İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2972
Kurumsal E-Posta
E-Posta ethemdemir84  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme27.09.2021 15:12:44

Dr. Öğr. Üyesi ETHEM DEMİR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı      : ETHEM DEMİR

İletişim Bilgileri

Adres: SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Telefon

Mail: ethemdemir84@gmail.com

2. Doğum Tarihi                :01.05.1984

3. Unvanı                          :Dr. Öğretim Üyesi

4. Öğrenim Durumu         :Doktora

Derece                Alan                                       Üniversite                     Yıl

Lisans                İlahiyat                              Ankara Üniversitesi          2009

Yüksek Lisans    Temel İslam Bilimleri      Uludağ Üniversitesi          2014

Doktora                Temel İslam Bilimleri     Uludağ Üniversitesi         2018               

5. Akademik Unvanlar

Öğretim Görevliliği Tarihi             : 2012 - 2020

Dr. Öğretim Üyeliği Tarihi            : 2020 - ….

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Ethem Demir, “Suriye İç Savaşının Kilometre Taşları: Hâlid Halîfe’nin Lâ Sekâkîne Fî Matâbihihâzihi’l-Medîne Romanı”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 47 (Aralık 2019), 291-316.

2.  Ethem Demir, Modern Arap Edebiyatında Tasavvufî Roman.  Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi, 5/1 (Haziran 2019), 39-60.

3. Ethem Demir, Ali Ahmed Bâkesîr’in Romanlarındaki Kadın Karakterlerin Analizi.  Socıal Scıences Studıes Journal, 4/18 (Mayıs 2018), 1832-1844.

7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

 1. Ethem Demir, ’Ammâr Ali Hasan’ın Şeceretü’l-‘âbid Adlı Romanında Tasavvufî Temalar.  5. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (11 – 14 Temmuz 2019 / Bandırma) (UBAK), 28-38. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

2. Ethem Demir, Arap Romanında Karakter Çeşitliliği.  4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (14 – 17 Şubat 2019 / Yalova) (UBAK), 186-196. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

3. Ethem Demir, Roman Karakterinin Okuyucuya Takdimi.  (Usbik 2019 Nevşehir) II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 1427-1435. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

     7.3.1. Ethem Demir, Ali Ahmed Bâkesîr ve Romancılığı, Emin Yayınları, Bursa, 2020.

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.  Ethem Demir, Abdurrahman Munîf’in “Ummu’n-Nuzûr” Ve Orhan Kemal’in “Hanımın Çiftliği” Romanlarında “Hoca” Tipolojileri.  Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 19/2 (Aralık 2019), 759-771.

2.  Ethem Demir, Arap Gramerinde Şâz Olgusu.  Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14 (Aralık 2019), 51-63.

3. Ethem Demir, Klasik Nahiv Öğretiminde Didaktik Bir Öğe Olarak “Elğâz”.  Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7/14 (Kasım 2019), 534-548.

4. Ethem Demir, Arap Tasavvufî Romanlarının Yapısı Ve Kurgusu.  Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 19/1 (Haziran 2019), 251-262.

5. Ethem Demir, Türk ve Arap Romanları Perspektifinde Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar. İstem Dergisi, 34, (Aralık 2019), 403-420.

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

7.6 Diğer Yayınlar

  8.Projeler

  9.İdari Görevler

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

11.Ödüller

Güncelleme : 7.03.2021 20:33:15
ÇALIŞMALAR
İSLAM HUKUKUNDA TAKLİD VE TELFİK (YÜKSEK LİSANS)
ALİ AHMED BÂKESÎR VE ROMANCILIĞI   (DOKTORA TEZİ)

ETHEM DEMİR, ALİ AHMED BÂKESÎR VE ROMANCILIĞI, EMİN YAYINLARI, BURSA, 2020. (KİTAP ÇALIŞMASI)

ETHEM DEMİR, ’AMMÂR ALİ HASAN’IN ŞECERETÜ’L-‘ÂBİD ADLI ROMANINDA TASAVVUFÎ TEMALAR.  5. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ (11 – 14 TEMMUZ 2019 / BANDIRMA) (UBAK), 28-38. (TAM METİN BİLDİRİ/SÖZLÜ SUNUM)

ETHEM DEMİR, ARAP ROMANINDA KARAKTER ÇEŞİTLİLİĞİ.  4. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ (14 – 17 ŞUBAT 2019 / YALOVA) (UBAK), 186-196. (TAM METİN BİLDİRİ/SÖZLÜ SUNUM)

ETHEM DEMİR, ROMAN KARAKTERİNİN OKUYUCUYA TAKDİMİ.  (USBİK 2019 NEVŞEHİR) II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 1427-1435. (TAM METİN BİLDİRİ/SÖZLÜ SUNUM)

ETHEM DEMİR, “SURİYE İÇ SAVAŞININ KİLOMETRE TAŞLARI: HÂLİD HALÎFE’NİN LÂ SEKÂKÎNE FÎ MATÂBİHİHÂZİHİ’L-MEDÎNE ROMANI”. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 47 (ARALIK 2019), 291-316. (MAKALE ÇALIŞMASI)

ETHEM DEMİR, MODERN ARAP EDEBİYATINDA TASAVVUFÎ ROMAN.  TASAVVUR / TEKİRDAĞ İLAHİYAT DERGİSİ, 5/1 (HAZİRAN 2019), 39-60. (MAKALE ÇALIŞMASI)

ETHEM DEMİR, ALİ AHMED BÂKESÎR’İN ROMANLARINDAKİ KADIN KARAKTERLERİN ANALİZİ.  SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 4/18 (MAYIS 2018), 1832-1844. (MAKALE ÇALIŞMASI)

ETHEM DEMİR, ABDURRAHMAN MUNÎF’İN “UMMU’N-NUZÛR” VE ORHAN KEMAL’İN “HANIMIN ÇİFTLİĞİ” ROMANLARINDA “HOCA” TİPOLOJİLERİ.  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 19/2 (ARALIK 2019), 759-771. (MAKALE ÇALIŞMASI)

ETHEM DEMİR, ARAP GRAMERİNDE ŞÂZ OLGUSU.  BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 14 (ARALIK 2019), 51-63. (MAKALE ÇALIŞMASI)

ETHEM DEMİR, KLASİK NAHİV ÖĞRETİMİNDE DİDAKTİK BİR ÖĞE OLARAK “ELĞÂZ”.  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 7/14 (KASIM 2019), 534-548. (MAKALE ÇALIŞMASI)

ETHEM DEMİR, ARAP TASAVVUFÎ ROMANLARININ YAPISI VE KURGUSU.  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 19/1 (HAZİRAN 2019), 251-262. (MAKALE ÇALIŞMASI)

ETHEM DEMİR, TÜRK VE ARAP ROMANLARI PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ SIĞINMACILAR. İSTEM DERGİSİ, 34, (ARALIK 2019), 403-420. (MAKALE ÇALIŞMASI)