İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 4433
Kurumsal E-Posta birguluyan  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme8.04.2021 13:12:40

Dr. Öğr. Üyesi BİRGÜL UYAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 
ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı             : Birgül UYAN

2. Unvanı                    : Dr.Öğr. Üyesi

3.Öğrenim Durumu  : Doktora


Derece                    Üniversite

Lisans                     Gazi Üniversitesi
Yüksek Lisans        K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi
Doktora                  Çukurova Üniversitesi

Akademik Unvanlar

 

Ögr. Gör. : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 1996-2015

Dr. Öğr. Üyesi: Siirt Üniversitesi, 2015-

              

Yayınlar

Uluslararası Kitap Bölümü 

 

1. Uyan B. 2019. Küreselleşme Sürecinin Tarım Sektörüne Etkileri: Zorluklar-Fırsatlar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler İçin Önemi. Küreselleşmenin Sosyoekonomik Boyutları. Gazi Kitabevi, Nisan 2019. ss: 81-103  ISBN:978-605-344-960-7

 

2. Uyan B. 2019. Makro Düzeyde İnovasyon Dinamikleri ve Bölgesel Ekonomik Gelişme Üzerine Etkileri. İktisadi ve Sosyal Yönleriyle İnovasyon. ss: 221-258. İKSAD Yayınevi, Ankara. ISBN:978-605-7695-03-1  https://www.iksad.net/product-page/iktisadi-ve-sosyal-y%C3%B6nleriyle-inovasyon

3. Uyan B. 2019. Sürdürülebilir Ekonomik Gelişme ve Kentsel Ekonomiler Açısından Kentsel Tarımın İşlevleri ve Yerel Ekonomiye Etkileri. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler. Cilt:3, ss. 249-260.  Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara. ISBN : 978-605-180-901-4 https://www.gecekitapligi.com/Webkontrol/uploads/Fck/cilt_3.pdf

Ulusal Kitap Bölümü

1. Uyan B. 2017. Kayıt Dışı İstihdamın İşletmeler Açısından Nedenleri ve Sakıncaları.  Kayıtlı İstihdamın Teşviki AB Projesi. Panel Kitabı. ss 37-47 SİİRT ÜNİVERSİTESİ

  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Uyan B. 2016. Kentsel Ekonomiler ve Diyarbakır'ın GAP Bölgesi İçindeki Yerinin Sosyo-Ekonomik Boyutuyla İncelenmesi. Bildiri Kitabı. Tam metin ss 1543-1555. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu,  2016

http://www.academia.edu/35470182/Bircan_U._Co%C5%9Fkun_A._Temel_M._K%C4%B1l%C4%B1%C3%A7_P._G._Eds._Uluslararas%C4%B1_Diyarbak%C4%B1r_Sempozyumu_International_Diyarbak%C4%B1r_Symposium_3_Cilt_Diyarbak%C4%B1r_Valili%C4%9Fi_2017

 

2. Uyan B. 2017. Kamu Yatırımlarının, Beşeri Sermaye Kapasitesinin Gelişme Trendi ve Kentsel Düzeyde Sosyo-Ekonomik Gelişme Üzerine Etkileri: Güneydoğu Anadolu Kentleri. EUREFE' 17 Uluslararası Kongre,  Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İktisat Fakültesi, 27-29 Temmuz 2017 Bildiri Kitabı: Tam metin ss:456-468  

http://eurefe.org/tr/tam-metin-kitabi/

 

3. Uyan B. 2017. Alternatif Turizm Konseptleri Kapsamında Bir Destinasyon Potansiyelinin İncelenmesi. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi. 28 Eylül-1 Ekim 2017 VAN. Bildiri Özetleri Kitabı, s.21  

 http://avesis.atauni.edu.tr/YayinGoster.aspx?ID=4279&NO=31

 

4. Uyan B. 2019. Bölgesel, Yerel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik  Açısından Tarımsal Turizm. Tam metin Bildiri kitabı: 285-306 3. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu. 31 Ekim-3 kasım 2019 Mersin  https://www.academia.edu/41340706/3._AKDEN%C4%B0Z_SEMPOZYUMU_2019_Bildiri_Tam_Metinler_Kitab%C4%B1_3.C%C4%B0LT

 

  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

 1.  Uyan B. 2009. Bölgesel Kalkınmada Kentlerin Rolü: GAP ve Gaziantep (Balıkesir Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Sempozyumu) BALIKESİR 

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

               

1. Uyan B. Temmuz 2018. Tarımın Küresel Güç Sistemine Dönüşme Sürecinde İnovasyonun Rolü. İktisadi Yenilik Dergisi, 5 (2), 83-93.  http://dergipark.gov.tr/iy/issue/38106/439825

 

2. Uyan, B. Ekonomik Büyüme Kuramlarının Bölgesel Ekonomik Gelişme Açısından İncelenmesi ve Türkiye’de Bölgesel Ekonomik Gelişme. İktisadi Yenilik Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, Temmuz 2019. 129-141   https://dergipark.org.tr/tr/pub/iy/issue/46636

        

 Diğer Yayınlar

 

   1.   Uyan B. ve Şengül H. 2009. Bölgesel Gelişme Dinamikleri: Gaziantep İlinde Yerel Ekonomik Gelişmeyi Etkileyen Faktörler. Çukurova Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yıl:2009 cilt:21-1

 

Editör 

 

Uyan B. Çakır M. 2019. İktisadi ve Sosyal Yönleriyle İnovasyon. İKSAD Yayınevi, Ankara. ISBN:978-605-7695-03-1  https://www.iksad.net/product-page/iktisadi-ve-sosyal-y%C3%B6nleriyle-inovasyon

  

Projeler

   1.   Kayıtlı İstihdamın Teşviki AB Projesi Eğitim Koordinatörü 2016-2017

    2. Siirt Fıstık İşleme Tesisi AB Projesi, Eğitmen 2017

 

Yöneticilik Görevi:

 

KSÜ İslahiye MYO İşletme Bölüm Başkanı 1998-2005  ve  2007-2010

Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı 2015-2017

  

 

Güncelleme : 1.08.2021 15:21:40