İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı
Telefon / 2957
Kurumsal E-Posta msakicakir  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme12.07.2017 16:13:05

Yrd.Doç.Dr. MEHMET SAKİ ÇAKIR

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürü Yardımcısı
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
İlahiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı, Soyadı                : Mehmet Saki ÇAKIR

Unvanı                                   : Yrd. Doç. Dr.

E-mail                         : msakicakir@siirt.edu.tr

 

EĞİTİM

Derece                                    Kurum                                                    Mezuniyet Tarihi

Doktora                                 İSTANBUL Üniversitesi                 2016

Y. Lisans                                 ERCİYES Üniversitesi                       2011

Lisans                                     ANKARA Ünv. (İlahiyat)                               2010

Lisans                                      ERCİYES Ünv. (İletişim)                               2008

 

YABANCI DİL

Arapça, Farsça, İngilizce


ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

Yıl                                          Kurum                                  Görev

2016                                       Siirt Ünv/İlahiyat Fak.   Yrd. Doç. Dr.

2013-2016                              Dicle Ünv./İlahiyat Fak.        Arş. Gör.

2011-2013                              Dicle Ünv./İletişim Fak.         Öğr. Gör.

   

YURT DIŞI TECRÜBELERİ

 • Haziran-Ağustos 2011 yılında Ürdün Camiatü’l-Ulumu’l-İslamiyye’de dil kursu
 • Eylül 2014-Mart 2015 dönemlerinde YÖK Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu Kapsamında İran Urumiye Üniversitesi’nde misafir öğretim görevlisi

 

Güncelleme : 22.02.2017 14:56:00
Çalışmalar

 YAYINLAR

Kitap Yazarlığı

I. Akaid Risaleleri (İtikada Dair Üç Risale), İmam Kuşeyri, Çev. Mehmet Saki Çakır, Semerkand Yayınları, İstanbul, 2015.

II. Seyyid Taha Hakkâri ve Nehrî Dergahı, Nizamiye Akademi, İstanbul 2017.

Kitap Bölüm Yazarlığı

I.Tasavvufa Giriş, "Tasavvuf Nedir ?" (İLİTAM Ders Kitabı I. Ünite) Dicle Üniversitesi Yayınları, Diyarbakır 2013.

Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

A. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ISeyda Molla İbrahim Kelhokî'nin Hayatı, Eserleri, Tasavvufi Yönü ve Eğitim Öğretim Metodu, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, S. X, s. 73-97, Kasım-2013.

II. Abdurrahman Hâlis Tâlebânî Kerkûkî ve Kitâbu’l-Meârif Fî Şerh-i Mesnevî-i Şerîf Adlı Eseri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,  C. 9, S. 44,  ss. 1346-1351, Haziran-2016.

III. “XIX. Yüzyılda Tarikat-Siyaset İlişkisi: Nehrî Tekkesi Örneği TURKISH STUDIES - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, Volume 11/21 Fall 2016, ANKARA/TURKEY, p. 53-78.

B. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

I. Seyyid Sıbğatullah Arvâsî Hizânî ve Gayda Tekkesi, İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi Cilt: 2; Sayı:2 (2016), ss. 24-42.

II. Şeyh Abdurrahman-ı Tağî ve Norşin Tekkesinden Yayılan Kollar, İHYA: Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi Cilt: 3; Sayı:2 (2017), ss. 26-53.

Uluslararası Sempozyumlarda Sunulmuş ve Yayınlanmış Bildiriler

I. “Ebu’l-Hasan el-Harakanî’de Fena ve Beka”,  I. Uluslararası Harakanî Sempozyumu, Kars 2012.

II.“Seyda Molla İbrahim Kelhokî’nin Hayatı ve Eğitim Öğretim Metodu” Uluslararası İlahiyat ve Medrese Kavşağında İslami İlimler Sempozyumu, Bingöl 2012.

III."Alvarlı Hâce Lutfî Divânı'nda Şeriat-Tarikat-Marifet-Hakikat Istılahları", Uluslararası Hâce Muhammed Lütfî (Alvarlı Efe Hazretleri) Sempozyumu, Erzurum 2013.

IV."Mesnevî'nin İlk On Sekiz Beytine Manzum Bir Şerh: Kitâbu’l-Meârif Fî Şerh-i Mesnevî-i Şerîf", II. Uluslararası Mesnevî-i Manevî Sempozyumu: ÇağdaşEtkileşimler, Van 2013.  

V."Seyyid Sıbğatullah Arvasî'nin Dilinden Seyyid Tâhâ-i Nehrî", Uluslararası Seyyid Taha-i Hakkari Sempozyumu, Hakkari 2013.

VI."Câmiu’l-Usûl İle Âdâb-ı Fethullah Arasında Nefy u İsbât Zikri Erkân ve Âdâbı Bağlamında Bir Mukayese", I. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Sempozyumu, Gümüşhane 2013.

VII. “Taha Harîrî ve Sûrsûre Tekkesi üzerine bir Saha Araştırması”, Uluslararası Nakşibendîlik Sempozyumu, İstanbul, 2016.

Ulusal Sempozyumlarda Sunulmuş Bildiriler

I. Şeyh Muhammed Hazîn’de Kalbin Tasfiye ve Tezyini, Şeyh Muhammed El-Hazin Sempozyumu, Siirt 2017.

II. Şeyh Abdülkadir-i Hezânî (V. 1908) ve Hezân Dergâhı’nda Yetişen Sûfî Âlimler, Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Halidîliğin Bingöl Çevresi Üzerindeki Etkisi, Bingöl 2017.

Kitap Değerlendirmesi:

I.“Osmanlı’ya Veda”, Yedi İklim Dergisi, Ekim, S. 223, İstanbul 2008.

II. “Şeyh Ubeydullah Nehrî’nin Mesnevîsi: Tuhfetü’l-Ahbâb”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, S. XV, Nisan 2016, ss. 545-549.

KATILDIĞI PROJELER:

I. DUBAP (Dicle Ünv. Bilimsel Arş. Projesi): Halidiliğin Seyyid Taha-i Nehrî Kolu (Araştırmacı) 2015-2017.

II. Kültür ve Turizm Bakanlığı (GENÇDES): Doğudan Yükselen ilim ve Tasavvuf Güneşi: Seyyid Taha-i Nehri Belgeseli(Danışman) 2016-2017. 

VERDİĞİ LİSANS DERSLERİ

 • Tasavvuf I-II
 • Farsça I-II
 • Türk Tasavvuf Tarihi
 • Morfoloji (Sarf)
 • Sentaks (Nahiv)
 • Kırâa (Okuma Anlama)
VERDİĞİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
 • Tasavvuf Düşüncesi ve Kavramları I-II
 • Farsça Tasavvuf Metinleri I-II
 • Erken Dönem Tasavvuf Tarihi