İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı
Telefon / 2951
Kurumsal E-Posta hamit_sevgili  siirt.edu.tr
E-Posta hamit_sevgili  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme14.03.2018 13:59:44

Doç.Dr HAMİT SEVGİLİ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı                      : Hamit SEVGİLİ            

2. Doğum Tarihi              : 01/01/1979

3. Unvanı                             : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu          : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Eğitim Fakültesi

Dicle Üniversitesi

1999

Y. Lisans

Temel İslam Bilimleri

Dicle Üniversitesi

2010

Doktora

Temel İslam Bilimleri

Dicle Üniversitesi

2015

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi                : 2015

Doçentlik Tarihi                   :

Profesörlük Tarihi                              :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

                1. 

                2.   …

6.2. Doktora Tezleri

                1.   …

                2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

                2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

                1.  (2017) “Risale fi'n-Nezr li'l-Molla Halil el-Is'irdi”.  e-şarkiyat ilmi araştırmalar dergisi, 9(1(17)), 133-151. (Yayın No: 3515591)

                2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

                1.   (2014)  “İmâm Eş arî nin Usûl-i Fıkha Dair Görüşleri”.  Uluslararası İmâm Eş'arî ve Eş'arîlik Sempozyumu, 2(2), 615-626. (Yayın No:2575535)

2. (2016) “Salâhaddîn Eyyûbî Döneminde Mısır da Kurulan Fıkıh Okulları”. Uluslararası Sempozyum (Yayın No:3144922)

                3.   (2017) “Buhari’nin ”İkrah” Konusunda Hanefi Fukahasına Yönelik Eleştirileri”.  Uluslararası Hanefilik-Maturidilik Sempozyumu (Yayın No:3513807)

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

                1.   …

                2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

                1. (2017) “Şeyh Mahmûd Zokaydî’nin “Kitâb Âdâbi’l-Hukûk Ve Hüsni’s-Suhbe” Adlı Eseri Bağlamında Âdâb-I Muâşeret İle İlgili Görüşleri”.  sosyal bilimler enstitüsü dergisi (kontrol no: 3984202)

                2.  (2016) “Risâle fi l Eymân  li’ş-Şeyh Mahmûd ez-Zokaydî”.  Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Kontrol No: 3356421)

                3. (2016) “Şeyh Mahmûd ez Zokaydî ve İzâletü’ş-Şübeh fî Tezkiyeti’l-Luhûm fi’l-İslâm Adlı Eseri”.  Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(2), 51-77. (Kontrol No: 3145254)

                4. (2016) “Buhârî nin  Kâle Ba’du’n-Nâs  İfadesi ile İlgili Tartışmalar ve Bu İfadenin Yer Aldığı Konular”.  Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(1), 31-64. (Kontrol No: 3144404)

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

               

7.7. Diğer yayınlar

                1.   …

                2.   …

 

8.Projeler

                1.   …

                2.   …

 

9.İdari Görevler

                1.   …

                2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

                1.  …

                2.  …

 

11.Ödüller

                1.   …

                2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

İslam Hukukuna Giriş

Fıkıh Usulü Metinleri

2

2

 

220

50

İlkbahar

İslam Hukuk Usulü

Klasik Fıkıh Metinleri

İslam Hukuk Tarihi

4

2

3

 

185

65

12

 

2017-2018

Güz

İslam Hukukuna Giriş

İslam Hukuk Tarihi

Makasıd ve İctihad Teorisi

2

3

3

 

210

5

13

İlkbahar

İslam İbadet Esasları

İslam Hukuku II

İslam Ceza Hukuku

2

4

3

 

100

80

5

 

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : SEVGİLİ HAMİT (2016). Şeyh Mahmûd ez Zokaydî ve İzâletü ş Şübeh fî Tezkiyeti l Luhûm fi l İslâm Adlı Eseri. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(2), 51-77. (Kontrol No: 3145254) SEVGİLİ HAMİT (2016). Risâle fi l Eymâm li ş Şeyh Mahmûd ez Zokaydî. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Kontrol No: 3356421) SEVGİLİ HAMİT (2016). Buhârî nin Kâle Ba du n Nâs İfadesi ile İlgili Tartışmalar ve Bu İfadenin Yer Aldığı Konular. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(1), 31-64. (Kontrol No: 3144404)
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler : 1 SEVGİLİ HAMİT (2016). Salâhaddîn Eyyûbî Döneminde Mısır da Kurulan Fıkıh Okulları. Uluslararası Sempozyum (/)(Yayın No:3144922) 1. SEVGİLİ HAMİT (2014). İmâm Eş arî nin Usûl i Fıkha Dair Görüşleri. Uluslararası İmâm Eş'arî ve Eş'arîlik Sempozyumu, 2(2), 615-626. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2575535)