İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2947
Kurumsal E-Posta
E-Posta macitsevgili  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme02.03.2017 16:09:39

Yrd.Doç.Dr. MEHMET MACİT SEVGİLİ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

1. Adı Soyadı:   Mehmet Macit SEVGİLİ

2. Doğum Tarihi:  1981

3.  Ünvanı:   Yrd. Doç. Dr.

4.  Öğrenim Durumu:  Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat Fakültesi

Ankara Üniversitesi

2003

Yüksek Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Temel İslam Bilimleri 

(İslam Hukuku) Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi

2007

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Temel İslam Bilimleri 

(İslam Hukuku) Anabilim Dalı

 Ankara Üniversitesi

2016

 

Yüksek Lisans Tezi

İslâm Hukûku Açısından Töre Cinayetleri

Danışman: Prof. Dr. Şamil DAĞCI

 

Doktora Tezi

Cüveynî'nin Kıyâs Anlayışı

Danışman: Prof. Dr. Osman TAŞTAN

 

Çalıştığı Üniversiteler ve Görevleri

  • Arş. Gör., Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı,  2011-2012.
  • Arş. Gör., Dicle Üniversitesi Temel İslam Bilimleri (İslam Hukuku) Anabilim Dalı, 2012-2013.
  • Arş .Gör., Siirt Üniversitesi Temel İslam Bilimleri (İslam Hukuku) Anabilim Dalı, 2013-2016.
  • Yrd. Doç. Dr., Siirt Üniversitesi Temel İslam Bilimleri (İslam Hukuku) Anabilim Dalı, 2016.

Güncelleme : 16.03.2017 18:12:19
Çalışmalarım

Selâhaddîn Eyyûbî’nin Fıkhî Faaliyetleri Bağlamında Sünnî Akîdeyi Yayma Çabası, AGP Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler Konferansı, Barcelona 2017.

Selâhaddîn Eyyûbî'nin Sünnîleştirme Politikasının Fıkhî Yansımaları -Kürtlerin Şâfiîleşmesindeki Rolü-, Uluslararası Selahaddîn Eyyûbî Sempozyumu, Siirt 2016. 

Cüveynî’nin İstirsâl Meselesi ile Ahvâl Teorisi ve Bu Konular Etrafında Cereyan Eden Tartışmalar, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 1, sayı: 2, Siirt 2014, s. 139-158.

Zokayd Medresesinin ve Tekkesinin Veysel Karani Bölgesine EtkileriUluslararası Veysel Karanî ve Manevi Kültür Mîrâsımız Sempozyumu, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Bitlis Bölge Müdürlüğü, Matser basım, Ankara 2012, s. 193-213.  

Şeyh Mahmud Zokaydi’nin Antalya Sürgün Hatıraları, İbrahim Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu Bildirileri, Beyan yayınları, İstanbul 2008, s. 443-471. 

Şeyh Mahmud Zokaydi ve Şeyh Fudayl Zokaydi’nin Hayatları, Uluslararası Siirt Sempozyumu Bildirileri, Birleşik matbaası, İzmir 2007, s. 725-734.