Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı
Telefon +90 (484) 223 12 24 / 2715
Kurumsal E-Posta mesutbayramduzenli  hotmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme09.12.2014 10:10:29

Yrd.Doç.Dr. MESUT BAYRAM DÜZENLİ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Fen Edebiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı

DOKTORA 

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD / Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı (2014)

YÜKSEK LİSANS 

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD / Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı (2009)

LİSANS 

Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1997)

Güncelleme : 14.03.2017 15:42:24
Projeler
1. Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Koleksiyonu'nda Bulunan Mecmuaların Sistematik Tasnifi ve Belli Mecmuaların Çeviri Yazıya Aktarımı.
Proje Nu.: 2014-02-06-001, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 15/07/2014 -15/07/2016 (ULUSAL) (Tamamlandı)
2. Tarih ve Edebiyat Metinleri Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlüğü (TEBDİZ). 
"Tuhfe-i Se-Zebân" Adlı Eserin Dizini. (Ulusal) (Devam Ediyor)
Ulusal/Uluslararası Bildiriler
1. DÜZENLİ Mesut Bayram (2016).  Hoca-zâde Ahmed Kâmil Efendi ve Divanı. 
I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2961509)
2. DÜZENLİ Mesut Bayram (2017). Câmiü'l-Envâr alâ Tefsîri'l-İhlâs'ta Aruz İmlası ve Müellifin Aruza Dair Tasarrufları.
 ATASEM ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BİLGİ ŞÖLENİ (Tam Metin Bildiri). 12-14 Mayıs 2017.
3. DÜZENLİ Mesut Bayram (2017). Enderunlu Fazıl'ın III. Selim Mersiyesi.
ŞARKİYAT VAKFI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ. (Geniş Özet Bildiri). 14-17 Eylül 2017.
Ulusal/Uluslararası Eserler
1. DÜZENLİ Mesut Bayram,  Tuhfe-i Se-Zebân (2015).
Erguvan Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 286, ISBN:9756335994, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2093086)
2. DÜZENLİ  Mesut Bayram, Dem ile Sema Arasında Galata Mevlevîhânesi Koleksiyonu'ndaki Şiir Mecmualarının Sistematik Tasnifi, Bölüm adı: (147 Numaralı  Mecmua) (2016).
Sakarya Yayıncılık, Editör: Bayram Ali KAYA, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 370, ISBN:978-605-4229-53-6, (Yayın No: 3150961)
Ulusal/Uluslararası Makaleler

1. DÜZENLİ Mesut Bayram (2016). Nev'î-zâde Atâyî'nin Bilinmeyen Şiirleri.

Zeıtschrıft Für Dıe Welt Der Türken / Journal Of World Of Turks, 8(1), 345-356. (Yayın No: 2663353)

2. DÜZENLİ Mesut Bayram (2016). Türkçe-Farsça Manzum Sözlüklerden Tuhfe-i Şemsî.
Uluslararası Sosyal Araştırmalar DergisiThe Journal of  International Social Research, 9(42), 122-154., Doi: 10.17719 (Yayın No: 2583936) (Muhittin TURAN ile birlikte)

3. DÜZENLİ Mesut Bayram (2015).  Farsça-Türkçe Manzum Bir Sözlük  Tuhfetü'l-Hâfız.

Turkish Studies, 10(12), 329-370., Doi: 10.7827/TurkishStudies.8586 (Yayın No: 2092835)

4. DÜZENLİ Mesut Bayram (2014).  Hüseyin b  Ahmed Sirôzî nin Hayatı  Eserleri ve Câmiü'l-Envâr  alâ Tefsîri'l-İhlâs Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme. 

Turkish Studies, 9(9), 407-436., Doi: 10.7827/TurkishStudies.7281 (Yayın No: 1288514) (Murat ÇOLAK ile birlikte)

5. DÜZENLİ Mesut Bayram (2012).  XVIII. Yüzyıl Divan Şairlerinin Gözüyle Padişahlar ve Saltanat Dönemleri. 

Turkish Studies, 73(7), 1075-1122., Doi: 10.7827/TurkishStudies.3407 (Yayın No:1288510)

6. DÜZENLİ Mesut Bayram (2017). XVIII. Yüzyıl Divanları Işığında Osmanlı Devleti'nde İç İsyanlar. 

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C5, S9, ss. 183-222.