Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2820
Kurumsal E-Posta doganarslan  siirt.edu.tr
E-Posta darslan23  hotmail.com
Açıklama
Güncelleme2.06.2022 16:14:00

Dr. Öğr. Üyesi DOĞAN ARSLAN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

1.  Adı Soyadı  : DOĞAN ARSLAN

2.  Doğum Tarihi          :20.11.1973

3.  Unvanı        : DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

4.Öğrenim Durumu     :

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Faculty of Agriculture

Department of Field Crops

 

HARRAN UNIVERSİTY

 

1996

Y. Lisans

Faculty of Agriculture

HARRAN UNIVERSİTY

2003

Doktora

Department of Field Crops

EGE ÜNİVERSİTESİ

2012

5.  Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 16.04.2014

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                     :

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

1.      Siirt Üniversitesi Kezer Kampüs Alanında Bulunan Thymbra spicata L. var. spicata, Hypericum triquetrifolium Turra. Ve Hypericum scabrum L.’un Morfolojilerinin ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi

2.      Siirt Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Üzeri Mesafelerinin Adaçayında (Salvia officinalis L.) Bazı Kalite Kriterlerine ve Uçucu Yağ Kompozisyonuna Etkisi

6.2.  Doktora Tezleri

1.     

2.     

7.  Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1.       Dogan Arslan, Emine Aslan, EFFECTS OF DIFFERENT ASPECTS AND HARVEST TIMES ON ESSENTIAL OIL RATIO AND COMPONENTS OF WILD THYME (THYMBRA SPICATA L. VAR. SPICATA), FEB - FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, Volume 29,  No. 05/2020, 3812- 3817.

2.       Ali Beyhan Uçak, Hüseyin Arslan, Dogan Arslan, Önder Volkan Bayraktar, Emine Aslan, THE EFFECT OF DIFFERENT IRRIGATION APPLICATIONS ON WATER-YIELD RELATIONS AND QUALITY TRAITS OF LAVENDAN (LAVANDULA INTERMEDIA) Volume 29, No. 03/2020, 1703-1712.

3.       Ali Beyhan Uçak, Hüseyin Arslan, Aynur Bilmez Özçınar, Dogan Arslan, Önder Volkan Bayraktar, DETERMINATION OF SESAME (SESAMUM INDICUM L.) GENOTYPES TOLERANT TO WATER STRESS AND STRESS TOLERANCE INDICATORS BY DRIP IRRIGATION IN SEMI-ARID CLIMATE CONDITIONS, FEB - FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, Volume 29,  No. 01/2020, 434- 444.

4.       Doğan Arslan, Önder Volkan Bayraktar, Mükremin Temel, Emine Bayram, ECONOMİCAL ANALYSİS OF CHAMOMİLE (MATRİCARİA RECUTİTA L.) CULTİVARS, FLOWER YİELDS WHİCH ARE OBTAİNED FROM DİFFERENT SOWİNG TİMES AND ROW SPACİNG, Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, Volume 25, No. 2, 129-136, 2019.

5.       Hüseyin Arslan, Özge Önder-Uçar, Dogan Arslan, DETERMINATION OF THE PERFORMANCE OF SOME SOYBEAN (GLYCINE MAX (L.) MERR) VARIETIES/LINES, FEB - FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, Volume 27,  No. 1/2018, 526-532

6.       Hüseyin Arslan, Mehmet Karakuş, Halil Hatipoğlu, Doğan Arslan, Önder Volkan Bayraktar, ASSESSMENT OF PERFORMANCES OF YİELD AND FACTORS AFFECTİNG THE YİELD İN SOME SOYBEAN VARİETİES/LİNES GROWN UNDER SEMİ-ARİD CLİMATE CONDİTİONS, APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, Volume 16, No. 14, 4289- 4298, 2018.


7.2.  Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.       Emine ASLAN, Doğan ARSLAN, Siirt Florasında Bulunan Thymbra spicata L. var. spicata Bitkisinin Morfolojik Özelliklerinin İncelenmesi, ISPEC Journal of Agr. Sciences, 2020 : 4(2).

2.       Emine Karademir, Cetin Karademir, Doğan Arslan and Ozge Onder Uçar,  Comparisons Of Yield, Yield Components And Fiber Technological Characteristics Of Modern Cotton Varieties, Journal of Agronomy, Technology and Engineering Management, Vol._3_Issue_2_388-401, 2020.

3.       Doğan Arslan, Arzu Çığ, Hüseyin Arslan, Önder Volkan Bayraktar, Faruk Tülücü (2017).  Effects of treatments of gibberellic acid, citric acid and stratification on germination of seeds of Salvia siirtica Kahraman, Celep & Doğan sp. nov. (Lamiaceae), Journal of Applied Biological Sciences, 11 (1): 29-32, 2017

4.       Bayraktar Önder Volkan, Öztürk Görkem, Arslan Doğan, Türkiye’de Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretimi ve Pazarlamasındaki Gelişmelerin Değerlendirilmesi.  Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 26, 62-75, 2017.

 

7.3.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. ARSLAN HÜSEYİN, BİLMEZ ÖZÇINAR AYNUR, ARSLAN DOĞAN, BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN, UÇAK ALİ BEYHAN, 2019, Farklı Gübre Dozu Uygulamalarının Bazı Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine EtkisiTürkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasım 2019, Antalya,

2.ARSLAN DOĞAN, ÖZEK ROJİN, 2019,  SİİRT EKOLOJİK KOŞULLARINDA FARKLI SIRA ÜZERİ MESAFELERİNİN ADAÇAYINDA (Salvia officinalis L.) BAZI KALİTE KRİTERLERİNE ETKİSİ, ISPEC ULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ10-12 Haziran 2019, (Tam Bildiri/Sözlü Sunum)

3. ARSLAN DOĞAN, ÖZALP HAFİD, 2019, Uses of Umbelliferae Family Some Important Essential Oil Plants in Food Industry, International Engineering and Science Symposium 20-22 June, IESS 2019, (Tam Bildiri/Sözlü Sunum).  


4.Uçak Ali Beyhan, Erman Murat, Arslan Hüseyin, Arslan Doğan, İnal Behcet (2018).  Water-Yield Relationship On The Effects Of Application Of Sunflower genotypes Deficit Irrigation.  International Agriculturel Science Congress, 1(1), 133-133. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)


5.Hüseyin ARSLAN, Görkem ÖZTÜRK, Doğan ARSLAN, Önder Volkan BAYRAKTAR, Mehmet KARAKUŞ, Halil HATİPOĞLU, To Determine Some Characteristics Related to Yield of Some Soybean Varieties/Lines Using Correlation and Path Analysis, I. International Agricultural Science Congress 09-12 May 2018, Van/Turkey.


6.Uçak Ali Beyhan, Arslan Hüseyin, Arslan Doğan, Gençoğlan Cafer, Bağdatli Muhammed Cüneyt (2018).  Ayçiçeğinde Kuraklığa Dayanıklı Genotiplerin Belirlenmesi.  2nd International Conference On agriculture, Forest, Foodsciences And Technologies (Icafof)2-5 April, 2018 Çeşme-İzmir/Turkey (Icafof), 1(1), 681-692. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)


7. BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN, ÖZTÜRK GÖRKEM, ARSLAN DOĞAN (2017).  AN ASSESSMENT OF DEVELOPMENTS IN PRODUCTION AND MARKETING OF SOME MEDICINAL PLANTS IN TURKEY.  MESMAP-2017, 339-339. (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:3750310)


8. BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN, ÖZTÜRK GÖRKEM, ARSLAN DOĞAN (2017).  AN ASSESSMENT OF DEVELOPMENTS IN PRODUCTION AND MARKETING OF SOME MEDICINAL PLANTS IN TURKEY.  MESMAP-2017, 339-339. (Özet Bildiri/Poster) 


7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.      1.       Ayman EL Sabagh, Akbar Hossain, Mohammad Sohidul Islam, Muhammad Aamir Iqbal, Shah Fahad, Disna Ratnasekera, Faraz Azeem, Allah Wasaya, Oksana Sytar, Narendra Kumar, Analía Llanes, Murat Erman, Mustafa Ceritoğlu, Huseyin Arslan, Doğan Arslan, Sajjad Hussain, Muhammad Mubeen, Muhammad Ikram, Ram Swaroop Meena, Hany Gharib, Ejaz Waraich, Wajid Nasim, Liyun Liu and Hirofumi Saneoka, Consequences and Mitigation Strategies of Heat Stress for Sustainability of Soybean (Glycine max L. Merr.) Production under the Changing Climate, Plant Stress Physiology, 

2.     

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.       Arslan Doğan, Fidan Mehmet, Siirt İli Florasında Doğal Olarak Yetişen Salvia multicaulis Vahl.’ in Uçucu Yağ Kompozisyonunun Belirlenmesi, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, Sayı 18, S. 196-200, 2020.

2.       Doğan ARSLAN, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Aktarlarda Satılan Papatya Türlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 2019, 28 (2): 53−58.


7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.      BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN, ÖZTÜRK GÖRKEM, ARSLAN DOĞAN (2017).  AN ASSESSMENT OF DEVELOPMENTS IN PRODUCTION AND MARKETING OF SOME MEDICINAL PLANTS IN TURKEY.  MESMAP-2017, 339-339. (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:3750310)

2.      BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN, ÖZTÜRK GÖRKEM, ARSLAN DOĞAN (2017).  AN ASSESSMENT OF DEVELOPMENTS IN PRODUCTION AND MARKETING OF SOME MEDICINAL PLANTS IN TURKEY.  MESMAP-2017, 339-339. (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:3750310)

3.      Özdemir ., Arslan D., Özkan M. (2014).  Ülkemizdeki Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sektörünün Tüketici Güvenliği ve Gıda Güvenilirliği Açısından Risk Değerlendirilmesi.  II. Tıbbi VE Aromatik Bitkiler Sempozyumu 23-25 Eylül 2014 Yalova (/) (Yayın No:1260547)

4.      ARSLAN DOĞAN, BAYRAM EMİNE (2013).  Mayıs Papatyası Matricaria recutita L   Çeşitlerinde Farklı Agronomik Uygulamaların Bazı Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi.  Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1260545)

5.      ARSLAN DOĞAN, BAYRAM EMİNE (2012).  Farklı Ekim Zamanlarının ve Sıra Arası Mesafelerinin Bir Mayıs Papatyası  Matricaria recutita L   Çeşidi Olan Bodegold da Bazı Verim Öğelerine Etkisi.  Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Tokat. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1260530)

6.      ARSLAN DOĞAN, TINMAZ AHMET B, BAŞER KEMAL HÜSNÜ CAN, TÜMEN GÜLENDAN (2009).  Marmara Bölgesi İstanbul Kekiği  Origanum vulgare subsp  hirtum   Popülâsyonlarının Verim Ve Kalite Özellikleri.  Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1260524)

7.      ARSLAN DOĞAN,ÖKTEM ABDULLAH (2004).  Farklı Azot Dozlarının Mercimekte  Lens culinaris Medic   Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi.  3. Ulusal Gübre Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:1260521)

8.      ARSLAN DOĞAN,ÖKTEM ABDULLAH (2004).  Farklı Azot Dozlarının Mercimekte  Lens culinaris Medic   Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi.  3. Ulusal Gübre Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:1260521)

 

7.7.  Diğer yayınlar

1.     

2.     

8.Projeler

1.  Siirt Üniversitesi Kezer Kampüs Alanında Bulunan Kekik ve Kantaron Türlerinin Morfolojilerinin VE Kalite Özelliklerinin İncelenmesi, Yürütücü, (Tamamlandı), BAP.

2. Farklı Azot Dozu Uygulamalarının Bazı Yerfıstığı (Arachis hypogaega L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi,  Araştırmacı, (Tamamlandı), BAP.

3.  Modern Pamuk Çeşitlerinin Siirt Ekolojik Koşullarında Verim ve Lif Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, Araştırmacı, (Tamamlandı), BAP.

4. Farklı Sulama Uygulamalarında Lavanta ve Mayıs Papatyasının Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Sonuçların Ekonomik Analizi, BAP, Yürütücü, (Tamamlandı), BAP.

5.  Siirt Ekolojisinde Bazı Okaliptüs Çeşitlerinin Adaptasyonu ve Fidanlarının Performanslarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar, Araştırmacı, (Tamamlandı), DİKA.

6.  Akarsulara Yakın Kurulan Köyler ile Uzak Köylerin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Karşılaştırılması, Siirt İli Örneği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, (Devam Ediyor), BAP.

7.  Bazı Önemli Tıbbi VE Aromatik Bitkilerin Siirt İlinde Tarımının Yaygınlaştırılması Projesi Gap, Proje Koordinatörü, (Devam Ediyor), GAP.

8.  Susam (Sesamum indicum L.) Bitkisinde Farklı Sulama Düzeylerinin Yaprak pireleri (Empoasca spp. ) Yoğunluğu Üzerine Etkisi, Araştırmacı, (Devam Ediyor), BAP

9.  Siirt Ekolojik Koşullarında Tıbbi Adaçayında (Salvia officinalis) Farklı Sıra Üzeri Mesafelerinin ve Diürnal Varyabilitenin Verim ve Uçucu Yağ Oranı/Kalitesi üzerine Etkisi, Yürütücü, Yürütücü (Devam Ediyor), BAP.

10.  Siirt İli Koşullarında Satureja hortensis L . Bitkisinde Farklı Fosfor Dozlarının Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi, Yürütücü (Devam Ediyor), BAP.

9.İdari Görevler

1.      Tarım Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

2.     

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1.    Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği 

2. Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği

 

11.Ödüller

1.     

2.     

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2018-2019

Güz


 


 

ALKALOİD BİTKİLERİ

3

0

3

 

YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ

0

2

1

 

UÇUCU YAĞ BİTKİLERİ

3

0

4

 

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDE ETKEN MADDELER, ELDE EDİLME VE ANALİZ YÖNTEMLERİ

3

0

2

 

YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK

0

1

2

 

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

0

1

1

 

UZMANLIK ALANI DERSİ

8

0

3

 

TIBBİ BİTKİLER

1

2

18

 

BOYA BİTKİLERİ

2

0

6

İlkbahar

YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ

0

2

1

 

BOYA BİTKİLERİ

3

0

2

 

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDE KULLANIM, DEĞERLENDİRİME VE STANDARDİZASYON

3

0

2

 

TIBBI VE AROMATİK BİTKİLERDE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ

3

0

2

 

YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK

0

1

2

 

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

0

1

1

 

UZMANLIK ALANI DERSİ

8

0

3

 

TARLA BİTKİLERİNE GİRİŞ

3

0

11

 

TARLA BİTKİLERİ

2

2

19

2019-2020

Güz

YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ

0

2

1

BOYA BİTKİLERİ

3

0

2

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDE KULLANIM, DEĞERLENDİRİME VE STANDARDİZASYON

3

0

2

TIBBI VE AROMATİK BİTKİLERDE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ

3

0

2

YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK

0

1

4

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

0

1

2

UZMANLIK ALANI DERSİ

8

0

3

TARLA BİTKİLERİNE GİRİŞ

3

0

1

TARLA BİTKİLERİ

2

2

19

İlkbahar

YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ

0

2

1

 

BOYA BİTKİLERİ

3

0

 

 

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDE KULLANIM, DEĞERLENDİRİME VE STANDARDİZASYON

3

0

 

 

TIBBI VE AROMATİK BİTKİLERDE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ

3

0

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK

0

2

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

0

2

 

 

UZMANLIK ALANI DERSİ

8

0

 

 

TARLA BİTKİLERİNE GİRİŞ

3

0

 

 

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER YETİŞTİRİCİLİĞİ

2

0

14

 


Not:
Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

 

 

 

 

 

Güncelleme : 17.06.2020 11:15:37
Yayınlar ve Projeler

1.       Yayınlar

1.1.         Uluslararası    hakemli          dergilerde      yayınlanan     makaleler      (SCI    &         SSCI

&ArtsandHumanities)

1.2.         Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.3.              Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Effect of Different Doses of NAA (0, 125, 250, 500 and 1000 ppm) on Mountain Thyme (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) Rooting. VII International Scientific Agriculture Symposium ?Agrosym 2016

Foreign Trade of Medicinal and Aromatic Plants in Turkey 1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants. 1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants April. 2013

Effect of Different Sowing Dates and Row Spacings on Yield and Quality Characteristics OF Chamomile (Matricaria recutita L.) Cultivars ın Yalova/Turkey Ecological Conditions1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants 2013

Effect of Different Planting Size and Cutting Numbers on Drog Leave and Essential Oil Yield in Lemon Verbana (Lippia citriodora Kunth.). I. International Medicinal and Aromatic Plants Conference on Culinary Herbs in Antalya, Turkey (29 April-04 May 2007).

1.4.         Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

-Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.5.         Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Farklı Azot Dozlarının Mercimekte (Lens culinaris Medic.) Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi , 3. Ulusal Gübre Kongresi , 2004

Marmara Bölgesi İstanbul Kekiği (Origanum vulgare subsp. hirtum) Popülâsyonlarının Verim Ve Kalite Özellikleri, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 2009

Türkiye Tarımı İçin Yeni Bir Tür: Mayıs (Tıbbi) Papatyası (Matricaria recutita. L.), , Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 2011

Mayıs Papatyası (Matricaria recutita L.) Çeşitlerinde Farklı Agronomik Uygulamaların Bazı Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi, , Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 2013

Farklı Ekim Zamanlarının ve Sıra Arası Mesafelerinin Bir Mayıs Papatyası (Matricaria recutita L.) Çeşidi Olan Bodegold'da Bazı Verim Öğelerine Etkisi, , Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, 2012

Ülkemizdeki Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sektörünün Tüketici Güvenliği ve Gıda Güvenilirliği Açısından Risk Değerlendirilmesi, II. Tıbbi VE Aromatik Bitkiler Sempozyumu 23-25 Eylül 2014 Yalova

Bazı Lavanta (Lavandula X intermedia Emeric Ex Loisel.) Çeşitlerinin Isparta Koşullarındaki Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi , II. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 23-25 Eylül 2014 Yalova

1.6.         Diğer yayınlar

1.7.         Uluslararası atıflar

2.       Ulusal & Uluslararası Projeler

Yalova Ekolojik Koşullarında Mayıs Papatyası (Matricaria recutita L.) Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanları ve Ekim Mesafelerinin Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi (TAGEM PROJESİ)

Lavanta Türlerinde Adaptasyon Çalışmaları (TAGEM PROJESİ) 

Armutlu Yarımadası Fıstık Çamı Plantasyon Açıklıklarında Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Organik Olarak Yetiştiriciliğinin Araştırılması (TAGEM PROJESİ)

Dondurma Üretiminde Kullanılan Orkidelere Alternatif Olan Konyak Bitkisinde (Amorphophallus konjac) Adaptasyon Çalışmaları (TAGEM PROJESİ)

Siirt Üniversitesi Kezer Kampüs Alanında Bulunan Kekik ve Kantaron Türlerinin Morfolojilerinin ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi (BAP)

 

Farklı Sulama Uygulamalarında Lavanta ve Mayıs Papatyasının Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Sonuçların Ekonomik Analizi (BAP)

Bazı Önemli Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Siirt İlinde Tarımının Yaygınlaştırılması Projesi (GAP Projesi)