Kurtalan Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü Dış Ticaret Programı
Telefon 0484 4114242 / 4012
Kurumsal E-Posta yigitgokhan  siirt.edu.tr
E-Posta yigitgokhan  hotmail.com.tr
Web
Açıklama
Güncelleme18.03.2017 19:45:29

Öğr. Gör. GÖKHAN YİĞİT

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Kurtalan Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

            EĞİTİM BİLGİLERİ

                2011-2014              YÜKSEK LİSANS: ORDU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT ANABİLİM DALI 

                2007-2011              LİSANS: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT ANABİLİM DALI 

                2002-2006              LİSE: BULANCAK ANADOLU LİSESİ

             TEZLER

                           -YÜKSEK LİSANS: DIŞ TİCARET AÇIĞININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

               İŞ VE STAJ DENEYİMLERİ

                           1-MERTAŞ İNŞAAT-2010

                 2-ADVİS Yurtdışı Eğitim-2010

                 3-HMS HOST LAWN TRAVEL PLAZA-2009

EĞİTİM VE SEMİNERLER:

                 -UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ- Başarı Sertifikası

                 -HIZLI OKUMA- Başarı Sertifikası

                 -DİKSİYON- Başarı Sertifikası

                 -ETKİLİ İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER- Başarı Sertifikası

                 -GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME PROJESİ (DEULCOM INTERNATIONAL)-  Katılım Sertifikası

Güncelleme : 18.03.2017 20:05:03
DIŞ TİCARET AÇIĞININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

 ÖZET

[YİĞİT, Gökhan]. [Dış Ticaret Açığının Türkiye Ekonomisine Etkileri], [Yüksek Lisans Tezi], Ordu, [2014].

Dış ticaret çok eski tarihlere dayanmaktadır. Ülkelerin üretemedikleri ürünleri diğer ülkelerden alarak sosyal refahlarını sağlamalarında ve kaynakların verimli kullanılmasında dış ticaret, oldukça önemli bir kavramdır. Ülkelerin birbirleriyle yakın ilişkiler içinde olmalarını, sosyal ve kültürel olarak ta karşılıklı etkileşim içine girmelerini sağlamaktadır.

Dış ticaret açığı, ülkelerin birbirleriyle olan ticari faaliyetlerinde ki alım satım işleminin bir sonucudur. Buna göre bir ülkenin diğer ülkelerden satın aldığı malların, diğer ülkelere sattığı mallardan daha fazla olması dış ticaret açığını doğurmaktadır. Dış ticarette önemli olan ise bir dengenin sağlanmasıdır. Yani, bir ülkenin sattığı ve aldığı mal bedelleri birbirine eşit ise bu ideal bir dış ticarettir. Buradan, sürdürülebilir bir dış ticaretin en önemli koşulunun, dış ticaret dengesi olduğunu söylemek mümkündür.

Bu çalışmanın amacı, 1990 sonrası Türkiye’nin dış ticaret açığının gelişimini ve sektörel dağılımını inceleyerek, ülkemizin bu sorununa çözüm önerileri sunmaktır. Bu amaca yönelik, Türkiye’nin dış ticaret verileri detaylı bir şekilde incelenerek sorunun kaynağına ulaşılmaya çalışılmıştır. Buna göre, Türkiye dış ticaret açığının en önemli nedenleri, imalat sanayinin ithalat bağımlılığı ve enerji ithalatı olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, Gümrük Birliği Anlaşmasının, Türkiye dış ticaret açığına olumsuz etkilerinin olduğu gözlenmiştir.

Çalışmanın sonucuna göre, Türkiye dış ticaret açığının hızla arttığına ve soruna biran önce çözüm bulunmasının kaçınılmaz olduğuna ulaşılmıştır. Dış ticaret açığının artmasına, imalat sanayi ara malı ve enerji ithalatının neden olduğu tespit edilmiş ve çözüm için uzun vadeli planlar yapılarak, ara malı üretiminin ve alternatif enerji kaynaklarının artırılmasının gerektiği ortaya konulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Dış Ticaret Açığı, Türkiye, Dış Ticaret Açığının Sektörel Dağılımı, Enerji, Dış Ticaret Açığının Nedenleri ve Çözümü 

 

ABSTRACT

[YİĞİT, Gökhan]. [The Impacts of Foreign Trade Deficit on Turkey's Economy], [ Master Thesis], Ordu, [2014].

The origins of foreign trade go back to ancient  times. The foreign trade plays an important role in countries’s social welfare when they are not able to produce some products and get them from the others. It not only provides the countries’s interaction with eachothers closely but also it makes them keep in touch socially and culturally.

Foreign trade deficit is a result of the countries’s purchase and sale with eachother. Due to this fact, if a country’s purchase from the others is bigger than the sale to the others, foreign trade comes to real. Keeping a balance is one  of the main important  things in foreign trade. So, if the amount of purchase and sale is equal to eachother, that is the ideal form of  foreign trade. Through this point, it can be said that, the most important rule of a ongoing foreign trade is balance of  foreign trade. 

The aim of this study is to prefer some solutions to Turkey’s foreign deficit by investigating the process of this problem. In order to achieve this, Turkey’s  foreign trade data was observed in detail. Also, the source of  the fault is tried to be defined. As a result of this study, the most important reasons  of Turkey’s foreign trade deficit are energy importation and the production sector’s dependence on importation. In addition to this, it is observed that the Customs Unıons had negative effects on our foreign deficit.

According to the results of this  study, Turkey’s foreign deficit is increasingly continuing and some important and effective solutions are to be created for he matter. These are inevitable for the economy. Energy importation is accepted as the result of  the increasing foreign deficit. Long term plans are needed as solutions. Increasing the amount of the intermediate good and alternative energy resources are implied as important solutions.

 

Key Words: Foreign Trade, Foreign Trade Deficit, Türkiye, Foreign Trade Deficit’s Sectoral Allocation, Energy, Foreign Trade Deficit’s Causes and Resolution