Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3114
Kurumsal E-Posta rasimtosten  siirt.edu.tr
E-Posta rasimtosten  hotmail.com
Açıklama
Güncelleme15.03.2021 17:56:38

Doç.Dr RASİM TÖSTEN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı             : Rasim TÖSTEN    

2. Doğum Tarihi        : 1986

3. Unvanı                   : Doç. Dr. 

4.Öğrenim Bilgisi     

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Sınıf Öğretmenliği

Kafkas Üniversitesi

2008

Y. Lisans

Eğitim Programları ve Öğretim

Kafkas Üniversitesi

2011

Doktora

Eğitim Yönetimi 

Gaziantep Üniversitesi

2015


5. Akademik Unvanlar

 

Araştırma Görevliliği Tarihi   : Dicle Üniversitesi / 2011

Yardımcı Doçentlik Tarihi      : Siirt Üniversitesi  /  2015

Doçentlik Tarihi                      :Siirt Üniversitesi   /  2020


 

6. Yönetilen Tezler

 

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

   1.Anık, S. (2017). Öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye algıları ile problem çözme becerilerinin incelenmesi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  2.Yıldırım, İ. (2019). Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye Algıları ile Mesleki Adanmışlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  

   3. Başdemir, A. (2019).  Okullardaki Örgütsel Sapma Düzeylerinin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi.  Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

   4.  Kaçmaz, S. (2020). Öğretmen Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Vizyoner Liderlikleri ile Öğretmen Motivasyonu Arasındaki İlişki. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  5Seyidoğlu, Y. (2020). Öğretmen Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Vizyoner Liderlikleri ile Öğretmen Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  6.  Yıldız, Y. (2021). Taşımalı Eğitimde Taşıma Kaynaklı Sorunların Okul Yöneticileri Bağlamında İncelenmesi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 7. Arslan, N. (2021). Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin Hizmetkâr Liderlik Davranışlarına İlişkin Algıları İle Örgütsel Mutlulukları Arasındaki İlişki. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri ABD

  8. Alakaşlı, H. (2021). Okullarda Örgütsel Dedikodu ile Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri ABD

 9. Otamış Sümer, H. (2021). Öğretmenlerin Duygusal Zekaları, Pozitif Psikolojik Sermayeleri, İş Tatminleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri ABD

 10. Fırat, N. (2021). Okul Yöneticilerin Kamu Liderliği Davranışları ile Öğretmen Özerkliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri ABD

 11. Ushurova. Z. (2021). Öğretmen işgücü devir hızının okullarda oluşturduğu risk faktörleri: Nitel Bir Araştırma.  Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri ABD

 12. Güran, M. (2021). Öğretmenlerin Psikolojik Sağlamlıkları ile Prososyal Motivasyonları Arasındaki  İlişki.  Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri ABD

 

7. Yayınlar

 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

 

1.      Tösten, R., Toprak, M. (2017). Positive Psychological Capital and Emotional Labor: A Study in Educational Organizations. Cogen Education

 

2.    Toprak, M., Tösten, R. (2017) Amidst fury, regret, and remorse: An analysis of university students who were placed in disliked majors.. The Australian Journal of Career Development

 

3.   Tösten, R., Avcı, Y. E., Şahin, E. (2018). The Relatıons Between The Organızatıonal Happıness And  The Organızatıonal Socıalıcatıon Perceptıons Of The Physıcal Educatıon And Sport Teachers. Europan Journal of Education Research, 7, 1.

 

4.  Serin, E., Tösten, R. (2017).  Unıversity Students’ Life Satısfactıon: A Comparison According to Sporting Circumstances.   European Journal of Education Studies. 3,5. doi: 10.5281/Zenodo.545667

 

5.   Tösten, R., Çelik Şahin, Ç. (2017) Examining Teachers ' Emotional Labor Behavior. Journal of Education and Training StudiesVol. 5, No. 10

 

6.  Tösten, R., Toprak, M., Kayan, M. S. (2017). An Investigation on Forcibly Migrated Syrian Refugee Students at Turkish Public Schools. Universal Journal of Educational Research

 

7.  Tösten, R., Han, B., Anık, S. (2017). Impact Of Parental Attitudes On Problem Solving Skills In High School Students. Universal Journal of Educational Research

 

8.  Han, B. & Tösten, R. (2017). “In-Class Teacher-Student Communication According To High School Students’ Perceptions”. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. Issue 11 (2016) 190-198


9. Tösten, R, Avcı, Y. E., & Okçu, V. (2018). The Relation Between The Exosure to Mobbing and Burnout Levels of Secondary School Teachers.  International Journal of Learning and Teaching (IJLT). 10/4, s: 355-366


10. Avcı, Y. E.,Tösten, R,  & Çelik Şahin, Ç.. (2020). Examining the Relationship between Cultural Capital and Self-Efficacy: A Mixed Design Study on Teachers Athens  Journal of Education


 11.      Han, B., Tösten, R., & Elçiçek, Z. (2021). Public leadership behaviors of school principals: does it affect teacher motivation and job satisfaction in Turkish culture?. International Journal of Public Leadership.

 

12.      Saylik, A., Han, B., & Tösten, R. (2021). Hofstede’s Cultural Classification and Innovativeness: A Study on Teachers in Turkey. Virtually Hosted, Florida, USA.

7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.  Taşdan M., Bulut K., Tösten R., Karakaya V. (2010).  İlköğretim Okullarında Yönetici profili araştırması (Kars İli Örneği). I. Uluslararası Aras Havzası Sempozyumu, Kağızman, Kars

 

2. Tösten, R. Özgan, H. (2013). Psikolojik Sermaye Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Çalışması. International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education- Building Bridges Conference, Diyarbakır (2-4 Octaber).

 

3.   Tösten, R., Avcı, Y. & Okçu, V. (2015). “The Relatıonshıp Betwen Secondary School Teachers’ Exposure To Mobbıng And Burnout Levels”. 5th World Conference On Educatıonal Technology Researches. 1517 October 2015, University Of Kyrenia, Kyrenia North Cyprus

 

4.   Han, B. & Tösten, R. (2015). “In-Class Teacher-Student Communication According To High School Students’ Perceptions”. 5th World Conference On Educatıonal Technology Researches. 1517 October 2015, University Of Kyrenia, Kyrenia North Cyprus

 

5.   Tösten, R., Han, B., Şahin, E. (2016). Diyarbakır Öğrenci Profili. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu. 02-05 Kasım 2016, Diyarbakır

 

6. Tösten, R., Avcı, Y. E., Cengiz, Ö. (2017). Examination of Sports Policy of Turkish Ministry of National Education. 7th International Research Conference on Education, Language and Literature (IRCEELT) 21-22 April 2017 in Tbilisi, Georgia.


7. Tösten, R., Avcı, Y. E., Aslan, İ., Han, B.. (2017). Investigation of Teachers' Opinions Regarding to Positive Psychological Capital 7th International Research Conference on Education, Language and Literature (IRCEELT) 21-22 April 2017 in Tbilisi, Georgia.

 

8. Tösten, R., Avcı, Y. E., Şahin, E. (2017).The Relatıons Between The Organızatıonal Happıness And  The Organızatıonal Socıalıcatıon Perceptıons Of The Physıcal Educatıon And Sport Teachers. International Conference on Research in Education and Science (ICRES), May 18 - 21, 2017, Ephesus-Kusadasi, Turkey.


9. Arslantaş H. İ., Tösten R., ,Beştaş Marakçı D. (2017). Lise Öğretmenlerinin Mesleki Motivasyon Algılarının İncelenmesi. 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (Eyfor 8)


10. Anık, S., Tösten R., (2017). Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye Algıları ile Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (Eyfor 8)


11. Tösten, R., Avcı, Y. E. (2018). Milli Eğitimin Kararında Sendikalar. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Kemer, Antalya (1-4 Şubat 2018)


12. Tösten, R., Kayan, M. S. (2018). Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye Algılarında Yükleme Karmaşıklığı: Nitel Bir Araştırma. 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (1-4 Kasım, Antalya, Eyfor 9)


13. Tösten, R., Avcı, Y. E., & Yıldırım, İ. (2018). Pozitif Psikolojik Sermaye İle Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Eğitim Kurumlarında Bir Çalışma. IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (27-30 Haziran), Bakü- Azerbaycan 


14. Arslantaş, H. İ., Tösten, R. & Avcı, Y. E.(2018). Liselerde Ders Denetimi Uygulamalarının DeğerlendirilmesiIV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (27-30 Haziran), Bakü- Azerbaycan


15. Toprak, M., Tösten, R., Elçiçek, Z. (2019). Stressed under the influence of work-family conflict: The moderation effect of teachers’ positive psychological capital. AERA Annual Meeting, 5-9 April, Toronto, Canada 


16. Keleş, E. & Tösten, R. (2019). Fırsat Eşitliği Bağlamında Kırsalda Okuyan Öğrencilerin Avantajları. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, Şırnak (2-4 Mayıs), Şırnak, Türkiye

 

17. Acet, S., Tösten, R. & Arslantaş, H. İ. (2019). Türkiye’de Okul  İklimi Üzerine Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Bir Metasentez Çalışması. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, Şırnak (2-4 Mayıs), Şırnak, Türkiye

 

18. Otamış, S. & Tösten, R. (2019). Türkiye’de Eğitim Bilimleri Alanında Pozitif Psikolojik Sermaye Algısı Çalışmalarının İncelenmesi: Bir Metasentez Çalışması. 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (2-4 Mayıs), Çeşme- İzmir


19. Tösten, R., Kaçmaz, S. & Han, B. (2019). Okul Yöneticilerinin Kamu Liderliği Davranışları ile İlgili Öğretmen Algıları. VI.th International Eurasian Educational Research Cngress, Turkey.


20. Saylık, A., Han, B. & Tösten, R. (2021). “Hofstede's Cultural Classification and Innovativeness: A Study on Teachers in Turkey". Global Conference on Education and Research (GLOCER 2021). 8-10 June, University of South Florida, USA


21. Gümüş, S. & Tösten, R. (2021). Eğitimde Fırsat Eşitliği Üzerine Bir SentezInternational Siirt Conference on Scientific Research Siirt University, November 5-7, 20217.3. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

1. Yeğin, H. İ., Tösten, R. (2015). Dini Mekanlara Dayalı Öğrenme Alanları. (Ed. Seven, R., Koçoğlu, E.). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Mekansal Öğrenme Alanları. Ankara: Pegem Akademi

 

2.  Tösten, R. (2015). Sorularla Öğretmenlik Mesleği. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Yayınları

 

3.   Dağlı, A., Han, B. (2015). Sorularla Yöneticilik ve Liderlik. (Editör Eyigün, S., Oral, B., Tösten, R., Han, B., Ardıç, T.). Diyarbakır: Dicle üniversitesi Yay.


4.   Oral, B., Gündaş, A., Sezgin, K., Karataş, K. (2016). Sorularla Aile ve Eğitim. (Editör Oral, B., Tösten, R., Han, B.). Diyarbakır: Dicle üniversitesi Yay


5. Tösten, R. (2019). Sınıfta Fiziksel Düzenlemeler/ Materyal Organizasyonu. (Ed. Sarıgöz, O., Tösten, R., Baş, M.) Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık


6. Tösten, R. (2020). Okul Dışı Eğitim ve Öğrenme. (Ed. Küçükoğlu, A & Kaya, H. İ.) Okul Dışı Öğrenme Ortamları. Ankara: Pegem Akademi


7. Tösten, R. (2021). Projenin Planlanması, Yönetimi Ve Finansman Kaynakları. (Ed.) Taşdan, M. & Kaya, H. İ. Eğitimde Proje Geliştirme Ve Yönetme. 1. Baskı. Ankara: Pegem Akademi

8. Taşdan, M. & Tösten, R. (2021). Örgütlerde Sosyal Sermaye ile Entelektüel Sermaye (Ed.) Memduhoğlu, H. B. & Yılmaz, K. Psikososal Yönleriyle Yönetim. 1. Baskı. Ankara: Pegem Akademi

           

 

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.   Engin A., Tösten R., Kaya M. D. ,(2010), Bilgisayar Destekli Eğitim. Kafkas Üniversitesi Sosyal bilimler enstitüsü dergisi, , 5, 69-80.

 

2. Tösten, R., Elçiçek, Z., Kılıç, M. (2012). İlköğretim Öğretmenlerinin Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi (Kars İli Örneği). Elektronik Dicle Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, Nisan 2012, 4,7.


3.  Tösten, R., Elçiçek Z. (2013). Alternatif Okullar Kapsamında Ev Okullarının (Homeschool) Durumu. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20. Diyarbakır

 

4.  Taşdan M., Tösten R., Bulut K., Karakaya V. (2013).  İlköğretim Okullarında Yönetim ve Yönetici Sorunları  (Kars İli Örneği). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi (EBULİNE), c.12, s. 24

 

5.   Taşdan M., Tösten R., Bulut K., Karakaya V. (2013).  Okul Yöneticileri Profili Araştırması (Kars İli Örneği). EJEDUS Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi , 2,3.

 

6.   Kurtulmuş, M., Tösten, R., Gündaş, A. (2014). İlköğretim 1. Kademe Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar. Değerler Eğitimi Dergisi (DED), sayı: 27, 12

 

7.   Taşdan M., Tösten R., Bulut K., Karakaya V. (2013).  Okul Profili Araştırması (Kars İli Örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 17,1

 

8. Tösten, R., Avcı, Y. E., Kılıç, M. (2012). Kamu İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Bireysel Değerleri ile Okulun Örgütsel Değerleri Arasındaki Uyum Düzeyinin Belirlenmesi: Şanlıurfa İli Örneği . EJEDUS Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 1,1.

 

9.  Tösten, R. , Ekinci, İ. (2012). Japonya Eğitim Sisteminde Yükseköğretim. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS) volume 5, 8. Publication of Association Esprit, Société et Rencontre.Strasbourg/FRANCE      http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_341

 

10. Şahin, S., Elçiçek, Z., Tösten, R. (2013). Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi ve Bu Gelişim İçerisindeki Sorunlar. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1336, Volume 6 Issue 5,

 

11.Tösten, R. , Çenberlitaş, İ., Gökoğlan, K. (2013). Dicle Üniversitesi Öğrenci Profili ve Harcama Analizi. Elektronik Dicle Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, 5,10.

 

12. Ergül, H. F., Saygın, S., Tösten, R. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Elektronik Dicle Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi , 5,10.

 

13.Tösten, R. Özgan, H. (2014). Psikolojik Sermaye Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Erzurum Kültür Eğitim Vakfı Dergisi (EKEV), 59

 

14.Engin A., Tösten R., Kaya M. D., Köselioğlu Y.,  (2014). “İlköğretim Düzeyinde Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrencilerin Eğitiminden Sorumlu Öğretmenlerin Kaynaştırma Uygulamasıyla İlgili Tutum ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Kars İli Örneği)” Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13

 

15.Tösten, R., Han, B. (2015). Okul Profili Çalışması. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4

 

16. Karakaş, A., Tösten, R., Kansu, V. (2016). Öğretmenlerin Duygusal Emek Davranışlarının İşdoyumlarına Etkisi. ESOSDER Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 56

 

17. Tösten, R., Han, B., Ergül, F. (2016). Diyarbakır’daki Kamu Okullarının Yönetim Sorunları. Erzurum Kültür Eğitim Vakfı Dergisi (EKEV), 65


18. Uzman, N., Tösten, R. (2016). Suriyeli Akademisyenlerin Bakış Açısından Türkiye- Suriye İlişkileri ve Sığınmacılar Meselesi. Hacettepe Üniversitesi HÜTAD dergisi, 24

 

19. Tösten, R., Uzman, N. (2016). Alevi Sivil Toplum Kuruluşlarının Eğitimde Karar Alma Sürecine Dair Çalışma ve Beklentileri. Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi, 80

 

20.  Han, B., Tösten, R., Ergül, F. (2017). Diyarbakır Kamu Okullarında Eğitim Yönetici Profili. Milli Eğitim Dergisi, 213

 

21. Tösten, R., Anık, S., Kayan ,S. (2016). Siirt Üniversitesi Öğrenci Profili ve Harcama Analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6

 

22. Tösten, R., Oral, B., Elçiçek, Z. (2017). Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye Algılarının Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi. EJEDUS Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi 

 

23. Oral, B., Avcı, Y., Tösten, R. (2017). Öğretim Elemanlarının Mesleki Hayatlarında Karşılaştıkları Etik Olmayan Davranışlar. ESOSDER, 63

 

24.Tösten, R., Arslantaş, H. İ. & Şahin, G. (2017). Öğretmenlerin Pozitif Psikoloji Sermayelerinin Tükenmişliğe Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

 

25.Tösten, R., Özgan, H. (2017). Öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye algılarının incelenmesi. ESOSDER,62


26. Tösten, R., Han, B., Çakmak, İ. (2018). Diyarbakır Kamu Okullarında Görevli Öğretmenlerin Profili. EJEDUS, 7, 13 


27. Tösten, R., Çelik Şahin, Ç. & Han, B. (2018). Kamu Liderliği Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8 (2)


28. Tösten, R., Avcı, Y. E. & Çelik Şahin, Ç. (2017). Öğretmenlerin kültürel sermaye yeterliklerinin incelenmesiAtatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12


29. Arslantaş, H. İ., Tösten, R. & Beştaş Marakçı, D.. (2018). Liselerde Mesleki Motivasyon Unsurları: Karma Yöntemli Bir  Çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (3)


30. Ekinci, C & Tösten, R. (2018). Koruma Altında Bulunan 13-18 Yaş Arası Çocukların Okul Algısı. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12


31. Tösten, R., Avcı, Y. E.  & Yıldırım, İ. (2018). Pozitif Psikolojik Sermaye ile Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Eğitim Kurumlarında Bir  Araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1)


32. Anık, S., Tösten R., (2019). Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye Algıları ile Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER) 18 (69)


33. Tösten, R., Arslantaş, H. İ.  & Şahin, G. (2019). Öğretmenlerin Pozitif Psikoloji Sermayelerinin Çalışmaya Tutkunluğa EtkisiKastamonu Eğitim Dergisi, 27,3


34.  Han, B., Tösten, R., Avcı, Y. E. (2019). İç Göçe Maruz Kalmış Ortaokul Öğrencilerinin Eğitime Yaşadıkları Problemler (Diyarbakır İli Örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


35. Yıldırım, İ., & Tösten, R. Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye Algıları ile Mesleki Adanmışlıklarının İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (36), 10-17.


36. Arslantaş, H. İ., Avcı, Y. E. & Tösten, R. (2020). Liselerde Ders Denetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Eğitim Fakültesi Dergisi, (16-2)


37. Gelibolu, L., Tösten, R.,  Kosa, G., Demiral A.B. (2021). The Role Of Socıal Medıa In Unıversıty Recognıtıon: A Case Analysıs Study. International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal (SMARTJOURNAL)

 

38. Fırat, N., & Tösten, R. (2021). Türkiye’de Okul Sağlığı Üzerine Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Analizi. Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 42-61.

 

39. Türkay, A., Toprak, M., & Tösten, R. (2021). Türkiye’de veliler üzerine yapılan araştırmalar: Lisansüstü tezlerin bir meta sentez çalışması. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (27), 275-303.


40. Alakaşlı, H. & Tösten, R. (2022). Okullarda Örgütsel Dedikodu ile Bağlılık Arasındaki İlişkinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi.  Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7 (1)

 

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.      Engin, A., Tösten, R., Ağyar A. (2009), “İlköğretim öğrencilerinin öğrenme yeteneği kapasitelerini etkileyen stres düzeyi dağılımları (Kars ili örneği)”, Fen ve Çevre Sempozyumu, Giresun Üniversitesi

 

2.  Engin A., Tösten R., Kaya M D, Köselioğlu Y,  (2010). “İlköğretim Düzeyinde Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrencilerin Eğitiminden Sorumlu Öğretmenlerin Kaynaştırma Uygulamasıyla İlgili Tutum ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Kars İli Örneği)” Balıkesir I. Ulusal Eğitim Programları Kongresi, Balıkesir Üniversitesi.

 

3.  Özkan, F., Tösten, R. (2011). İlköğretim I. Kademe Öğrencilere Dini Değerlerin Kazandırılmasında Ailenin Etkisi: Diyarbakır İli Örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Değerler Eğitimi Sempozyumu (26-28 Ekim), Eskişehir.

 

4.      Oral, B., Tösten, R. (2012) Medya ve Şiddet (Televizyon Dizileri, Haberler ve İnternet). Tüm Yönleriyle Şiddet Çalıştayı, (20-21 Nisan) Dicle Üniversitesi, Diyarbakır

 

5.      Oral, B., Avcı, Y., Tösten, R. (2013). Öğretim Elemanlarının Mesleki Hayatlarında Karşılaştıkları Etik Olmayan Davranışlar. II. Kamu Etiği Kongresi 27-28 Mart TODAİ, Ankara

 

6.    Elçiçek, Z., Tösten, R. (2013). Sosyal Paylaşım Sitelerinin Okul Kültürüne Katkısı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Marmara Üniversitesi, 7-9 Kasım 2013

 

7.    Tösten, R., Elçiçek, Z., Kansu, V. (2014). Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye Yeterlikleri İle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 8-10 Mayıs, Siirt

 

8.      Tösten, R., Han, B., Gündüz, Z. (2015). Değer Farkındalığı Kazandırma Yoluyla Özdenetimin Güçlendirilmesi: Cezaevi Örnek Uygulamaları. Uluslararası Yaklaşımlar Türkiye'de Denetimli Serbestlik 10. Yıl Sempozyumu

 

9.      Tösten, R., Avcı, Y., Taşdan, M. (2016). 21. Yüzyıl becerilerine ilişkin öğretmen görüşleri. 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Kuşadası

 

10.  Tösten, R., Avcı, Y.,  Han, B.(2016).İç göçle gelen Öğrencilerin Uyum Durumlarının İncelenmesi. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya

 

           

8.Projeler

1.   Taşdan M., Bulut K., Tösten R., Karakaya V. (2010).  İlköğretim Okullarında Yönetim ve Yönetici Sorunları  (Kars İli Örneği). Proje kodu: BAP EF-32 Kafkas Üniversitesi, Kars.

 

2.     Oral, B. Kurtulmuş, M. Tösten, R., Elçiçek, Z. (2013).Sur İlçesinde Yaşayan Engelli Bireylerin İhtiyaç Analizi Çalışması Projesi" Kalkınma Bakanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı TRC2-13/DFD2013 numaralı doğrudan faaliyet destek programı tarafından desteklenmiştir.

 

3.   Oral, B., Tösten, R., Elçiçek, Z. (2017). Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye Yeterliklerinin Tükenmişlik Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Olarak 14-ZEF-122 kodu ile desteklenmiştir.

 

4.    Oral, B., Tösten, R., Han, B., Sezgin, K., Kinay, İ., Ardıç, T., Karabıyık, H., Süer, S. (2017). Sorularla Merak Ettiklerimiz. Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Olarak 15-ZEF-1.. kodu ile desteklenmiştir.

 

5.   Ergül, H. F., Tösten, R., Han, B. (2016). Diyarbakır Yönetici Profili ve Yönetim Sorunları. Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Olarak 15-ZEF-1.. kodu ile desteklenmiştir.

 

9.İdari Görevler

 

Yıl

Kurum

Pozisyon 

2015- 2016

Siirt Üniversitesi

BESYO Müdür Yardımcılığı

2015- 2016

Siirt Üniversitesi

BESYO Yönetim Kurulu Üye.

2015- 2016

Siirt Üniversitesi

BESYO Yüksekokul Kurulu Üye.

2017 - 2021

Siirt Üniversitesi

Kariyer Arş. Plan. ve Uyg. Merkezi Müdürü

2017 -2020

2021+

Siirt Üniversitesi

Siirt Üniversitesi

Kalite İç Değerlendirme Üst Kurulu Grup Başk.

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı


 

 

10.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz

Eğitim bilimine giriş

24

-

313

Özel eğitim

12

-

212

İşletme yönetimi

3

-

41

Öğretim ilke yöntemleri

6

-

59

Takım çalışması

2

-

20

Bahar

Türk eğitim tarihi

16

-

250

Ölçme ve değerlendirme

24

-

285

Eğitim psikolojisi

6

-

65

2016-2017

Güz

İşletme yönetimi

3

-

49

Yönetim bilimi

6

-

101

Türk eğitim tarihi

6

-

86

Öğretim ilke yöntemleri

6

-

76

Bahar

Örgütsel davranış

6

-

101

Çatışma ve stres yönetimi

4

4

40

Eğitim psikolojisi

6

-

65

2017-2018

Güz

Eğitim bilimine giriş

6

 

60

Yönetim bilimi

6

 

80

Zaman yönetimi

4

4

40

Yönetimde denetim

6

 

80

Türk eğitim tarihi

2

 

20

Gelişim öğrenme

3

 

40

Eğitimin sos. ve fels. temeli

3

 

6

 

 

Örgüt psikolojisi

3

 

6

 

Güncelleme : 31.05.2022 15:47:46