018). “ Bulanık Mantık Yöntemiyle Açlık Kan Şekeri Karlılık Analizi: Bir Sağlık Kuruluşunda Uygulama” Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 55, ss.59-84

A13. Aslan, T. (2018).”Futbol Kulüplerinin Finansal Performansının Oran Yöntemi ile Analizi: Bist’de İşlem Gören Futbol Kulüpleri Üzerine Uygulama” Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 11(3), ss.349-362.

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1.Yılmaz, E. Aslan, T. (2017).”Oran Analizi Yöntemi ile Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri Alt Sınıfındaki Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Finansal Performanslarının Karşılaştırmalı Analiz”, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, ss.368

B2.Aslan, T. Yılmaz, E. (2017). “İşletmelerin Finansal Performanslarının TOPSİS Yöntemi ile Değerlendirilmesi: BİST’te İşlem Gören Turizm İşletmeleri Üzerinde Bir Uygulama”, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, ss.369

B3.Aslan, T. Yılmaz, E. Kızıl, C. (2018). “International Accreditation in Accounting Education: An Analysis on Accreditation Types, Criteria, Process and Benefits” İnternational Symposium on New Trend in Social Sciences, Estonya

B4.Aslan, T. Yılmaz, E.  Kızıl, C.  (2018). “Fasting Blood Glucose Profitability Analysis with Fuzzy Logic Method: An İmplementation in Healthcare İndustry”, İnternational Symposium on New Trend in Social Sciences, Estonya

B5.Aslan, T. Kızıl, C.(2018). “Kiracı Tarafından Kiralanan Gayrimenkulün Kira Süresi Dolmadan Satın Alınması Halinde İtfa Edilmemiş Özel Maliyet Bedelinin Durumu “ Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, İstanbul.

B6. Yılmaz, E. Kızıl, C. Aslan, T. (2018). “Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı Yoluyla Vergi Gelirlerinin Azaltılması ve Uluslararası İşbirliği Yoluyla Alınan Önlemler”,İnternational Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey.

B7. Kızıl, C, Aslan, T, Yılmaz, E. (2018). “ Denetim Faaliyetlerinde Güncel Yaklaşım: Denetim ve Bilgi Teknolojilerinin Entegrasyonu “İnternational Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey.

B8. Aslan, T. Dağ, M. (2018) “ Vergi ve Muhasebe Boyutlarıyla Servis Taşımacılığında Tevkifat Uygulamasına Yönelik Bir Değerlendirme” Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi. Malatya

B9. Kızıl, C. Yılmaz, E. Aslan, T (2018) “ Bulut Teknolojisinin Muhasebe Üzerindeki Etkileri “ Cemil Meriç 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, Hatay

B10. Yılmaz, E. Kızıl, C. Aslan, T. (2018) “ Muhasebe ve Toplam Kalite Yönetim İlişkisi”  Cemil Meriç 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, Hatay

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Aslan, T. Erdal, Y.(2018).“ Oran Analizi Yöntemi ile Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri Alt Sınıfındaki Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Finansal Performanslarının Karşılaştırmalı Analizi” Muhasebe ve Maliye Dergisi, 1(2), ss. 36-52

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: