İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2962
Kurumsal E-Posta m.nafiarslan  siirt.edu.tr
E-Posta m.nafiarslan  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme28.09.2020 13:41:29

Doç.Dr MEHMET NAFİ ARSLAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
İlahiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Mehmet Nafi ARSLAN       

2. Unvanı                    : Doç. Dr. 

3.Öğrenim Durumu : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İlahiyat Fakültesi

Dicle Üniversitesi

2006

Y. Lisans

 Arap Dili ve Belagatı

Dicle Üniversitesi

2011

Doktora

Arap Dili ve Belagatı

Dicle Üniversitesi

2016

 

4. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2017

Doçentlik Tarihi                        : 2020

Profesörlük Tarihi                     :

  

5. Yayınlar


5.1. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1Klasik Arap Edebiyatında Tebrik

MEHMET NAFİ ARSLAN , Yayın Yeri:İlahiyat Tetkikleri Dergisi (İLTED) , 2019

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri (ESCİ)   Özgün Makale

2İbn Hamdûn’un et-Tezkiretü’l-Hamdûniyye Adlı Edebî Eseri Bağlamında “Hediye”

MEHMET NAFİ ARSLAN , Yayın Yeri:Dicle ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2019

Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

3Klasik Arap Mizahında Hatipler

MEHMET NAFİ ARSLAN , Yayın Yeri:Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 2019

Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

4Klasik Arap Edebiyatında “Lahn” Konulu Rivayetler

MEHMET NAFİ ARSLAN , Yayın Yeri:Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi , 2018

Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

5Arap Dilinde Sanatkarane Bir Lügat Türü: Müşeccer

MEHMET NAFİ ARSLAN , Yayın Yeri:e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi , 2018

Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

6Hicrî VIII. Yüzyıla Kadar Yapılan İ‘Râbu’l-Kur’ân Çalışmaları ve Es-Semîn El-Halebî’nin Ed-Durru’l-Masûn’u

MEHMET NAFİ ARSLAN , Yayın Yeri:Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2018

Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Derleme Makale

7Nevâdir Kültüründe Nahivciler

MEHMET NAFİ ARSLAN , Yayın Yeri:İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 2017

Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

8es-Semîn el-Halebî’nin Hayatı ve İlmî Şahsiyeti

MEHMET NAFİ ARSLAN , Yayın Yeri:FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi , 2017

Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Derleme Makale

9ed Durru’l-masûn da Bedel İle İlgili Tartışmalar

MEHMET NAFİ ARSLAN , Yayın Yeri:Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 2016

Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

10Abduh er Râcihî ve et Tatbûku’n-Nahvî Adlı Eseri

MEHMET NAFİ ARSLAN , Yayın Yeri:e-Şarkiyat İlmî Araştırmaları Dergisi , 2016

Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Derleme Makale

11Sağlık Arapçası

MEHMET NAFİ ARSLAN , Yayın Yeri:Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi , 2015

Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Kitap Kritiği

5.2.. Diğer yayınlar

            1.   Arap Filolojisinin Dahi Ismi: Halil b. Ahmed, Muhammed Nâsif tarafından telif edilip Ezher Dergisi’nin 1939 tarihli 10. cildinde yayınlanan ”en-Nubûg Beyne’z-Zikri ve’n-Nisyân (el-Halîl b. Ahmed)” isimli makalenin Arapçadan Türkçeye çevirisi, Şarkiyat Mecmuası Sayı 27 (2015-2) 179-188, Tercüme, 12.12.2015 -12.12.2015 (Ulusal)

            2.  İlk İslami Dönemde Edebî Tenkit, Sadık Ibrahim ARCUN tarafından telif edilip Ezher Dergisi’nin 1937 yılı, 8. cilt, 2. sayısında yayımlanan ”en-Nakdü’l-Edebî fî Sadri’l Islam” isimli makalenin Arapçadan Türkçeye çevirisi, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 15, sayı 1, 2013, Tercüme, 01.06.2013 - 01.06.2013 (Ulusal)

Makale

6. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

1Arap İnşâ Sanatının Büyük Üstadı: Kâdî el-Fâzıl

MEHMET NAFİ ARSLAN
Unvan: Doktor Öğretim Üyesi
Yazar türü: Author
Şu anki unvan: Doktor Öğretim Üyesi
 (20.04.2019 -21.04.2019 ) , Yayın Yeri:ULUSLARARASI EYYUBİLER SEMPOZYUMU , 2019

Uluslararası   Tam metin bildiri

2Arap Edebiyatında Makame

MEHMET NAFİ ARSLAN (01.12.2016 -03.12.2016 ) , Yayın Yeri:İnternational Enginering Science and Education Conference , 2016

Uluslararası   Tam metin bildiri

3Arap Edebiyatında ”Kalem” Konulu Lügazler

MEHMET NAFİ ARSLAN (11.10.2019 -13.10.2019 ) , Yayın Yeri:IV. İnternational European Conference On Social Sciences , 2019

Ulusal   Tam metin bildiri

4Dil Alimleri Arasındaki Eleştiri Kültürü ve Ebû Hayyan’ın Eleştirilerinden Örnekler

MEHMET NAFİ ARSLAN (26.04.2019 -28.04.2019 ) , Yayın Yeri:İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı , 2019

Uluslararası   Özet bildiri

5Arap Dilinde Sanatkarane Bir Lügat Türü: Müşeccer

MEHMET NAFİ ARSLAN (14.09.2017 -17.09.2017 ) , Yayın Yeri:ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , 2017

Uluslararası   Özet bildiri

7. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler


            1. Ebü’l-Kasım es-Süheylî ve el-Emâlî’si (Nahiv İlmi Açısından)

ARSLAN MEHMET NAFİ, Yayın Yeri:Fecr Yayınları, Editör:Dr. Selman Yeşil, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:160, ISBN:978-605-7570-62-8,

2019    Bilimsel Kitap 

8.Projeler


            1.   es Semîn el Halebî nin ed Durru l masûn Adlı Eserinde Merfûât İle İlgili Tartışmalar, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

9.İdari Görevler

            1.   Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı Başkanı, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, (2017 -  )

            

 10.Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

Arap Edebiyatı-IV

 

2

0

120

 

2017-2018

Güz

Kelime Bilgisi (sarf)

 

 

Cümle Bilgisi (Nahiv)

 

4

 

 

 

6

0

60

 

 

60

İlkbahar

Kelime Bilgisi (sarf)

 

 

Cümle Bilgisi (Nahiv)

Arap Dili Grameri (sarf-nahiv)

Modern Arap Edebiyatı Metinleri

 

 

4

 

 

6

 

 

 

3

 

 

3

 

 

60

 

 

60

 

 

 

3

 

3

 


Güncelleme : 6.04.2020 20:56:33