Eruh Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Endüstri Ürünleri Tasarımı
Telefon /
Kurumsal E-Posta ozden.sevgul  siirt.edu.tr
E-Posta ozdensevgul  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme09.05.2020 16:51:29

Öğr. Gör. ÖZDEN SEVGÜL

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Özden Sevgül                                                                                         

Endüstriyel Tasarımcı /Akademisyen

 

Adres:  Turan Güneş Bulvarı, 660 Sokak, Çankaya /ANKARA

E-mail: ozdensevgul@gmail.com

Tel: 05355259112

 

-         Doktora çalışma alanı:

Endüstri ürünleri tasarımı eğitiminde süreç ve sonuç değerlendirmesi için araç geliştirilmesi. Endüstri ürünleri tasarımı eğitimi veren üniversite ve disipline dair kalitesinin sağlanması için akreditasyon kurumlarının öğrenim çıktılarının proje / stüdyo tabanlı öğrenme modeli ile öğrencilere aktarım uyumluluğunun araştırılması.

-         İlgilenilen alanlar:

-         Tasarım eğitimi, bilişsel ergonomi, döngüsel ekonomi ve tasarım, hizmet tasarımı, semiyoloji, ürün tasarımında algı, tasarım metodolojileri

-         Gazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Ürün Tasarımı II, III, IV, V derslerinde stüdyo dersi yürütücülüğü.

-         Gazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak seçmeli ders yürütücülüğü.

 

EĞİTİM

Doktora                ; 2016-   (Tez Yazım Aşaması) Endüstri Ürünler Tasarımı, Gazi Üniversitesi,     

                                                               Ankara, TR

Yüksek Lisans     ; 2004-2007         Endüstriyel Tasarım, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, TR

Lisans                    : 2000-2004         Endüstriyel Tasarım, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, TR

                                                               (Bölüm İkinciliği Mezuniyet Derecesi)                       

 

 

ARAŞTIRMA ALANLARI

2018-                     Doktora, Endüstri Ürünler Tasarımı, Gazi Üniversitesi, Ankara, TR

Tez Kousu: Analitik derecelendirilmiş değerlendirme kriterlerinin öğrenci öğrenmesine katkısı.

Danışman: Prof. Dr. Güçlü Yavuzcan

Kümülatif ilerleyen stüdyo/proje derslerinde, öğrenci ve proje değerlendirmesi eğitim sürecinin önemli bir parçasıdır. Tasarım okullarında, stüdyo/proje derslerinde değerlendirme biçimlendirici ve belgeleyici dönütlerle yapılmaktadır. Kritik ve jüri süreçlerinde öğrencinin edindiği biçimlendirici değerlendirmenin öğrencilerdeki yansımaları tam olarak bilinmemektedir. Belgeleyici değerlendirmenin ise kümülatif ve sürdürülebilir eğitime katkı sağlamayan kapalı bir döngüde olduğu söylenebilir. Bu nedenle mevcut değerlendirmelerin öğrenciye ve öğretime katkısı tartışılır bir hale gelmektedir. Bu çalışma, proje/stüdyo tabanlı deneyimsel öğrenmede tasarım süreci ve sonucu değerlendirme aracının, endüstri ürünleri tasarımı öğrencilerinin sürdürülebilir öğrenmelerine katkı sağlayıp sağlamadığı tartışılması hedeflenmektedir. Bölüm öğrencilerinin öğrenimleri hakkında ölçümlenmiş analitik bir bilgi edinilip bu sonucun bölüm eğitim düzenlemelerine ve öğrencinin eğitim planlamasına katkı sağlayıp sağlamadığı gözlemlenmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerin öğrenme biçimlerine göre performanslarının ölçülmesi ve geliştirilmesi için bir araç hedeflenmektedir. Çalışmada öğrencilerin özellikle süreçleri gözlemlenip değerlendirilerek sonuç ürün kalitesi ve performanslarına katkısı takip edilmesi planlanmaktadır. Çalışmada, KOLB öğrenim çıktıları, akreditasyon kriterleri, kritik ve jüri gözlemleri, öğretim görevlileri ve öğrenciler ile mülakat, literatür araştırmaları sonucunda elde edilen veriler dahilinde nicel ve nitel kriter tabanlı bir değerlendirme aracı tasarlanıp kullanılması öngörülmektedir. Karşılaştırmalı analizler ile elde edilen sonuçların tartışılması planlanmaktadır.

 

2019-                     Tasarım Metodolojileri: Sıfatların kullanımı ile erken tasarım süreci

                               Geleceğin tasarımcılarından somut ve somut olmayan değerleri anlayan ve ifade eden hikaye anlatıcıları olma becerileri ile donatılması beklenir. Bu çalışmada, 1.sınıf endüstriyel tasarım öğrencilerinin erken tasarım sürecinde kullanabilecekleri bir metodoloji geliştirilmesi hedeflenmiştir. Öğrencilerden tasarım problemlerini çerçevelemek için öğretim görevlilerince belirlenmiş 5 adet sıfattan faydalanmaları istenmiştir. Teknikler, ürün odaklı, marka odaklı, kullanıcı odaklı, kişisel ve eylem odaklı bir ifade tekniği olarak senaryo oluşturma içeren bir yöntem olarak sistematik ve sıralı bir şekilde kullanılmıştır. Sıfatların kullanımı ile öğrenciler kurgusal bir karakter yaratırken, kullanıcıların yaşam tarzı özelliklerini belirledi ve ifade etti ve senaryoda bir seyahat hikayesi oluşturdu. Sıfatların tasarım sürecinin bir parçası olarak kullanıldığında hikaye anlatımı tekniklerinin, bir ürünün somut ve somut değerlerini anlamalarına ve ifade etmelerine katkıda bulunma potansiyeline sahip oldukları görülmektedir. Çalışma yazım aşamasındır.

 

2019-                     Endüstri Ürünleri Tasarımcısının yeni tanımı ile yeni sorumluluklar

                               Endüstri ürünleri tasarımcısının WDO tarafından 2015 yılında başarılı iş modelleri geliştiren, inovatif ürünler, sistemler, hizmetler ve deneyimler geliştiren kişiler olarak tanımlanması, dairesel ekonomide rol alması beklenen tasarımcının sorumlulukları ile örtüşür. Son kullanıcı için tasarlama eğiliminde olan geleneksel tasarım yaklaşımı, ürünün ötesinde bir ilişkiler ağı ve bir sistem tasarlamaya gereksinim duyan dairesel ekonomi için tasarımda yetersiz kalabileceğinden, tasarım eğitiminde ürün odaklı kritik sürecinin farklılaşması ve yeni yaklaşımın öğrencilerce kavranabilmesi için sorgulama araçları geliştirilmesi gerekebilir. Bu çalışmanın amacı dairesel ekonomi için tasarım esaslarından olan 'yeniden kullanım için tasarım (reuse)' ve 'geri dönüşüm için tasarım (recycling)' yaklaşımlarına özel stüdyo dersinde kullanılabilecek soru kartlarının oluşturulmasıdır. Çalışma yazım aşamasındadır.

 

 

 

2018- 2019           Endüstri Ürünleri Tasarımı, Gazi Üniversitesi, Ankara, TR

                               Ürün tasarımı ve stüdyo derslerinde üretim tabanlı öğrenme modeli geliştirilmesi. Kolb somut deneyim öğrenme modeline göre öğrencilerin öğrenmelerinin geliştirilmesi hedeflenir. Geliştirilen metodoloji ile ilgili araştırmalar sonuçlanmıştır, yazım aşaması tamamlanmıştır.

 

2004-2007            Yüksel Lisans, Endüstriyel Tasarım, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, TR

                               Elektronik Ofis Ekipmanları Tasarımına Algısal Bir Yaklaşım

Danışman: Prof. Dr. Ertuğrul Algan

Kişilerin ofis ortamlarında kullandıkları elektronik ofis ekipmanları kullanımlarının kullanıcı üzerinde bıraktığı olumlu/olumsuz psikolojik ve bilişsel etkiler tartışılmıştır. Yapılan ürün incelemeleri ve anketler sonucunda ürün tasarımı ile çevresindeki her şeyi algılayan bireyin ürünle ve çevresiyle olan fiziksel, sosyal, psikolojik, duygusal iletişiminin yönlendirebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

TEKNİK BECERİLER

Bilgisayar Becerileri

-      Rhinoceros 3d, Çok İleri

-      Adobe Photoshop, Çok İleri

-      Adobe Illustrator, Çok İleri

-      Autocad, İleri

-      3d Studio Max, Alt Orta

-      Vray, Alt Orta

-      Alias Surface and Modeling, Temel

-      Catia, Temel

-      İstatistiksel Analiz  SPSS , İleri

 

 

YABANCI DİL ve ALES

İngilizce  (Puan 72,5)

ALES  (Puan 73)

 

 

 

 

 

 

AKADEMİK DENEYİMLER

SİİRT ÜNİVERSİTESİ , SİİRT, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Öğretim Görevlisi

2020- halen

 

Verilen Dersler;

-      Mimarlık Bölümü, Temel Tasarım

2020-halen

-      Mimarlık Bölümü, Mimari Maket

2020-halen

 

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , ESKİŞEHİR, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

2016- 2019

 

Verilen Dersler;

-      Ürün Tasarımı

2017-2019

-      Aydınlatma Elemanı Tasarımı

2016-2019

-      Endüstriyel Mutfak Tasarımı İç Mimarlık Bölümü

2016-2019

-      Ticari Fuar Stand Tasarımı

2016-2019

-      İç Mimarlıkta İş ve Organizasyon İç Mimarlık Bölümü

2016- 2019

-      Mobilya Tasarımı

2018- 2019

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ , ANKARA,  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, , Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

2016- 2019

 

Verilen Dersler;

 

-      Ürün Tasarımı II

2016-2019

-      Aydınlatma Elemanı Tasarımı

2016-2019

-      Yaratıcı Düşünme Teknikleri ve Fikir Üretimi

2017-2019

ÖZEL SEKTÖR DENEYİMLERİ

 

MARES YAPI KAHVE ATEŞİ (Eskişehir Türkiye)

Dizayn Koordinatörü

2014-2016

 

Zincir bir kahve dükkanı markası için;

Yeni mağaza açılışlarında tüm mimari ve iç mimari çalışmalarında aktif olarak bulunmak, mimari şartnamelerin oluşturulması ve yüklenicinin şartnamelere uygun üretim yaptığını kontrol ederek mimari konsept içeriğini korumak ve iyileştirmek,

Perakende satış ürünleri için ambalaj tasarımı, fuar katılımlarında ve aktivite günlerinde stand tasarımı, şube içi satış ürünleri vitrin tasarımı, çikolata pasta teşhir dolapları tasarımı ve menü, afiş, sosyal medya tanıtım videoları, el ilanı gibi grafik tasarım çalışmalarında görev almak yürütmek ve sonuçlandırmak tüm şubelerde uygulanmasını takip etmek.

Şubelerin iç dekorasyon, aydınlatma gibi görsel ve işitsel sunum detaylarında belirlenen standartların tüm şubelere uygulanmasını sağlamak ve devamlılığını kontrol etmek.

 

 

ÇELİKAY MUTFAK A.Ş.(Ankara Türkiye)

Endüstriyel Mutfak İmalat ve Satışı

Proje Müdürü

2007-2014

 

Endüstriyel Mutfak imalatı ve satışı sektöründe faaliyet gösteren firmada ihtiyaca özel endüstriyel mutfak ekipmanları ve teşhir üniteleri tasarımı, yurtdışı inşaat firmalarının yüksek kapasiteli mutfak ve çamaşırhane projelerini tasarlamak, mekanik ve sıhhi tesisat projelerini çizmek, yapılan çalışmaları müşteriye sunmak, tüm teknik detayların, üretimin montaj detaylarına uygun yapılmasını takip etmek ve tüm satış süresince sorumlu kişi olarak müşteri ile birebir iletişimde bulunmak. Tüm projenin zamanında ve şartnamelere uygun bir şekilde tesliminde sorumlu olmak ve müşteri memnuniyetini sağlayarak devamlılığı sağlamak.

 

 

VAK-SİS AR-GE MÜHENDİSLİK (Ankara Türkiye)

Vakum Makineleri Tasarım ve Üretimi

Ürün Tasarımcısı

2006-2007

 

İnce film kaplama teknikleri kullanılarak güneş enerjisi elektronik optik medikal yarı iletken ve benzer ileri teknoloji alanları için vakum ve ince film büyütme sistemlerini müşterinin gereksinimine göre tasarlamak, müşteriye sunmak, imalat çizimlerini oluşturmak, imalat sonrası montajı takip edip, test aşamalarından sonra gerekli revizyonları oluşturmak.

 

 

ÇELİKAY MUTFAK A.Ş.(Ankara Türkiye)

Endüstriyel Mutfak İmalat ve Satışı

Tasarımcı

2005-2007

 

Endüstriyel mutfak imalatı ve satışı sektöründe faaliyet gösteren firmada hastane, otel, şantiye, üniversite, kafe ve restoranların 50 kişiden 10 bin kişiye göre değişebilen mutfak kapasitesine göre mutfak ve çamaşırhane projelerini tasarlamak, ihtiyaca özel pişirme ve hazırlama ekipmanları tasarımı, ısıtmalı ve soğutmalı teşhir üniteleri tasarımı, tasarlanan projelerin fiyat tekliflerini, şartnamelerini hazırlamak, üretim çizimlerini oluşturmak, imalat sürecini takip etmek.

 

KORKMAZ MOBİLYA(Eskişehir Türkiye)

Mobilya Tasarım Uzmanı

2004-2005

 

Ev mobilyaları tasarımı ve üretimi alanında faaliyet gösteren firmada ürün geliştirmek yeni ürün tasarlamak ve üretim sürecini takip ve kontrol etmek, üretilen ürünlerin katalog çekimlerini organize etmek ve çalışmalarda bulunmak.

 

YÜRÜTÜLEN DEVAM EDEN PROJELER

-      DORLION End. Tas Yaz .Gel Dan. Tic. Ltd. Şti. yöneticiliğinde  Anadolu Üniversitesi Teknoloji Araştırma Parkı’na proje başvurusunda bulunulmuş ve proje kabul edilmiştir. Projenin tasarım tescili tarafıma ait olup, ürün ailesi geliştirilmek üzere proje devam etmektedir. Ürün tasarımı süreci prototip aşaması tamamlanmıştır.

-      Tasarım tescili ile ilgili bilgiler ‘Tasarım Tescilleri’ bölümünde belirtilmiştir.

 

DORLION End. Tas Yaz .Gel Dan. Tic. Ltd. Şti. İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi– Tel : +90 (222) 321 35 50 / 6558| E-Posta : hoscan@eskisehir.edu.tr

 

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞTAYLAR

 

-         Anadolu Üniversitesi 2016-2017-2018-2019 Aydınlatma Elemanı Çalıştayı

Çalıştay Yürütücüleri Özden Sevgül

-         Gazi  Üniversitesi 2017-2018-2019 Aydınlatma Elemanı Çalıştayı

Çalıştay Yürütücüleri Özden Sevgül ve Ar. Gör. Cemil Yavuz

 

 

Çalıştay Konusu ve Amacı

 

‘Fraktal geometri ile ışığın kırılma, yansıma, geçme ve emilme davranışları’

 

Öğrencilerden sadece forex malzeme kullanarak çalışır tavan veya duvar aydınlatması üretmeleri istenmiştir. Öğrenciler ışık  ve malzeme ile birebir ilişki içerisinde, deneyerek sürekli iyileştirerek tasarım sürecini yaşamışlardır. David Kolb’un de belirttiği gibi tasarım öğrencilerinin somut deneyim ile yaparak öğrenme modeli uygulanması hedeflenmiştir. Ürün Tasarımı dersleri, teorik dersler ile paralel ilerlese ve teorik derslerdeki bilgi ve becerilerini ürün tasarımı süreçlerinde göstermeleri sağlansa da  genellikle öğrenciler, malzeme bilgisi, üretim planlaması, kullanıcı ilişkisi ve ışığın hareketleri gibi ürün tasarımına etki eden konularda varsayımsal kararlar almaktadırlar. Alınan kararların uygulamadaki etkilerini gözlemleyememektedirler. Çalıştay ile  endüstri ürünleri tasarımı ve iç mimarlık öğrencileri ürünlerini sürekli test ederek ve geliştirerek aldıkları ‘tasarım kararlarını’ gözden geçirebilmeleri hedeflenir. Sınırlı malzeme ile form kısıtlarını tecrübe etmişlerdir.  Öğrenciler gerçek ve kullanılabilir bir ürün ürettikleri için motivasyonlarının arttığını belirtmişlerdir.

 

TASARIM TESCİLLERİ

 

-        Arıtmalı Su Sebili

Tescil Numarası        : 2008 01372

Tescil Tarihi                               : 13.03.2008

 

 

 

 

-        Seramik Sağlık Gereçleri

Tescil Numarası        : 2016 04367

Tescil Tarihi                               : 03.06.2016

 

 

 

 

 

TEZLER

Sevgül, Ö. (2007). Elektronik ofis ekipmanları tasarımına algısal bir yaklaşım (Yüksek Lisans, Anadolu Üniversitesi).

 

MAKALELER

(SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler)

Yavuzcan, H. G., Şahin, D., Gür, B., Sevgül, Ö., & Yavuz, C. (2019). An Instructional Model for Social Design Education: A Design Project for Stray Animals Including Production-Based Learning Approach. Design and Technology Education: an International Journal24(1), 33-64.

 

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

SSPKONGRE5-Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi

SOSYAL TASARIM:SOKAK HAYVANLARI için BARINMA ve BESLENME ÜNİTELERİ PROJESİ

 

KATILINAN ÇALIŞTAYLAR, ALINAN EĞİTİMLER ve SERTİFİKALAR

-      25.02.2019 Beholding Coexistence: A workshop by Prof. Jasjit Singh

-      25.02.2018 Bilirkişilik Eğitimi, Ankara Barolar Birliği

-      26.11.2016 İkinci Tasarım Zirvesi:  Kurumsal Kimlik ve Şehir Atölyesi

-      06.10.2015 Dış Ticarette Ödeme İşlemleri, ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

-      09.04.2015 Kurumlarda Empatik İletişim,  ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

-      Endüstriyel Mutfak Tasarımı ve Projelendirilmesi, EKONORM ÇELİKAY

-      TS EN ISO 90012000 KYS, EKONORM

-      19.12.2006 Vakum Teknolojileri, Nanoteknoloji ile özel kaplama sistemlerinde  kullanılan parçaların tasarımı ve imalatı, VAKSİS ARGE

-      12.11.2005 İleri İngilizce Kursu, Türk-Amerikan derneği

-      01.09.2003 Geleceğin Buzdolabı Tasarımı, Arçelik-Anadolu Üniversitesi, Üniversitesi-Sanayi İşbirliği Projesi


Güncelleme : 09.05.2020 16:49:26