Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 /
Kurumsal E-Posta mustafaergen  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme22.05.2018 13:46:23

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA ERGEN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Mustafa ERGEN

2. Doğum Tarihi          :31.01.1977

3. Unvanı                    :Dr. Öğretim Üyesi

4.Öğrenim Durumu    : Dr.-Ing.

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Peyzaj Mimarlığı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2000

Y. Lisans

Şehir ve Bölge Planlama

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

2005

Doktora

Kentsel Tasarım

Dortmund Teknik Üniversitesi

2013

 

5. Akademik Unvanlar

 

Dr. Öğretim Üyesi Tarihi        : 2018

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.  Ergen, Y. B., Ergen M., 2016, “Using Multi-criteria Evaluation to Determine Suitable Land Use Areas in Coastal Zones. Case Study of Zonguldak City, Turkey”, Journal of Environmental Protection and Ecology Vol. 17 No.3, 1105-1110 (SCI-Expanded)

           

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.  Ergen M., 2016, "The Distribution and Analysis of Green Spaces in Amasya City, Turkey", International Journal of Ecosystem and Ecology Science 6 (3),311-318 (Emerging Source Citation Index)

           

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1. Ergen, B., Ergen, Y.B., Ergen, M., Tobias, K., Ergen, Z., 2012, "Integration of Two Methods: Buffer Zone Method and Land Property Led Urban Conservation Case Study Tokat Conservation Plan", Seventh International Conference on Urban Regeneration and Sustainability, Wessex Institute of Technology, p: 343-352, doi:10.2495/SC120291, Ancona, Italy (Basıldı)

            2.  Ergen, Y., B., Ergen, B., Ergen, M., 2009, “Necessity of Natural Environment and Ecology Sustainable Urbanization in Urban Planning” International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan Caucasus and Turkic Republics, Proceedings Volume I, Süleyman Demirel University, Engineering and Architecture Faculty, Isparta, Türkiye (Basıldı)

3. Ergen, B., Ergen, Y., B., Ergen, M., 2009, “An Intervention and Research Büyükçekmece Coastal Zone as an Ecological Planning Approach”, XXI. International Building & Life Congress, Nature, City & Sustainability, UCTEA Chamber of Architects, Bursa Section of Chamber of Architects, Bursa, Türkiye (Basıldı)

4. Baylan, E., Ergen, M., 2006, “Features of Urartian Gardens in Context of Relationship Between Historical Urartian Irrigation Canals”, First IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, October 28-30, Iraklio, Yunanistan (Basıldı)

5. Ergen, Y., B., Ergen, M., 2005 “Ankara City Development Problems and Proposal of Solution”, International Conference Integrating Urban Knowledge and Practice (Poster Session), May 29-June 3, Gonburg, İsveç, (Özetler Kitabında Basıldı)

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   Bilgili, B.C., Ergen, M., Aytaş, İ., 2017. Analysis of Urban Green Spaces Case Study of Çankiri. Sustainable Landscape Planning and Design, Peter Lang GmbH, Editör:Murat ÖZYAVUZ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 9, ISBN:978-3-631-73439-1

            2.  Ergen M., 2016, “Relationship Between Population and Agricultural Land, Amasya”, Urban Agriculture, Edited Mohamed Saner, Intech Prepress, Novi Sad, ISBN 978-953-51-2404-7, Printed in Crotia, (Basıldı)

3. Ergen, M., 2016, "A New Methodology Proposal Urban Regeneration of Brownfield Areas; Case Study Zonguldak City, Turkey", SVH Südwestdeutscher Verlag, OmniScriptum GmbH & Co. KG, ISBN: 978-3-8381-5183-0, (Basıldı)

4. Ergen, M., 2014, "AB'ye Giriş Sürecinde Türkiye'deki Kentleşmenin Ekolojik Yapıya Etkisi", Copyright OmniScriptum GmbH & Co. KG, Türkiye Alim Kitapları, ISBN: 978-3-639-67056-1, (Basıldı)

5. Ergen Y. B., Ergen M.,2013, “Application of Geographical Inmation System to Analysis of Urban Green Areas in Urban Development Plans-A Case Study of Zonguldak, Turkey”, Advances in Landscape Architecture, Edited Murat Özyavuz, Intech Prepress, Novi Sad, ISBN 978-953-51-1167-2, Printed in Crotia, (Basıldı)

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   Arkun A. K., Ergen M.,Çakır F., 2014,  “Bitki Kökleriyle Şev Stabilizasyonun Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi“, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayfa 77-83, ISSN: 1302-7085 e-ISSN: 1309-2011

           

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   Ergen Y. B., Kılıçbay M., Kurt S. S., Hamurcu A., Koçyiğit F., Ergen M., 2013, “Herkes İçin Tasarımda Mobilya Kavramına Bütüncül Bakış”, 2. Ulusal Mobilya Konferansı, Pamukkale Üniversitesi, 11-13 Nisan 2013, Denizli, Türkiye (Basıldı)

            2.   Ergen, Y. B., Dede, O. M., Ergen, M., Ergen, B., 2010, “Kömür Madeninin Kente ve Kentsel Yaşama Olan Etkisinin Zonguldak Örneğinde Araştırılması”, Türkiye 17. Kömür Kongresi, 02-04 Haziran 2010, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, Zonguldak, Türkiye (Basıldı)

3. Ergen, Y., B., Ergen, B., Ergen, M., 2010, “Sürdürülebilir Bölgesel Gelişim Açısından Kırsal Alanların Almanya Örneğinde İncelenmesi”, 13. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi Bölgesel Gelişme İçin Yapılanma Gündemi, 11-12 Mart 2010, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye (Basıldı)

4. Ergen, M., Ergen, Y., B., 2007, “Küreselleşme İçindeki Yarışmacı Kentler: Ekonomik, Kültürel ve Ekolojik Kaynak Destekli Kentsel Dönüşüm Projelerinde Peyzaj Mimarlığı Mesleğinin Yeri”, 3. Bin Yılda Peyzaj Mimarlığı Kongresi Hedefler, Stratejiler, Politikalar, Kasım 23-24, Antalya, Türkiye (Basıldı)

5. Ergen, Y., B., Dede, O., M., Ayten, A., M., Yazar, K., H., Ergen, M.,  2007, “İstatistiki Bölge Birimi Kavramına Eleştirel Bir Yaklaşım: “Kayseri-Sivas-Yozgat” Örneği Üzerine Bir Değerlendirme, 12. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Bölge Biliminde Yeni Yaklaşımlar, Ekim 25-26,  İTÜ, Türkiye (Basıldı)

6. Ergen, M., 2005, “Yozgat Çamlık Milli Parkının Rekreatif Amaçlı Kullanımı ve Korunması”, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Fakülte Kitabevi Baskı Merkezi, Eylül 8-10, Isparta, Türkiye (Basıldı)

7. Ergen, M., Ergen, B., 2005, “Avrupa Birliği’nde Kırsal Alan Bio-Çeşitliliğinin Korunmasına Yönelik Politikalar (Natura 2000); Örnek Çalışma Çek Cumhuriyeti Emerald Ekolojik Ağı Pilot Projesi”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 7. Kırsal Alan Planlama Semineri, Nisan 8, İstanbul, Türkiye, (Basıldı)

8. Ergen, M., 2004, “Avrupa Şehirlerinin Kentsel Dönüşüm Sorunları ve Türkiye’de Oluşacak Sorunlara Genel Bakış“, Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyumu, Kasım 8-9-10, Ankara, Türkiye, (Basıldı)

9. Ergen, M., 2002, “Dağ Bölgelerindeki Yerleşmelerin Sorunları ve Çözümüne İlişkin Öneriler“, Türkiye 1. Ulusal Dağlar Sempozyumu, Haziran 25-27, Kastamonu, Türkiye, (Basıldı)

10. Ergen, Y., B., Ergen, M., 1999, “Kent Planlamada Güneş Enerjisinin Yeri ve Öneminin Mekan Boyutunda Değerlendirilmesi”, Güneş Günü Sempozyumu, Haziran 25-27, Kayseri, Türkiye, (Basıldı)

 

7.7. Diğer yayınlar (Ulusalararası kitaplarda editörlük)

 

            1.   2016, "Sustainable Urbanization", Edited by Mustafa ERGEN, Intech Prepress, Novi Sad, ISBN 978-953-51-2653-9, Print ISBN 978-953-51-2652-2 Printed in Crotia,                          (Basıldı)

            2. 2018, "Urban Agglomeration",  Edited  by Mustafa ERGEN, Intech Prepress, Novi Sad, ISBN:978-953-51-3898-3,Print ISBN 978-953-51-3897-6 Printed in Crotia,                                 (Basıldı)

 

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı  (2013-2014)

            2.   Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı (2014 – 2016)

            3.  Siirt Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı (2017-)

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  Peyzaj Mimarları Odası

           

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

1-Stüdyo-1

2-Ergonomi

3-Bilgisayar Programı ve Tasarımı-I

4

1

1

4

1

2

25

7

25

İlkbahar

1-Stüdyo-2

2-Toplum ve Teknoloji

3- Bilgisayar Programı ve Tasarımı-II

 

4

1

1

4

2

2

24

8

24

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.05.2018 13:54:37