İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon (4842) 212-1111 / 2942
Kurumsal E-Posta
E-Posta cengizkanik  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme21.02.2017 00:35:20

Yrd.Doç.Dr. CENGİZ KANIK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi


                                           ÖZ GEÇMİŞ FORMU

 

1. Adı Soyadı: Cengiz Kanık                                        


2. Doğum Tarihi: 01.03.1981- Bitlis

 

Derece

Üniversite

Yıl

 

Lisans

Marmara Üniversitesi

2003

Yüksek Lisans

Dicle Üniversitesi

2010

Doktora

İstanbul Üniversitesi

2016


İş Deneyimi

2013-........       | Araştırma  Görevlisi 

2010-2013      | İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Öğretmen

 

2008-2010       | Bitlis Valiliği Proje Koordinasyonu Birimi-(Avrupa Birliği ve SODES Projeleri)  Proje Uzmanı

 

2004-2008        | Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Öğretmen


PERSONAL INFORMATION                                                                                

Date of Birth             : 01/03/1981

 

CONTACT INFORMATION                                                          

E-mail                        : cengizkanik@gmail.com

 

WORK EXPERIENCE                                            

2004-2008 –  Teacher

Bitlis Provincial Directorate of National Education

2008 –2010-  Project Expert

European Union and SODES Projects, TÜBİTAK  and ‘Bu Benim Eserim’

2010-2013- Teacher

İstanbul Provincial Directorate of National Education

2013-…     Research Assistant

Siirt University

 

EDUCATION                                                                                             

Doctora

İstanbul University- İstanbul – 2011-2016

Master

Dicle University –Diyarbakır– 2008 – 2010

University

Marmara University – İstanbul –1999 – 2003

 

ADDITIONAL EDUCATION & CERTIFICATES                         

25-27/05/2014 TÜBİTAK

Temel ve Uygulamalı Doğa Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi (Basic and Applied Natural Science Research Project Preparation Training)

14-30/10/ 2016

DİKA

IBM SPSS İle İstatiksel Veri Analizi Eğitimi (Statistical Data Analysis Training with IBM SPSS)
Güncelleme : 14.03.2017 15:55:36
ÇALIŞMALARIM

Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 


Cengiz  Kanık (2014).  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Müfredatı Bağlamında Alevilik, Geçmişten Günümüze Alevilik 1. Uluslararası Sempozyum,  Bingöl Üniversitesi Yayınları. 2. cilt  s.423-438.

                                     -Alewism  in   Education of Religion and Ethics  Curriculum. Alewism From  Past To Present I. International Symposium.  Published by Bingöl University. Vol: 2, pp. 423-438.


 


Cengiz  Kanık (2015). Eş’arî Gelenekte Devlet Başkanlığı (Gazzâlî Örneği), Uluslararası İmam Eş’arî ve Eş’arîlik Sempozyumu Bildirileri 21-23 Eylül 2014, cilt: I, s. 439-449.

                                    -The Presidency in The Ash’arî Tradition (Example of Gazzâli), International Imam Ash'arî and Ash’arîyyah Symposium 21-23 September 2014, vol: I, pp. 439-449.

Cengiz  Kanık (2015).  Din Hizmetlerinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Toplumsal Barış Açısından Diyanet’te İmam Şafiî’ye Yer Açmak, V. Ulusal Din Görevlileri Sempozyum Bildirileri (9-10-11 Mayıs 2014-Mardin): Toplumsal Barışa Katkısı Açısından Cami ve Din Görevlileri,  s. 408-414.

                                      -Problems  And Solution In Religious Services: Making Room for Imam Shafi'i In The Diyanet In Terms Of Social Peace, V. National Religious Officials Symposium (9-10-11 May 2014-Mardin),  pp. 408-414. 

Cengiz Kanık (2014).  Said Nursi’ye Göre Ehl-i Kitap ve Hıristiyanlarla İttifakın İmkânı, ‘Risale-i Nur ve Tecdit’ Ulusal Sempozyum  Tebliğler Kitabı ,10-11 Mayıs 2013 Şanlıurfa, Harran üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.

                                    -The Possibility Of  Alliance With Christians According to Said Nursi, National Symposium , 10-11 May 2013 Şanlıurfa, Published by Journal Of The Faculty Of Divinity Of Harran University.

Kitap Bölümü

Adnan Alkan, Cengiz Kanık (2016). 'The Spatial Analysis Of Ethnic And Faith Groups İn The City of Midyat',  History, Literature and Society: Selected Articles, ed: William Sayers& Zeki Taştan, Published by AGP Research. 

Kitap ve Sempozyum Tanıtımları

Cengiz Kanık (2014). İslâm ve Antropoloji, (Kitap Tanıtımı), Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, s.117-123.

                                   - Islam and Anthropology, (Book Review),  Journal Of The Faculty Of Divinity Of Siirt University, Volume: 1, No: 1, p.117-123.

Cengiz Kanık (2014)  İslâm’da Siyaset Düşüncesi,  (Kitap Tanıtımı), Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, s.175-180.

                                    -Political Thought in Islam, (Book Review), Journal Of The Faculty Of Divinity Of Sırnak University, p.175-180.

Cengiz Kanık (2014).  Uluslararası İmam Eş’arî ve Eş’arîlik Sempozyumu ( Sempozyum Tanıtımı), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, sayı: 30.

                                    - International Imam Ash'arî and Ash'arîyyah  Symposium (Symposium Review), Journal Of The Faculty Of Divinity Of Istanbul University, 2014, İssue 30.

Cengiz Kanık (2015)  Parçalanmış Hayat: Postmodern Ahlak Denemeleri (Kitap Tanıtımı), MİLEL VE NİHAL inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi

Cilt/Volume: 12 Sayı/Number: 2 Temmuz – Aralık / July – December 2015.

                                 - Life in Fragments:  Essay in Postmodern Morality (Book Review), MİLEL VE NİHAL Journal  For Studies Belief, Culture and Mythology. Volume / Issue: 2 July - December / July - December 2015.

Cengiz Kanık (2015). (Kitap Tanıtımı), Seküler ve Dinsel: Aşınan Sınırlar, (Kitap Tanıtımı),   Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, s.181-184.

                                                              - Secular and Religious  (Book Review), Journal Of The Faculty Of Divinity Of Siirt University, Volume: 2, No: 1, p.181-184