Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Telefon (0484) 212-1111 / 2685
Kurumsal E-Posta serifdemir  siirt.edu.tr
E-Posta tanzimat1839  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme5.12.2017 14:52:37

Doç.Dr ŞERİF DEMİR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Araştırma Merkezi Müdürü
Siirt ve Yöresi Tarih-Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdürü
Siirt ve Yöresi Tarih-Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi


 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Şerif Demir

2. Doğum Tarihi         : 12/11/1974

3. Unvanı                    : Doç.Dr.

4.Öğrenim Durumu  : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Tarih

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1996

Y. Lisans

Tarih/Yakın Çağ Tarihi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1999

Doktora

Tarih/ Cumhuriyet Tarihi

Marmara Üniversitesi

2009

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi      : 16 Temmuz 2009

Doçentlik Tarihi                      :17 Ekim 2018

Profesörlük Tarihi                   :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1. “XIX Yüzyıl Osmanlı Eğitim Sisteminde Yaşanan Değişim”. Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi S.13, (2015), s. 435-447

            2. “İktidar Basın İlişkilerinin Osmanlı Devleti’nin Görünümü 1831-1918”, The Journal of Academic Social Science Studies, S. 33, (2015), s. 367-377

            3. “Hâkimiyet i Milliye Gazetesine Göre Lozan Konferansında Mali ve İktisadi Konular”, History Studies International Journal Of History, 5(4), 2013, s. 1-14

            4. “İktidar Basın İlişkilerinin Türkiye de Görünümü 1918-1960”, The Journal of Academic Social Science Studies, 5(6), 2012, s.119-137.

            5. “Bir Osmanlı Hanımefendisi ve Bir Cumhuriyet First Leydisi”, Atatürk Araştırmaları Merkezi Dergisi, 28(84), 2012, s.143-163.  

            6. “Bir Liderin Doğuşu Adnan Menderes 1945-1954”, Başbakan Adnan Menderes'in Yaşamı ve Siyasi Mücadelesi, Aydın 2012, s. 1-45

            7. “Beyan’ül Hak Mecmuası ve Hamdi Efendi”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.32, 2012, s.309-325

            8. “Election of President Celal Bayar and the Formation Democrat Party Government 1950”, History Studies International Journal of History, 4(2), 2012, s.121-134

            9. “Millî Mücadelede Celal Bayar 1919 1923”, İ.Ü. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, S.15-16, 2012, s.53-78.

            10. “Dünden Bugüne Türkiye’nin Suriye ve Ortadoğu Politikası”. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(3), 2011, s.691-713

            11. “Adnan Menderes ve 6 7 Eylül Olayları”, İ.Ü. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi (12), 2010, s. 37-65.

            12. “Damat Mahmut Celaleddin Paşa ve Cenazesi”, Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.47, 2012, s.177-188

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1. “Şanlıurfa’da Siyasi Hayat (1950-1960)”, I. Uluslararası Harran ve Çevresi, Arkeoloji ve Tarih Sempozyumu, Şanlıurfa 2017, s.

            2. “Demokrat Parti’nin Suriye Politikası”, Mercidabık’tan Günümüze Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu, Kilis 2017, s. 155-161.

            3. “Türkiye’nin Rusya İle İlişkilerinin İç Politikaya Yansıması (1946-1960)”, VII. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu, Giresun 2017, s. 341-349

            4. “Ali Fuat Başgil’in Cumhurbaşkanlığına Adaylığı”, Ali Fuad Başgil ve Siyasi Mücadeleleri Uluslararası Sempozyumu, Samsun 2017, s. 485-494

            5. “21 Yüzyılı Kadar Türkiye Suriye İlişkilerinde Temel Sorunlar 1918-2000”, Dünden Bugüne Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu, Elazığ 2015, s. 575-592

6. “Osmanlı Devleti’nde XIX Yüzyılda Çıkan İç İsyanlara Karşı İzlenen Devlet Politikasının Esasları”, Tehcirin 100. Yılında Osmanlı'nın Son Dönemindeki İsyanlar, Diyarbakır 2014, s.119-226

7. The Soviet Union in Turkish American Relations After World War II  1946-1960”, III. Black Sea International Symposium, ‘Black Sea Beneficiaries’ “, Giresun 2010, s. 313-333

            8.  “27 Mayıs Askeri Darbesinin Gölgesinde Cemal Gürsel’in Cumhurbaşkanı Seçilmesi”, 19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara 2019, s. 657-682

            9. “Cumhuriyet Senatosunda Şanlıurfa Senatörleri (1961-1980), III. Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi Sempozyumu, Şanlıurfa 2018

            10. “Hatıratlarda Yassıada”, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatırat Uluslararası Sempozyumu, Aydın 2018

             11. “27 Mayıs 1960 Darbesinin Gölgesinde Milli Birlik Komitesi ile Silahlı Kuvvetler Birliği Arasındaki Güç ve İktidar Kavgası”, 18. Türk Tarih Kongresi, Ankara 2018

            12. “Bitlis Senatörlerinin Cumhuriyet Senatosundaki Faaliyetleri (1961-1980)”, Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisi Sempozyumu, Bitlis 2018

            13. “Yassıada Mahkemelerinde Kocaeli Milletvekilleri”, Uluslararası Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarih-Kültürü Sempozyumu – VI, Kocaeli 2019

 

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.  Cumhuriyet Döneminde Siirt, Düzey Yay., İstanbul 2016

            2.  Düello Menderes ve İnönü, Timaş yay., İstanbul 2011

            3. Türk Siyasi Tarihinde Adnan Menderes, Paraf Yay., İstanbul 2010

            4. “1961 Anayasası ve Demokrasi Dönemi (1961-1971)”, Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi, Edt. Ş. Halıcı, Eskişehir 2013, s. 146-171

            5. “Çok Partili Dönem 1950-1960”, Türkiye de Demokrasi ve Parlamento Tarihi, Edt. Ş. Halıcı, Eskişehir 2013, s. 140-157

           

7.5. Ulusal hakemli dergilerde/ kitaplarda yayınlanan makaleler

            1. “Lozan Barış Antlaşması ve Türkiye-Yunanistan Arasındaki Tazminat Meselesi”, Yeni Türkiye, S.93, (2017), s.562-568.

            2. “Tek Parti Döneminde Siirt’te Arapça Kullanımı”, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.9, (2017), s. 277-293.

            3. "Hukuk Alanında Osmanlıcılık Düşüncesi1839-1871”, Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı Sayısı, c.VII, 1999, s. 348-354.

            4. “Tek Parti Döneminde Siirt’te Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları”, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 4, 2015, s. 33-42.

            5. “9 Temmuz 1961 Anayasa Referandumu”.  Şehir ve İrfan, S.4, 2017, s. 110-115

            6. “12 Mart ve Askeri Vesayet (1965-1973)”, İslam Tarihinin İlk asrından Günümüze Darbeler Tarihi, Edt. A. Ekinci-L. Bilgi, Orient Basım Yayın, Ankara 2017, s. 210-219

            7. “Tanzimat Döneminde Bir Devlet Politikası Olarak Osmanlıcılık”, Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.29, 2011, s.331-348.

            8. “Tanzimat Dönemi Eğitim Politikalarında Osmanlıcılık Düşüncesinin Etkisi”, Electronic Journal of Social Sciences, 9(31), 2009, s.284-294.

            9. “Demokrat Parti ve 27 Mayıs Askeri Darbesi”, İslam Tarihinin İlk asrından Günümüze Darbeler Tarihi, Edt. A. Ekinci-L. Bilgi, Orient Basım Yayın, Ankara 2017, s. 142-156

10. “Şeyh Edebali ve Osman Gazi İlişkisi (Nasihat Meselesi), Vasiyet ve Öğüt, Haz. E.G. Naskali,

Libra Yay., İstanbul 2018, s. 331-344

            11. “Türk Siyasal Hayatına Etkisi Açısından Cemal Gürsel’in Cumhurbaşkanı Seçilmesi Süreci”,

Osmanlı Modernleşmesinden Günümüze Türk Siyasal Hayatı, Edt. H. Acar, Nobel Yayıncılık, İstanbul 2018, s. 367-398

            12. “Ezanın Türkçe Okunması”, Ortak Dilimiz Ezan, Edt. M. Öztürk, Nida Yayıncılık, İstanbul 2018, s.85-106

13. “Modern Türkiye’de Siyasal Yaşam ve Demokrasi (1938-2019, )Modern Türkiye Tarihi, Edt. A. Şimşek, Pegem Akademi, Ankara 2019, s. 175-210 

14. “Adnan Menderes’e Göre Cumhuriyet Halk Partisi Ve İhtilal”, Türk Siyasi Hayatında Adnan Menderesi, Aydın 2018, (Baskıda)

           

 

7.4. Diğer yayınlar

            1. “Batı Medeniyetinin Köklerinde: Romalılar ve Barbarlar”, Alternatif, S.1, Temmuz 2004, s. 15-19

            2.  “Düvel-i Muazzamadan Avrupa Birliğine”, Alternatif, S.1, Ekim 2004, s. 3-7

            3. “Bir Üst Kimlik Projesi ‘Osmanlıcılık’”, Alternatif, S.2, Ocak-Şubat 2005, s. 54-55

            4. “Sultan Abdülhamid’i Anlamaya çalışmak”, Başkaşehir, s.5, Ocak-Şubat 2016, s. 22-24

            5. “Suriye”, Başkaşehir, s.6, Mart-Nisan 2016, s.25-27

            6. “14 Mayıs Demokrasi Bayramı”, Başkaşehir, s.7, Mayıs-Haziran 2016, s.28-30

            7. “Türkiye Askeri Darbeler Tarihi (1859-1980)”, Başkaşehir, s.8, Temmuz-Ağustos 2016, s.28-32

            8. “Adnan Menderes (1899-1961)”, Başkaşehir, s.9, Eylül-Ekim 2016, s.28-32

            9. “İstanbul Üniversitesi’nin Kuruluşu”, Başkaşehir, s.10, Kasım-Aralık 2016, s.28-32

            10. “Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi Nasıl Anlaşılmadır?”, Başkaşehir, s.11, Ocak-Şubat 2017, s.31-35

            11. “İmkân ile İmkansızlığın Mücadelesi Çanakkale”, Başkaşehir, s.12, Mart-Nisan 2017, s.31-35

            12. “Fatih ve İstanbul’un Fethi”, Başkaşehir, s.13, Mayıs-Haziran 2017, s.31-35

            13. “Demokrasi Tarihimizde II. Meşrutiyet’in Yeri ve Önemi”, Başkaşehir, s.14, Temmuz-Ağustos 2017, s.31-35

 

 

8. Projeler

            1.   Cumhuriyet Tarihi Boyunca Siirt, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, (09/07/2013- 27/10/2016)

 

9.İdari Görevler

1. Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı (2009-2011)

            2. Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü (2011-2012)

            3. Siirt Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı (2011-2013)

            4. Siirt Üniversitesi, Siirt MYO Müdürü (2012-2015)

            5. Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO Müdürü (2015-2017)

            6. Siirt Üniversitesi, Siirt ve Yöresi Tarih-Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (2014-)

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

11.Ödüller

            1. Adnan Menderes Üniversitesi, Bilimsel Makale 1. liği Aydın 2011

            2. Siirt Üniversitesi, Akademik Teşvik Ödülü, Siirt 2013

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2019-2020

Güz

Modernleşme ve Demokrasi Tarihimiz

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Bilimsel Araştırma Yön. ve Yay. Etiği

Türk Siyasi Hayatı Siyasi Partiler I

 

3

3

3

2

 

113

92

20

3

İlkbahar

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

Türkiye Cumhuriyeti I

Siirt Tarihi

Modernleşme ve Demokrasi Tar.

Cumhuriyet Döneminde Basın Hayatı

Bilimsel Araş. Yön. Ve Yay. Etiği

 

2

2

3

3

3

 

 

İlkbahar

Türkiye Cumhuriyeti II

Tarihe Yön Veren Liderler

Tarih Araştırmalarında Usul ve Yöntem

Türk Dış Politikası

Cumhuriyet Tarihi II

 

 

2

2

2

3

3

 

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM (CV)

 

1. Name Surname                  : Şerif Demir

2. Date of Birth                       : 12/11/1974

3. Title                                    : Asst. Prof

4. Education Background       : Doctorate

 

 

Degree

 

Field

 

University

 

 

 

Year

Bachelor

History

Yüzüncü Yıl University

1996

Post Graduate (Master)

History / Recent History

Yüzüncü Yıl University

1999

Doctorate (PhD)

History / Republican History

Marmara University

2009

 

5. Academic Units

Receiving Date of Assistant Professor's Title   : 16/07/ 2009

 

6. Managed Masters and Doctoral Dissertations

 

7. Publications

7.1. Articles published in internationally acclaimed journals (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

7.2. Articles published in other internationally acclaimed journals

1. " The Change In Ottoman Education System In XIX. Century”, Internatıonal Perıodıcal For Hıstory And Socıal Research, p.13, (2015), p. 435-447

2. " Situation of the Government-Press Reletion in the Ottoman Empire (1831-1918), The Journal of Academic Social Science Studies, p. 33, (2015), p. 367-377

3. "Financial and Economical Discussions in the Lausanne Conference According to Hakimiyet-I Milliye Newspaper", History Studies International Journal Of History, 5 (4), 2013, p. 1-14

4. "Situation of the Government-Press Reletion in Turkey (1818-1960)", The Journal of Academic Social Science Studies, 5 (6), 2012, s.119-137.

5. "An Ottoman Lady and a Republic first lady Reside Bayar", Journal Of Atatürk Research Center, 28 (84), 2012, pp. 143-163.

6. "Damat Mahmut Celaleddin Pasha and the His Funeral ", Ataturk University, Journal of Turkish Researches Institute, S.47, 2012, p.177-188

7. "Beyan'ül Hak Journal and Hamdi Effendi", Selçuk University Journal Of Studies In Turcology, S.32, 2012, pp. 309-325

8. " Election of President Celal Bayar and the Formation of the Democratic Party Government in 1950", History Studies International Journal of History, 4 (2), 2012, p.121-134

9. "Celal Bayar in the National Struggle (1919 -1923)", Recent Perıod Turkısh Studıes, S.15-16, 2012, s.53-78.

10. "The Middle East and Syria Policy of Turkey From Past to Present", Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6 (3), 2011, pp.691-713

11. "Adnan Menderes and the Events of September 6, 7", Recent Perıod Turkısh Studıes, (12), 2010, p. 37-65.

 

7.3. Announcements published in international scientific conferences

1. "Political Life in Şanlıurfa (1950-1960)", I. International Archaeology and History Symposium of Harran and its Vicinity, Sanliurfa 2017,

2. " Syrıa Polıcy Of The Democrat Party", International Middle East Symposium, Kilis 2017, p. 155-161.

3. " The Reflections of Turkey and Russia Relations In Domestic Affairs Under The Democratic Party", VII. International Black Sea Symposium, 2017, p. 341-349

4. " Ali Fuat Başgil's Presidential Candidacy ", Ali Fuad Başgil as a Thinker and his Political Struggles” International Symposium, 2017, p. 485-494

5. "Basic Problems in Turkey Much 21st Century Syria Relations 1918-2000", International Middle East Symposium, Elazığ 2017, p. 575-592

6. "Principles of the State Policy Against the Internal Revolts of the Ottoman State in the XIX Century", The Uprisings of the Ottoman Empire in the Last 100 Years, 2014, p.119-2267.

7. The Soviet Union in Turkish American Relations After World War II  1946-1960”, III. Black Sea International Symposium, ‘Black Sea Beneficiaries’ “, 2010, s. 313-333

 

7.4. Written international books or sections in books

1. Republican Period Siirt, Düzey Yay., Istanbul 2016

2. Menderes and İnönü, Timas yay., İstanbul 2011

3. In Turkish Political History Adnan Menderes, Paraf Yay., Istanbul 2010

4. "The 1961 Constitution and Democracy Period (1961-1971)," Political History of the Republic of Turkey, Edt. S. Halıcı, Eskişehir 2013, p. 146-171

5. "Multiparty Period 1950-1960", in Turkey Democracy and Parliamentary History, Edt. S. Halıcı, Eskişehir 2013, p. 140-157

 

7.5. Articles published in nationally-referred journals

1. "Lausanne Peace Treaty between Greece and Turkey Compensation Problem", New Turkey, p.93, (2017), s.562-568.

2. "Arabic Use on Siirt in the Single Party Period", Journal of Social Sciences Institute, S.9, (2017), p. 277-293.

3. "Ottomanism in law Thought 1839-1871", The New Turkey Ottoman, Issue, c.VII, 1999, pp. 348-354.

4. "Republic Day Celebrations in Siirt during the Single Party Period", Journal of  Social Sciences Institute, S. 4, 2015, p. 33-42.

5. "9 July 1961 Constitution Referendum". City and Lore, p.4, 2017, p. 110-115

6. "The Effect of the Thought of Ottomanism in The Education Politics During The Period of Reforms", Electronic Journal of Social Sciences, 9 (31), 2009, pp.284-294.

7. "Ottomanism as a State Policy in Tanzimat Period", Selçuk University Journal Of Studies In Turcology, S.29, 2011, p.331-348.

 

7.6. Declaration presented at national scientific meetings and published in proceedings book

 

7.7. Other publications

1. "The Roots of Western Civilization: Romans and Barbarians", Alternative, S.1, July 2004, p. 15-19

2. "Conquest of Fatih and Istanbul", Başkaşehir, p.13, May-June 2017, p.31-35

3. "The Struggle of the Impossible and the Impossibility of Çanakkale", Başkaşehir, p.12, March-April 2017, p.31-35

4. "Trying to understand Sultan Abdülhamid", Başkaşehir, p.5, January-February 2016, p. 22-24

5. "Syria", Başkaşehir, p.6, March-April 2016, p.25-27

6. "May 14 Democracy Feast", Başkaşehir, p.7, May-June 2016, p.28-30

7. "How is the Ottoman Empire established?", Başkaşehir, p.11, January-February 2017, p.31-35

8. "Adnan Menderes (1899-1961)", Başkaşehir, p.9, September-October 2016, p.28-32

9. "Establishment of Istanbul University", Başkaşehir, p.10, November-December 2016, p.28-32

 

 

8. Projects

1. Siirt throughout the history of the Republic, scientific research project supported by higher education institutions, Executive, 09/07/2013 - 27/10/2016

 

9. Administrative Duties

1. Siirt University, Dean Assistant of the Faculty of Science and Literature (2009-2011)

2. Siirt University, Director of Social Sciences Institute (2011-2012)

3. Siirt University, Head of Department of Geography, Faculty of Science and Literature (2011-2013)

4. Siirt University, Siirt Vocational Director (2012-2015)

5. Siirt University, Director of Social Sciences Vocational School (2015-2017)

6. Siirt University, Siirt and Regional Director of History-Culture Application and Research Center (2014-)

 

10. Memberships in Scientific and Professional Organizations

 

11. Awards

1. Adnan Menderes University, Scientific Article 1. Aydın 2011

2. Siirt University, Academic Encouragement Award, Siirt 2013

 

12. Fill in the table below for the undergraduate and graduate level courses you have given in the last two years.

Academic Year

Term

Name of the lecture

Weekly Course Hours

Student Number

Theoretical

Practical

2016-2017

Fall

Turkish Foreign Policy

Turkish Political Life Political Parties I

History Methodology I

2

3

3

 

 

Spring

Siirt History

History Methodology II

Tarihe Leading Leaders

Turkish Foreign Policy

Turkish Political Life Political Parties II

2

2

2

3

3

 

 

2017-2018

Fall

Republic of Turkey I

Siirt History

Modernization and Democracy Tar.

Press Life in the Republican Era

2

2

3

3

 

 

Spring

Republic of Turkey II

Tarihe Leading Leaders

Procedures and Methods in History Investigations

Turkish Foreign Policy

History of the Republic II

2

2

2

3

3

 

 

 

Note: If opened, the lectures given in the summer term will also be added to the table.

 

Güncelleme : 26.09.2019 11:09:45