İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1110 / 3289
Kurumsal E-Posta musacakir  siirt.edu.tr
E-Posta musayesevi  gmail.com
Web
Açıklama Uzmanlık Alanı: Pazarlama
Güncelleme28.06.2017 22:46:56

Yrd.Doç.Dr. MUSA ÇAKIR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

 

        Öğrenim Durumu

       Doktora: H. Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, SBE İşletme ABD.

       Doktora Tezi/S. Yeterlilik Çalışması/ Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı

      Marka Farkındalığı Oluşturulması ve Tüketici Davranışları Yönetiminin Geliştirilmesi: Elektronik Tüketim Ürünleri Üzerine Bir Araştırma.

      Prof. Dr. İdris SERİKBAY

      Prof. Dr. Habib YILDIZ

     Akademik Unvanlar 

-        Okutman                   :  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi                                      2001-2008

-        Dr.                              :  H. Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi              2015-2016

     -       Yrd. Doç. Dr.              :  Siirt Üniversitesi                                                                          2016-

İdari Görevler

-        Spor Koordinatörü  :  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi                                     2003-2008

-        Müdür                       : Sosyal Yardım Derneği, Yükseköğrenim Yurdu, UŞAK              2009-2011

-        Müdür                       : H. Ahmet Yesevi Üniversitesi Yurtlar Müdürlüğü                        2011-2015

       -     Mevlana Koordinatörü: Siirt Üniversitesi, İ.İ.B.F.                                                               2017-

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Artsand Humanities)

- KÜÇÜKTOPUZLU K. F., Musa ÇAKIRThe Kazakhstan in the Process of Integration into the Global Economy and Cultural Factors of Creating Brand Awareness”. International Journal of Academic Research, Part B: 2013: 5(4), 88-92. DOI: 10.7813/2075-4124.2013/5-4B.12

- ÇAKIR, M., Y. Ulvi UZUN, “DETERMINATION OF BRAND AWARENESS İN KAZAKHSTAN AND KYRGYZSTAN” World Applied Sciences Journal 26 (12): 1574-1578, 2013. ISSN 1818-4952, DOI: 10.5829/idosi. wasj.2013.26.12.13593.

 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

- Musa ÇAKIR “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Akademik ve İdari Personelin Boş Zaman Değerlendirmelerinde Sporun Yeri”. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 20, 2008. Bişkek.

- AKAY, H., Musa ÇAKIR “23 No'lu Kazak Muhasebe Standardı: Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Raporlama” Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 21, 2009. Bişkek.

- Musa ÇAKIR “İşletmelerde Muhasebenin Önemi ve Fonksiyonu”. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Хабаршысы Sosyal Bilimler Dergisi, No: 1 (76), 2012. Türkistan.

- Musa ÇAKIR “ОСНОВНЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ЧЕЛОВЕКА”. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Хабаршысы Sosyal Bilimler Dergisi, No: 3 (79), 2012. Türkistan.

- Musa ÇAKIR “Marka Bilgisi, Marka İlişkileri ve Kültürün Tüketici Davranışları Üzerine Etkisi” International Scientific Journal, Scientific World Of Kazakhstan, № 6 (46), 2012.

- ТУРЫСБЕКОГО, Г.К., Musa ÇAKIR “Бренд- Стратегия как основа повышения конкурентоспосопности казахстанской продукции” Аграрлык Нарық Провлемалары №1 Январь-Март-2013 Алматы.

- ÇAKIR, M., Osman DAĞDELEN “Brand Management And The Factors Affecting The Brand Preferences”. Аграрлык Нарық Провлемалары № 2 Апрель-Июнь 2013 Алматы.

- Musa ÇAKIRBrand Management For Customers Based Business” Аграрлык Нарық Проблемалары №1 Январь-Март-2015 Алматы.

- ÇAKIR, M., Serikbay S. Ydyrys, Osman DAĞDELEN, “Brand Management Аnd Brand Identity Perspectives In Business Enterprises” «Тұран» университетінің хабаршысы, Ғылыми журнал. № 2 (66), 2015, Алматы.

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

- KÜÇÜKTOPUZLU, K. F., Musa ÇAKIR “Kazakistan’da Turizmin Gelişmesini Etkileyen Faktörlerin Analizi”.  International Conference On Eurasian Economies 11-13 October 2012. Almaty.

- Musa ÇAKIR “Marka Farkındalığı ve Markalama Stratejisinin Belirlenmesi”. Международная Научно Теоретическая Конференция На Тему: “Стратегия Казахстан-2030”: Парадигма Устойчивого Развития Государства На Перспективу” 13 Декабрь 2012. Туркестан.

- Musa ÇAKIR, KÜÇÜKTOPUZLU K. F., Osman DAĞDELEN "Küreselleşme Sürecindeki Ülkelerde Marka Stratejisi Oluşturulması" Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 11. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 10-16 Haziran 2013/Calalabat-KIRGIZİSTAN.

- Musa ÇAKIR, C.C. Ыдырыс “Marka ve Marka Yönetimi Kavramları” KAZAKİSTAN-2050: ENDÜSTRİYEL VE İNAVASYONEL GELİŞİM STRATEJİSİNİN UYGULANMASINDA BÖLGESEL İMKANLAR Konulu Uluslararası Bilimsel Uygulamalı Konferans, 2013-Türkistan.

- Musa ÇAKIR “Geçiş Ekonomilerinde Marka Farkındalığı ve Yüksek Kalite İlişkisi Bağlamında Kültürel Faktörler” KAZAKİSTAN-2050: ENDÜSTRİYEL VE İNAVASYONEL GELİŞİM STRATEJİSİNİN UYGULANMASINDA BÖLGESEL İMKANLAR Konulu Uluslararası Bilimsel Uygulamalı Konferans, 2013-Türkistan.

- Ыдырыс С.С, Musa ÇAKIR, Bauyrzhan Kulbay “The Importance of Cultural Diversities as a Factor of Influencing The Consumers’ Behavior In Enterprises” International Conference of Industrial Technologies and Engineering (ICITE 2014) Shymkent.

- Musa ÇAKIR “An Overview For The Brand Creating Strategy” Түркістанды Түркі Дүниесінің Рухани Орталығы Ретінде Қалыптастыру Мәселелері Халықаралық конференцияның материалдары-Түркістан-2015.

 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

- Oktay K., Gülcan Bilgehan, Musa ÇAKIR “The Level of Brand Awareness in Consumer Electronic Productr: The Example of Kazakhstan and Kyrgyzstan.” İşletme Araştırmaları Dergisi. 7/1 (2015) 103-124.

- Musa ÇAKIR  " Tüketicilerin Satın Alma Davranışları ile Marka Algılamaları Arasındaki İlişki: Elektronik Ürünler Üzerine Bir Uygulama" Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2017 Cilt: 54 Sayı: 628, s. 43-56.

- Musa ÇAKIR " Tüketicilerin Sosyal Medyada Markalı Ürün Tercihlerinin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi" İktisadi Yenilik Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 3, Temmuz 2017. s. 52-66.

- Musa ÇAKIR " Yeşil Ürün Grupları Çerçevesinde Marka ve Markalama Kararları" Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 9, Ağustos 2017. s. 333-378.

Proje ve Seminerler

Siirt Fıstık İşleme Tesisi Ortak Sanayi Altyapısının İyileştirilmesine Yönelik Teknik Destek Projesi, Avrupa Birliği ve Siirt Valiliği Fonu. (21 Temmuz-01 Eylül 2017). Siirt İli Fıstık Üreticileri ve Toptancı-Perakendecilerine Yönelik "Etkili Müşteri İlişkileri, Satış Yönetimi ve Pazarlama" Alanlarında Verilen 30 Saatlik Seminer.

Son iki yılda verdiği lisans düzeyindeki dersler

ISL-111 İşletme-I

ISL-107 Bilişim Teknolojileri

ISL-205 Pazarlama Yönetimi

ISL-208 Turizm İşletmeciliği

ISL-304 Bankacılık Sistemi

MAL-305 Sermaye Piyasası

ISL-306 Yönetim Bilgi Sistemleri

ISL-331 Satış Yönetimi

ISL-412 Uluslararası Finans

ISL-403 Finansal Yönetim

Güncelleme : 14.09.2017 11:34:54