İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Maliye Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 4446
Kurumsal E-Posta serdardumlupinar  siirt.edu.tr
E-Posta serdardumlupinar  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme8.04.2021 13:19:25

Arş. Gör. Dr. SERDAR DUMLUPINAR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Serdar Dumlupınar

2. Doğum Tarihi         

3. Unvanı                    : Araştırma Görevlisi Doktor

4.Öğrenim Durumu   : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Maliye

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2008-2012

Y. Lisans

Maliye

Sakarya Üniversitesi

2012-2015

Doktora

Maliye

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

2016-2021

 

 

Tezler:

1.          1.     Vergi Denetimlerin Kayıtdışı Ekonomi Üzerine Etkisi: Trabzon İli Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (07.05.2015)

         2.     Sosyal Bütçe Harcaması Olarak Yükseköğretim ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (14.07.2021)

Yazılan Uluslararası Kitaplar ya da Kitaplarda Bölümler:

1.        1.      Güngör Aksu, G. and Dumlupınar, S. (2021). ‘‘Readability Analysis of Laws Related to Public Financial Responsibility and State Budget: Comparison of Selected Countries’’, Grima, S. and E. Boztepe (Ed.), Contemporary Issues in Public Sector Accounting and Auditing (pp: 91-112), Emerald Publishing Limited. ISBN: 978-1-83909-509-2.

Yazılan Ulusal Kitaplar ya da Kitaplarda Bölümler:

1.     Dumlupınar, S. (2019). ‘‘Bütçe Hakkının Tesis Edilmesinde Kesin Hesap Bütçesi, Değerlendirmeler ve Öneriler: Türkiye Örneği’’, S. A. Oktar ve Y. Taşkın (Ed.), Maliye Araştırmaları 3 içinde (ss. 153-174), On İki Levha Yayıncılık A.Ş: İstanbul. (34. Maliye Sempozyumunda sunulan bildirinin genişletilmiş halidir.) E-ISBN: 978-975-2449-94-7.

2.      Dumlupınar, S. (2021). ‘‘Kamu Alacaklarının Korunması Yöntemlerinden Teminat Uygulaması’’, A. Tekbaş ve B. Hayrullahoğlu (Ed.), Anayasa Yargısı ve Maliye içinde (ss. 379-415), On İki Levha Yayıncılık A.Ş: İstanbul. ISBN 978-625-432-001-9.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1.      Dumlupınar, S. ve Yardımcıoğlu F. (2015). Vergi Denetimlerinin Kayıtdışı Ekonomi       Üzerine Etkisi: Trabzon İli Örneği, Maliye Araştırmaları Dergisi, C:1, S:1, ss: 1-16.

2.      Dumlupınar, S. (2017). Rod Hill ve Tony Myatt, İktisat: Eleştirel Ders Kitabı: Eleştirel    Düşünürün Mikroiktisat Klavuzu, Fiscaoeconomia, C:1, S:2, ss: 150-167.       

3.      Güngör Aksu, G. ve Dumlupınar, S. (2020). Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Girişimler, Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Uygulamaları ve Kadın Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin Analizi: Sakarya İli Örneği, Akademik İncelemeler Dergisi, C: 15, S: 2, ss: 705-755.

4.      Çaşkurlu, E. Ve Dumlupınar, S. (2020). Özel Sektör Yatırımlarını Kamu Sektörü Yatırımlarının Dışlama Etkisi: OECD Ülkeleri İçin Dinamik Panel Veri Analizi, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, S: 653, ss: 99-114.

Uluslararası Kongrelerde Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

1.      Dumlupınar, S. (2017). Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılmasına Yönelik Olarak Vergilendirmede Yasallık İlkesinin Mükellef Hakları Bağlamında Değerlendirilmesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Uluslararası Kongresi, ss: 24-39, 11 Eylül, İstanbul. ISBN No: 978-605-82729-1-0,  http://iybk.org/p/2017-kongre-kitabi.pdf

2.      Dumlupınar, S. (2019). Bütçe Hakkının Tesis Edilmesinde Kesin Hesap Bütçesi, Değerlendirmeler ve Öneriler: Türkiye Örneği, 34. Uluslararası Maliye Sempozyumu, ss: 595-599, 24-27 Nisan, Antalya. DOI: 10.26650/PB/SS10.2019.001.092, http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=34th-international-public.pdf


 5.   Verilen Lisans Düzeyindeki Dersler


Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2021-2022

 

Güz

İktisada Giriş-I

3

 

14

Güz

Mikro İktisat-I

3

 

35

Güz

Makro İktisat-I

3

 

28 


 


Güncelleme : 30.11.2021 10:49:43