Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi
Telefon (0484) 212-1111 / 3752
Kurumsal E-Posta idriskara  siirt.edu.tr
E-Posta idriskara1982  hotmail.com
Açıklama
Güncelleme04.10.2016 16:16:48

Öğr. Gör. İDRİS KARA

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

ÖĞRENİM BİLGİSİ

Lisans

2002-2006

İnönü Üniversitesi

Eğitim Fakültesi / İlköğretim   Bölümü / Okul Öncesi Öğretmenliği

Yüksek Lisans

2007-2010

Selçuk Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Bölümü / Okul Öncesi Eğitimi

Doktora

2015 -

Çukurova Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü / Okul Öncesi EğitimiİŞ DENEYİMİ

2006-2009

Konya/Kadınhanı/ Osmancık İlköğretim Okulu/ Okul Öncesi Öğretmeni

2009-2011

Siirt/Sancaklar İlköğretim Okulu/ Okul Öncesi Öğretmeni

2011-2015

Siirt Üniversitesi/Siirt Meslek Yüksekokulu/ Öğretim Görevlisi

2015-

Siirt Üniversitesi/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/ Öğretim GörevlisiİDARİ GÖREVLER

2012-2015

Siirt Üniversitesi / MYO Müdür Yardımcısı

2015-

Siirt Üniversitesi / SBMYO Müdür Yardımcısı

2016

Siirt Üniversitesi/ SBMYO / Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Bşk.


KURUL/KOMİSYON ÜYELİĞİ

2012-2015

Siirt Meslek Yüksekokulu Kurul Üyeliği

2012-2015

Siirt Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği

2015 -

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kurul Üyeliği

2015 -

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği

2015 -

Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER

Çocuk Gelişimi 1

Çocuk Gelişimi 2

Okul Öncesi Dönem Matematik Öğretimi

Öğrenme ve Öğretme Teknikleri

Eğitimde Araç Geliştirme

Seminer
Güncelleme : 02.02.2017 22:52:41
Kale, M. Abbak, B.S. Pesen, A. Kara, İ. (2016, March). Okul Öncesi Öğretmenlerinin kitap seçim kriterleri ile kitap merkezinde yer alan kitapların toplumsal cinsiyet ve şiddet açısından incelenmesi. 26.Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Eğitimde Drama Kongresi,İstanbul, Turkey.
Kale,M., Dikici Sığırtmaç,A.,Nur,İ.,Kara,İ (2017). OKUL ÖNCESİNDE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ KONUSUNDA YAPILAN TEZLERDE SUNULAN ÖNERİLERİN UYGULAMAYA YANSIMASI. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 18, Sayı 1 (2017)

Öz

 

Bu araştırmada, Türkiye’de özel eğitim alanında yapılmış lisansüstü tezlerde sunulan önerilerin Milli Eğitim Bakanlığı uygulamalarına nasıl yansıdığı incelenmiştir. Bu araştırmanın yöntemi, doküman analizi temelinde ele alınmıştır. Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) tez tarama merkezinden tarama yapılarak. 2010-2015 yılları arasında Okul Öncesi eğitimde kaynaştırma eğitimi ile ilgili hazırlanmış 13 tezin önerileri incelenmiştir. Daha sonra bu önerilerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) stratejik planlamaları ve hizmet içi uygulamalarına nasıl yansıdığı ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler: Okul Öncesi eğitim, lisansüstü tez, Stratejik planlama, kaynaştırma eğitimi.

Kale,M., Dikici Sığırtmaç,A.,Nur,İ.,Kara,İ.Gürgah Oğul,İ.(2015,December). Okul Öncesi Kaynaştırma Eğitimi Konusunda Yapılan Tezlerin Uygulamaya Yansıması.25.Ulusal Özel Eğitim Kongresi,İstanbul, Turkey.
Pesen, A. Kara, İ. (2013, Eylül). Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Bio-Tipoloji İle İlgili Görüşlerine Eğitsel Açıdan Bir Bakış. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İbrahim Hakkı Sempozyumu, Siirt, 2013
Pesen, A. Kara, İ. (2014, Mayıs). Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinin “Müdür” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi, 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. Siirt, 2014
Pesen, A. Kara, İ. Gedik, M. (2015). Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinin “Müdür” Kavramına İlişkin Metafor Algıları, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | Journal Of Socıal Scıences Institute | Year - Yıl 2015 | Number 4
Pesen, A. Kara, İ. Saraçoğlu, M. (2016, Mart). Erken Çocukluk Döneminde Din ve Değerler Eğitimine İlişkin Nitel Bir Araştırma, Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, 2016
Pesen, A. Saraçoğlu, M. Kara, İ. (2016, Mart). Türkiyede Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Yapılmış Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması, Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, 2016
Pesen,A.,Kara,.İ., Kale,M. & Abbak,B.S. (2016, March). Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Çatışma Şiddete ilişkin Sarkındalık Düzeylerinin Çesşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 26.Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Eğitimde Drama Kongresi,İstanbul, Turkey.
Pesen,A.,Kara,.İ., Kale,M. & Abbak,B.S; Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı ile Çatışma ve Şiddete İlişkin Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2016 - Cilt: 6 - Sayı: 11

Bu araştırmada, üniversiteli öğrencilerin toplumsal cinsiyet algısı ile çatışma ve şiddete ilişkin farkındalık düzeyleri incelenmiştir. Çalışma 2015-2016 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde Siirt Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören toplam 1029 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada, betimsel tarama modellerinden ‘genel tarama modeli’ kullanılmıştır. Bu çalışmada, Ohio Eğitim Komisyonu tarafından (2002) geliştirilen ve Sargın (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan Çatışma ve Şiddete İlişkin Farkındalık Ölçeği ile Altınova ve Duyan (2013) tarafından geliştirilen Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Çatışma ve Şiddete İlişkin Farkındalık Ölçeğinin Cronbach Alpha değeri .87 ve Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeğinin Cronbach Alpha değeri 0.87’dir. Verilerin analizi SPSS 21.0 istatistik paket programı ile yapılmıştır. İstatistiksel analizlerde kullanılacak anlamlılık düzeyi p=0,05 olarak alınmıştır. Araştırmada, ortalamaları karşılaştırmak için Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet ile çatışma ve şiddet farkındalık düzeylerinde yaş değişkeni açısından anlamlı bir faklılık bulunmazken cinsiyet değişkeni açısından hem toplumsal cinsiyet algısında hem de çatışma ve şiddet farkındalık düzeylerinde kızlar lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Araştırmada Öğrencilerin öğrenim gördükleri fakülte ve yüksek okullar açısından da hem toplumsal cinsiyet algısında hem de çatışma ve şiddet algılama düzeylerinde anlamı bir farklılık tespit edilmiştir

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Şiddet, Çatışma, Üniversite