İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı
Telefon / 2957
Kurumsal E-Posta msakicakir  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme12.07.2017 16:13:05

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET SAKİ ÇAKIR

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürü Yardımcısı
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
İlahiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı

 

 

ÖZGEÇMİŞ

 

 

1. Adı Soyadı              : Mehmet Saki ÇAKIR

2. Doğum Tarihi          : 1983

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İletişim

Erciyes Üniversitesi

2008

Lisans

İlahiyat

Ankara Üniversitesi

2010

Y. Lisans

İletişim

Erciyes Üniversitesi

2011

Doktora

İlahiyat

İstanbul Üniversitesi

2016

 

4. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2016

 

5. Yayınlar    

5.1. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. XIX. Yüzyılda Tarikat-Siyaset İlişkisi: Nehrî Tekkesi Örneği TURKISH STUDIES - International Periodical Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, Volume 11/21 Fall 2016, ANKARA/TURKEY, p. 53-78.

 

2. Abdurrahman Hâlis Tâlebânî Kerkûkî ve Kitâbu’l-Meârif Fî Şerh-i Mesnevî-i Şerîf Adlı Eseri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 9, S. 44,  ss. 1346-1351, Haziran-2016.


3. Seyda Molla İbrahim Kelhokî'nin Hayatı, Eserleri, Tasavvufi Yönü ve Eğitim Öğretim Metodu, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, S. X, s. 73-97, Kasım-2013.

5.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. “Ebu’l-Hasan el-Harakanî’de Fena ve Beka”,  I. Uluslararası Harakanî Sempozyumu, Kars 2012.

 

2.“Seyda Molla İbrahim Kelhokî’nin Hayatı ve Eğitim Öğretim Metodu”, Uluslararası İlahiyat ve Medrese Kavşağında İslami İlimler Sempozyumu, Bingöl 2012.

 

3."Alvarlı Hâce Lutfî Divânı'nda Şeriat-Tarikat-Marifet-Hakikat Istılahları", Uluslararası Hâce Muhammed Lütfî (Alvarlı Efe Hazretleri) Sempozyumu, Erzurum 2013.

 

4."Mesnevî'nin İlk On Sekiz Beytine Manzum Bir Şerh: Kitâbu’l-Meârif Fî Şerh-i Mesnevî-i Şerîf", II.Uluslararası Mesnevî-i Manevi Sempozyumu:Çağdaş Etkileşimler,Van  2013.

 

5."Seyyid Sıbğatullah Arvasî'nin Dilinden Seyyid Tâhâ-i Nehrî", Uluslararası Seyyid Taha-i Hakkari Sempozyumu, Hakkari 2013.

 

6."Câmiu’l-Usûl İle Âdâb-ı Fethullah Arasında Nefy u İsbât Zikri Erkân ve Âdâbı Bağlamında Bir Mukayese", I. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Sempozyumu, Gümüşhane 2013.

 

7. “Taha Harîrî ve Sûrsûre Tekkesi üzerine bir Saha Araştırması”, Uluslararası Nakşibendîlik Sempozyumu, İstanbul 2016.


8. “Akifzâde’nin Mühimmâtu’s-Sûfiyye Adlı Eserinde Tasavvufî Görüşleri” II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya 2017.

5.3. Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.       Akaid Risaleleri (İtikada Dair Üç Risale), İmam Kuşeyrî, Çev. Mehmet Saki Çakır, Semerkand Yayınları, İstanbul, 2015.

 

2.       Seyyid Taha Hakkâri ve Nehrî Dergâhı, Nizamiye Akademi, İstanbul 2017.

 

3. Adab-ı Şeyh Fethullah, Şeyh Fethullah Verkânisî, Çev. Mehmet Saki Çakır, Hâcegân Yayınları, İstanbul 2018.

 

4. Tasavvufa Giriş, "Tasavvuf Nedir ?" (İLİTAM Ders Kitabı I. Ünite) Dicle Üniversitesi Yayınları, Diyarbakır 2013.

           

5.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Seyyid Sıbğatullah Arvâsî Hizânî ve Gayda Tekkesi, İHYA: Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi Cilt: 2; Sayı:2 (2016), ss. 24-42.

 

2.  Şeyh Abdurrahman-ı Tağî ve Norşin Tekkesinden Yayılan Kollar, İHYA: Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi Cilt: 3; Sayı:2 (2017), ss. 26-53.

5.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Şeyh Muhammed Hazîn’de Kalbin Tasfiye ve Tezyini, Şeyh Muhammed El-Hazin Sempozyumu, Siirt 2017.

 

2. Şeyh Abdülkadir-i Hezânî (V. 1908) ve Hezân Dergâhı’nda Yetişen Sûfî Âlimler, Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Halidîliğin Bingöl Çevresi Üzerindeki Etkisi, Bingöl 2017.

5.6 Diğer yayınlar

1. “Osmanlı’ya Veda”, Yedi İklim Dergisi, Ekim, S. 223, İstanbul 2008.

2. “Şeyh Ubeydullah Nehrî’nin Mesnevîsi: Tuhfetü’l-Ahbâb”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, S. XV, Nisan 2016, ss. 545-549.

 

6. Projeler

1. DUBAP (Dicle Ünv. Bilimsel Arş. Projesi): Halidîliğin Seyyid Taha-i Nehrî Kolu (Araştırmacı) 2015-2017.

2. Kültür ve Turizm Bakanlığı (GENÇDES): Doğudan Yükselen ilim ve Tasavvuf Güneşi: Seyyid Taha-i Nehri Belgeseli (Danışman) 2016-2017.

 

 

7. İdari Görevler

Kurum

Görev

Görev Dönemi

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı

2016-

Siirt Üniversitesi Sosyal Bil. Enstitüsü

Müdür Yardımcısı

2017-

Siirt Üniversitesi Sosyal Bil. Enstitüsü

Enstitü Kurul Üyesi

2017-

Siirt Üniversitesi Sosyal Bil. Enstitüsü

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

2017-

Siirt Üniversitesi Sosyal Bil. Enstitüsü

Enstitü Dergi Editörü

2017-8. Yurt Dışı Tecrübeleri

1.    Haziran-Ağustos 2011 yılında Ürdün Camiatü’l-Ulumu’l-İslamiyye’de dil kursu

2.    Eylül 2014-Mart 2015 dönemlerinde YÖK Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu Kapsamında İran Urumiye Üniversitesi’nde misafir öğretim görevlisi

 

 

9. Son iki yılda lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Tasavvuf-I

8

 

Kıraa

12

 

İlkbahar

Tasavvuf-II

8

 

Farsça-II

8

 

Türk Tasavvuf Tarihi

4

 

*Tasavvuf Düşüncesi ve Kavramları-I

3

 

*Farsça Tasavvuf Metinleri-I

3

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

Tasavvuf-I

10

 

Farsça-I

6

 

*Erken Dönem Tasavvuf Tarihi

3

 

*Farsça Tasavvuf Metinleri-II

3

 

*Tasavvuf Düşüncesi ve Kavramları-I

3

 

İlkbahar

Tasavvuf-II

10

 

*Farsça Tasavvuf Metinleri-II

3

 

*Tasavvuf Düşüncesi ve Kavramları-I

3

 

* İşaretli dersler yüksek lisans dersleridir.

Güncelleme : 29.03.2018 19:08:49
Çalışmalar

 YAYINLAR

Kitap Yazarlığı

I. Akaid Risaleleri (İtikada Dair Üç Risale), İmam Kuşeyri, Çev. Mehmet Saki Çakır, Semerkand Yayınları, İstanbul, 2015.

II. Seyyid Taha Hakkâri ve Nehrî Dergahı, Nizamiye Akademi, İstanbul 2017.

Kitap Bölüm Yazarlığı

I.Tasavvufa Giriş, "Tasavvuf Nedir ?" (İLİTAM Ders Kitabı I. Ünite) Dicle Üniversitesi Yayınları, Diyarbakır 2013.

Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

A. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ISeyda Molla İbrahim Kelhokî'nin Hayatı, Eserleri, Tasavvufi Yönü ve Eğitim Öğretim Metodu, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, S. X, s. 73-97, Kasım-2013.

II. Abdurrahman Hâlis Tâlebânî Kerkûkî ve Kitâbu’l-Meârif Fî Şerh-i Mesnevî-i Şerîf Adlı Eseri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,  C. 9, S. 44,  ss. 1346-1351, Haziran-2016.

III. “XIX. Yüzyılda Tarikat-Siyaset İlişkisi: Nehrî Tekkesi Örneği TURKISH STUDIES - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, Volume 11/21 Fall 2016, ANKARA/TURKEY, p. 53-78.

B. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

I. Seyyid Sıbğatullah Arvâsî Hizânî ve Gayda Tekkesi, İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi Cilt: 2; Sayı:2 (2016), ss. 24-42.

II. Şeyh Abdurrahman-ı Tağî ve Norşin Tekkesinden Yayılan Kollar, İHYA: Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi Cilt: 3; Sayı:2 (2017), ss. 26-53.

Uluslararası Sempozyumlarda Sunulmuş ve Yayınlanmış Bildiriler

I. “Ebu’l-Hasan el-Harakanî’de Fena ve Beka”,  I. Uluslararası Harakanî Sempozyumu, Kars 2012.

II.“Seyda Molla İbrahim Kelhokî’nin Hayatı ve Eğitim Öğretim Metodu” Uluslararası İlahiyat ve Medrese Kavşağında İslami İlimler Sempozyumu, Bingöl 2012.

III."Alvarlı Hâce Lutfî Divânı'nda Şeriat-Tarikat-Marifet-Hakikat Istılahları", Uluslararası Hâce Muhammed Lütfî (Alvarlı Efe Hazretleri) Sempozyumu, Erzurum 2013.

IV."Mesnevî'nin İlk On Sekiz Beytine Manzum Bir Şerh: Kitâbu’l-Meârif Fî Şerh-i Mesnevî-i Şerîf", II. Uluslararası Mesnevî-i Manevî Sempozyumu: ÇağdaşEtkileşimler, Van 2013.  

V."Seyyid Sıbğatullah Arvasî'nin Dilinden Seyyid Tâhâ-i Nehrî", Uluslararası Seyyid Taha-i Hakkari Sempozyumu, Hakkari 2013.

VI."Câmiu’l-Usûl İle Âdâb-ı Fethullah Arasında Nefy u İsbât Zikri Erkân ve Âdâbı Bağlamında Bir Mukayese", I. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Sempozyumu, Gümüşhane 2013.

VII. “Taha Harîrî ve Sûrsûre Tekkesi üzerine bir Saha Araştırması”, Uluslararası Nakşibendîlik Sempozyumu, İstanbul, 2016.

Ulusal Sempozyumlarda Sunulmuş Bildiriler

I. Şeyh Muhammed Hazîn’de Kalbin Tasfiye ve Tezyini, Şeyh Muhammed El-Hazin Sempozyumu, Siirt 2017.

II. Şeyh Abdülkadir-i Hezânî (V. 1908) ve Hezân Dergâhı’nda Yetişen Sûfî Âlimler, Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Halidîliğin Bingöl Çevresi Üzerindeki Etkisi, Bingöl 2017.

Kitap Değerlendirmesi:

I.“Osmanlı’ya Veda”, Yedi İklim Dergisi, Ekim, S. 223, İstanbul 2008.

II. “Şeyh Ubeydullah Nehrî’nin Mesnevîsi: Tuhfetü’l-Ahbâb”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, S. XV, Nisan 2016, ss. 545-549.

KATILDIĞI PROJELER:

I. DUBAP (Dicle Ünv. Bilimsel Arş. Projesi): Halidiliğin Seyyid Taha-i Nehrî Kolu (Araştırmacı) 2015-2017.

II. Kültür ve Turizm Bakanlığı (GENÇDES): Doğudan Yükselen ilim ve Tasavvuf Güneşi: Seyyid Taha-i Nehri Belgeseli(Danışman) 2016-2017. 

VERDİĞİ LİSANS DERSLERİ

 • Tasavvuf I-II
 • Farsça I-II
 • Türk Tasavvuf Tarihi
 • Morfoloji (Sarf)
 • Sentaks (Nahiv)
 • Kırâa (Okuma Anlama)
VERDİĞİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
 • Tasavvuf Düşüncesi ve Kavramları I-II
 • Farsça Tasavvuf Metinleri I-II
 • Erken Dönem Tasavvuf Tarihi