İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2936
Kurumsal E-Posta ahmetbozyigit  siirt.edu.tr
E-Posta abozyigit72  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme13.03.2017 15:01:43

Doç.Dr AHMET BOZYİĞİT

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
İlahiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Ahmet Bozyiğit

2. Doğum Tarihi          : 01.01.1971

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İlahiyat Fakültesi

Ankara Üniversitesi

1996

Y. Lisans

Felsefe ve Din Bilimleri İslâm Felsefesi Ana Bilim Dalı

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2005

Doktora

Felsefe ve Din Bilimleri İslâm Felsefesi Ana Bilim Dalı

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2015

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2015

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1. ENDÜLÜS’TE FELSEFÎ DÜSÜNCENİN GELİŞMESİNİ ENGELLEYEN

                 FAKTÖRLER: FUKAHA SULTASI ÖRNEĞİ. Turkish Studies, 12(35), 577-592., Doi:

                 http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12563 (Yayın No: 3858895)

            2.   Ibn Meserre, Muhammed Ibn ’Abdillah(883-931). Islâmî Arastırmalar, 27(2),

                   200-205. (Yayın No: 3128985)

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   İSLÂM’DA RADİKAL DÜŞÜNCENİN KAYNAĞI VE MODERN ANLAYIŞIN

SUNDUĞU ÇÖZÜMLER. 1. ULUSLARARASI EL-RUHA SOSYAL BİLİMLER                              KONGRESİ, 4 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3743515), 2017

            2.   İSLÂM FELSEFESİNDE MEŞŞÂÎ EKOLÜN BİLİME KATKILARI. 1.

ULUSLARARASI EL-RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 3 (Özet Bildiri/Sözlü           Sunum)(Yayın No:3743340), 2017

            3. ENDÜLÜS’TE FELSEFİ GELİŞMEYİ ENGELLEYEN FAKTÖRLERDEN

FUKAHA SULTASI. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ      MALAGA/İSPANYA, 117 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3743297), 2017

4. SELAHADDİN EYYÛBİ VE İSRAK FELSEFESİNİN KURUCUSU SÜHREVERDİ EL-            MAKTÛL. Uluslararası Selahaddin-i Eyyubi Sempozyumu, 1, 669-678. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4022591)

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.  

2.  

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.   İslam Ahlak Öğretisinde Çevre Bilinci. Siirt Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 3(2), 9-23. (Kontrol                         No: 3130909), 2016

            2.   İbn Meserre nin Eserlerinin Otantikliği Üzerine. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

                   İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2(1), 151-180. (Kontrol No: 2577020), 2015

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

1. İSLÂM FELSEFESİ, Bölüm adı:(KİMYACI HAKİM MECRÎTÎ) (2017)., BOZYİĞİT        AHMET, GRAFİKER YAYINEVİ, Editör:BAYRAM ALİ ÇETİNKAYA, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 697, ISBN:978-605- 9247-75-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3743672)

2. İSLÂM FELSEFESİ, Bölüm adı:(ENDÜLÜS’ÜN İLK SUFİ FİLOZOFU:İBN MESERRE)    (2017)., BOZYİĞİT AHMET, GRAFİKER YAYINEVİ, Editör:BAYRAM ALİ ÇETİNKAYA, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 679, ISBN:978-605-9247-75-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3743641)

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

1. IBN RUSHD (AVERROES) AWARD OF MERIT, UNIVERSIDAD DE MALAGA,      ISPANYA, 2017      

2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

OKUMA-ANLAMA (KRAA) I - II

 

 

4

 

 

 

 

65

 

 

İSLAM BİLİM TARİHİ

 

 

2

 

 

 

123

 

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ ÖGRETİMİ (YA)

 

2

 

 

 

         100

 

 

İlkbahar

İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ

 

Felsefe Tarihi

 

 

 

     2

 

     4

 

 

 

 

208

 

229

 

2017-2018

Güz

İSLAM BİLİM TARİHİ

     2

 

 

152

 

 

ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİ

    

 2

 

 

 

172

 

 

İslam Felsefesi Tarihi I

 

 

 

      2

 

 

 

 

157

 

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ve MATERYAL TASARIMI

 

 

     6

     

 

 

 

 

49

 

 

 

Bitirme Ödevi

 

      2

 

 

11

 

KELAM-FELSEFE İLİŞKİSİ (Yüksek Lisans)

 

      3

 

 

 

7

İlkbahar

İslam Felsefesi Tarihi II

 

 

      2

 

 

 

157

 

Din Felsefesi

 

      2

 

 

157

İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ

 

 

 

     2

 

 

     

 

         190

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Akkirmanî’nin Felsefi Görüşleri (Yüksek Lisans Tezi)

Uluslararası atıflar

Ahmet BOZYİĞİT, Akkirmanî’nin Felsefi Görüşleri (Yüksek LisansTezi)

[ALINTI] XLI. SAYI: Mugammad al-Aqkirmani and his 'Iqdal-La'ali: The Reception of Ibn Sina in Early Modern Ottoman Empire,  Mykhaylo M. Yakubovych, OsmanlıAraştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, XLI (2013), 197,-217

Akkirmanî’nin Felsefi Görüşleri (Yüksek Lisans Tezi)

Uluslararasıatıflar

Ahmet BOZYİĞİT, Akkirmanî’nin Felsefi Görüşleri (Yüksek LisansTezi)

[ALINTI] XLII. SAYI: Muhammed Akkirmânî'nin Ta'rîfâtü'l-fünûnve menâkıbü'l-musannifîn Adlı Eserinde Felsefî İlimler Algısı, Hatice Toksöz,Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, XLII (2013),177-205

Akkirmânînin Felsefî Görüşleri
Yüksek Lisans Tezi
Akkirmânî'nin Felsefî Görüşleri
İbn Meserre ve Felsefesi
Doktora Tezi 
İbn Meserre ve Felsefesi
İbn Meserre, Muhammed İbn Abdillah (883-931) Ibn Masarra, Muhammad Ibn ‘Abd Allah (883-931).

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

AHMET BOZYİĞİT (2016) (Çeviri). İbn Meserre, Muhammed İbn 'Abdillah (883-931)

Ibn Masarra, Muhammad Ibn ‘Abd Allah (883-931). İslâmîAraştırmalar, Cilt/Vol: 27  Sayı/No: 2, 2016.(Yayın No:3128985)

İBN MESERRE’NİN ESERLERİNİN OTANTİKLİĞİ ÜZERİNE

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

AHMET BOZYİĞİT (2015).  İBNMESERRE’NİN ESERLERİNİN OTANTİKLİĞİ

ÜZERİNE SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ • CİLT: 2 •SAYI 1 • s. 151-180 (Kontrol No:2577020)

İSLÂM AHLAK ÖĞRETİSİNDE ÇEVRE BİLİNCİ/ Environmental Consciousness in The Islamic Moral Doctrine
AHMETBOZYİĞİT (2016). İSLÂM AHLAK ÖĞRETİSİNDE ÇEVRE BİLİNCİ/       Environmental Consciousness in TheIslamic Moral Doctrine,  İLAHİYATFAKÜLTESİ DERGİSİ • CİLT: 3 • SAYI 2 • s. 9-23 (Kontrol No: 3130909)
SELAHADDİN EYYUBÎ İLE İŞRAK FELSEFESİNİN KURUCUSU SÜHREVERDÎ EL-MAKTÛL

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)basılan bildiriler

 

AHMET BOZYİĞİT (2016). SELAHADDİN EYYUBÎ İLE İŞRAK FELSEFESİNİN KURUCUSU SÜHREVERDÎ EL-MAKTÛL  (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3130064)