İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı
Telefon (0484) 223-1224 / 2928
Kurumsal E-Posta akarakus  siirt.edu.tr
E-Posta konevi61  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme17.02.2017 20:45:29

Doç.Dr ABDULKADİR KARAKUŞ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

YÖK AKADEMİK İÇİN TIKLAYINIZ 


ÖZGEÇMİŞ


1. Adı Soyadı               : Abdulkadir KARAKUŞ

2. Doğum Tarihi          : 01.12.1961

3. Unvanı                     : Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İlahiyat

Selçuk Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi

1983

Y. Lisans

Temel İslam Bilimleri-Tefsir

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens.

1992

Doktora

Temel İslam Bilimleri-Tefsir

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens.

1999

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2015

Doçentlik Tarihi              : 2021

Profesörlük Tarihi            :    -

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1. Eren, Münür. Kur’an’a Göre Sünnetin Bağlayıcılığı. Yüksek Lisans Tezi, Siirt Üniversitesi, 2020.

2. Dündar, Ümmügülsüm. Kur’an’da Adı Geçen Yegâne Kadın Olarak Hz. Meryem. Yüksek Lisans Tezi, Siirt Üniversitesi, 2021.

3. Ceylan, Esra. Ana Konuları Bağlamında Şûrâ Sûresinin Tahlili. Yüksek Lisans Tezi, Siirt Üniversitesi, 2021. 

4. 

6.2. Doktora Tezleri

1. 

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1. 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Karakuş, Abdulkadir. “İmam Mâtürîdî'nin Nesh Anlayışı". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 45 (Aralık 2018): 83-113. https://doi.org/10.17120/omuifd.459182

2. Karakuş, Abdulkadir. “Kur’an Perspektifinden Kadın”. Şarkiyât 11/2 (Ağustos 2019): 841-859. https://doi.org/10.26791/sarkiat.561769

3. Karakuş, Abdulkadir. “Hz. Peygamber’in Tebliğ Dili ve Bunun Kur’ânî Temelleri”. TADER Tefsir Araştırmaları Dergisi 3/2 (Ekim 2019): 267-283. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/837384

4. Karakuş, Abdulkadir. “A‘râf Suresi, 189-190. Ayetlerini Anlamak Bağlamında Yaratılışı Yeniden Düşünmek”. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 48/48 (Aralık2019): 279-302. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/918809

5. Karakuş, Abdulkadir. “Çokanlamlı Kelimeler İçeren Ayetlerde Bağlam ve Anlam İlişkisi: Nisâ Suresi 34’üncü Ayetin Anlamı” Şarkiyât 11/3 (Aralık 2019): 1353-1371. https://doi.org/10.26791/sarkiat.620699

6. Karakuş, Abdulkadir. “Kur’an Meallerinde Bağlama Riayet Etmenin Önemi”, (TADER) Tefsir Araştırmaları Dergisi 4/1 (Nisan 2020): 93-116https://doi.org/10.31121/tader.680011

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Karakuş, Abdulkadir. "Ahîlik Öğretilerine İlham Olan Ayetler". Uluslararası Ahilikte İş Ve Ticaret Ahlakı Sempozyumu Tebliğleri (Sivas, 27-28 Eylül 2018). Ed. Mehmet Tıraşcı - Mustafa SaidAkdoğan. 105-121. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2018. ISBN: 978-605-4561-00-0. http://kutuphane.cumhuriyet.edu.tr/yonetim/bilimselyayinlardosya/273479418.pdf#page=105

2.  Karakuş, Abdulkadir. "Yesevî Hikmetlerine Kaynaklık Eden Ayetler". VI. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Velî Sempozyumu -Yesevîlik- (Kastamonu, 23-25 Kasım 2018). Ed. Cengiz Çuhadar – MustafaAykaç – E. Salih Fidan – Yusuf Koçak. 83-98. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2018. ISBN: 978-605-4697-22-9. 

https://www.researchgate.net/profile/Ramazan_Bicer/publication/334431809_MATURIDI'DEN_AHMED_YESEVI'YE_EHL-I_SUNNET_YOLU/links/5d28dc32a6fdcc2462da1bfd/MATUeRIDIDEN-AHMED-YESEVIYE-EHL-I-SUeNNET-YOLU.pdf#page=95

3. Karakuş, Abdulkadir. "Ashâb-ı Kehf Gençleri Bağlamında Gençliğin İnancının Yeniden İnşası". Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı Uluslararası Sempozyumu (Bingöl, 15-16 Ekim 2018).

 Ed. Süleyman Taşkın - Sadi Yılmaz. 63-78. Ankara: Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, 2019. Sertifika No: 18446. http://www.bingol.edu.tr/documents/gencliginanlamarayisi.pdf

4. Karakuş, Abdulkadir. "Hz. Peygamber'in Risalet Görevini İfa Ederken Oluşturduğu Tenkid Kültürü ve Bunun Kur’ânî Temelleri". İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü Ve Tahammül AhlâkıMilletlerarası İlmî Toplantı (Muş, 26-28 Nisan 2019). Ed. Mahsum Aytepe – Teceli Karasu. 2: 439-456. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2019. ISBN: 978-605-7619-53-2 (II. Cilt) ISBN: 978-605-7619-54-9 (Tk.) Sertifika No: 17576.

5. Karakuş, Abdulkadir. "Hz. İbrâhim ve İbrâhimî Bir Duruş: Haniflik".  Uluslararası Hz. İbrâhim (A.S.) ve Nübüvvet Sempozyumu Tebliğler Kitabı (Şanlı Urfa, 8-9 Kasım). Ed. Atilla Yargıcı - Mahmut Öztürk. 1: 172-188. İstanbul: Nida Akademi, 2019. ISBN: 978-6257011-26-6 (Tk.), 978-625-7011-27-3 (1. cilt)

6. Karakuş, Abdulkadir. “İbn Ebû Dâvûd’un Kitâbü’l-Mesâhif’i ve Bazı Mülahazalar”. 4. Uluslararası Kur’ân’ı Yeniden Düşünme Kur’ân Çalışmalarının İlk Üç Yüzyılı İlmî Toplantısı(Ankara, 20-21 Ekim 2018). Ed. Halil Rahman Açar. 1: 49-65. Ankara: İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2019. ISBN:978-605-2161-13-5

7. Karakuş, Abdulkadir. “Kur’an Ekseninde Evrendeki Uyumun Sosyal Barışa Yansımaları”. 5. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu (Mardin, 6-7 Kasım). Ed.Muhiddin Okumuşlar – M. Zahid Çifçi. 1: 38-53. Konya: Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Yayınları, 2019. ISBN: 978-605-69628-2-0 (Takım), ISBN: 978-605-69628-3-7 (1. Cilt)

8. Karakuş, Abdulkadir. “Kur’an Perspektifinden İnsanın Yaratılışı”. III. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi (Iğdır, 24-26 Ekim). Ed. Mehmet Hakkı Alma-Selahattin Çelebi-Ahmet Zafer Tel v.dgr. 769-786. Iğdır: Iğdır Üniversitesi Yayınları, 2019. ISBN: 978-605-82038-8-4

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1. Karakuş, Abdulkadir. Übey b. Ka’b; İlmî Şahsiyeti, Kıraati ve Tefsirdeki Metodu. İstanbul: Hikmetevi Yayınları, 2018. ISBN: 978-605-351-365-0

2. Karakuş, Abdulkadir. "Molla Halil es-Si'irdî'nin Nesih Anlayışı".  Molla Halil es-Si'irdî: Hayatı, Eserleri ve Kişiliği. Ed. M. Macit Sevgili-Hamit Sevgili-Abdullah Özcan-M. Şerif Kahraman. 1: 323-344. İstanbul: Beyan Yayınları, 2019.  ISBN: 978-975-473-896-4

3. Karakuş, Abdulkadir. İman Esaslarıyla İlgili Kur’an Kavramları. İstanbul: Hikmetevi Yayınları, 2020. ISBN: 978-605-69922-4-7

4. Karakuş, Abdulkadir. “Mehmet Âkif’in Kur’an’a Vukûfiyeti ve Safahat’taki Manzum Tefsirleri”. Milletin Sesi Mehmed Âkif. Ed. Mahmut Öztürk. 11-31. İstanbul: Nida Akademi, 2020. ISBN: 978-625-44383-0-1

5. Karakuş, Abdulkadir. “Mücâhid b. Cebr’in Tefsiri ve Tefsirindeki İsrailî Rivayetlere Yaratılışla İlgili Ayetler Bağlamında Bir Bakış”. Hicrî Birinci Asırda İslâmî İlimler: Kur’an İlimleri ve Tefsir. Ed. Hidayet Aydar v.dgr. 1: 655-670. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2020. ISBN: 978‐605‐7619‐96‐9

6. Karakuş, Abdulkadir. “Bir Müfessir Olarak Hz. Âişe”. Her Dem Kadın. Ed. Gülşen İstek. 169-195. İstanbul: Beyan Yayınları, 2021ISBN: 978-625-7188-54-8 

7. Karakuş, Abdulkadir. İbadet Esaslarıyla İlgili Kur’an Kavramları. İstanbul: Hikmetevi Yayınları, 2021. ISBN: 978-625-7756-47-1

8. 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Karakuş, Abdulkadir. “Kur’an’a Göre Birlikte Yaşamanın İlkeleri”. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5/1 (Haziran 2018): 167-191. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/512711

2. Karakuş, Abdulkadir. “Kur’an Perspektifinden Dünya ve Ahiret Arasındaki Münasebet”, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6/12 (Aralık 2018): 203-220. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/612147 

3Karakuş, Abdulkadir. “İbn Ebû Dâvûd ve Eserleri". İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi 5/1 (Ocak 2019): 52-81. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/619485

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. 

7.7. Diğer yayınlar

1. İbn Ebî Dâvûd, Abdullah. Kitâbü’l-Mesâhif. Trc. Abdulkadir Karakuş. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2018. ISBN: 978-605-9281-86-7

2. Muir, Williams. Kur’an: Mahiyeti, Öğretisi ve Kitabı Mukaddeslerle İlgili Tanıklığı. Trc. Abdulkadir Karakuş. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2020. ISBN: 978-605-7596-54-3

3. 

8. Projeler

1. 42000 TL bütçeli 13.11.217 - 24.12.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilerek tamamlanan “İslam Klasikleri” isimli “Özel Kuruluşlar Projesi”nde Araştırmacı.

2. 42000 TL bütçeli 12.11.2019 - 23.12.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilerek tamamlanmış olan "Oryantalist Klasikleri" isimli "Özel Kuruluşlar Projesi"nde Araştırmacı.

3. 17000 TL bütçeli 01.11.2019 – 30.12.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilerek tamamlanan “Milletin Sesi Mehmet Akif” isimli “Özel Kuruluşlar Projesi”nde Araştırmacı.

4. 01.07.2020 – 20.04.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilerek tamamlanan “Her Dem Kadın” isimli “Özel Kuruluşlar Projesi”nde Araştırmacı.

  5. 

9. İdari Görevler

1. Temel İslam Bilimleri Tefsir Ana Bilim Dalı Başkanı

2. Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı

 

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1. 

 

11. Ödüller

1. 

 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2020-2021

Güz

Çağdaş Tefsir Problemleri 
Tefsir Tarihi ve Literatürü
Günümüz Tefsir Problemleri
Tefsir Tarihi ve Usulü
Kur’an’a Çağdaş Yaklaşımlar

3

3

3

4

2

 

1

12

4

95

1

İlkbahar

Tefsir Tarihi ve Literatürü
Günümüz Tefsir Problemleri

Tefsir IV

Kur'an'da Temel Kavramlar

Seçme Kur'an Ayetleri ve Tahlill.

3

3

8

2

4

 

 


4

6

241

42

3

2021-2022

Güz

Çağdaş Tefsir Problemleri 
Tefsir Tarihi ve Literatürü
Günümüz Tefsir Problemleri
Tefsir Tarihi ve Usulü
Tefsir IV
Kur'an'ın Ana Konuları

3

3

3

4

2

2

 

 

 


2

6

2

46

1

2

İlkbahar 


 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir. 

Güncelleme : 19.10.2021 16:40:21