Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
Telefon / 3909
Kurumsal E-Posta zuhalozcetin  siirt.edu.tr
E-Posta zuhalozcetin  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme18.11.2019 15:40:29

Dr. Öğr. Üyesi ZUHAL ÖZÇETİN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı
Mimarlık Bölüm Başkanı

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Zuhal ÖZÇETİN

2. Doğum Tarihi         : 1982

3. Unvanı                    : Doktor Öğretim Üyesi

4.Öğrenim Durumu   : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Mimarlık

Erciyes Üniversitesi Yozgat Müh. Mimarlık Fakültesi

2006

Y. Lisans

Mimarlık

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

2011

Doktora

Mimarlık

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

2016

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : Nisan 2017

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1.   DEMİREL, F, ÖZÇETİN, Z., “Ankara Musiki Muallim Mektebi Mamak Municipality Conservatory Building And Noise Control Analysis. Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, (SCI), V:29, 4 (835-845), 2014.

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.   DEMİREL, F., GÖRKEM, M., TÜRKMEN, R., ÖZÇETİN, Z., “An Acoustical Evaluation of Ankara University Medical School Faculty Members’ Dining Hall”, International Journal of Scientific and Technological Research, ISSN 2422-8702 (Online) Vol 3, No.7, 2017.


7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. ÖZÇETİN, Z., DEMİREL, F., İLİSULU, S.G., GÖRKEM, M., “Mimari Tasarım Stüdyolarında Akustik Kon Koşullarına Yönelik Simülasyon Çalışması”, 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), Fırat Üniversitesi, Elazığ, 2017.

2. ÖZÇETİN, Z., DEMİREL, F., “Karayolu Trafik Gürültüsüne Yönelik Literatür Araştırması”, 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), Fırat Üniversitesi, Elazığ, 2017.

3. DEMİREL, F., ÖZÇETİN, Z., “A Study On The Acoustic Comt Evaluation Of Construction Elements In Architectural Design Studio And Classes”, Proceedings of 3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS 2017), Lecture Notes in Civil Engineering, Book Subtitle: Volume 1, Volume Number: 6, ISBN: 978-3-319-63708-2, Dubai 2017.

4. ÖZÇETİN, Z., DEMİREL, F., GÖRKEM, M., İLİSULU, S.G., “Acoustic Comt Evaluation With The Simulation Program Specific To The Educational Buildings Of Bozok University Classrooms”, Proceedings of 3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS 2017), Lecture Notes in Civil Engineering, Book Subtitle: Volume 1, Volume Number: 6, ISBN: 978-3-319-63708-2, Dubai 2017.

5. F., DEMIREL, ILISULU, S. G., ÖZÇETİN, Z., PEKTAŞ, S., SEVEN, Y., UYSAL, E., The Evaluation Of Acoustical Permance Of The Ahi Şerafettin (Aslanhane) Hermitage And Mosque, 23. International Congress On Sound & Vibration, Ans, Greece, 2016.

6. ÖZÇETİN, Z., DEMİREL, F., PEKTAŞ, S., ve EMİNEL, M., “Sustainable Materials in Educational Buildings and A Study Maintaining Acoustical Comt Conditions”, 2. International Sustainable Building Symposium, Ankara, 2015.

7. ÖZÇETIN, Z., "Engellilerin Toplumsal Yasama Katılımı: Engelsiz Yozgat Projesi", 26. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Bursa, 2014.

8. YURDUGÜZEL, O.T., ÖZÇETİN, Z., EMİNEL, M., “Kırsal Yerleşimin Korunması ve Sürekliliği: Kırşehir Sıtmasuyu Mahallesi”, VIII. Uluslar arası Türk Kültürü Kongresi, Eskişehir, 2013.

9. DİKMEN, Ç.B., YURDUGÜZEL, T.O., ÖZÇETİN, Z., “Toki Konutlarının Kent Kimliğine Etkileri: Yozgat”,  25. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Bursa, 2013.

10. DİKMEN, Ç.B., ÖZÇETİN, Z., “Yozgat’ta Bir Kentsel Dönüşüm Öyküsü: Panorama Evleri”, 24. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Bursa, 2012.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1. ÖZÇETİN, Z., Gürültü Kontrolü Açısından Konservatuvar Binalarının Analizi, Türkiye Alim Kitapları, Almanya, 2015.

2. ÖZÇETİN, Z., DEMİREL, F., Trafik Kaynaklı Gürültünün Analizi, Çevresel Etkilerinin Araştırılması, Lambert Academic Publishing, Almanya, 2017.

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. ÖZÇETİN, Z., DEMİREL, F., “Gürültü Kontrolüne Yönelik Mevzuatların Konservatuvar Binaları Açısından İncelenmesi”, Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1-2 (145-154), 2012.

2. ÖZÇETİN, Z., “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası İyileştirme Projesinin İşlevsel ve Estetik Açıdan İrdelenmesi”, E-Journal of New World Sciences Academy Engineering Sciences, 2011, (Cilt:6, Sayı:4, s.963-985) (EBSCO tarafından indekslenmektedir).

3. DİKMEN, Ç. B., ÖZÇETİN, Z. ve PEKTAŞ, S., “MEB Eğitim Yapıları Tasarım Ölçütleri Kapsamında Eskişehir TED Koleji Yerleşkesinin Değerlendirilmesi”, E-Journal of New World Sciences Academy Engineering Sciences, 2011,  (Cilt:6, Sayı:4, s.963-985) (EBSCO tarafından indekslenmektedir).

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. GÖRKEM, M., DEMİREL, F., ÖZÇETİN Z., “Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Binası Televizyon Stüdyosunun Mimari Akustik Açıdan Değerlendirilmesi”, 12. Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi, Urla, İzmir, 2017.

2. SEVEN, Y., DEMİREL, F., ÖZÇETİN, Z., İLİSULU, S.G., MERAL, S.S., “Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Merkezleri Çok Amaçlı Salonlarının Akustik Konfor Koşullarının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma”, 12. Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla, İzmir, 2017.

3. ÖZÇETİN, Z., PEKTAŞ, S., EMİNEL, M., ve İLİSULU, S.G., “Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Camii ve Külliyesi’nin Akustik Permansının Değerlendirmesi”, 2. Ulusal Yapı Kongresi, Ankara, 2015.

4. ÖZÇETİN, Z., EMİNEL, M., PEKTAŞ, S., “Gürültü Kontrolünde Kullanılan Yapı Malzemelerinin Çevresel Etkilerinin İncelenmesi”, Ulusal Çevre Kongresi, Afyon, 2015.

5. ÖZÇETİN, Z., PEKTAŞ, S., EMİNEL, M., “Eğitim Yapılarının Enerji Etkin Bina Tasarımı Kapsamında İncelenmesi: Bozok Üniversitesi Örneği”, Ulusal Çevre Kongresi, Afyon, 2015.

6. ÖZÇETİN, Z., “Sürdürülebilirlik Kapsamında Fiziksel Çevrenin Tasarım Ölçütlerinin Değerlendirilmesi”, XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Muğla, 2015.

7. YURDUGÜZEL, O.T., ÖZÇETİN, Z., “Tarihi Çevre Koruma Uygulamalarına Eleştirel Bakış: Hamamönü Örneği, 5. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, Erzurum, 2015.

8. ÖZÇETİN, Z., “Çevre Tasarım Kapsamında Makro ve Mikro Ölçekte Gürültü Kontrol Ölçütlerinin Sorgulanması”, Çevre-Tasarım Kongresi 2013, Uludağ Üniversitesi, Aralık 2013.

9. ÖZÇETİN, Z., EMİNEL, M., “Engelli Tuvaletlerinin Ergonomi Kapsamında Değerlendirilmesi”, 19. Ulusal Ergonomi Kongresi, Balıkesir Üniversitesi, Eylül 2013.

10. ÖZÇETİN, Z., EMİNEL, M., “Engelli, Yaşlı ve Çocuk Kullanıcıların Ketsel Alanlara Erişiminde Ergonominin Rolü ve Önemi”, 19. Ulusal Ergonomi Kongresi, Balıkesir Üniversitesi, Eylül 2013.

11. DİKMEN, Ç.B., ÖZÇETİN, Z., “Herkes için Tasarım Kapsamında Bir Gençlik Projesi: Engelsiz Yozgat”, II. Ulusal Mobilya Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, 2013. (Poster ve bildiri)

12. YURDUGÜZEL, O.T., ÖZÇETİN, Z., EMİNEL, M., “Yozgat Toki Uygulamalarında Mutfak Mobilyalarının İrdelenmesi”, II. Ulusal Mobilya Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, 2013.

13. DİKMEN, Ç.B., ÖZÇETİN, Z., “Konut Yaşama Mekanı Mobilyalarında Kullanıcı Tercihlerinin Sorgulanması”, II. Ulusal Mobilya Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, 2013.

14. DİKMEN, Ç.B., ÖZÇETİN, Z., “Herkes için Tasarım Kapsamında Bir Gençlik Projesi: Engelsiz Yozgat”, II. Ulusal Mobilya Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, 2013.

15. DİKMEN, Ç.B., ÖZÇETİN, Z., “Yaşam Döngüsü Değerlendirme (YDD) Kapsamında Geleneksel Konutlarda Kullanılan Yapı Malzemelerinin Sürdürülebilirliğinin Sorgulanması”, Sürdürülebilir Yapı Tasarımı Ulusal Konferansı, İzmir Yaşar Üniversitesi , 2012.

16. YURDUGÜZEL, O.T., ÖZÇETİN, Z., “Geleneksel Konutların Sürdürülebilir Yapı Tasarımı Ölçütleri Bağlamında İrdelenmesi”, Sürdürülebilir Yapı Tasarımı Ulusal Konferansı, İzmir Yaşar Üniversitesi , 2012.

17. DİKMEN, Ç.B., ÖZÇETİN, Z., “Kültürel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Bağlamında Yozgat Konaklarının Cephe Düzeni”, 6. Ulusal Çatıve Cephe Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 2012.

18. ARDA, Z., ÖZÇETİN, Z., EMİNEL, M., "Yapı İşletmesi ve Yapım Yönetimi Kapsamında Eskişehir TED Koleji Örneğinin İrdelenmesi", 5.Yapı İşletmesi/Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, 2009.

19. EMİNEL, M. , EKİNCİ, C. E. ve ÖZÇETİN, Z., "Prefabrikasyonun Mimarlık Eğitimindeki Yeri ve Önemi", Türkiye Prefabrik Birliği Sempozyumu, İstanbul, 2007.

20. EMİNEL, M., EKİNCİ, C. E. ve ÖZÇETİN, Z., Prefabrikasyonda Doğrular-Yanlışlar, Türkiye Prefabrik Birliği Sempozyumu, İstanbul, 2007.

 

7.7. Diğer yayınlar

         1.   …

         2.   …

 

8. Projeler

1. DEMIREL, F., TÜRKMEN, R., DOGAN, M., ÖZÇETİN, Z., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Yemekhanesi, Akustik Projesi, 2013.

2. DEMİREL, F., İLİSULU, G., ÖZÇETİN, Z., Ankara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hizmet Binası Konferans Salonu Akustik Projesi. Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Döner Sermayesi, 2014.

3. DEMİREL, F., ÖZÇETİN, Z., PEKTAŞ, S., Cumhurbaşkanlığı Binası (Beştepe) Çok Maksatlı Salon ve Basın Açıklama Odası, Akustik Ölçümleri, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Döner Sermayesi, 2014.

4. DEMİREL, F., ÖZÇETİN, Z., GÖRKEM, M., Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Projesi, Kule Binaları Akut Kat Hasta Yatak Odaları Akustik Mock-Up, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Döner Sermayesi, 2017. 

5. DEMİREL.,F., ÖZÇETİN, Z., Ghana Kotoka Yeni Havalimanı Teknik Mahaller Akustik Raporu, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Döner Sermayesi, 2017.

 

9. İdari Görevler

            1.   Mimarlık Bölüm Başkanı, Siirt Üniversitesi, (2017-Devam)

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  Eskişehir Mimarlar Odası

            2.  Türk Akustik Derneği

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017 (Lisans)

Güz

Stüdyo-1

Stüdyo-2

4

4

4

4

70

30

İlkbahar

Stüdyo-1

Stüdyo-2

4

4

4

4

15

55

 

2017-2018

(Lisans)

Güz

Stüdyo-1

Tasarım Yöntemleri

4

2

4

0

26

9

İlkbahar

Stüdyo-2

Ar-Ge Metodolojisi

4

2

4

1

21

8

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 23.10.2018 01:42:15