İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı
Telefon / 0
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme1.11.2013 10:02:54

Doç.Dr UĞUR ERMAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

 

ÖZGEÇMİŞ

 

 

1. Adı Soyadı              : Uğur ERMAN

2. Doğum Tarihi          : 1977

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İlahiyat

Atatürk Üniversitesi

2002

Y. Lisans

Arap Dili ve Belâğâtı

Atatürk Üniversitesi

2013

Doktora

Hadis

Dicle Üniversitesi

2017

 

4. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2017

 

5. Yayınlar    

5.1. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Ehl-i Hadîs ve Ehl-i Re’y Arasında Yaşanan Polemiklerin Cerh Ve Ta’dîl İlmine, Dönemin Te’lîfâtına Ve

Sosyal/Beşerî İlişkilere Yansıması (Hicrî III. Asır), e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Kasım-2017 Cilt:9 Sayı:2.

 

5.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

5.3. Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

           

 

5.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Ehl-i Hadîs ve Mu’tezile Arasında Yaşanan Polemiklerin Cerh ve Ta’dîl İlmine Dönemin Te’lifâtına ve Sosyal ve Beşerî İlişkilere Yansıması (Hicri III. Asır), Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı 1,s. 83-105

2.  Siirt Medreselerinde İcâzetnâme Sonrası Okutulan Eserler ve İçerikleri, Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilinler Enstitüsü Dergisi, 2017, sy.10, . 572-598.

3. Siirt Medreselerinde İcâzetnâme Öncesi Okutulan Kitaplar ve İçerikleri, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016, cilt: III, sayı: 1, s. 135-172.

5.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Özellikli Yöresel Kur’an Kursları: (Tillo Örneği), Yaygın Din Eğitimi Sempozyumu -I (30 Mart - 01 Nisan 2012, Ankara), 2013, cilt: I, s. 275-285.

 

 

5.6 Diğer yayınlar

 

6. Projeler

1. Türkiye Diyanet Vakfı İlahiyat Akademi Projesi, 2017.

 

 

 

8. Yurt Dışı Tecrübeleri

 

 

9. Son iki yılda lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

 

2017-2018

Güz

Hadis II

16

 

Hadis Tenkidi

8

 

 

Hadis Kaynakları ve Kritiği

6

 

 

Öğretmenlik Mesleki Uygulama

 

2

İlkbahar

Hitabet ve Mesleki Uygulama

8

8

Hadis I

4

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45