Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3122
Kurumsal E-Posta mithatelcicek  gmail.com
E-Posta mithatelcicek  gmail.com
Açıklama
Güncelleme14.06.2017 09:20:26

Öğr. Gör. MİTHAT ELÇİÇEK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : MİTHAT ELÇİÇEK

2. Doğum Tarihi          : 03/11/1984

3. Unvanı                    : ÖĞR.GÖR.

4.Öğrenim Durumu    : DOKTORA(DEVAM)

             

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

B.Ö.T.E.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

2004-2008

Y. Lisans

B.Ö.T.E.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

2013-2015

Doktora

B.Ö.T.E.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2015-

 5. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        

Profesörlük Tarihi                    :

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Elçiçek, M., Erdemci, H., Karal, H. (2018). Examınıng The Relatıonshıp Between The Levels of Dıgıtal Cıtızenshıp and Socıal Presence For The Graduate Students Havıng Onlıne Educatıon. The Turkish Online Journal of Distance Education(TOJDE), 19(1),[Online]:http://tojde.anadolu.edu.tr

Elçiçek, M.,Bahçeci, F. (2017). Mobil Öğrenme Yönetim Sisteminin Öğrenenlerin Akademik Başarısı ve Tutumları Üzerindeki Etkilerinin incelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 5(25), 1695-1714, Online]: http://79.123.169.199/ojs/index.php/Kefdergi/article/view/1081/586

Bahçeci, F., Elçiçek, M. (2016). Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uygulaması ve Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 15-25.[Online] :http://academiadergi.com

Elçiçek, M., Kahyaoğlu, M.  (2016). Department Of Computer and Instructional Technology Teacher Education Opinions Of Candidate Teachers On Education Models, The Turkish Online Journal of Educational Technology, Special Issue for INTE 2016, November,[Online]:http://http://www.tojet.net/

Kahyaoğlu, M., Elçiçek, M. (2016). Analyzing The Relationship Between The Secondary School Students' Attitudes Towards The Educational Computer Games and Their Reflective Thinking Skills, The Turkish Online Journal of Educational Technology, Special Issue for INTE 2016, November,[Online]:http://http://www.tojet.net/

Kahyaoğlu, M., Elçiçek, M. (2016). Eğitsel Bilgisayar Oyunlar ile Desteklenen Fen Bilimleri Öğretiminin Öğrencilerin Motivasyon ve Yansıtıcı Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi, Turkish Studies, 11(14), 349-360,[Online]:http://www.turkishstudies.net/  

Elçiçek, M.,Bahçeci, F. (2016). Öğretmenlik Uygulaması Dersi İçin Tasarlanan Moodle TabanlıBir Sistemin Kullanışlılığının İncelenmesi, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi, 7(2) 30, 16-33, [Online]: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/etku/

Elçiçek, M.,Bahçeci, F. (2015). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Sakarya üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 16-33, [Online]:http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sakaefd/

Elçiçek, M.,Bahçeci, F. (2015). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Video Paylaşım Sitelerine Yönelik Görüşlerinin incelenmesi, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3), 1-13, [Online]:http://susbid.siirt.edu.tr/

             

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


Kahyaoğlu, M., Elçiçek, M., Kılıç, Ş.  (2018). Moodle öğrenme yönetim sistemi destekli öğretmenlik uygulaması dersinin fen eğitimi öğretmen adaylarının mesleğe yönelik hazırbulunuşluk ve öz-yeterlilik inancına etkisi, 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 14-14 Eylül 2018, Edirne, Türkiye.

Ramazanoğlu, M., Elçiçek, M. (2018). Dijital Oyunların Eğitim Amaçlı Kullanımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri, .  International Conference on New Horizons in Education, 18-20 July 2018, Paris, Fransa.

Erdemci, H., Elçiçek, M., Karal, H.  (2017). Türkiye'de Programlama Öğretimine Yönelik Yapılan Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesi, ITTES 2017, 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 11-13 September 2017, İzmir, Türkiye.

Erdemci, H., Elçiçek, M., Karal, H.  (2017). Türkiye'de Yabancı Dil Eğitiminde Teknoloji Kullanım ile İlgili Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması, ITTES 2017, 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 11-13 September 2017, İzmir, Türkiye.

 Erdemci, H., Elçiçek, M., Karal, H.  (2017). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağlarda Bilgi Paylaşma Davranışları Üzerine Bir Çalışma, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, TÜRKBİLMAT 2017, 17-19 May 2017, Afyon-Turkey.

Kahyaoğlu, M., Elçiçek, M., Erdemci, H.  (2017). Investigation Of Teacher Candidates’ Attitudes Towards E-Learning and Readiness Towards Online Learning, ICES-UEBK 2017, 26th International Conference on Educational Sciences, 20-23 April 2017, Side, Antalya-Turkey.

Elçiçek, M., Erdemci, H., Karal, H.  (2017). Digital Data Security Awareness Of 21St Century Learners: Profile Of Faculty Of Education, ICES-UEBK 2017, 26th International Conference on Educational Sciences, 20-23 April 2017, Side, Antalya-Turkey.

Elçiçek, M., Erdemci, H., Karal, H.  (2017). Dijital Veri Güvenliği Farkındalığına Yönelik Tasarlanan Video Temelli Mobil Öğrenme Ortamının Etkililiğinin Değerlendirilmesi, ICITS 2017, 11th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 24-26 May 2017, İnönü University, Malatya-Turkey.

Erdemci, H., Elçiçek, M., Karal, H.  (2017). Bilişim Teknolojileri Aday Öğretmenlerinin Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme ve Başarı Notlarının Tutarlılığının İncelenmesi, ICITS 2017, 11th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 24-26 May 2017, İnönü University, Malatya-Turkey.

Elçiçek, M., Kahyaoğlu, M. (2016). Investıgatıon of Technology Integratıon Processess Regardıng Usage of Interactıve Board by Academıcıans ın Terms of Transformatıve Learnıng Theory, IASSR 2016, X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 19-22 May 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

Kahyaoğlu, M., Erdemci, H., Elçiçek, M.  (2016). Teknoloji Kabul Modeline Göre Bilgisayar Destekli Simülasyonların İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Akıllı Tahta Kullanma Niyetlerine Etkisi, ITTES 2016, 4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 6-8 September 2016, Elazığ, Türkiye.

 

Kahyaoğlu, M., Elçiçek, M., Erdemci, H. (2016). Bilgisayar Simülasyonlarıyla Desteklenen Akıllı Tahta Kullanımının İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Güdülenme Düzeyine Etkisi, ITTES 2016, 4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 6-8 September 2016, Elazığ, Türkiye.

Elçiçek, M., Kahyaoğlu, M. (2016). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Zihinlerinde Oluşturdukları Öğretim Modellerinin Belirlenmesi, INTE 2016, International Conference on New Horizons in Education, 13-15 July 2016, Vienna University of Technology in Vienna, Austria.


7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

           

ERDEMCİ HÜSAMETTİN,ELÇİÇEK MİTHAT,KARAL HASAN (2017).  Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağlarda Bilgi Paylaşma Davranışları Üzerine Bir Çalışma.  3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3521435)

1.

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

8.Projeler

1. Dijital Öyküleme Tekniğiyle Öğretmen Adaylarında Dijital Veri Güvenliği Farkındalığının Geliştirilmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü:ÇELİK VEYSEL,Araştırmacı:KAHYAOĞLU MUSTAFA,Araştırmacı:ELÇİÇEK MİTHAT,Araştırmacı:AKER AYNUR, , 01/12/2017 - 01/12/2018 (ULUSAL)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tasarlanan Bir Moodle Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanarak İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz-Yeterlilik ve Öz düzenleme Becerilerinin Geliştirilmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü:KAHYAOĞLU MUSTAFA,Araştırmacı:ELÇİÇEK MİTHAT,Araştırmacı:KILIÇ ŞAFAK, , 01/12/2017 - 01/12/2018 (ULUSAL)


9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Eğitimde Bilişim Teknolojileri-1

3

2

45

İşletim Sistemleri ve Uygulamaları

2

2

43

İçerik Yönetim Sistemleri

4

0

46

İlkbahar

Eğitimde Bilişim Teknolojileri-2

3

2

45

Eğitimde Grafik ve Canlandırma

2

2

46

Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi

4

0

43

 

2017-2018

Güz

Eğitimde Bilişim Teknolojileri-1

3

2

18

Öğrenme Yönetim Sistemleri

3

0

43

İçerik Yönetim Sistemleri

4

0

49

İlkbahar

Eğitimde Bilişim Teknolojileri-2

3

2

18

Eğitimde Grafik ve Canlandırma

2

2

48

Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi

4

0

49

Bilgisayarlı İstatistik

3

0

41

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

12

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 27.12.2018 13:02:20