Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı
Telefon 0484 2231224 / 2816
Kurumsal E-Posta abucak  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme27.03.2014 08:21:28

Yrd.Doç.Dr. ALİ BEYHAN UÇAK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
YAYINLAR VE PROJELER

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

·         Uçak, A.B., Gençoğlan, C., Değirmenci, H., 2013. The Effect of Direct And Traditional Seeding Methods and Different Water Levels on the Water–Yield Relationship of Drip Irrigated Corn. /JFAE. scientificjournal.phpj.issue. Vol.11(3&4), 828-833p October-December 2013. Helsinki,  Finland. 

 

·         Uçak, A.B., Cerit,.İ, Aykanat, S., The Effect of Water Stress on the Yield of Corn Plant is Applied in Different Stages of Development. /JFAE. scientificjournal.php j.issue. Vol.12(2) April 2014. Helsinki, Finland. 

 

·         Uçak, A.B.,Gençoğlan, C., Bağdatli, C., Turan, N., Arslan, H., İnal, B. Determination Of Water-Efficiency Relationships And Silage Quality Characteristics Of The Maize Species For Silage(Zea Mays L.)The First Product Grown Under Semi-Arid Climate Conditions. by PSP Volume 25 – No. 12a/2016, pages 6053 -6068 Fresenius Environmental Bulletin  6054-6068.Germany

 

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Ali Beyhan Uçak*, Abdullah Öktem, Cavit Sezer, Rahime Cengiz, Behçet İnal. 2016. Determination of Arid and Temperature Resistant Sweet Corn (Zea mays saccharata Sturt) Lines. International Journal of Environmental & Agriculture Research (IJOEAR) ISSN:[2454-1850] [Vol-2, Issue-7, July- 2016].pp79-88

 

 Uçak, A.B., Gökdoğan, O.2016. The Effect of Different Irrigation Water Levels on Productivity and Other Parameters for After-Crop Corn Plant: A Case Study from Turkey's Southeastern Anatolia Region.  Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST) ISSN: 2458-9403 Vol. 3 Issue 11, November.pp 5806-5812

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Uçak, A.B., Bağdatlı, C., 2015. The Negative Effects of High Temperature and Low Moisture on Aftercrop Silage Maize. ICOCEE – CAPPADOCIA  May 20-23, 2015

Nevsehir, TURKEY. (presentation)

 

Uçak, A.B., Çil,A.N., Çil, A., Turan, N., Bağdatlı, C., Oğuz, A., 2014. Sunflower Plants Cultivated in Different Time of the Crop Water Stress Index (CWS) is Determination. International Agriculture Congress 22-25 September 2014. Diyarbakir, Turkey. (presentation)

 

Cerit İ., A.B. Uçak, M.A. Türkay, G. Cömertpay, A. Bolat, H. Sarihan. 2014. Determination Of Grain Yield Potential Of Single Maize Crosses In Çukuroca Regionconditions, Balkan Agricultural Congress, P:414 8-11 September 2014, Edirne, Turkey.

 

Turkay, M.A., Cerit I., Sarihan H., Koc N., Oztemiz S.,  Uçak A.B., Baloch F.S., Ozkan H., 2009. Resistance of Some Maize Inbred lines to European Corn Borer, (Ostrinia nubilalis Hübn.) and Pink Stem Borer  (Sesamia nonagrioides Lef.). Maize and Sorghum Breeding in the Genomics Era, 21-24 June 2009, Bergamo, İTALY.

 

Türkay , M.A., Ozkan ,H.,  Sertkaya, E ., Güllü, M., Korkut, K. Z.,  Sarıhan, H., Uçak, A.B., Bolat, A., Baloch, F.S., 2011. Breeding Maize for Resistance to Pink Stem Borer (Sesamia nonagrioides Lefebvre). 53rd Annual Maize Genetics Conference.7-20 March 2011 İllinois / U.S.A. Presentation Form: Poster.

 

Türkay , M.A.,  Sarıhan, H., Uçak, A.B., 2011.Development and Evaluation of a Maize Variety With Resistance Against Pink Sem Borer (Sesamia nanogrioides) and European Corn Borer (Ostrinia nubilalis).Book of Extended Summaries for the Eleventh Asian Maize Conference.7-11 November 2011.China.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Uçak, A.B., Gençoğlan, C., Değirmenci, H., 2013. Çukurova Koşullarında Doğrudan ve Geleneksel Ekim Yöntemlerinin Mısırın Verim ve Diğer Parametreler Üzerine Etkisi. 6. Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı. Erzurum, 2013. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi. Cilt 9, sayı 3. 193-200 p (Hakemli Dergi).

 

 Uçak, A.B., Ertek, A., Güllü, M., Aykanat, S., Akyol, A., 2010. Bazı İklim Parametrelerinin Çukurova’da Yetiştirilen Mısır Bitkisi Verim ve Kalitesine Etkileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi ISSN 1300-2910. Cilt 27, Sayı 1. 9-15p. Tokat.

 

Uçak , A.B., Alagöz,.T, Atılgan,. A., 2000. Adıyaman Yöresi Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Barınakların Yapısal Durumları ve Geliştirilme Olanakları Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 2000, 15(3): 109-118p. J. Agric Fac. Ç.Ü., Adana.

 

Uçak , A.B., Ayaşan, T., Çil, A. 2016. Effect of Planting Date on Yield, Plant Water Stress Index and Water Usage Rate of Sunflower (Helianthus Annuus) Genotypes in Semi-Arid Cukurova of Turkey. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 33 (2), 157-165

Journal of AgriculturalFaculty of GaziosmanpasaUniversity http://ziraatdergi.gop.edu.tr/

 

Uçak , A.B., Ayaşan, T., Turan, N. 2016. Yield, Quality and Water Use Efficiencies of Silage Maize as Effected by Deficit Irrigation Treatments. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 4(12): 1228-1239, 2016

 

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Uçak, A.B., Cerit,.İ, Türkay, M.A., Uçan, K., Aykanat,S., 2009. 1997-1998 Yılları Arasında İklim Değişikliklerinin 2.Ürün Mısır Verimi Üzerine Etkileri I.Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 haziran 2009, Konya

Uçak, A.B., Bilgili, M.E., Değirmenci, H., Gençoğlan, C., Aykanat, S., Karaca, Ö.F., 2010. Mısır Hatlarında Su Stresinin Dane Tutma Oranına Etkisi. Poster Bildiri. Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 01-04 Haziran 2010, Eskişehir. 

Uçak, A.B., Değirmenci, H., Gençoğlan, C., Cerit, İ., Aykanat, S., Karaca, Ö.F., 2010. Mısır Bitkisinde Farklı Gelişme Dönemlerinde Su Stresinin Verim Üzerine Etkisi. Poster Bildiri. Sulama ve Tarımsal Yapılar Kongresi, 27-29 Mayıs 2010, Kahramanmaraş.   

Uçak, A.B., Değirmenci, H.,  Akyol, A.,  Aykanat,  S.,  2011. II.Ürün Mısır’da Farklı  Sulama Konularının Mısır Koçan Kurdu ve Sap Kurdu Populasyonu Üzerine Etkisi GAP VI.Tarım Kongresi, Sunulu Bildiri, 09.12 MAYIS. Şanlıurfa.

Uçak, A.B., Türkay, M.A., Değirmenci, H., Gençoğlan, C., Sarıhan, H., Cerit, İ., Akyol, A., 2011. Mısır Bitkisinin Bitki Su Stres İndeksinin Günlük Değişimi Poster Bildiri. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi. 12-15 Eylül 2011. Bursa.

Türkay, M.A., Özkan, H., Sertkaya, E., Güllü, M., Korkut, Z.K., Uçak, A.B., Sarıhan, H., Ülger, A.C., Bolat, A., 2011 Mısır Koçankurdu (Sesamia nonagrioides Lef.)’na Dayanıklı Mısır Çeşidi Geliştirmek Amacıyla Diallel Melezlemede Kullanılacak Hatların Seçilmesi ve Melezlemenin Yapılması Poster Bildiri. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi. 12-15 Eylül 2011. Bursa.

Türkay, M.A.,  Sarıhan, H., Uçak, A.B., 2011 Mısır Koçankurdu (Sesamia nonagrioides Lef.) ve Mısırkurdu (Ostrinia Nubilalis Hübn.)’na Dayanıklı Türkay Mısır Çeşidinin İlaçlı İlaçsız Şartlardaki Verim Kaybı ve Dayanıklılık Değerlerinin Belirlenmesi Poster Bildiri. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi. 12-15 Eylül 2011. Bursa.

Türkay, M.A.,  Sarıhan, H., Uçak, A.B., 2011 Mısır Koçankurdu (Sesamia Nonagrioides Lef.) ve Mısırkurdu (Ostrinia Nubilalis Hübn.)’Na Dayanıklı Türkay Mısır Çeşidinin Geliştirilmesi Poster Bildiri. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi. 12-15 Eylül 2011. Bursa.

Cerit, İ., Bolat, A.,Uçak, A.B., Türkay, M.A., Sarıhan, H. 2011. Bazı At Dişi Mısır (Zea mays indentata Sturt) Çeşitlerinde Dane Verimi ve Bazı Tarımsal Özelliklerin Saptanması. Poster Bildiri. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi. 12-15 Eylül 2011. Bursa.  

Uçak, A.B., Gençoğlan, C., Türkay, M.A., Değirmenci, H., Akyol, A., Kıraç, M., Akkoyun, S., 2012. II.Ürün Mısır Bitkisinde Bitki Su Stres İndeksinin Belirlenmesi. II. Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu. Sunulu Bildiri, 24-25 Mayıs İzmir.

Uçak, A.B., Gençoğlan, C., Değirmenci, H., 2013. Doğrudan ve Geleneksel Ekim Yöntemlerinin ve Farklı Su Düzeylerinin Mısırın Su-Verim İlişkilerine Etkisi. (Sözlü Bildiri). III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi Tokat.

Uçak, A.B., Gençoğlan, C., Değirmenci, H., 2013. Doğrudan ve Geleneksel Ekim Yöntemlerinin Mısırın Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Etkisi. (Sözlü Bildiri). 10.Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi Konya.

Gençoğlan, C., Gençoğlan, S., Küçüktopcu, E., Uçak, A.B., Kıraç, A.M., 2013.Ultrasonik Algılayıcı Kullanarak A Sınıfı Buharlaşma Kabındaki Su Yüksekliğinin Ölçülmesi. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi Tokat.

Mart, D.,Türkeri, M., Uçak, A.B., 2014. Çukurova region of origin Icare in Chickpea (Cicer arietinum L.) Evaluation of genotype. 5.Toh Congress of 19 to 23 October 2014. Posters Diyarbakir.

 

7.7. Diğer yayınlar

Cerit I., Turkay, M.A., Sarihan H., Güllü M., Kanat A.D., Uçak A.B., 2006. Mısırkurdu (Ostrinia nubilalis Hbn.) ve Mısır Koçankurdu (Sesamia nonagrioides Lef.)'na Dayanıklı Transgenik Mısır Çeşidi Pioneer 33P67 (mon 810) Bt'nin Alan Denemesi. Proje Sonuç Raporu, 2006, TAGEM, Ankara.

Uçak , A.B., 2013. Doğrudan ve Geleneksel Koşullarda Yetiştirilen Mısırın Su-Verim İlişkileri (TA/11/07/03/005), Araştırma – Geliştirme Destekleri Proje Sonuç Raporu 2013, TAGEM, Ankara.

 

7.8. Uluslararası atıflar

7.9. Diğer atıflar

 

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

8.1. Ülkesel Çatı Proje, Bitki Su Tüketiminin Yöresel Olarak Belirlenmesi (Toprak ve su kaynakları sulama çalışmaları) Yardımcı Araştırmacı.

 

8.2. Doğrudan ve Geleneksel Ekim Yöntemlerinin ve Farklı Su Düzeylerinin Mısırın Su-Verim İlişkilerine Etkisi  (Yürütücü)

 

8.3. Mısır Koçankurdu (sesamia Nonagrioides Lefebvre) (lepidoptera : Noctuidae)'na Dayanıklı Çeşit Islahı (TUBİTAK-1001)(Yardımcı Araştırmacı).

 

8.4. Çukurova Bölgesi Mısır Islah Projesi ve Yetiştirme tekniği verim denemeleri (Yardımcı Araştırmacı)

 

 8.5. Çukurova koşullarında II.ürün susamın farklı gelişim dönemlerinde yapılan sulamaların verim ve yağ kalitesine Etkileri (TAGEM/TSKAD/14/A13/PO210). (Yardımcı Araştırmacı)

 

 8.6. Mısırkurdu (Ostrinia nubilalis Hbn.) ve Mısır Koçankurdu (Sesamia nonagrioides Lef.)'na Dayanıklı Transgenik Mısır Çeşidi Pioneer 33P67 (mon 810) Bt'nin Alan Denemesi. (Yardımcı Araştırmacı)

8.7.Kısıntılı Sulama Uygulamaları Altında,Siirt Koşullarına Uygun Silajlık Mısır Çeşitlerinin Belirlenmesi .BAP Projesi.2016.Yürütücü

 

8.Kısıntılı Sulamaların Zivzik Narının Verimim Üzerine Etkileri. BAP Projesi.2016. Yardımcı Araştırmacı


12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

Bilgisayar teknolojileri

3

0

3

Tarımsal yapılar ve sulama

3

0

8

Bahar

Meteoroloji 1

2

0

12

Ölçme bilgisi

3

1

12

2015-2016

Güz

Tarımsal yapılar ve sulama

3

0

        1

Bahar

Ölçme bilgisi

3

1

8