Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili
Telefon /
Kurumsal E-Posta melike.somuncu  siirt.edu.tr
E-Posta ucarmelike85  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme14.12.2018 00:18:44

Doç.Dr MELİKE SOMUNCU

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Adı Soyadı: Melike SOMUNCU

Ana Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı

Bilim dalı: Yeni Türk Dili


Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl)

Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi (2007-2011)

Yüksek Lisans: “Türkçede Emir Kipinin İşlevleri” Danışman: Prof. Dr. Mustafa Argunşah, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2012-2014)

Doktora: Behçetü’l-Hadâyık (Karşılaştırmalı Oğuzca Metin, Gramer, Sözlük), Danışman: Prof. Dr. Mustafa Argunşah, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2014-2018)

Doçentlik: 2021 (Eylül)

Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl: Siirt Üniversitesi (2012)

                                                             Erciyes Üniversitesi (2012-2018)


Güncelleme : 2.04.2022 23:18:07
YAYIN LİSTESİ

Yayın Listesi

Makaleler

1.Somuncu, Melike (2020). Güncel Türkçe Sözlük’te Yer Alan Acı Maddesinin Es Anlamlılık Açısından İncelenmesi. Rumelide Journal Of Language and Literature Studies, 202-217

2.Somuncu, Melike (2020). Deyimlerde Yer Alan Dokuz Ve Kırk Sayılarına Anlam Temelli Bir Yaklaşım. Turkish Studies-Language And Lıterature, 805-818.

3.Somuncu, Melike (2020). Organ Adları İle Oluşan Argo Kelimelerin Kavramsal Ve Yapısal Tasnifi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(25), 144-168.

4.Somuncu, Melike (2020). “Ötüken Türkçe Sözlük”ün Sözlükbilimi Yöntemlerine Göre İncelenmesi. Kesit Akademi Dergisi(24), 204-223.

5.Somuncu, Melike (2020). -Dık İyelik Ol- Yapısı. Uluslararası Türk Lehçe Araştırmalar Dergisi, 4(1), 79-90.

6.Somuncu, Melike (2020). Ünlem Ve Ünlemlere İşlevsel Yaklaşım ‘Garibnâme Örneği’. Dil Araştırmaları (26), 65-82.

7.Somuncu, Melike (2020). Doğumunun 147. Yılında Mehmet Akif Ersoy Ve Türkçe. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15), 94-101.

8.Somuncu, Melike (2020). Marzubannâme’deki Bazı Birleşik Fiil Yapılarının Anlamsal Düzlemi. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(39), 1109-1128.

9.Somuncu, Melike (2020). Dr. Fahrettin Koca’nın Sosyal Medyadaki Salgınla İlgili Paylaşımlarının Eleştirel Söylem Analizi Yöntemi İle İncelenmesi. Kesit Akademi Dergisi(23), 21-40

10.Somuncu, Melike (2020). Sözlü Kültürün Ürünü Olan Argo Ve Jargonun Kayseri Tüccar Diline Yansıması. The Journal Of Academic Social Science Studies(80), 169-182.

11.Somuncu, Melike (2020). İş Yeri Adlarının Dil- Kültür Zemininde İncelenmesi: Develi İlçesi Örneği. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(29), 145-176.

12.Somuncu, Melike (2020). Deyimlerde Yer Alan ‘Su’ Kavramının Çağrışım Yöntemi İle İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(69), 161-173.,

13.Somuncu, Melike (2019). Kutadgu Bilig'de Çok Anlamlı Kelimelerin Semantik Düzlemde İncelenmesi ”Asru, Çok, Köp, Tük”- I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(65), 150-154.

14.Argunşah, Mustafa; Uçar,, Melike (2016). Anadolu'da Yazılan İlk Eserlerden Aksaraylı Mahmud'un Kıssa-yı Yusuf Adlı Mesnevisi. Türük (7), 1-14.

15.Uçar, Melike (2016). Aç Bars Hikâyesinde Bütün Hepsi Tam Anlamlarına Gelen Kelimelerinin Eşanlamlılık Dizilimi. Türk Bilig(31), 97-108.

16.Uçar, Melike (2015). Yrd. Doç. Dr. Hacer Tokyürek’ın Altun Yaruk Sudur IV. Tegzinç Adlı Eseri Üzerine. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Egitim Dergisi, 4(2), 826-836.

17.Uçar, Melike (2015). “Argunşah, Mustafa; Güner, Galip (2015), Codex Cumanicus”, Istanbul: Kesit Yayınları. Dil Araştırmaları(17), 290-295.

18.Uçar, Melike (2014). A. Melek Özyetgin’in “İslam Öncesi Uygurlarda Toprak Hukuku” Adlı Eserine Dair. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 3(2), 318-331.

19.Uçar, Melike (2014). Karahan, Akartürk (2013), Dîvânu Lugati’t-Türk’e Göre XI. Yüzyıl Türk Lehçe Bilgisi, TDK Yay., Ankara.. İstanbul Türkiyat Mecmuası, 24, 285-290.

20. Uçar, Melike (2013). Çağatay Türkçesi. Gazi Türkiyat(13), 246-249.

21. Uçar, Melike (2013). Kıpçak Türkçesi Grameri, Galip Güner. Dil Araştırmaları (12)

22. Uçar, Melike (2013). Anadolu Ağızlarında Kadının Söz Varlığına Dair Bir Tasnif Denemesi. Turkısh Studıes, 8(9), 2465-2485.

Bildiriler

1.Behçetü'l-Hadâyık'ın Oğuzcalaşmış İbrahim Efendi Nüshasında Arkaik (Eskicil) Unsurlar, Somuncu, Melike (2017). 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 255-256. (Özet Bildiri)

 

2.Karahanlı Türkçesinde Eger Fiil + Sa [Erti Ti] - Gatı / Gaytı Yapısı, Uçar, Melike (2015). X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 26-29. (Tam Metin Bildiri)

 

3.Behçetü'l Hadâyık'ta -Daç Eki, Somuncu, Melike (2017). II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 491-494. (Tam Metin Bildiri)

 

4.13.-14. Yüzyılda Yazılan Yusûf u Züleyha Hikâyeleri, Somuncu, Melike (2018). 3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 193-200. (Tam Metin Bildiri)

 

5.Fiilden İsim Yapan Ek Mi? Sıfat Fiil Eki Mi? , Somuncu, Melike (2013). 6. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2, 987-992. (Tam Metin Bildiri)

 

6.Kim ve Ne Sorularıyla Oluşmuş Bazı Kalıp İfadelerde -sA Ekinin Sıfat-Fiil İşlevi Olabilir Mi? , Somuncu, Melike (2013). I. Genç Akademisyenler Sempozyumu, 587-594. (Tam Metin Bildiri)

 

7.Kutadgu Bilig’de Tek Kullanımlı Kelimelerin Kavram Alanı, Uçar, Melike (2016). III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 1, 393-398., (Tam Metin Bildiri)

 

8.Behçetü’ül-Hadâyık’ta İkili Kullanımlar, Somuncu, Melike (2018). X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 1427-1434., (Tam Metin Bildiri)

 

9.Ka'nın Kökeni Hakkında Bir İnceleme, Somuncu, Melike (2017). 12. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı İhsan Doğramacı'ya Armağan, 152-156., (Tam Metin Bildiri)

 

10.Kutadgu Bilig'de "Yüksel-" Anlamlı Fiillerin Semantik İncelemesi, Uçar, Melike (2014). 7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 657-664. (Tam Metin Bildiri)

 

11.Millî Destanımız Dede Korkut’un Üçüncü Nüshasının Bulunuşu Ve Yayımları Üzerine Bir Değerlendirme, Somuncu, Melike (2019). II. Uluslararası Develi-Âşık Seyrani Ve Türk Kültürü Kongresi, 182-185., (Tam Metin Bildiri)

 

12.Fiilimsilerle Kurulan Basit Cümleler, Somuncu, Melike (2021), II. International Hazar Scientific Researches Conference, 495-508. (Tam Metin Bildiri)

 

13.What Are Cohesion Wiews? What Is Not?, Somuncu, Melike (2022), Mıddle Fast Internatıonal Conference On Contemporary Scıentıfıc Studıes-VII, p. 333-342, March 3-4, 2022, Beırut Arap Unıversıty, Lebanon. ISBN: 978-625-8405-85-9. (Tam Metin Bildiri)

14.HowShould Dıscussıon Analysıs Be Done In Texts?, Somuncu, Melike (2022), 4th Internatıonal Culture, Art And Lıterature Congress Held On April 1-3, 2022 / Anas Nakhchivan Department, Nakhchivan, Azerbaijan. (Tam Metin Bildiri)

Kitap ve Kitap Bölümleri

1.Süheyl ü Nevbahâr'ın Metin Dilbilimsel Yapısı (2021), Somuncu, Melike, Kriter Yayınevi, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 572, ISBN: 978-625-7669-30-6, Türkçe (Özgün Bilimsel Kitap).

 

2.Ayrılık Kitabı, Bölüm Adı: Yunus Emre’nin Divân’ında Ayrılık ve Ölüm Temalarının Deyimleşmiş Birleşik Fiillere Yansıması, (2020), Somuncu, Melike, Kitabevi Yayınları, Editör: Emine Gürsoy Naskali, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 566, ISBN: 978-605-7819-30-7, Türkçe (Bilimsel Kitap).

 

3.Türkçede Emir Kipinin İşlevleri (2019), Somuncu, Melike, Kesit Yayınları, Editör: Mustafa Argunşah, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 317, ISBN:978-605-7898-32-6, Türkçe (Tezden Üretilmiş Bilimsel Kitap).

 

4.Mustafa Öztürk'e Armağan, Bölüm Adı: (Dîvânu Lugâtı’t-Türk’ün Yeni Yayını Üzerine Bir Değerlendirme) (2015), Uçar, Melike, Kesit Yayınları, Editör: Mustafa Argunşah, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 416, ISBN:978-605-9100-43-4, Türkçe (Bilimsel Kitap).

 

5.Edebiyat Yazıları II, Eleştiri Kuramları ve Metin Tahlilleri, (Bölüm Adı): Metin Dil Bilim (Ekim, 2021), Somuncu, Melike, DBY Yayınları, Editör: Ulaş Bingöl, Enser Yılmaz, ISBN: 978-625-7471-20-6, Türkçe (Bilimsel Kitap).

 

6.Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar X, (Bölüm Adı): Murathan Mungan’ın Dumrul ve Azrail Adlı Hikâyesinin Söylem Çözümlemesi (Şubat, 2022), Somuncu, Melike, Eğitim Yayınevi, Konya, Editör: Doç. Bülent Darıcı, ISBN: 978-625-8108-21-7, (Bilimsel Kitap).