Siirt Sağlık Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
Telefon (0484) 223-1056 / 4060
Kurumsal E-Posta mkertmen  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme23.07.2016 02:59:33

Yrd.Doç.Dr. METİN KERTMEN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Siirt Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi


 

ÖZGEÇMİŞ

 

 

 

Adı Soyadı

Metin KERTMEN

Doğum Yeri

Kahramanmaraş

Doğum Tarihi

31/12/1980

Cinsiyet

Erkek

Medeni Hali

Evli

Gsm


Telefon/Faks

Tel: 0 (484) 223 10 56-4060  Faks: 0 (484) 223 51 56

E-posta

metinkertmen@hotmail.commkertmen@siirt.edu.tr

Yazışma Adresi

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu SİİRT

 


EĞİTİM BİLGİLERİ

 

 

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Öğrenim Dönemi

Kahramanmaraş Sütçüimam Üniv.  

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Genel Biyoloji

Doktora

2008-2011

Kahramanmaraş Sütçüimam Üniv.  

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Orman End. Müh.

Dokrora Ders Dön. 

2007-2008

Kahramanmaraş Sütçüimam Üniv.  

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Genel Biyoloji

Yüksek Lisans 

2003-2006

Kahramanmaraş Sütçüimam Üniv.  

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Lisans 

1998-2002


AKADEMİK ÜNVANLAR

 

Ünvan

Fakülte/Enstitü

Bölümü

Üniversite

Dönemi

Araştırma Görevlisi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Genel Biyoloji

Kahramanmaraş Sütçüimam Üniv.

2004-2006

Araştırma Görevlisi

Fen Edebiyat Fakültesi

Genel Biyoloji

Siirt Üniversitesi

2009-2011

Yardımcı Doçent

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Siirt Üniversitesi

2011-2015

Yardımcı Doçent

Sağlık Yüksekokulu

İş Sağlı ve Güvenliği

Siirt Üniversitesi

2015 -

 

DİĞER BİLGİLER

 

Çalıştığı Alan

Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, Antimikrobiyal Aktivite, Antioksidan,

Yabancı Dil

İngilizce - 56,25

 

 

           

                                                                                                                                Hazırladığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

Yüksek Lisans Tezi

Fabrika Atıklarının Neden Olduğu Boyar Madde Kirliliklerinin Biyolojik Adsorbentler Kullanılarak Sulu Ortamdan Uzaklaştırılması 2006.

Doktora Tezi

Bazı Tekstil Boyar Maddelerinin Saccharomyces cerevisiae ve  Aspergillus flavus tarafından Biyosorpsiyonu ve Kullanılan Biyosorbentlerin Biyodegradasyonu, 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son 2(İki) Yılda Verm Olduğu Lisans Dersleri


Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik 

Uygulama

2014-2015

Güz

Patoloji

2x4

0

185

Epidemiyoloji

2x3

0

132

Histoloji

2

0

65

Biyoistatistik

2x2

0

43

Bahar

Seçmeli Yaşlı Sağlığı

1

2

95

Enfeksiyon Hastalıkları

2x3

0

128

Mikrobiyoloji – Parazitoloji

2

2

57

İlk Yardım

3x3

0

135

Hemşirelikte Yönetim

2

0

39

2015-2016

Güz

Patoloji

2x1

0

22

Histoloji

2x3

0

120

Büyüme ve Gelişme

2x3

0

127

Tıbbi Terminoloji(SHMYO)

2x2

0

85

Biyoistatistik (SHMYO)

2x2

0

84

Bahar

Mikrobiyoloji – Parazitoloji

4x4

0

135

Histoloji

2x2

0

85

Hemşirelikte İletişim

1

2

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAYINLARI

 

 

 

A) Doktora Tez Özeti

 

Saccharomyces cerevisiae ve Aspergillus flavus’un biyosorbent olarak bazı Tekstil Boyar Maddelerinin Biyosorpsiyonunda kullanımı ve Biyodegradasyonlarının Araştırılması

 

KERTMEN,  Metin

Doktora Tezi, Genel Biyoloji Anabilim Dalı

Sayfa sayısı: 149, 2011

 

Bu çalışmada; S. cerevisiae ve A. flavus biyosorbent olarak kullanılmıştır. Sulu ortamdan RBBR, RO, CR ve SF’nin biyosorpsiyonları çalışılmıştır. Biyosorbentlerin çeşitli deney koşullarında yüzey kapasiteleri ve biyodegradasyonları çalışılmıştır. Biyosorpsiyona temas süresinin, boyar madde konsantrasyonunun, sıcaklığın ve pH’nın etkileri incelenmiştir.

Temas süresi ile adsorplanan boyar madde miktarı arasında doğru orantı tespit edilmiştir. Her iki biyosorbent için tüm deneylerdeki en yüksek değerler RBBR, RO, CR ve SF için % 95 oranında olduğu görülmüştür.        

İzoterm incelemelerinde, S. cerevisiae için RBBR, RO, SF’nin Freundlich izotermine CR’nin ise Langmuir izotermine uyduğu tespit edilmiştir. A. flavusda RO dışında Freunlich’e, CR dışında Langmuir’e uydugu görülmüştür. Her iki biyosorbent için kapasiteyi ifade eden Qo değeri en yüksek 83,33 mg/g olarak bulunmuştur.

Kinetik incelemelerde, her iki biyosorbent için tüm boyar maddelerde YİDK ve YBDK’e sırasıyla 0,999 ve 0,900 korelasyonla uymuştur. PİD’e ise uymamıştır.

Termodinamik incelemelere göre, her iki biyosorbent için ∆Go negatif yani istemli gerçekleşmiştir. ∆Ho değerleri pozitiftir yani deneyler ekzotermik gerçekleşmiştir. ∆So değerleri pozitif bulunmuştur. Buda boyar madde ile biyosorbent arasında yapısal değişime işaret etmektedir.

Biyodegradasyon deneyleri doğal ve boyalı biyosorbentlerle yapılmıştır. Deneyler toprakta ve laboratuarda gerçekleştirilmiştir. Her iki biyosorbent için ağırlık kayıplarının toprakta % 99 oranındadır. Laboratuarda S. cerevisiae için tüm numunelerde % 60 - 90 ve A. flavus için % 50 - 80 arasındadır. FT-IR analiziyle biyosorbentlerin yüzey yapıları irdelenmiştir. 

 

B) SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

B.1.

Çınar Ö., Kertmen M., Yaşar S., Demiröz K., Yigit N. Ö., Kitis M. Effect of cycle time on biodegradation of azo dye in sequencing batch reactor Process Safety and Environmental Protection. Vol. 86, Issue 6, November 2008, Pages 455-460.

B.2.

Çınar Ö., Yaşar S., Demiröz K, Kertmen M. Effect of cycle ratio on biodegradation of azo dye in sequencing batch reactor Journal of Biotechnology, 136, 1, 460-461, 2008.

B.3.

Toroğlu S., Toroğlu E., Dinçer S., Dığrak M. ve Kertmen M. Resistances of antibiotics and heavy metals in Enterobacteriaceae spp. İsolated gills and intestines of Achanthobrama marmid (Heckel, 1843) from Sir Dam lake. J. Environ. Biol. Jan., 30(1), p23-31, 2009.

B.4.

Aslantaş, M., Kendi, E., Demir, N., Şabik, A., E., Tümer, M., Kertmen M.  Synthesis, spectroscopic, structural characterization, electrochemical and antimicrobial activity studies of the Schiff base ligand and its transition metal complexes.Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Volume 74, Issue 3, Pages 617-624, 2009.

B.5.

Bilal Acemioğlu, Metin Kertmen, Metin Digrak, M. Hakki Alma, Fazilet Temiz
“Biosorption of Crystal Violet onto Aspergillus wentii from Aqueous Solution” Asian Journal of Chemistry, 22(2), 1394-1402 (2010).

B.6.

Bilal Acemioğlu, Metin Kertmen, Metin Dığrak, M. Hakkı Alma, “Use of Aspergillus wentii for biosorption of methylene blue from aqueous solution” African Journal of Biotechnology, 9 (6), 874-881) 2010. 

B.7.

Sevil Toroğlu, Dilek Keskin, Cem Vural, Metin Kertmen and Menderes Çenet, “Comparison of Antimicrobial Activity of Echinops viscosus Subsp. Bithynicus and E. microcephalus Leaves and Flowers Extracts from Turkey, INT. J. OF AGRICULTURE & BIOLOGY, 14:4, 637-640, 2012

 

C) SCI, SSCI, AHCI indeksleri haricindeki yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

C.1.

Halipci H.N., Dığrak, M., Kertmen, M., Removal of Remazol Navy Blue Textile Dye By Usıng Agaricus bisporus Biomass, Selçuk Üniv., Doğa ve Uyg. Bilimler Dergisi, sayfa 507-516, 2013, Konya.

 

D) Katıldığı Ulusal/Uluslararası Kongre, Sempozyum Konferanslar ve bildiri kitaplarında yer alan yayınlar ve posterler

 

D.1.

Toroğlu, S., Dinçer, S., Kara, C., Kertmen, M.,  2004. Achanthobrama marmid (Heckel, 1843)’ den İzole Edilen ENTEROBACTERIACEAE üyelerinde antibiyotik dirençliliği. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri, 21-24 Haziran 2004, Çukurova Üniversitesi, Adana.

D.2.

Toroğlu, S., Dığrak, M. Kertmen, M. 2006. Antimikrobiyal aktivite göstermeyen bitkilerin antibiyotiklere olan synergism-additive- antagonism etkilerinin saptanması. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 241, Kuşadası/İZMİR.

D.3.

Acemioğlu, B., Kertmen, M., Dığrak, M., Alma, M.H. 2006 Aspergillus wentii yüzeyine sulu çözeltiden kristal viyolenin adsorpsiyonu. XX. Ulusal Kimya Kongresi, Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 4-8 Eylül 2006 Kayseri.

D.4.

Kertmen, M. Acemioğlu, B., , Dığrak,M., Alma, M.H., 2006. Aspergillus flavus yüzeyine sulu çözeltiden metilen mavisinin adsorpsiyonu. XX. Ulusal Kimya Kongresi, Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 4-8 Eylül 2006 Kayseri.

D.5.

Dığrak, M., Kertmen, M., Aksoy Z. Kahraman Maraş-Göksun Yöresinde Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Pestisitlerin Toprak Mikroorganizmaları Üzerine Etkisi. Göksun Kongresi 23-24 Ağustos 2008, Kahraman Maraş

D.6.

Kertmen, M., Dığrak, M., Topçal, F. 2009. Saccharomyces cerevisiae Biyosorbenti Kullanılarak Victoria Blue Boyar Maddesinin Sulu Ortamdan Uzaklaştırılması. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 07-10 Ekim 2009, Özet Kitabı, 270s., Nevşehir.

D.7.

Dığrak, M., Kertmen, M., Halipçi, H. 2012. Safraninin Neden Olduğu Boyar Madde Kirliliğinin Biyoadsorbent Kullanılarak Giderilmesi. Ekoloji 2012 Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 163, 3-5 Mayıs 2012, Kilis.

D.8.

Halipci H.N., Dığrak, M., Kertmen, M., Removal of Remazol Navy Blue Textile Dye By Usıng Agaricus bisporus Biomass, ICOEST Conf. 2013 Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 507-516, 18-21 Haziran 2013, Nevşehir.
D.9.

Alan, Y., Kertmen, M., Dığrak, M., Lactobacillus plantarum İzolatlarının Antibiyotiklere Karşı Dirençliliklerinin Plazmit İçerikleri ile Karşılaştırılması, 23-27 Haziran 2014, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir.

D.10.

Kertmen, M., Alan, Y.,  Acemioğlu, B., Dığrak,M., Aspergillus flavus Tarafından Remazol Orange RGB Boyar Maddesinin Biyosorpsiyonunun ve Biyosorbentin Biyodegradasyonunun Araştırılması, 23-27 Haziran 2014, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir.

D.11.

Kertmen, M., Alan, Y.,  Acemioğlu, B., Dığrak,M., Aspergillus flavus Tarafından Cibacron Red C2G Boyar Maddesinin Biyosorpsiyonunun Ve Biyosorbentin Biyodegradasyonunun Araştırılması, 23-27 Haziran 2014, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir.

D.12.

Alan, Y.,  Bozarı, S., Kertmen, M., Dığrak, M., Doğal Lactobacillus plantarum Suşlarının 16S rRNA Sekans Analizi ile Tanımlanması, 23-27 Haziran 2014, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir.

D.13

Kertmen, M., Acemioğlu, B., Saccharomyces cerevisiae Biyokütlesi Üzerine Safranin Boyar Maddesinin Biyosorpsiyonu ve Biyokütlenin Biyodegradasyonu, ICNASE’16, 19-20 March, KİLİS

D.14

Kertmen, M., Acemioğlu, B., Saccharomyces cerevisiae Biyokütlesi üzerine Remazol Brillant Blue-R’nin Biyosorpsiyonu ve Biyokütlenin Biyodegradasyonu

D.15

Kertmen M., Bayar S., Dığrak M., Saccharomyces cerevisiae Biyokütlesi İle Remazol Orange Tekstil Boyar Maddesinin Biyosorpsiyonunun Araştırılması, 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2016, Gaziantep

 

 

E) Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

E.1.

Dığrak, M.,  Berna Demir, B., Kertmen, M. 2006. Kahraman Maraş Yöresindeki Topraklardan Organik Solvente Tolere Edebilen Mikroorganizmaların İzolasyonu KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 55-60.

E.2.

Korhan, H., Halipçi, HN, Kertmen, M., Dığrak, M., 2012. Saccharomyces cerevisiae Biyokütlesi ile Remazol Navy Blue Boyar Maddesinin Biyosorpsiyonu, KSÜ Doğa Bil. Derg., 15(2), 23-28.

E.3.

Halipçi, HN, Korhan, H., Dığrak, M., Kertmen, M., 2012. Saccharomyces cerevisiae Biyokütlesi İle Remazol Turkuaz Blue Boyar Maddesinin Biyosorpsiyonu, KSÜ Doğa Bil. Derg., 15(2), 30-35.

 

 

AKTİVİTELER

 

F) Katıldığı Kongre, Sempozyum, Yaz Okulu, Kurs, Workshop, Yöneticilik ve Organizasyonlar

 

F.1.

The International Conference On Educational Leadership In The Light of Science, 22-24 Mayıs 2014. Siirt

F.2.

Avrupa Birliği Projesi- 2010-TRI-LEO02-15889: Çölyak Hastaları için Tıbbi Ekmek Yapımının Öğrenilmesi. (To Learn The Production of Medical Bread Used in Treatment of Coeliac Disease) 29.01.2011-18.02.2011. Viyana-Avusturya

F.3.

Siirt Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Southern Üniversitesinin Ortaklaşa düzenlediği “Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik” Konulu Uluslararası Konferans, 22-24 Mayıs 2014/Siirt Üniversitesi, Türkiye.

F.4.

Siirt Üniversitesi- Napoli Üniversitesi arası Erasmus Hareketliliği Kapsamında Seminer verme Deneyimi, 18-22 Kasım 2013 

 

 

 

G) Görev Aldığı Bilimsel Araştırma Projeleri

 

G.1.

Dığrak, M., Kertmen, M., 2005. Fabrika atıklarının neden olduğu boyar madde kirliliklerinin biyolojik adsorbentler kullanarak  sulu ortamdan adsorpsiyon tekniği ile uzaklaştırılması KSÜ Araştırma Fonu, 2005-1/18. (Yardımcı Araştırıcı) 

G.2.

Dığrak, M., Kireçci, M., Kertmen, M., Kahramanmaraş Civarındaki Ekstrem Ortamlardan İzole Edilecek Olan Bakterilerle Lignin Biyodegradasyonunun Araştırılması KSÜ Araştırma Fonu, 2005-20/2. (Yardımcı Araştırıcı)

G.3.

Dığrak, M., Kılıç, B. Kertmen, M. 2005. Kahramanmaraş İlinden Toplanan Toprak Örneklerinden Organik Solvent Tolere Edebilen Mikroorganizmaların İzolasyonu ve Tanımlanması. (Araştırıcı)

G.4.

Çınar, Ö. Dığrak, M. 2005. Tekstil Boyarmadde Atıksularının Biyolojik Olarak Arıtılabilirliğinin Aerobik ve Anoksik Şartlarda Devreden Membran Biyoreaktöründe İncelenmesi. TÜBİTAK- ÇAYDAK 104Y280 (Bursiyer Doktora Öğrencisi)

G.5.

Acemioğlu, B., Alma, M.H., Dığrak, M.,Şamil, A. Tekstil atık sularının neden olduğu boyar madde kirliliklerinin birer absorbant olarak yer fıstığı kabuğundan üretilen köpük ve kömür (çarkal) mantar ve maya kullanılarak kolon ve kesikli adsorbsiyon yöntemi ile uzaklaştırılması ve bu absorbantların biyodegradasyon özelliklerinin araştırıması; prosese ait reaktör tasarımının geliştirilmesi, adsorbsiyon izoterminin ve adsorbsiyon kinetiğinin ve mekanizmasının incelenmesi. TÜBİTAK-107Y043 .     (Yardımcı Araştırıcı - Bursiyer Doktora Öğrencisi)

G.6.

Dığrak, M., Korhan, H., Kertmen. M., 2008 ‘Bazı Reaktif Tekstil Boyar Maderlerinin maya ile biyosorpsiyonunun araştırılması’ Tübitak Öğrenci Projesi (Yardımcı Araştırıcı)

G.7.

Kertmen, M., İlhan, S., Özdemir S., Okumuş, V., Yeni sentezlenen bazı Shiff bazlı metal komplexlerinin Amtimikrobiyal, Antioksidan ve DNA özelliklerinin araştırılması. Siirt Üniv. Araştırma projesi birimi 2013.

G.8.

İlhan, S., Özdemir S., Okumuş, V., Kertmen, M., Baykara. H., 2-HİDROKSİNAFTALİN-1-KARBALDEHİT Ve Bazı Diamin Bileşikleri İle Yeni Schiff Bazlarının Sentezi, Çeşitli Komplekslerinin Hazırlanması Ve  Amtimikrobiyal, Antioksidan ve DNA özelliklerinin araştırılması. Siirt Üniv. Araştırma projesi birimi 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H) Görev Aldığı Jüri Üyelikleri

 

Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fak.Fen Bil. Enst. Yüksek Lisans Öğrencisi alımı Asil Jüri Üyesi-2013 Şubat

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Araştırma Görevlisi alımı Asil Jüri Üyesi-2013 Temmuz

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alımı Asil Jüri Üyesi-2014 Şubat

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alımı Asil Jüri Üyesi-2015 Ağustos

 

 

I) Verdiği Seminerler

 

KSÜ

"Kahramanmaraş Yöresindeki Tekstil Fabrikalarının Neden Olduğu Boyar Madde Kirliliklerinin Biyolojik Adsorbentler Kullanılarak Sulu Çözelti Ortamından Uzaklaştırılması" Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Seminer Salonu, Mayıs, 2006.

 

 

İ) İdari Görevler

 

 

İ.1.

Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğrenci Danışmanlığı (2009-2012)

İ.2.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Lisans Öğrenci Danışmanlığı (2011-2015)

İ.3.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Reh Bölümü Başkanlığı (07.10.2013-01.09.2016)

İ.4.

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Yönetim Kurulu Üyeliği (20.10.2012-01.09.2016)

İ.5.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyeliği (07.10.2013-01.09.2016)

İ.6.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Reh Bölümü Farabi Değişim Programı Koordinatörü (28.02.2014-01.09.2016)

İ.7.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Reh Bölümü Bologna Koordinatörü (2013-Halen)

İ.8.

Siirt Üniversitesi Sağlık Y.O. BAP Proje İzleme ve Değ. Komisyonu Üyeliği (04.12.2014-01.09-2016)

İ.9.

Genç TEMA öğrenci Topluluğu Danışman Öğretim Üyeliği 2013-2016

İ.10.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çift Anadal/Yandal Koordinatörü 2014-2016

 

 

Güncelleme : 15.03.2017 18:56:33