Kurtalan Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü Dış Ticaret Programı
Telefon 0484 4114242 / 4012
Kurumsal E-Posta yigitgokhan  siirt.edu.tr
E-Posta yigitgokhan  hotmail.com.tr
Web
Açıklama
Güncelleme18.03.2017 19:45:29

Öğr. Gör. GÖKHAN YİĞİT

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Kurtalan Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Kurtalan Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanı V.

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Gökhan YİĞİT

2. Doğum Tarihi          : 15.08.1988

3. Unvanı                    : Öğretim Görevlisi

4.Öğrenim Durumu    : Yüksek Lisans

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İktisat

Süleyman Demirel Üniversitesi

2011

Y. Lisans

İktisat

Ordu Üniversitesi

2014

Doktora

 

 

 

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.  “Türkiye-Rusya Ekonomik İlişkileri:Dış Ticaret Üzerine Bir Değerlendirme”

            2.   …

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1. “Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Aile İşletmelerinde Kurumsallaşmaya Verilen Önem:Siirt İlindeki Aile İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”

            2.  “Türkiye’de Fındık Üretimi ve İhracatı Üzerine Bir Araştırma”

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
DIŞ TİCARET AÇIĞININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

 ÖZET

[YİĞİT, Gökhan]. [Dış Ticaret Açığının Türkiye Ekonomisine Etkileri], [Yüksek Lisans Tezi], Ordu, [2014].

Dış ticaret çok eski tarihlere dayanmaktadır. Ülkelerin üretemedikleri ürünleri diğer ülkelerden alarak sosyal refahlarını sağlamalarında ve kaynakların verimli kullanılmasında dış ticaret, oldukça önemli bir kavramdır. Ülkelerin birbirleriyle yakın ilişkiler içinde olmalarını, sosyal ve kültürel olarak ta karşılıklı etkileşim içine girmelerini sağlamaktadır.

Dış ticaret açığı, ülkelerin birbirleriyle olan ticari faaliyetlerinde ki alım satım işleminin bir sonucudur. Buna göre bir ülkenin diğer ülkelerden satın aldığı malların, diğer ülkelere sattığı mallardan daha fazla olması dış ticaret açığını doğurmaktadır. Dış ticarette önemli olan ise bir dengenin sağlanmasıdır. Yani, bir ülkenin sattığı ve aldığı mal bedelleri birbirine eşit ise bu ideal bir dış ticarettir. Buradan, sürdürülebilir bir dış ticaretin en önemli koşulunun, dış ticaret dengesi olduğunu söylemek mümkündür.

Bu çalışmanın amacı, 1990 sonrası Türkiye’nin dış ticaret açığının gelişimini ve sektörel dağılımını inceleyerek, ülkemizin bu sorununa çözüm önerileri sunmaktır. Bu amaca yönelik, Türkiye’nin dış ticaret verileri detaylı bir şekilde incelenerek sorunun kaynağına ulaşılmaya çalışılmıştır. Buna göre, Türkiye dış ticaret açığının en önemli nedenleri, imalat sanayinin ithalat bağımlılığı ve enerji ithalatı olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, Gümrük Birliği Anlaşmasının, Türkiye dış ticaret açığına olumsuz etkilerinin olduğu gözlenmiştir.

Çalışmanın sonucuna göre, Türkiye dış ticaret açığının hızla arttığına ve soruna biran önce çözüm bulunmasının kaçınılmaz olduğuna ulaşılmıştır. Dış ticaret açığının artmasına, imalat sanayi ara malı ve enerji ithalatının neden olduğu tespit edilmiş ve çözüm için uzun vadeli planlar yapılarak, ara malı üretiminin ve alternatif enerji kaynaklarının artırılmasının gerektiği ortaya konulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Dış Ticaret Açığı, Türkiye, Dış Ticaret Açığının Sektörel Dağılımı, Enerji, Dış Ticaret Açığının Nedenleri ve Çözümü 

 

ABSTRACT

[YİĞİT, Gökhan]. [The Impacts of Foreign Trade Deficit on Turkey's Economy], [ Master Thesis], Ordu, [2014].

The origins of foreign trade go back to ancient  times. The foreign trade plays an important role in countries’s social welfare when they are not able to produce some products and get them from the others. It not only provides the countries’s interaction with eachothers closely but also it makes them keep in touch socially and culturally.

Foreign trade deficit is a result of the countries’s purchase and sale with eachother. Due to this fact, if a country’s purchase from the others is bigger than the sale to the others, foreign trade comes to real. Keeping a balance is one  of the main important  things in foreign trade. So, if the amount of purchase and sale is equal to eachother, that is the ideal form of  foreign trade. Through this point, it can be said that, the most important rule of a ongoing foreign trade is balance of  foreign trade. 

The aim of this study is to prefer some solutions to Turkey’s foreign deficit by investigating the process of this problem. In order to achieve this, Turkey’s  foreign trade data was observed in detail. Also, the source of  the fault is tried to be defined. As a result of this study, the most important reasons  of Turkey’s foreign trade deficit are energy importation and the production sector’s dependence on importation. In addition to this, it is observed that the Customs Unıons had negative effects on our foreign deficit.

According to the results of this  study, Turkey’s foreign deficit is increasingly continuing and some important and effective solutions are to be created for he matter. These are inevitable for the economy. Energy importation is accepted as the result of  the increasing foreign deficit. Long term plans are needed as solutions. Increasing the amount of the intermediate good and alternative energy resources are implied as important solutions.

 

Key Words: Foreign Trade, Foreign Trade Deficit, Türkiye, Foreign Trade Deficit’s Sectoral Allocation, Energy, Foreign Trade Deficit’s Causes and Resolution