Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı
Telefon +90 (484) 223 12 24 / 2715
Kurumsal E-Posta mesutbayramduzenli  hotmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme09.12.2014 10:10:29

Dr. Öğr. Üyesi MESUT BAYRAM DÜZENLİ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Fen Edebiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : MESUT BAYRAM DÜZENLİ

2. Doğum Tarihi          : 12.10.1973

3. Unvanı                    : Dr. Öğretim Üyesi

4.Öğrenim Durumu    : DOKTORA

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

 

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

1997

Y. Lisans

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

2009

Doktora

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

2014

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2014

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1. DÜZENLİ MESUT BAYRAM (2016).  Nev î zâde Atâyî nin Bilinmeyen Şiirleri.  ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN / JOURNAL OF WORLD OF TURKS, 8(1), 345-356. (Yayın No: 2663353)

2. DÜZENLİ MESUT BAYRAM, TURAN MUHİTTİN (2016).  TÜRKÇE FARSÇA MANZUM SÖZLÜKLERDEN

TUHFE İ ŞEMSÎ.  Uluslararası Sosyal Araştırmalar DergisiThe Journal of  International Social Research, 9(42), 122-154., Doi: 10.17719 (Yayın No: 2583936)

3. DÜZENLİ MESUT BAYRAM (2015).  FARSÇA TÜRKÇE MANZUM BİR SÖZLÜK  TUHFETÜ L HÂFIZ. Turkish Studies, 10(12), 329-370., Doi: 10.7827/TurkishStudies.8586 (Yayın No: 2092835)

4. ÇOLAK Murat, DÜZENLİ Mesut Bayram (2014).  Hüseyin b.  Ahmed Sirôzî nin Hayatı, Eserleri ve Câmiü l envâr  Alâ Tefsîri l ihlâs Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme.  Turkish Studies, 9(9), 407-436., Doi: 10.7827/TurkishStudies.7281 (Yayın No: 1288514)

5. DÜZENLİ Mesut Bayram (2012).  XVIII. Yüzyıl Divan Şairlerinin Gözüyle Padişahlar ve Saltanat

Dönemleri.  Turkish Studies, 73(7), 1075-1122., Doi: 10.7827/TurkishStudies.3407 (Yayın No: 1288510)

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. DÜZENLİ MESUT BAYRAM (2017).  Enderunlu Fazıl’ın III. Selim Mersiyesi.  Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi-Diyarbakır (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3582650)

2. DÜZENLİ MESUT BAYRAM (2017).  Câmiü’l-Envâr alâ Tefsîri’l-İhlâs’ta Aruz İmlası ve Müellifin Aruza Dair Tasarrufları. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BİLGİ ŞÖLENİ-ERZURUM (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3542022)

3.  DÜZENLİ MESUT BAYRAM (2016).  Hoca zâde Ahmed Kâmil Efendi ve Divanı.  1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU-ELAZIĞ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2961509)

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.  Tuhfe i Se Zebân (2015)., DÜZENLİ MESUT BAYRAM,  Erguvan Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 286, ISBN:9756335994, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2093086)

            2. Dem ile Sema Arasında Galata Mevlevîhânesi Koleksiyonu ndaki Şiir Mecmualarının Sistematik Tasnifi,  Bölüm  adı:(147  Numaralı  Mecmua)  (2016).,  DÜZENLİ  MESUT  BAYRAM, Sakarya Yayıncılık, Editör:Bayram Ali KAYA, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 370, ISBN:978-605-4229-53-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3150961)

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1. DÜZENLİ MESUT BAYRAM (2017).  XVIII. YÜZYIL DİVANLARI IŞIĞINDA OSMANLI DEVLETİ’NDE İÇ İSYANLAR.  SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 5(9), 183-222. (Kontrol No: 3580734)

            2. DÜZENLİ MESUT BAYRAM (2017).  Kıyasa Muhalefet: Şairlerin Aruz Tasarruflarına Mukayeseli Bir Bakış. Marmara  Üniversitesi  Türkiyat  Araştırmaları  Dergisi,  4(2),  387-416., Doi: 10.16985/MTAD.2017233886 (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3875859)

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   Bölüm Başkan Yardımcılığı (2014-...)

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Eski Türk Edebiyatına Giriş I

 

Eski Türk Edebiyatı I

 

Divan Şiiri I

 

Eski Türk Edebiyatı Nazım İncelemeleri

 

İleri Osmalı Türkçesi Metinleri I

 

4

 

 

4

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

55

 

 

35

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

İlkbahar

Eski Türk Edebiyatına Giriş II

 

Eski Türk Edebiyatı II

 

Divan Şiiri II

 

Aruz ve Kafiye Uygulamaları

 

İleri Osmalı Türkçesi Metinleri II

 

4

 

 

4

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

55

 

 

35

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

2017-2018

Güz

Eski Türk Edebiyatına Giriş I

 

Eski Türk Edebiyatı I

 

Eski Türk Edebiyatı III

 

 

Divan Şiiri I

 

Eski Türk Edebiyatı Nazım İncelemeleri

 

İleri Osmalı Türkçesi Metinleri I

 

4

 

 

4

 

 

4

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

81

 

 

 

62

 

 

32

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

İlkbahar

Eski Türk Edebiyatına Giriş II

 

Eski Türk Edebiyatı II

 

Eski Türk Edebiyatı IV

 

 

Divan Şiiri II

 

Aruz ve Kafiye Uygulamaları

 

4

 

 

 

4

 

 

4

 

 

3

 

 

3

 

 

95

 

 

 

75

 

 

32

 

 

4

 

 

4

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 19.03.2018 12:50:41
Projeler
1. Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Koleksiyonu'nda Bulunan Mecmuaların Sistematik Tasnifi ve Belli Mecmuaların Çeviri Yazıya Aktarımı.
Proje Nu.: 2014-02-06-001, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 15/07/2014 -15/07/2016 (ULUSAL) (Tamamlandı)
2. Tarih ve Edebiyat Metinleri Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlüğü (TEBDİZ). 
"Tuhfe-i Se-Zebân" Adlı Eserin Dizini. (Ulusal) (Devam Ediyor)
Ulusal/Uluslararası Bildiriler
1. DÜZENLİ Mesut Bayram (2016).  Hoca-zâde Ahmed Kâmil Efendi ve Divanı. 
I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2961509)
2. DÜZENLİ Mesut Bayram (2017). Câmiü'l-Envâr alâ Tefsîri'l-İhlâs'ta Aruz İmlası ve Müellifin Aruza Dair Tasarrufları.
 ATASEM ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BİLGİ ŞÖLENİ (Tam Metin Bildiri). 12-14 Mayıs 2017.
3. DÜZENLİ Mesut Bayram (2017). Enderunlu Fazıl'ın III. Selim Mersiyesi.
ŞARKİYAT VAKFI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ. (Geniş Özet Bildiri). 14-17 Eylül 2017.
Ulusal/Uluslararası Eserler
1. DÜZENLİ Mesut Bayram,  Tuhfe-i Se-Zebân (2015).
Erguvan Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 286, ISBN:9756335994, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2093086)
2. DÜZENLİ  Mesut Bayram, Dem ile Sema Arasında Galata Mevlevîhânesi Koleksiyonu'ndaki Şiir Mecmualarının Sistematik Tasnifi, Bölüm adı: (147 Numaralı  Mecmua) (2016).
Sakarya Yayıncılık, Editör: Bayram Ali KAYA, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 370, ISBN:978-605-4229-53-6, (Yayın No: 3150961)
Ulusal/Uluslararası Makaleler

1. DÜZENLİ Mesut Bayram (2016). Nev'î-zâde Atâyî'nin Bilinmeyen Şiirleri.

Zeıtschrıft Für Dıe Welt Der Türken / Journal Of World Of Turks, 8(1), 345-356. (Yayın No: 2663353)

2. DÜZENLİ Mesut Bayram (2016). Türkçe-Farsça Manzum Sözlüklerden Tuhfe-i Şemsî.
Uluslararası Sosyal Araştırmalar DergisiThe Journal of  International Social Research, 9(42), 122-154., Doi: 10.17719 (Yayın No: 2583936) (Muhittin TURAN ile birlikte)

3. DÜZENLİ Mesut Bayram (2015).  Farsça-Türkçe Manzum Bir Sözlük  Tuhfetü'l-Hâfız.

Turkish Studies, 10(12), 329-370., Doi: 10.7827/TurkishStudies.8586 (Yayın No: 2092835)

4. DÜZENLİ Mesut Bayram (2014).  Hüseyin b  Ahmed Sirôzî nin Hayatı  Eserleri ve Câmiü'l-Envâr  alâ Tefsîri'l-İhlâs Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme. 

Turkish Studies, 9(9), 407-436., Doi: 10.7827/TurkishStudies.7281 (Yayın No: 1288514) (Murat ÇOLAK ile birlikte)

5. DÜZENLİ Mesut Bayram (2012).  XVIII. Yüzyıl Divan Şairlerinin Gözüyle Padişahlar ve Saltanat Dönemleri. 

Turkish Studies, 73(7), 1075-1122., Doi: 10.7827/TurkishStudies.3407 (Yayın No:1288510)

6. DÜZENLİ Mesut Bayram (2017). XVIII. Yüzyıl Divanları Işığında Osmanlı Devleti'nde İç İsyanlar. 

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C5, S9, ss. 183-222.