Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı
Telefon +90 (484) 223 12 24 / 2715
Kurumsal E-Posta mesutbayramduzenli  siirt.edu.tr
E-Posta mesutbayramduzenli  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme29.06.2022 15:18:08

Doç.Dr MESUT BAYRAM DÜZENLİ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Fen Edebiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı
Projeler
1. Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Koleksiyonu'nda Bulunan Mecmuaların Sistematik Tasnifi ve Belli Mecmuaların Çeviri Yazıya Aktarımı.
Proje Nu.: 2014-02-06-001, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 15/07/2014 -15/07/2016 (ULUSAL) (Tamamlandı)
2. Tarih ve Edebiyat Metinleri Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlüğü (TEBDİZ). 
"Tuhfe-i Se-Zebân" Adlı Eserin Dizini. (Ulusal) (Devam Ediyor)
3. Enderunlu Fâzıl Divanı (İnceleme-Tenkitli Metin) (Yayın Aşamasında) (Ulusal BAP), Dr. Talip ÇUKURLU ile birlikte.
Ulusal/Uluslararası Bildiriler
1. DÜZENLİ Mesut Bayram (2016).  Hoca-zâde Ahmed Kâmil Efendi ve Divanı. 
I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2961509)
2. DÜZENLİ Mesut Bayram (2017). Câmiü'l-Envâr alâ Tefsîri'l-İhlâs'ta Aruz İmlası ve Müellifin Aruza Dair Tasarrufları.
 ATASEM ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BİLGİ ŞÖLENİ (Tam Metin Bildiri). 12-14 Mayıs 2017.
3. DÜZENLİ Mesut Bayram (2017). Enderunlu Fazıl'ın III. Selim Mersiyesi.
ŞARKİYAT VAKFI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ. (Geniş Özet Bildiri). 14-17 Eylül 2017.
Ulusal/Uluslararası Eserler
1. DÜZENLİ Mesut Bayram,  Tuhfe-i Se-Zebân (2015).
Erguvan Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 286, ISBN:9756335994, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2093086)
2. DÜZENLİ  Mesut Bayram, Dem ile Sema Arasında Galata Mevlevîhânesi Koleksiyonu'ndaki Şiir Mecmualarının Sistematik Tasnifi, Bölüm adı: (147 Numaralı  Mecmua) (2016).
Sakarya Yayıncılık, Editör: Bayram Ali KAYA, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 370, ISBN:978-605-4229-53-6, (Yayın No: 3150961)
3. DÜZENLİ  Mesut Bayram,XIX. yy. Nakşibendi Şeyhlerinden Hocazâde Ahmed Kâmil Divanı.
Kriter Yayınevi, Editör:Dr. Muhittin TURAN, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:186, ISBN:978-605-2228-11-1.
4. Düzenli Mesut Bayram, Akgül Ahmet, Senâyî'nin Manzum Süleymaniyye'si, Çizgi Kitabevi (2018)
Ulusal/Uluslararası Makaleler

1. DÜZENLİ Mesut Bayram (2016). Nev'î-zâde Atâyî'nin Bilinmeyen Şiirleri.

Zeıtschrıft Für Dıe Welt Der Türken / Journal Of World Of Turks, 8(1), 345-356. (Yayın No: 2663353)

2. DÜZENLİ Mesut Bayram (2016). Türkçe-Farsça Manzum Sözlüklerden Tuhfe-i Şemsî.
Uluslararası Sosyal Araştırmalar DergisiThe Journal of  International Social Research, 9(42), 122-154., Doi: 10.17719 (Yayın No: 2583936) (Muhittin TURAN ile birlikte)

3. DÜZENLİ Mesut Bayram (2015).  Farsça-Türkçe Manzum Bir Sözlük  Tuhfetü'l-Hâfız.

Turkish Studies, 10(12), 329-370., Doi: 10.7827/TurkishStudies.8586 (Yayın No: 2092835)

4. DÜZENLİ Mesut Bayram (2014).  Hüseyin b  Ahmed Sirôzî nin Hayatı  Eserleri ve Câmiü'l-Envâr  alâ Tefsîri'l-İhlâs Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme. 

Turkish Studies, 9(9), 407-436., Doi: 10.7827/TurkishStudies.7281 (Yayın No: 1288514) (Murat ÇOLAK ile birlikte)

5. DÜZENLİ Mesut Bayram (2012).  XVIII. Yüzyıl Divan Şairlerinin Gözüyle Padişahlar ve Saltanat Dönemleri. 

Turkish Studies, 73(7), 1075-1122., Doi: 10.7827/TurkishStudies.3407 (Yayın No:1288510)

6. DÜZENLİ Mesut Bayram (2017). XVIII. Yüzyıl Divanları Işığında Osmanlı Devleti'nde İç İsyanlar. 

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C5, S9, ss. 183-222.

7. DÜZENLİ Mesut Bayram (2017), Kıyasa Muhalefet: Şairlerin Aruz Tasarruflarına Mukayeseli Bir Bakış.

MUTAD, 2017; IV (II): 387-416 (ISSN 2148-6743); DOI: 10.16985/MTAD.2017233886

8. DÜZENLİ Mesut Bayram (2018). Aruz Vezninin Türk Şiirine Tatbikinde Başvurulan İmlâ/Telaffuz Tasarrufları ve Mahiyetleri.

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi ,no. 43, pp. 145–171, Apr. (Şahap BULAK ile birlikte)
9. DÜZENLİ Mesut Bayram (2018). “Enderunlu Fâzıl'ın III. Selim Mersiyesi (İnceleme-Metin).
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 21, no. 39, pp. 19–37, Sep.
10. DÜZENLİ Mesut Bayram (2018). Düzenleyeni Bilinmeyen Bir Şiir Mecmuası.
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 10, no. 20, pp. 128–189, Apr. 2018. (Ferdi ÖZAVCI ile birlikte)