Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı
Telefon (0484) 212-1111 / 2718
Kurumsal E-Posta erdemakin  siirt.edu.tr
E-Posta erdemakin19  gmail.com
Açıklama https://scholar.google.com/citations?user=cBxMXC8AAAAJ&hl=tr / erdemakin@hacettepe.edu.tr
Güncelleme23.07.2022 19:10:54

Arş. Gör. ERDEM AKIN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi
Güncelleme : 1.07.2022 13:24:52
AKIN ERDEM (2016). ELAZIĞ EVLİYA MENKIBELERİN İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ. 4. Kazan Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3053172)

Her toplumun kendine has özellikleri dolayısıyla kendine özgü sözlü ürünleri vardır. Bu ürünlerden anonim halk edebiyatı unsuru olan efsanelerde, temel konu, olağanüstü kişilerin kahramanı olduğu olağanüstü olaylardır. Efsanelerin alt dalı olan menkıbeler ise, dini-lirik eserlerdir. Merkezlerine aldıkları dini duruşu olan şahsiyetlerle kutsallık ifade ederler ve baştan sona inandırıcı öğeleri barındırırlar.

Bu çalışmamızda, İsmail Görkem’in “Elazığ Efsaneleri” adlı eserinde derlediği Elazığ evliya menkıbelerinin işlevsel özelliklerini inceleyeceğiz. Genel olarak folklorun bütün işlevleri, menkıbeler için de geçerlidir. Fakat biz kısa tutmak adına, Bilge Seyidoğlu’nun “Erzurum Masalları” adlı eserinde kullandığı dört ana başlıktan hareketle, işlevleri belirlemeye çalışacağız. Bunlar: 1) Efsaneler topluma yön verirler. 2)Efsaneler gelenek ve göreneklerin koruyucusu ve taşıyıcısıdırlar. 3) Efsaneler etrafında teşekkül ettikleri yerlere mana kazandırırlar. 4) Efsanelerin koruyucu ve tedavi edici rolü vardır. İşlevlerin, toplumdaki belli bir ihtiyacı gidermesi, kültür havzamızdaki birtakım değerleri gelecek nesillere aktarması amacıyla anlatılarda yer aldığı yorumu yapılabilir. Bu amaçla, işlevsel unsurları belirledikten sonra metinlerle olan ilişkilerine değineceğiz.

            Anahtar Kelimeler: Elazığ, Efsane, Menkıbe, Dini Şahsiyet, İnanç

AKIN ERDEM (2016). SİİRT MENKIBELERİ VE TÜRBE RİTÜELLERİ. SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Kitap Kritiği) (Yayın No: 3190506)
Anonim halk edebiyatı türü olan menkıbeler, dini duruşu olan liderler çevresinde oluşan ve gelişen anlatılardır. Halkbilimi çalışmalarında anlatıyı tahlil edip anlatıdan hareketle toplumun karakteristik özelliklerini çıkarmak yaygın bir yöntemdir. Bu açıdan, menkıbelerin derlenerek belli bir sistem dâhilinde incelenip alana kazandırılması büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple bu çalışmamızda, Rezan Karakaş’ın Maya Akademi’den çıkan” Siirt Menkıbeleri ve Türbe Ritüelleri” adlı eseri incelenip tanıtımı yapılacaktır. İncelemenin esaslarını; yazarın kısa tanıtımı, kitap bölümlerinin kısa özetleri, eserin alanyazındaki işlevi ve önemi oluşturmaktadır.  Eser, gerek yazarın izlemiş olduğu yöntem, gerekse yazarın daha önceki efsane/menkıbe derlemelerinde ortaya konan ilkelerin ve bu ilkeler doğrultusunda yapılan metin çözümlemelerini esas alması bakımından dikkate değerdir. Eser, başlı başına menkıbe türünü, menkıbeler bağlamında ritüelleri veya bölge inanç profilini çalışan araştırmacılar için kaynak niteliği taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Siirt, Menkıbe, Türbe Ritüelleri, İnançlar, Dini Şahsiyet

AKIN ERDEM (2017). “AHISKA SÜRGÜNÜ MENEMŞE” ADLI ROMANDA HALKBİLİMİ UNSURLARI. Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu 11-12-13 Mayıs 2017/Erzincan. (Tam Metin Bildiri)
Mikdat Topçu’nun kaleme aldığı “Ahıska Sürgünü Menemşe” adlı roman, Ahıska Türklerinin yaşamış olduğu zorunlu göç bağlamında, bir tarihsel gerçekliği konu edinir. Eser, gerçeklik temelinde kurgulandığı için dönemin sosyolojik ve psikolojik nitelikleri, karakterler aracılığıyla hissettirilir. Gündelik yaşamın sürdürülüş biçimine yapılan müdahaleler ise eserden okuyabileceğimiz antropolojik tespitlerin bir yönünü oluşturur. Sahan köyünde izole bir hayat süren Ahıska Türkleri, Andranik karakteri ile gelen Sovyet müdahalesine değin geleneksel kalıplarda, halkbilimi unsurlarıyla şekillendirdikleri yaşamlarını sürdürmektedir. Halkbilimi unsurları temelinde kültürel değerler, Ahıska Türklerinin bu değerlere sıkı sıkıya bağlı olması sebebiyle Sovyet kültürüne karşı bir çatışma noktası olarak ele alınır. Bu değerlerin başında vatana bağlılık ve yurt sevgisi gelir. Kalıp sözler, formel söylemler, halk inançları gibi müdahale edilen her bir unsurla çatışmanın şiddeti artar. Çalışmada; romanda yer alan halkbilimi unsurları, fişleme yöntemiyle tespit edildikten sonra bilimsel araştırma yöntemlerinden dokümantasyon inceleme ile her birinin romanda nasıl yer aldığı aktarılmıştır. Genelde montajlama tekniği ile kullanılan unsurların, kurgu ve karakterlerle olan ilişkisi analiz edilmiştir. Sonuç olarak, denilebilir ki; sosyal normlar, geçiş dönemleri, halk bilgisi gibi halkbilimi unsurları eserde yoğun bir şekilde işlenmiştir. Halkbilimi unsurlarının tespiti, sonrasında analizi ve korunumuyla ilgili yapılacak yorumların, Ahıska Türklerinin yaşadığı yoğun çatışmaya ve Sovyet müdahalesine rağmen milli benliklerini nasıl koruduklarına dair ipuçları vereceğini düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: Ahıska, Menemşe, sürgün, halkbilimi, kültür 
AKIN ERHAN,AKIN ERDEM (2016). TÜRKİYE TÜRKÇESİ ATASÖZLERİNDE ÖFKE VE ÖFKE KONTROLÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME. the Journal of Academic Social Sciences, 34(34), 202-202., Doi: 10.16992/ASOS.6562 (Yayın No: 3130348)
Eğitimin ve sosyal yaşantının her anında bireylerin kendilerini daha rahat ifade etmelerinde atasözlerini kullandıkları bilinmektedir. Bireyler, kimi zaman karşısındakine kısa ve öz cevaplar vermek için kimi zaman kendilerine has duyguları daha net ifade etmek için atasözlerini kullanmaktadır. Bireylerin bu duygularından birisi de öfkedir. Bireyler bazen öfkelerini birkaç kelime ile ifade edip karşısındakine net mesaj vermeye çalışır. Atasözleri, bu duyguları ifade etme aracı olduğu kadar bireylerin davranışlarında dengeli olması gerektiğini de belirten ifadeleri barındırır. Atasözleri, kısa zaman zarfında ama etkili ifade tarzıyla bireyleri sakinleşmeye çağırabilir. Tarama modeline dayanarak yürütülen çalışmada, öfke ve öfke kontrolü ile ilgili söylenmiş atasözlerini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla, Ömer Asım Aksoy'un “Atasözleri Sözlüğü 1” kitabı ile Türk Dil Kurumu'nun “Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü” web sitesi taranarak veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler, öfke ve öfke kontrolünü doğrudan ve dolaylı olarak ifade eden atasözleri başlığı altında incelenmiştir. İncelenen atasözlerinden bir kısmı açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, öfke kontrolüne ters düşen atasözleri de çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışma sonucunda öfke ve öfke kontrolü ile ilgili söylenmiş yüz on altı atasözüne rastlandığı görülmüştür. Bunlardan kırk sekiz tanesinin doğrudan,altmış sekiz tanesinin de dolaylı olarak öfke kontrolünü ifade eden atasözleri olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda atasözlerinin birçok alanda öğretim aracı olarak kullanılabileceği şeklinde önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler
Atasözü, öfke, öfke kontrolü, Türkiye Türkçesi 
AKIN, E., AKIN, E., AYVERDİ, G. (2016). ŞEYH GALİB DİVANINDA MİTOLOJİK VE EFSANEVÎ KUŞLAR. The Journal of Turk-Islam World Social Studies, 9(9), 82-82., Doi: 10.16989/TIDSAD.1205 (Yayın No: 3130558)
Divân edebiyatının son büyük temsilcilerinden olan Şeyh Gâlib’in mutasavvıf bir şair olması şiirlerinde yoğun bir şekilde tasavvuf düşüncesini kullanmasına sebep olmuştur. Sebk-i Hindi anlatım dilini tercih etmesi ve dini-tasavvufi çizgide eserler vermesi sebebiyle eserlerinde sembolik anlatımın izleri görülür. Sembolik ifadelerle anlatımı zenginleştirmek ve kuralları önceden belirlenmiş bu şiir geleneğine uymak adına Şeyh Galip divanında her biri bir sembol haline gelmiş mitolojik öğelerden sıkça yararlanmıştır. Bu öğelerin bir yönü olan mitolojik ve efsanevi kuşların temsil ettikleri değerler ve unsurlar üzerine açıklama yapıldıktan sonra tespit edilen beyitler sıralanmıştır. Çalışmada, Prof. Dr. Naci Okçu tarafından hazırlanan Şeyh Gâlib Dîvânı esas alınmıştır. Divan üzerinde tarama yapılarak veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler tek tek geçtiği yerler belirtilerek ilgili kısma işlenmiştir. Yapılan tarama sonucunda Şeyh Gâlib Dîvânı‘nda tespit edildiği kadarıyla 13 (on üç) kuş türü yaklaşık 222 (iki yüz yirmi iki) yerde geçmektedir 

Anahtar Kelimeler
Mitolojik, efsanevi kuşlar, Şeyh Gâlib, dîvân
AKIN, ERDEM (2017). MALİNOWSKİNİN İŞLEV TEORİSİNE GÖRE SİİRT MENKIBELERİNİN İNCELENMESİ. International Congress on Afro - Eurasian Research II – April,17-20, 2017/Malaga (Tam Metin Bildiri)
Türk kültür oluşumunun temel yapı taşlarından olan efsaneler, Türk inanç tarihi kadar eski, kökleşmiş milli hazinelerdir. Türk inanç değerlerinin günümüze taşınması açısından sözlü aktarım unsuru olarak büyük bir ihtiyacı karşılamaktadır. Menkıbelerin ise öznesi kutsal şahsiyetlerdir ve odağına “veli kerametleri”ni alması noktasında efsanelerden ayrılır. Toplumsal anlatıların işlevlerinin çözümlenmesinin toplumun kültürel devamlılığına katkısı olacağı açıktır. Bu sebeple; çalışmada, Rezan Karakaş’ın derlediği yaklaşık doksan kadar Siirt menkıbesi, Bronislaw Kaspar Malinowski ve Reginald Radcliffe Brown’un geliştirdiği işlevsel teori çerçevesinde, yedi kültürel cevaba göre incelenecektir. Kültürel cevaplar belirlenirken, bilimsel araştırma yöntemlerinden dokümantasyon analizi tekniği kullanılmıştır. İnceleme sonucunda; Siirt menkıbelerinde -büyüme toplumsal ihtiyacına toplumun kültürel tepkisi olan- eğitimin yoğun olarak işlendiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Halkbilimi, İnanç, İşlev Teorisi, Menkıbe, Siirt
IŞIKTAŞ ERKAN,AKIN ERDEM (2016). "BAŞKA ŞEHİRLERE GÖÇ ETMİŞ SİİRTLİ ARAP AİLELERİN SİİRT ARAPÇASINA İLİŞKİN TUTUMLARI" Uluslararası Siirt Arapçası Çalıştayı: Dünü, Bugünü Ve Yarını, 27-28 Mayıs 2016.
Bu araştırmanın amacı, siyasi, sosyal ve ekonomik nedenlerden dolayı başka şehirlere göç etmiş Siirtli Arap ailelerin, Siirt Arapçasına ilişkin tutumlarını ortaya koymaktır.Bu araştırma; nitel araştırma yöntem ve teknikleriyle oluşturulmuş, durum çalışması deseninde yürütülmüştür. Nitel araştırmalarda kullanılan amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Bu çerçevede, çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın amacına ve problem durumuna yönelik dört sorudan oluşan bir görüşme formu hazırlamıştır. Bu görüşme formu, İstanbul, Ankara, Yalova şehirlerinden seçilmiş 15 katılımcı üzerinde uygulanmıştır. Katılımcıların sorulara vermiş olduğu cevaplar doğrultusunda görüşme formunun betimsel analizi yapılmıştır. Bu içerik betimsel analizi sonucunda; Siirt’ten göç eden ailelerin Siirt Arapçasına karşı tutumlarının; göç ettiği yıl, şehir, Siirt’te gelip-gitme sıklığı ve göç ettiği şehirdeki Siirtli nüfus oranına bağlı olarak değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte göç eden ailelerin Siirt Arapçasına ilişkin tutumları ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşılmıştır. Siirt Arapçasının mekansal olarak belli sınırlar içerisinde (Aile Ortamı) kaldığı, göç eden ailelerin önemli bir kısmının Siirt Arapça'sını devam ettirmeye yönelik tutumlara sahip olduğu anlaşılmıştır. Öte yandan bu araştırmanın, Siirt Arapçası üzerinde yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışma; Siirt Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü tarafından 27-28 Mayıs 2016 tarihleri arasında tertip edilen Uluslararası Siirt Arapçası Çalıştayı: Dünü, Bugünü, Yarını adlı çalıştayda tam metin bildiri olarak Erkan IŞIKTAŞ ve Erdem AKIN tarafından sunulmuştur.
KARAKAŞ, R., AKIN, E., GÜNEŞ, F. (2017). YARALI MAHMUT HİKÂYESİNDE KADIN TİPLERİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 36 (36), 41-56.
Türk kültüründe aile, en önemli toplumsal kurum olarak kabul edildiğinden onun temelini teşkil eden kadın, Türk yaşam tarzında ve sözlü-yazılı kültüründe yüksek bir değere sahip olmuştur. Gerek geçmişte gerekse günümüzde kadın, yaşam içinde her türlü işte veya halledilmesi gereken tüm zorluklarda erkeğin yanı başında yer almıştır. Geçmiş yüzyıllarda çağın gerekleri doğrultusunda kadından ata binen, kılıç kullanan savaşan bir erkek gibi olması da istenmiştir. Türk sosyal yaşantısındaki beklentiler, edebî ürünlerde de bu doğrultuda yapıtlar ortaya konmasına sebep olmuş; böylece destanlar, Dede Korkut hikâyeleri ve halk hikâyeleri, alp tipi kadın portreleriyle süslenmiştir. 
Yaralı Mahmut hikâyesinde kadın kahramanların oluşturduğu tipler üzerine yapılan bu çalışmada, eserde yer alan kadınların tip sınıflandırılması ve özellikleri üzerinde durulmuştur. Tip özellikleri belirlenirken kadınların konumu, olaylar ve kişiler karşısındaki tutumları esas alınmıştır. Yaralı Mahmut hikâyesindeki kadın kahramanların kalıp tutum ve davranışlar sergiledikleri görülmektedir. Birer “tip” olarak karşımıza çıkan Yaralı Mahmut hikâyesinin kadınlarını; “sevgili tipi”, “anne tipi”, “yardımcı tip” ve “engelleyen tip” şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Yapılacak yeni araştırmalarla desteklendiği takdirde bu sınıflandırmanın tüm halk hikâyeleri için kullanılabileceği düşünülmektedir. Ayrıca sözlü edebiyat ürünlerinden halk hikâyesi türünden hareketle anlatılarda kadın kahramanların genel özelliklerinin tespitinin Türk kültüründe kadının yeri ve önemi tartışmalarına katkı sunması beklenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Yaralı Mahmut, Kadın Tipi, Mahbup, Tipoloji, Kültür