İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Maliye Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 4427
Kurumsal E-Posta mehmet.dag  siirt.edu.tr
E-Posta mehmetdag323  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme15.04.2021 14:10:14

Doç.Dr MEHMET DAĞ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İşletme Müdürü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1.         Adı Soyadı                 : Mehmet DAĞ

2.         Unvanı                       : Doç.Dr.

3.         Çalıştığı Kurum         : Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

4.          İrtibat Bilgileri         : mehmetdag323@gmail.com

           

 

 

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

          Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2006

Y. Lisans

Kamu Hukuku

                 Dicle Üniversitesi

2009

Doktora

Maliye

                 Dokuz Eylül Üniversitesi

2014

 

5.         Akademik Unvanlar


Yardımcı Doçentlik Tarihi      : 29.12.2014

Doçentlik Tarihi:                    25.03.2020

 

6.         Yayınlar

    6.1. Prof.Dr. Haluk EGELİ, Mehmet DAĞ, “Türk Vergi Hukuku Açısından Mükellef Haklarının Değerlendirilmesi”, Maliye Dergisi, Sayı:163, Yıl:2012.

6.2. Okan Netek, Mehmet DAĞ, “Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarında Tahkim Mekanizması Olarak OECD Model Vergi Anlaşması”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:386, Yıl:2013.

6.3. Okan Netek, Mehmet DAĞ, “Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarında Tahkim Mekanizması Olarak Avrupa Birliği Tahkim Anlaşması”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:387, Yıl:2013.

6.4. Prof.Dr. Haluk EGELİ, Mehmet DAĞ, “Türkiye’de Orta Vadeli Harcama Sisteminin Bütçe Uygulamalarına Yansımaları: Ampirik Bir Analiz”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı:585, Yıl:2013.

6.5.  Doç.Dr.İbrahim Güray YONTAR, Mehmet DAĞ, ” Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Çerçevesinde Türkiye’de Mali Özerklik, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Sayı:10, Yıl:2014.

6.6. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Arş.Gör. Burak ÖKDE, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Sınır Ticaretini Olumsuz Etkileyen Faktörler ve Ekonomik Etkileri”, Press Academia Procedia, DOI: 10.17261/Pressacademia.2016118674, Global İşletme Araştırmaları Kongresi, Sözlü Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2016.

6.7. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Arş.Gör. Furkan KILINÇ, “Esnaf Kavramının Gelir Vergisi Uygulamaları Bakımından Değerlendirilmesi”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Sayı:28, Yıl: Araştırma Makale, Hakemli. 2016, 

6.8. Dr. Öğr. Üyesi Oktay KIZILKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, “Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Sağlık Göstergeleri Üzerindeki Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz”, Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Sözlü Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiri, 2017. 

6.9. Dr. Öğr. Üyesi Oktay KIZILKAYA, Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Selim DEMEZ,Cari Açığın Sürdürülebilirliği: Türkiye Örneğinde Eşbütünleşme Analizi”, Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, 2017. Sözlü Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiri.

6.10. Dr. Öğr. Üyesi  Mehmet DAĞ ,  Öğr.Gör. Fatma ÖKDE, Arş.Gör. İsmail Ercan BÖRÜ, Arş.Gör. Burak ÖKDE,Türkiye’de Bölgesel Teşvik Uygulamalarının Karşılaştırmalı Bir Analizi”, Social Sciences Studies Journal, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi. 2017.

6.11. Arş.Gör. Burak ÖKDE, Öğr.Gör. Fatma ÖKDE, Arş.Gör.  İsmail Ercan BÖRÜ,  Dr. Öğr. Üyesi  Mehmet DAĞ, “Avrupa Birliği’nde Kamu Alımları ve Türkiye Karşılaştırması”, Journal of Social & Humanities Sciences Search, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, 2017.

6.12.Prof.Dr. Haluk EGELİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Orta Vadeli Harcama Sistemi ve Ülke Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, International Journal of Academic Value Studies, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi,2017.

6.13.Dr. Öğr. Üyesi Habip DEMİRHAN, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Filistin Ekonomik Yapısı ve Vergi Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme”, International Journal of Academic Value Studies,  Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, 2017.

6.14. Arş.Gör. İsmail Ercan BÖRÜ, Öğr.Gör. Fatma ÖKDE, Arş.Gör. Burak ÖKDE, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Kamu İhalelerinde Şikayet Usullerinin İnceleme ve Değerlendirmesi,  International Journal of Disciplines in Economic & Administrative Studies, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, 2017.

6.15. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Arş.Gör. Furkan KILINÇ,6360 Sayılı Kanun Sonrası Büyükşehir Belediyeleri Açısından Mali Özerkliğin Değerlendirilmesi”, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, 2017.

6.16. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türkiye’de Bütçe Harcamalarının Esnekliğinin Değerlendirilmesi”,  CUDES 2017: VI. International Congress on Current Debates in Social Sciences,Uluslararası Sempozyumda Sunulan Sözlü Bildiri, 2017.

6.17. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türkiye’de Bütçe Harcamalarının Esnekliğinin Değerlendirilmesi”,  "Current Debates in Public Finance, Public Administration and Environmental Studies", IJOPEC Publication, Uluslararası Kitap Bölümü, 2017.

6.18. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türkiye’de Bütçe Açıkları Ve Cari Açık Arasındaki İlişkinin Analizi:1960-2016 Dönemi”, Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu,  Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiri, 2018.

6.19. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ,  Dr. Öğr. Üyesi Oktay KIZILKAYA, Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, “Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Bütçe Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Uygulama”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı: 635,  Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, 2018.

6.20. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, “Türkiye’de Dış Borçların Sürdürülebilirliği: Fourier Yaklaşımı ile Bir Uygulama“,Uluslararası GAP Sosyal Billimler Kongresi, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiri, 2018. 

6.21. Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türkiye’de Vergi Gelirlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Dönemsel Bir Analiz“,Uluslararası GAP Sosyal Billimler Kongresi, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiri, 2018.

6.22. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ,  Dr. Öğr. Üyesi Oktay KIZILKAYA,  Dr. Öğr. Üyesi Selim DEMEZ, Samaritan Çıkmazı Bağlamında Dış Yardımların Ekonomik Büyümeye Etkisinin İncelenmesi: Ampirik Bir Analiz“, Maliye Araştırmaları Dergisi, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi. 2018.

6.23. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ,  “Türkiye'de Merkezi Yönetim Bütçesi Açısından Vergi Harcamalarındaki Değişimin Değerlendirilmesi: Dönemsel Bir Analiz"“, 7. International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiri, 2018.

6.24.  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ,  "Evaluation of the Changes in Tax Expenditures in terms of Central Government Budget in Turkey: A Periodic Analysis", "Current Debates In Public Finance & Public Administration", IJOPEC Publication, Uluslararası Kitap Bölümü, 2018.

6.25. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Prof.Dr. Kamil TÜĞEN,  Türkiye'de Bütçe Açıklarının Nedenleri ve Finansman Yöntemleri: Dönemsel Bir Değerlendirme,Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:16, Sayı:2,  Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, 2018.

6.26. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, "Kamu Açıklarının Finansmanının Sürdürülebilirliği: Teorik Bir Değerlendirme" International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18),  Bandırma, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2018.

6.27. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, "Türkiye'de Bütçe Açıkları ve Cari Açık Arasındaki İlişkinin Analizi: 1960-2016 Dönemi", "Modern Dönemde Eğitim, İktisat ve Güzel Sanatlar", Berikan Yayınevi,  Uluslararası Kitap Bölümü, 2018. 

6.28. Dr. Öğr. Üyesi Oktay KIZILKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ,  Dr. Öğr. Üyesi Selim DEMEZ, Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinde Flypaper (Sinek Kağıdı) Etkisi: Yapay Sinir Ağları ve Eşbütünleşme Analizi, Maliye Dergisi, Sayı:174, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, 2018.

6.29. Prof.Dr. Kamil TÜĞEN, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türkiye’de Bütçe Açıklarının Sürdürülebilirliğinde İç Borçlanmanın Rolü: Dönemsel Bir Analiz”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:25, Sayı:2, Araştırma Makale,  Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, 2018.

6.30. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, “Türkiye’de Dış Borçların Sürdürülebilirliği: Fourier Yaklaşımı ile Bir Uygulama“, "Türkiye'de Güncel Mali Sorunlar", İKSAD Yayınevi, Uluslararası Kitap İçi Bölüm, 2018.

 6.31. Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türkiye’de Vergi Gelirleri - Ekonomik Büyüme İlişkisi: Dönemsel Bir Analiz“, "Türkiye'de Güncel Mali Sorunlar", İKSAD Yayınevi, Uluslararası Kitap İçi Bölüm, 2018.

 6.32. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, "İslam İşbirliği Teşkilatının Ekonomik Ve Mali Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme", Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi, Bitlis, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2018.

 6.33. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, "Dünya Bankasının Finansman Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme", Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi, Bitlis, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2018.

 6.34.  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, "Türkiye'de Bütçe Açıklarının Gelişimi Üzerine Dönemsel Bir Değerlendirme", Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, 2018.

6.35. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, "Türkiye'de Belediyelerde İç Borçlanmanın Gelişimi Üzerine Dönemsel Bir Değerlendirme", 3. Uluslararası Kaoru İshikawa İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi", Nevşehir, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2018.

6.36. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, "Türkiye'de Belediyelerde Dış Borçlanmanın Gelişimi Üzerine Dönemsel Bir Değerlendirme", 3. Uluslararası Kaoru İshikawa İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi", Nevşehir, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2018.

6.37. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, "Türkiye'de Dış Ticaret Açığının Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Uygulama", ICOAEF’18 IV. International Conference on Applied Economics and Finance & Extended With Social Sciences", Kuşadası-Aydın, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2018.

6.38. Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, "Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Ilişkisi: NIC Ülkeleri Için Ampirik Bir Analiz", ICOAEF’18 IV. International Conference on Applied Economics and Finance & Extended With Social Sciences", Kuşadası-Aydın, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2018.

6.39. Dr. Öğr. Üyesi Selim DEMEZ, Dr. Öğr. Üyesi Oktay Kızılkaya, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, "Türkiye’de Finansal Gelişme ve Büyüme İlişkisi: Bootstrap Nedensellik Analizi", ICOAEF’18 IV. International Conference on Applied Economics and Finance & Extended With Social Sciences", Kuşadası-Aydın, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2018.

6.40. Dr. Öğr. Üyesi Tunay ASLAN, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, "Vergi ve Muhasebe Boyutlarıyla Servis Taşımacılığında Tevkifat Uygulamasına Yönelik Bir Değerlendirme", I. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2018.

    6.41.  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Muhammed ÇELİK, “Yatırım Teşvikleri Nedir? Kavram ve Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi.

  6.42.  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, "Türkiye'de Enflasyonun Bütçe Açığı Üzerine Etkisi: Eşbütünleşme Analizi", Anadolu I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni  Yayınlanan Bildiri, 2018.

      6.43.  Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ,  "NIC Ülkelerinde İşsizlik Histerisi: Fourier Yaklaşımı", Anadolu I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni  Yayınlanan Bildiri, 2018.

   6.44. Dr.Öğr.Üyesi Tunay ASLAN, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Mahalli İdarelerde Borçlanma ve Muhasebe İşlemlerine Yönelik Bir Değerlendirme“, "Muhasebe ve Maliye Araştırmaları I", Editör: Turgut ÇÜRÜK, Akademisyen Yayınevi, Uluslararası Kitap  İçi Bölüm, 2019.

   6.45. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Tunay ASLAN, "Vergi ve Muhasebe Boyutlarıyla Ciro Primi Uygulamalarının Değerlendirilmesi", 9. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2019.

  6.46. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, "Türkiye’de Dış Ticaret Açığı Sürdürülebilir mi? Ekonometrik Bir Analiz", Journal of Yaşar University, Cilt 14, Özel Sayı, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Mart 2019.
         6.47. Dr.Öğr.Üyesi Elma SATROVİC, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, "Energy Consumption, Urbanization and Economic Growth Relationship: An Examination on OECD Countries", Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:11, Sayı:22, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Nisan 2019.
 6.48. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ,"Yeni Devir Alınan Firma İçin Ödenen Hava Parasının Vergi ve Muhasebe Boyutları İle Değerlendirilmesi", 2. Uluslar arası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Elazığ, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2019.
6.49. Dr.Öğr.Üyesi Semih Serkant AKTUĞ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Mahir Rashed Hama, "Evaluation of Foreign Direct Investments in Agricultural Sector in Northern Iraq", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Nisan 2019.
6.50. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Tunay ASLAN, "Vergi Denetiminde Etkinliğin Sağlanması Açısından Temel Finansal Tablolar Analizinin Rolü ve Önemi", Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, Şırnak,  Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2019.
6.51. "Küreselleşmenin Sosyoekonomik Boyutları", Editörler: Dr.Öğr.Üyesi Ayşe ATILGAN YAŞA,  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Gazi Kitabevi, Ankara, Uluslararası Yayınevi Tarafından Yayımlanmış  Kitap, Nisan 2019.
6.52. Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, "Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme: NIC Ülkeleri için Ekonometrik Bir Analiz", Business and Economics Research Journal, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Mayıs 2019.
6.53. Dr. Öğr. Üyesi Selim DEMEZ, Dr. Öğr. Üyesi Oktay KIZILKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, "Finansal Gelişme ve Büyüme İlişkisi: Türkiye için Bootstrap Nedensellik Analizi", Business and Economics Research Journal, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Mayıs 2019.
6.54. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Bilim Uzmanı Abdurrezzak ÇELİK, "19.Yüzyılın İkinci Yarısında Siirt Sancağının Mali Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme", ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt,  Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2019.
6.55. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Bilim Uzmanı Abdurrezzak ÇELİK, "19.Yüzyılın İkinci Yarısında Siirt Sancağında Tarım ve Hayvancılığın Gelişimi", ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt,  Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2019.
6.56. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, "Türk Vergi Sisteminde Zirai Kazançların Vergilendirilmesine Dair Bir Değerlendirme", 3.GAP Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Adıyaman, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2019.
6.57. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, "Türkiye'de Ar&Ge ve İnovasyon Harcamalarının Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme", 3.GAP Uluslararası  Sosyal Bilimler Kongresi, Adıyaman, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2019.
6.58. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, "Türkiye'de ve OECD Ülkelerinde Vergi Yükünün Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi", Atlas 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2019.
6.59. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, "Türk Vergi Sisteminde Canlı Hayvanlara Yönelik Vergi Uygulamalarına İlişkin Bir Değerlendirme", Atlas 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2019.
    6.60. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Dr.Öğr.Üyesi Tunay ASLAN, "Vergi ve Muhasebe Boyutlarıyla Yenileme Fonu Uygulamasına Yönelik Bir Değerlendirme ", Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Temmuz 2019.
     6.61. Dr. Öğr. Üyesi Semih Serkant AKTUĞ, Remzi Faris AHMED, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, "A Case Study Of Erbil Steel Company Workers in Terms of Non-Auditory Effects of Industrial Noise on Worker Productivity", Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Temmuz 2019.
      6.62. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, "Bütçe Açığı ile Enflasyon İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama", İktisadi Yenilik Dergisi, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Temmuz 2019.
   6.63. Muhammed ÇELİK, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türkiye’de Yatırım Teşviklerinde Ar-Ge ve İnovasyonun Yeri ve Önemi“, "İktisadi ve Sosyal Yönleriyle İnovasyon", İKSAD Yayınevi, Uluslararası Kitap İçi Bölüm, 2019,
    6.64. Prof.Dr. Arzdar Kiracı, Dr. Öğr. Üyesi Semih Serkant AKTUĞ, Farhang Abdulkareem AQRAWI, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ,  "Analysis of the Relationship Between Inflation and Foreign Exchange Rates for the Northern Region of Iraq", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Temmuz 2019.
  6.65. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Semih Serkant AKTUĞ,  Zavar Salah Ali ALI, "Evaluation of Relationship between Oil Revenues and Government Budget in Iraq: 2006-2016 Period ", Emerging Markets Journal, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Ağustos 2019.
   6.66. Dr. Öğr. Üyesi Semih Serkant AKTUĞ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Qahar Jabbar Shekha SHEKHA, "The Role of The Sustainable Industry in Job Creation: A Case Study in Erbil Province", Al-Farabi International Journal on Social Sciences, Ekim 2019.
   6.67. Dr. Öğr. Üyesi Semih Serkant AKTUĞ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Ali Sabri Taher TAHER, “Budget Policies and Economic Stability in Turkey: A Periodic Evaluation”, Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Ekim 2019.
  6.68. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türkiye'de İl Özel İdarelerinin Mali Yapısı Üzerine Dönemsel Bir Değerlendirme“, "Maliye ve Kamu Yönetimi Araştırmaları ", Editör: Volkan YURDADOĞ,  Akademisyen Yayınevi, Uluslararası Kitap İçi Bölüm, Ekim 2019.
  6.69. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türkiye'de Mahalli İdare Birliklerinin Mali Yapısı Üzerine Dönemsel Bir Değerlendirme“, "İktisadi ve Mali Analiz ", Editör: Dr.Öğr.Üyesi Özlem ÜLGER,  İKSAD Yayınevi, Uluslararası Kitap İçi Bölüm, Ekim 2019.
  6.70. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Sosyal Güvenlik Bütçe Açıklarının Sürdürülebilirliği: 2009-2018 Türkiye Örneği“, Journal of Yaşar University, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Ekim 2019.
 6.71. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Muhammed ÇELİK, “Türkiye'de Yatırım Teşvik Sisteminin Gelişimine Yönelik Dönemsel Bir Değerlendirme“, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, 2019.
 6.72. Abdurrezzak ÇELİK, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ,  “19.Yüzyılın İkinci Yarısında Siirt Sancağında Kamu Gelir Kaynağı Olarak Memlehalar“, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Aralık 2019.
 6.73. "Enerji Sektöründe İktisadi ve Mali Araştırmalar", Editörler: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞDr.Öğr.Üyesi Ayşe ATILGAN YAŞA, Gazi Kitabevi, Ankara, Uluslararası Yayın evi Tarafından Yayımlanmış  Kitap, Mart 2020.
 6.74. Dr.Öğr.Üyesi Semih Serkant AKTUĞ, Fırat ERDEMCİDoç.Dr. Mehmet DAĞ, “Siirt İlinde Baraj ve Hidroelektrik Santrallerinin Dışsallık Analizi: Bir Alan Araştırması“,  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Nisan 2020.
 6.75. Doç.Dr. Mehmet DAĞ, “Türkiye'de Ar&Ge Ve İnovasyon: Kamu Harcamalarına Yönelik Bir Değerlendirme“, "Siyaset Ve Ekonomi Araştırmaları ", Editör: Dr.Öğr.Üyesi Mahir ÖZHAN,  Ekin Kitabevi, Uluslararası Kitap İçi Bölüm, Temmuz 2020.
 6.76. Doç.Dr. Mehmet DAĞ, Dr.Öğr.Üyesi Ayşe ATILGAN YAŞA, "Tax Harmonization in the European Union", "Rethinking European Union in A Changing World Politics, Economics And Issues",  Ed: Omer UGUR, Peter Lang GmbH, Uluslararası Kitap İçi Bölüm, Eylül 2020.
 6.77. “COVID-19 Salgınının Sosyoekonomik Etkileri”, Editörler: Doç.Dr. Mehmet DAĞ, Dr.Öğr.Üyesi Mahir ÖZHAN, Gazi Kitabevi, Ankara, Uluslararası Yayınevi Tarafından Yayımlanmış  Kitap, Ekim 2020.
 6.78.   Doç.Dr. Mehmet DAĞ,  Derya KADIOĞLU,  "Siirt İlinde Vergi Gelirleri İle Sosyoekonomik Yapı Arasındaki İlişkinin Gelişimi Üzerine Dönemsel Bir   Değerlendirme", Kitap Adı:"Vergi ve Sosyoekonomik Göstergeler Çerçevesinde Türkiye", Editörler: Prof.Dr. Ersan ÖZ, Dr. Öğr.Üyesi S. Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN,   Dr.Öğr.Üyesi Selçuk BUYRUKOĞLU, Ekin Yayınevi,  Ankara, Uluslararası Yayınevi Tarafından Yayınlanmış Kitap İçi Bölüm, Ekim 2020.
6.79. Dr.Öğr.Üyesi Semih Serkant AKTUĞ, Fatih KEKEÇ, Doç.Dr. Mehmet DAĞ, “Yazılı Basının Kalkınma Üzerindeki Etkileri: Türkiye'ye İlişkin Dönemsel Bir Analiz", Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Ekim 2020.
6.80. Abdurrezzak ÇELİK, Doç.Dr. Mehmet DAĞ, "19.Yüzyılda Siirt Sancağında Eğitim Hizmetlerinin Durumu Üzerine Bir İnceleme", "İbn Haldun Anısına Türkiye ve Türk Dünyası Araştırmaları - VI" içinde, Ed: Doç.Dr. Yunus Emre TANSÜ, İksad Yayınevi, Uluslararası Yayınevi Tarafından Yayınlanmış Kitap İçi Bölüm, Aralık 2020.
6.81. Fatma KIZILKAYA, Doç.Dr. Mehmet DAĞ,"OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Yakınsaması: Kırılmalı Fourier Birim Kök Testinden Bulgular", Journal of Yaşar University, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Nisan 2021.
6.82. İlhami BARAN, Doç.Dr. Mehmet DAĞ, "İl Özel İdarelerinin Bölgesel Kalkınmadaki Rolü: Siirt Üzerine Bir İnceleme","Hacı Bektâş-ı Veli Anısına Türkiye ve Türk Dünyası Araştırmaları-VIII", Ed: Doç.Dr. Yunus Emre TANSÜ, İksad Yayınevi, Uluslararası Yayınevi Tarafından Yayınlanmış Kitap İçi Bölüm, Mayıs 2021.
6.83. Prof.Dr. Kamil TÜĞEN, Doç.Dr. Mehmet DAĞ, "Bütçe Açıklarının Sürdürülebilirliğini Ölçmek İçin Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi","Hacı Bektâş-ı Veli Anısına Türkiye ve Türk Dünyası Araştırmaları-VIII" Ed: Doç.Dr. Yunus Emre TANSÜ, İksad Yayınevi, Uluslararası Yayınevi Tarafından Yayınlanmış Kitap İçi Bölüm, Mayıs 2021.
6.84. “Sağlık Ekonomisinde Teorik ve Uygulamalı Çalışmalar”, Editörler: Dr.Öğr.Üyesi Fatma KIZILKAYA, Doç.Dr. Mehmet DAĞ,  Gazi Kitabevi, Ankara, Uluslararası Yayınevi Tarafından Yayımlanmış  Kitap, Mayıs 2021.
6.85. Lamiha ÖZTÜRK, Doç.Dr. Mehmet DAĞ, Dilşat ÇINAR, "Covid-19 Salgını Kapsamında Alınan Gümrük Tedbirleri", I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, Mayıs 2021.
6.86. Bereket AKAY, Dr.Öğr.Üyesi Semih Serkant AKTUĞ,  Doç.Dr. Mehmet DAĞ, "Sivil Toplum Kuruluşlarının Bölgesel Kalkınmadaki Rolü: Hakkari İlinde Bir Alan Araştırması", Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Haziran 2021.
6.87. Doç.Dr. Mehmet DAĞ, Derya KADIOĞLU, "Bankacılık Sektörünün Kent Ekonomisine Etkisi: Siirt İli Örneği", Econharran Harran Üniversitesi İİBF DergisiUluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Temmuz 2021.
6.88. Lamiha ÖZTÜRK, Doç.Dr. Mehmet DAĞ, "Uluslararası Ticarette Gerçekleştirilen Müzakere Süreçlerinin Değerlendirilmesi: Nitel Bir Çalışma", Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Dergisi, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Eylül 2021.
6.89. Doç.Dr. Mehmet DAĞ, Fatma KIZILKAYA, "Türkiye İçin Sağlık Harcamaları, COEmisyonları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi ", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Eylül 2021.
6.90. Emine UZUNALİ, Yasin OĞUZ, Volkan OLCA, Doç.Dr. Mehmet DAĞKazım KUMAŞ, Afşin GÜNGÖR, "Tax Awareness and Morality in the Effectiveness of Tax Revenues: Secondary School Teachers’ Tax Perception Analysis in Manavgat, Antalya" Sosyoekonomi Dergisi, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Ekim 2021.

7.  Projeler:

 

1. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Arş.Gör.  Burak ÖKDE, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Kaçakçılık Faaliyetleri ve Vergi Kaybı”, Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Projesi (BAP), 2017.Yürütücü.

2. Dr.Öğr.Üyesi Mehmet DAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Oktay KIZILKAYA,  Dr. Öğr. Üyesi Selim DEMEZ, Kalkınmaya Yönelik Dış Yardımların Samaritan Çıkmazı Bağlamında Değerlendirilmesi: Ampirik Bir Analiz, Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Projesi (BAP), 2018.Yürütücü.

3.  Dr. Öğr. Üyesi Oktay KIZILKAYA,   Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ,  Dr. Öğr. Üyesi Selim DEMEZ, Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinde Flypaper (Sinek Kağıdı) Etkisi: Yapay Sinir Ağları ve Eşbütünleşme Analizi, Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Projesi (BAP), 2018.Araştırmacı.

4. Prof.Dr.Arzdar KİRACI, Dr.Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Dr.Öğr. Üyesi Semih Serkant AKTUĞ, "Üniversite Personeline Yönelik Bilanço Okuma Teknikleri ve Finansal Verileri Değerlendirme Eğitimi", Dicle Kalkınma Ajansı Teknik Destek Projesi, 2019. Koordinatör.

 

 

8.    İlgi Alanları: Kamu Maliyesi, Devlet Bütçesi, Devlet Borçları, Kamu Ekonomisi, Uluslararası Mali Kuruluşlar. 

 

 

 

9.   Verilen Lisans Düzeyindeki Dersler


Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

 

Bahar

Avrupa Birliği ve Türkiye

3

 

21

Bahar

Sosyal Bilimlerde Temel Okumalar

3

 

26

Bahar

Vergi Hukuku

3

 

21

2015-2016

 

 

 

 

 

Güz

Bürokrasi

3

 

21

Güz

Kamu Yönetimi II

2

 

26

Güz

Bilim Felsefesi

3

 

21

Güz

Kamu Maliyesi

2

 

21

Güz

Makro Ekonomi

3

 

26

Güz

Temel Ekonometri I

3

 

21

Güz

Temel Matematik I

3

 

21

Güz

Türkiye Ekonomisi

3

 

26

Bahar

Devlet Bütçesi

2

 

26

Bahar

Girişimcilik

5

 

20

Bahar

Sosyal Bilimlerde Temel Okumalar

3

 

26

Bahar

Siyasal İletişim

3

 

26

Bahar

Vergi Hukuku

3

 

21

Bahar

Yerel Yönetimler

3

 

26

2016-2017

Güz

Bürokrasi

3

 

26

2016-2017

Bahar

Girişimcilik

5

 

25

Bahar

İdari Yargı

3

 

27

Bahar

Medeni Hukuk

3

 

29

Bahar

Vergi Hukuku

3

 

24

2017-2018

Güz

Girişimcilik

3

 

20

Güz

Hukukun Temel Kavramları

3

 

17

Güz

Ceza Hukuku

3

 

30

2017-2018

Bahar

Ticaret Hukuku

3

 

180

Bahar

Bankacılık ve Mali Kurumlar

3

 

12

Bahar

Yenilik Yönetimi

3

 

14

2018-2019

Güz

Türk Vergi Sistemi

3

 

90

Güz

Maliye Politikası ve Kamu Finansı

3

 

94

Güz

Uluslararası Vergi Hukuku

3

 

27

Güz

Maliye Bilimine Giriş

3

 

20

Güz

Kamu Maliyesi

3

 

25

Bahar

Uluslararası Piyasalar ve Türkiye

3

 

62

Bahar

Yenilik Yönetimi

3

 

37

Bahar

Türkiye'nin Mali Yapısı

3

 

19

Bahar

Kamu Maliyesi-II

3

 

45

Bahar

Bankacılık ve Mali Kurumlar

3

 

36

Bahar

Uluslararası Vergi Hukuku -II

3

 

36

2019-2020

 

Güz

Devlet Bütçesi ve Politikası

3

 

42

Güz

Maliye Politikası ve Kamu Finansmanı

3

 

12

Güz

Yerel Yönetimler Maliyesi

3

17

Güz

Uluslararası Vergi  Hukuku-I

3

49

Güz

Parafiskal Yükümlülükler

3

42

Güz

Türk Vergi Sistemi

3

12

2019-2020

Bahar

Uluslararası Piyasalar ve Türkiye

3

 

14

Bahar

Bankacılık ve Mali Kurumlar

3

17

Bahar

Uluslararası Vergi  Hukuku-II

3

49

Bahar

Uluslararası Maliye

3

42

Bahar

Devlet Borçları

3

12

Bahar

Yenilik Yönetimi

3

57

2020-2021

Güz

Uluslararası Mali Kurumlar

3

 

50

Güz

Yerel Yönetimler Maliyesi

3

15

Güz

Uluslararası Vergi Hukuku-I

3

17

Güz

Maliye Tarihi

3

17

Güz

Dijital Okuryazarlık

3

43

Güz

Parafiskal Yükümlülükler

3

50 10.          Verilen Yüksek Lisans Düzeyindeki Dersler

2018-2019 Güz Dönemi

 Güncel Ekonomik Sorunlar

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bölgesel Kalkınma İktisadı Tezli Yüksek Lisans Programı

2019-2020 Güz Dönemi

 Güncel Ekonomik Sorunlar

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bölgesel Kalkınma İktisadı Tezli Yüksek Lisans Programı


2020-2021 Güz Dönemi

 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Maliye Tezli Yüksek Lisans Programı


Güncelleme : 1.11.2021 15:25:04