İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon (4842) 212-1111 / 2942
Kurumsal E-Posta
E-Posta cengizkanik  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme21.02.2017 00:35:20

Dr. Öğr. Üyesi CENGİZ KANIK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Cengiz KANIK

2. Doğum Tarihi          : 01.03.1981

3. Unvanı                    : Yrd. Doc. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Marmara Üniversitesi

2003

Lisans

Uluslararası İlişkiler

Anadolu Üniversitesi

2014

Y. Lisans

Temel İslam Bilimleri/ Tefsir

Dicle Üniversitesi

2010

Doktora

Felsefe ve Din Bilimleri

İstanbul Üniversitesi

2016

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 27.03.2017

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.Kanık, C (2017), “Almanya Doğumlu Türkiye Gençliğinde Dini Tutum ve Davranışlar”, Turkish Studies, International Periodical Languages, Literature and History of Turkish or Turkic  Volume 12/2, p. 91-120.

             

7.3. Uluslararası bilimsel. toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.  Kanık, C. (2014).  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Müfredatı Bağlamında Alevilik, Geçmişten Günümüze Alevilik 1. Uluslararası Sempozyum,  Bingöl Üniversitesi Yayınları. 2. cilt  s.423-438.

            2.  Kanık, C. (2015). Eş’arî Gelenekte Devlet Başkanlığı (Gazzâlî Örneği), Uluslararası İmam Eş’arî ve Eş’arîlik Sempozyumu Bildirileri 21-23 Eylül 2014, cilt: I, s. 439-449.

             3.  Kanık, C. (2014). “Mevlanâ ve Said Nursi’nin Gayri Müslimlere Bakışı”,  III. Uluslararası Mesnevi Sempozyumu: Barış ve Dostluk Elçisi Olarak Mevlâna, Sempozyum Bildiriler Kitabı, s. 1243-1262.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1. Alkan, A., Kanık, C. (2016). 'The Spatial Analysis Of Ethnic And Faith Groups İn The City of Midyat',  History, Literature and Society: Selected Articles, ed: William Sayers& Zeki Taştan, Published AGP Research.

            2.  Kanık, C. (2017). “Problems and Demands of Turkish Muslims (Germany Sample”, Art, Economics and Politics in Modern Turkey, ed: William Sayers, Published AGP Research.

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1. Kanık, C. (2017),  “Batı’da Ortaya Çıkan Yeni Dinî Hareketlere Genel Bir Bakış”, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 17, Sayfalar 177 – 188.

            2.  Kanık,C. (2017), “ Türkiyeli Göçmenler, Çokkültürlülük ve Kültürelarasılık (Almanya Örneği)”, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı:2, 143-156.

            

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.  Kanık, C. (2014).  Said Nursi’ye Göre Ehl-i Kitap ve Hıristiyanlarla İttifakın İmkânı, ‘Risale-i Nur ve Tecdit’ Ulusal Sempozyum  Tebliğler Kitabı ,10-11 Mayıs 2013 Şanlıurfa, Harran üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.

            2. Kanık, C. (2015).  Din Hizmetlerinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Toplumsal Barış Açısından Diyanet’te İmam Şafiî’ye Yer Açmak, V. Ulusal Din Görevlileri Sempozyum Bildirileri (9-10-11 Mayıs 2014-Mardin): Toplumsal Barışa Katkısı Açısından Cami ve Din Görevlileri,  s. 408-414.

           

 

7.7. Diğer yayınlar

            1. Kanık, C. (2014). İslâm ve Antropoloji, (Kitap Tanıtımı), Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, s.117-123.

            2. Kanık, C. (2014)  İslâm’da Siyaset Düşüncesi,  (Kitap Tanıtımı), Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, s.175-180.

            3.  Kanık, C.(2015)  Parçalanmış Hayat: Postmodern Ahlak Denemeleri (Kitap Tanıtımı), MİLEL VE NİHAL inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi.

            4. Kanık, C. (2014).  Uluslararası İmam Eş’arî ve Eş’arîlik Sempozyumu ( Sempozyum Tanıtımı), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, sayı: 30.

            5. Kanık, C. (2015). (Kitap Tanıtımı), Seküler ve Dinsel: Aşınan Sınırlar, (Kitap Tanıtımı), 

 Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, s.181-184.

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1. 

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

Din Sosyolojisi

 

Sosyal Bilimler Metodolojisi

 

3

 

 

2

 

    194

 

 

    99

İlkbahar

Türk İslâm Edebiyatı

 

Medya ve Din

 

 

2

 

 

2

 

192

 

 

91

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
ÇALIŞMALARIM

Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 


Cengiz  Kanık (2014).  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Müfredatı Bağlamında Alevilik, Geçmişten Günümüze Alevilik 1. Uluslararası Sempozyum,  Bingöl Üniversitesi Yayınları. 2. cilt  s.423-438.

                                     -Alewism  in   Education of Religion and Ethics  Curriculum. Alewism From  Past To Present I. International Symposium.  Published by Bingöl University. Vol: 2, pp. 423-438.


 


Cengiz  Kanık (2015). Eş’arî Gelenekte Devlet Başkanlığı (Gazzâlî Örneği), Uluslararası İmam Eş’arî ve Eş’arîlik Sempozyumu Bildirileri 21-23 Eylül 2014, cilt: I, s. 439-449.

                                    -The Presidency in The Ash’arî Tradition (Example of Gazzâli), International Imam Ash'arî and Ash’arîyyah Symposium 21-23 September 2014, vol: I, pp. 439-449.

Cengiz  Kanık (2015).  Din Hizmetlerinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Toplumsal Barış Açısından Diyanet’te İmam Şafiî’ye Yer Açmak, V. Ulusal Din Görevlileri Sempozyum Bildirileri (9-10-11 Mayıs 2014-Mardin): Toplumsal Barışa Katkısı Açısından Cami ve Din Görevlileri,  s. 408-414.

                                      -Problems  And Solution In Religious Services: Making Room for Imam Shafi'i In The Diyanet In Terms Of Social Peace, V. National Religious Officials Symposium (9-10-11 May 2014-Mardin),  pp. 408-414. 

Cengiz Kanık (2014).  Said Nursi’ye Göre Ehl-i Kitap ve Hıristiyanlarla İttifakın İmkânı, ‘Risale-i Nur ve Tecdit’ Ulusal Sempozyum  Tebliğler Kitabı ,10-11 Mayıs 2013 Şanlıurfa, Harran üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.

                                    -The Possibility Of  Alliance With Christians According to Said Nursi, National Symposium , 10-11 May 2013 Şanlıurfa, Published by Journal Of The Faculty Of Divinity Of Harran University.

Kitap Bölümü

Adnan Alkan, Cengiz Kanık (2016). 'The Spatial Analysis Of Ethnic And Faith Groups İn The City of Midyat',  History, Literature and Society: Selected Articles, ed: William Sayers& Zeki Taştan, Published by AGP Research. 

Kitap ve Sempozyum Tanıtımları

Cengiz Kanık (2014). İslâm ve Antropoloji, (Kitap Tanıtımı), Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, s.117-123.

                                   - Islam and Anthropology, (Book Review),  Journal Of The Faculty Of Divinity Of Siirt University, Volume: 1, No: 1, p.117-123.

Cengiz Kanık (2014)  İslâm’da Siyaset Düşüncesi,  (Kitap Tanıtımı), Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, s.175-180.

                                    -Political Thought in Islam, (Book Review), Journal Of The Faculty Of Divinity Of Sırnak University, p.175-180.

Cengiz Kanık (2014).  Uluslararası İmam Eş’arî ve Eş’arîlik Sempozyumu ( Sempozyum Tanıtımı), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, sayı: 30.

                                    - International Imam Ash'arî and Ash'arîyyah  Symposium (Symposium Review), Journal Of The Faculty Of Divinity Of Istanbul University, 2014, İssue 30.

Cengiz Kanık (2015)  Parçalanmış Hayat: Postmodern Ahlak Denemeleri (Kitap Tanıtımı), MİLEL VE NİHAL inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi

Cilt/Volume: 12 Sayı/Number: 2 Temmuz – Aralık / July – December 2015.

                                 - Life in Fragments:  Essay in Postmodern Morality (Book Review), MİLEL VE NİHAL Journal  For Studies Belief, Culture and Mythology. Volume / Issue: 2 July - December / July - December 2015.

Cengiz Kanık (2015). (Kitap Tanıtımı), Seküler ve Dinsel: Aşınan Sınırlar, (Kitap Tanıtımı),   Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, s.181-184.

                                                              - Secular and Religious  (Book Review), Journal Of The Faculty Of Divinity Of Siirt University, Volume: 2, No: 1, p.181-184