Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitim Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3137
Kurumsal E-Posta mhalil.saglam  gmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme14.06.2017 09:29:33

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET HALİL SAĞLAM

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

1.      Adı Soyadı: M. Halil SAĞLAM

2.      Doğum Tarihi: 28.02.1972

3.      Unvan: Dr. Öğr.Üyesi

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Selçuk Üniversitesi

1994

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2005

Doktora

Türk Dili ve Edebiyatı

Dicle Üniversitesi

2016

5.      Akademik Unvanlar:

Öğretim Görevlisi (1998-2016)

 Yrd. Doç. Dr. (2016- devam ediyor)

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1.Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.      Tartışmalı Bir Eser: Ahmet Mithat Efendi’nin Bahtiyarlık Romanı Üzerine Bir Tahlil Çalışması,TurkishStudies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/3 Winter 2014, p. 1219-1234, ANKARA-TURKEY

2.      Recaizâde Mahmut Ekrem'in Bazı Şiirlerinde Sosyal Temalar ve Vatan Sevgisi Temalı Bülbül Redifli Gazeli Üzerine Bir Tahlil Çalışması, s., 78-98  International Journal of Languages Education and Teaching-IJLET's 15 Ağustos 2014 

3.       Necip Fazıl Kısakürek’in Otel Odaları Şiirini Psikanalitik Edebiyat Kuramı Bağlamında Okuma Denemesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33: 1307-9581

4.      Servet-i Fünûn Edebî Hareketine Mensup Şair Sıfatıyla Tanınan Süleyman Nazif’in (1869-1927) Sosyal Sorunlara Karşı Duyarlılığı,  DÜSBED, S. 15, s.213-219. 2016 (Said Paşa ve Süleyman Nazif Sempozyumunun geliştirilmiş hali)

5.     Aka Gündüz’ün Aşkın Temizi Romanında Hurafe Halk İnançları Hakkında Bazı Tespitler, ASOS JOURNAL Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 43, Nisan 2017, s. 237-247

6.    Batılı Tarihî Romanlarda Muteber  ve  Müslüman Bir Başkarakter: Selahaddin Eyyubî  (Edebiyat ve Tarih Eğitimi İlişkisi Örneği), Akademik Bakış Dergisi Sayı: 62 Temmuz – Ağustos 2017   s. 231-247

7. Necip Fazıl Kısakürek’in şiirlerinde Einfühlung (Özdeşleyim) İlişkisi Kurduğu Tabiat Unsurları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(2), 956-989. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 7/2 2018 s. 956-989 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.      Servet-i Fünûn Edebî Hareketine Mensup Şair Sıfatıyla Tanınan Süleyman Nazif’in (1869-1927) Sosyal Sorunlara Karşı Duyarlılığı. Dicle Üniversitesi-Süleyman Nazif Sempozyumu, 26-27 2014 Mart Diyarbakır

2.    Batılı Tarihî Romanlarda Selahaddin Eyyubî 'nin Üstün Vasıfları, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Atatürk Üniversitesi Sürekli Uygulama ve Araştırma Merkezi . 12-14 Mayıs 2017- Erzurum

3.   Zeynel Besim Sun’un Çakırcalı Mehmet Efe Romanında Başkahramanın Karakteristlik Özellikleri, 1.Uluslararası İksad Sosyal Bilimler Kongresi 9-11 Mart 2018- Mardin

4. Kuyucaklı Yusuf Romanında Din Duygusu ve Din Diline Ait Semboller STEM Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu. (STEMES 2018)) Muş Alpaslan Ünv. 3-5 Mayıs 2018. Muş

5. Üç İstanbul ve Sinekli Bakkal Romanlarında İnanca Ait Tereddütler ve İnançsızlık, SOS-CON, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Fırat Ünv. 11-13 Mayıs 2018. Antalya

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

2.      Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat'ın "Rübâb Mecmûası ve II. Meşrutiyet Dönemi Türk Kültür, Edebiyat Hayatı" Üzerine Bir İnceleme/Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 39 s.63-75. 2007

3.      II Meşrutiyet Döneminde Türk Basınında Rübab Dergisinin yeri ve Önemi: Balıkesir üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü C.12 S. 21 Haziran 2009

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.7. Diğer yayınlar

7.8. Uluslararası atıflar

1.     YAVUZ,Ayşe Duygu  Fecri-i Ati’nin Edebî Faaliyetleri Çerçevesinde Rübab Mecmuası’nda Öne Çıkan Edebiyat Tartışmalarının DeğerlendirilmesiTurkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/4 Spring 2013, p. 1449-1459, ANKARA-TURKEY

2.  ALPER, Yasemin,    İnci Aral'ın Mor Romanına Psikanalitik Açıdan Bir Bakış. Electronic Turkish Studies, 2015 - Search.Ebscohost.Com

 3.   ÇALIŞKAN, Adem  Necip Fazıl Kısakürek'in' Çile' Adlı Şiiri v e Çözümlemesi. - Journal Of International Social Research, 2016 - Search.Ebscohost.Com

4.  ERDİÇ, Şaban, Çağdaş Türk Romanında Din ve Siyaset İlişkisi: ‘Kar’ Örneği, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - Cumhuriyet Theology Journal ISSN: 2528-9861 e-ISSN: 2528-987X CUID, December 2017, 21 (2): 977-1012

5.  ATİK , Ayşe. (2014) İkinci Meşrutiyet Dönemi Karikatürlerinde Osmanlı Kurumları, Gündelik Yaşam ve Halk İmgeleri, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Aydın

6. ACEHAN, Abdullah. Yeni Türk Edebiyatının Devirleri ve Genç Türk Edebiyatı Birliği, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/1 Winter 2011, p. 583-596, TURKEY                                                   7. DEMİR, Kenan. Osmanlı’da Dergiciliğin Doğuşu ve Gelişimi (1849- 1923).Iğd Üniv Sos Bil Der / Igd Univ Jour Soc Sci Sayı / No. 9, Nisan / April 2016: 71-112 Araştırma Makalesi / Research Article

8. GÜRBÜZ. Adem. İsmail Polat'ın “Hülle Ve Töre” Romanında Din Yozlaşması.- Hikmet-akademik edebiyat dergisi ,Bahar 2018 Sayısı (Yıl 4, Sayı 8)

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

9. İdari Görevler

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

11. Ödüller

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

 

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

1

Yeni Türk Edebiyatı I

3

 

53

 

Osmanlıca I

3

 

50

 

Türk Dili I (Ses ve Şekil Bilgisi)

3

 

50

 

2

Yeni Türk Edebiyatı II

3

 

53

 

Osmanlıca II

3

 

50

 

Türk Dili II Cümle Bilgisi

3

 

50

 

Okuma Eğitimi

2

2

50

 

2017-2018

1

Özel Öğretim Yöntemleri

3

 

35

 

Yeni Türk Edebiyatı I

3

 

50

 

Roman ve Hk. Çözümlemeleri

3

 

42

 

Okul Deneyimi

3

 

50

 

Osmanlıca I

3

 

53

 

2

Sözcük Öğretimi 

2

 

35

 

Türk Dili I (Ses ve Şekil Bilgisi)

3

 

50

 

Yeni Türk Edebiyatı II

3

 

50

 

Osmanlıca II

3

 

53

 

 

 

 

Curriculum Vitae

 

1.       Name and Surname: M. Halil SAĞLAM

2.       Date Of Brith: 28.02.1972

3.       Title: Yrd. Doç. Dr.

4.       Department: Social Sciences and Turkish Education

5.       Education Status:

Degree

Department / Program / Thesis

University

Year

Undergraduate

Turkish Language and Literature

Selçuk University

1994

Graduate

Turkish Language and Literature

Thesis: A systematic and matic investigation of Rubab maganine

Yüzüncü Yıl University

2005

Postgraduate

Turkish Language and Literature

Thesis: Perception of religion and belief in Turkish novel (1934-1938)

Dicle University

2016

6.       Academic Units:

Instructor (1998-2016)

 Yrd. Doç. Dr. (2016- continues)

     7.  Articles published in or internationally controversial magazines

A.      Controversial Work: An Analysis Study On Novel “The Happiness” By Ahmet Mithat Efendi, TurkishStudies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/3 Winter 2014, p. 1219-1234, ANKARA-TURKEY

B.      An Analysis Study On Social Themes In Recaizâde Mahmut Ekrem’s Some Poems And His Poem Nightingale Of Redif Which Has Patriotism Theme, s., 78-98  International Journal of Languages Education and Teaching-IJLET's 15 Ağustos 2014 

C.        Necıp Fazıl Kısakürek The Hotel Rooms In The Poetry Of The Psychoanalytıc Theory Of Lıterature In The Context Of The Attempt To

Read, The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33: 1307-9581

D.     Süleyman Nazif’s Sensıtıvıty On Socıal Problems Who Known As A Poet Belong To Serveti Fünun Lıterary Movement  DÜSBED, S. 15, s.213-219. 2016 (Improved declaration presented in Said Pasha and Süleyman Nazif Symposium)

     8. Proceedings presented at international scientific meetings and published in proceedings

A.      Süleyman Nazif’s Sensıtıvıty On Socıal Problems Who Known As A Poet Belong To Serveti Fünun Lıterary Movement  (1869-1927) Responsiveness to Social Problems. Dicle University-Süleyman Nazif Symposium (2014)

9.  Articles published in nationally-respected journals

A. Place And İmportat Of Rübab Journal İn II. Constitutional Monarchy Era İn Turkish Press  Balıkesir University Institute of Social Sciences C.12 P. 21 June 20097.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

10.  International references

A. Ayşe Duygu YAVUZ, Fecri-i Ati’nin Edebî Faaliyetleri Çerçevesinde Rübab Mecmuası’nda Öne Çıkan Edebiyat Tartışmalarının Değerlendirilmesi, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/4 Spring 2013, p. 1449-1459, ANKARA-TURKEY

11. Undergraduate and graduate level courses in last two years.

 

Academic year

Period

Course Title

 

 

 

 

(Undergraduate)

 

2015-2016

1

New Turkish Literature I

53

Ottoman I

50

Turkish Language I (Sound and Shape Inmation)

50

2

New Turkish Literature II

53

Ottoman I

50

Turkish Dili II Sentence Inmation

50

2017-2018

1

Turkish Literature During Republican Period

50

Yeni Türk Edebiyatı I

35

New Turkish Literature I

50

Turkish Language I (Sound and Shape Inmation)

42

Turkish Language II Vocational Education

50

Ottoman I

53

2

Turkish Literature During Republican Period

35

Turkish Dili II Sentence Inmation

50

New Turkish Literature I

50

Ottoman I

53

 

 

Güncelleme : 21.06.2018 12:43:25
YAYINLAR


 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.      Tartışmalı Bir Eser: Ahmet Mithat Efendi’nin Bahtiyarlık Romanı Üzerine Bir Tahlil Çalışması,TurkishStudies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/3 Winter 2014, p. 1219-1234, ANKARA-TURKEY

2.      Recaizâde Mahmut Ekrem'in Bazı Şiirlerinde Sosyal Temalar ve Vatan Sevgisi Temalı Bülbül Redifli Gazeli Üzerine Bir Tahlil Çalışması, s., 78-98  International Journal of Languages Education and Teaching-IJLET's 15 Ağustos 2014 

3.       Necip Fazıl Kısakürek’in Otel Odaları Şiirini Psikanalitik Edebiyat Kuramı Bağlamında Okuma Denemesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33: 1307-9581

4.      Servet-i Fünûn Edebî Hareketine Mensup Şair Sıfatıyla Tanınan Süleyman Nazif’in (1869-1927) Sosyal Sorunlara Karşı Duyarlılığı,  DÜSBED, S. 15, s.213-219. 2016 (Said Paşa ve Süleyman Nazif Sempozyumunun geliştirilmiş hali)

2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.      Servet-i Fünûn Edebî Hareketine Mensup Şair Sıfatıyla Tanınan Süleyman Nazif’in (1869-1927) Sosyal Sorunlara Karşı Duyarlılığı. Dicle Üniversitesi-Süleyman Nazif Sempozyumu (2014)


3.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

2.      Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat'ın "Rübâb Mecmûası Ve Iı. Meşrutiyet Dönemi Türk Kültür, Edebiyat Hayatı" Üzerine Bir İnceleme/Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 39 s.63-75. 2007

3.      II Meşrutiyet Döneminde Türk Basınında Rübab Dergisinin yeri ve Önemi: Balıkesir üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü C.12 S. 21 Haziran 2009


4. Uluslararası atıflar

1.      Ayşe Duygu YAVUZ, Fecri-i Ati’nin Edebî Faaliyetleri Çerçevesinde Rübab Mecmuası’nda Öne Çıkan Edebiyat Tartışmalarının Değerlendirilmesi, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/4 Spring 2013, p. 1449-1459, ANKARA-TURKEY