İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
Telefon /
Kurumsal E-Posta hafel.alyounes  siirt.edu.tr
E-Posta hafel2015  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme24.04.2021 22:47:04

Dr. Öğr. Üyesi HAFEL ALYOUNES

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı : Hafel ALYOUNES

2. Doğum Tarihi : 02.01.1978

3. Unvanı : Dr. Öğretim Üyesi

4.Öğrenim Durumu : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

Yıl

Lisans 

Arap Dili ve Edebiyatı

Al-Baath University (Humus/Suriye)

2002

Y. Lisans

Arap Dili ve Edebiyatı

Al-Baath University (Humus/Suriye)

2007

Doktora 

Arap Dili ve Edebiyatı

 Al-Baath University (Humus/Suriye)

 2011

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 06.09.2015

Doçentlik Tarihi :

Profesörlük Tarihi :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 

6.1. Yüksek Lisans Tezleri 

            1.  ….

            2.   

6.2. Doktora Tezleri

            1.   

            2.   

 

7. Yayınlar 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Artsand Humanities)

               1.   

            

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.    المستدرك علی من اسمه عمرو من الشعراء لابن الجراح, مجلة معهد المخطوطات العربية (Journal of the Institute of Arabic Manuscripts), 2010, cilt: 54, sayı: 1, 165-207

 

2.   القلق في شعر تميم بن أبي بن مقبل, مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق (Mecelletu Mecmai’l-Lugati’l-Arabiyye bi-Dımaşk), 2010, cilt: 85, sayı: 1, s. 151 - 170

 

3.   Bakıyyetu Eş’âri Amr b. Zeyd el-Havlânî (Dirâse ve Tahkîk)Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Siirt University Journal of Divinity Faculty, 2018, cilt: V, sayı: 2, s. 173-194

 

            4.   En-Nez’atü’l-İnsaniyye fi’ş-Şi’ri’l-Mehceri’l-Cenubi: Hüsni Gurab EnmuzecenNecmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi], 2020, sayı: 49, s. 231-257

 

5.   Me’ayîrû’z-Zarureti’ş-Şi’riyye ve Tevcihuha’n-Nahviy fi Kitabi Evzahi’l-Mesâlik ila Elifiyyeti İbn Malik li-İbni Hişam el-EnsarîKilitbahir [Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Journal of Divinity Faculty of Çanakkale Onsekiz Mart University], 2020, sayı: 16, s. 164-195

 

6.   مَوَاقِفُ الوَدَاعِ فِي القَصِيدَةِ الجَاهِلِيَّةِ دِرَاسَةٌ فِي الحُضُورِ والتَّجَلِّي, Nüsha Dergisi, 2020, Cilt 20, Sayı 51, 333 – 365

 

7.   بائية كعب بن سعد الغنوي دراسة في فحولتها وبنائها (Ka’b b. Sa’d el-Ganevî’nin Baiyyesi Tematik ve Yapısal Bir İnceleme), Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020, cilt: 10, sayı: 2, 705 – 729

 

            8.   Mezahiru İstilhami’t-Turasi fî Tecrübeti Nasr Sem’ani’ş-Şi’riyye = Indications of the Cultural Heritage Inspiration in Nasr Sem’an’s Experience of Poetry = Nasr Sem’an’ın Şiir Deneyiminde Kültürel İlhamın YansımalarıMarifetname [Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Siirt University Journal of Divinity Faculty], 2021, cilt: VIII, sayı: 1, s. 225-245

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.    صورة الناقة في شعر ابن مقبل,               مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية (Mecelletü Câmiati’l-Ba’s li’l-Ulûmi’l-İnsâniyye), 2006, cilt: 28, sayı: 10, 104-123

 

2.    علاقات خولان بالقبائل اليمانية,               مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية (Mecelletü Câmiati’l-Ba’s li’l-Ulûmi’l-İnsâniyye), 2012, cilt: 34, sayı: 7, 37-62

 

3.   Dâliyyetu Alkame el-Havlânî ve Yetîmetuhû Tahkîk ve DirâseGümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, cilt: VI, sayı: 12, s. 181-212

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

            1.   (Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu, 21-23 Nisan 2017 /Amasya) "Hızır b. Muhammed el-Amâsî ve el-İfâda İsimli Belâgat Çalışması"

 

            2.   II. Uluslararası Hacı Bayram-ı Velî Sempozyumu (Bildiriler Kitabı 2, Kalem Neşriyat, Ankara 2017, ss. 97-118) (Akşemseddin'in Risâle fî Zikrillâh Tahkik ve İncelemesi)

 

3. Uluslararası Nusaybin Sempozyumu 28-29 Mayıs 2021

(دراسة في قيم أدبه الفني الببغاء المخزومي في مصنفات القدماء )

 

4. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 3. Uluslararası Dil ve Edebiyat kongresi, 6-8 Ekim 2021, Osmaniye (Anadilde Kavram Üretme ve Semantik Zenginliği Oluşturma (Sarf İlmindeki İştikâk Bağlamında)

 

7.7. Diğer yayınlar

            1.   

 

8.Projeler

            1.   "Mucemü'd-Devha" adlı Ansiklopedik Sözlükte Uzman ve yazar olarak çalışmaya devam etmektedir.

            2.   

 

9.İdari Görevler 

            1.   

            2.   

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  

            2.  

 

11.Ödüller

            1.   

            2.   

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. 

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2020-2021

Güz

 -Muhâdese

 22

 

 100

İlkbahar

 -Muhâdese

- Arapça Klasik Metinler (Doktora/Yüksek Lisan)

 

 28

 

 103

 

2021-2022

Güz

 -Muhâdese

-Arapça Klasik Metinler (Doktora/Yüksek Lisan)

 

 26

 

 123

İlkbahar

 -Muhâdese

- Arapça Klasik Metinler (Doktora)

 

 23

 

 123

 

 

 


Güncelleme : 24.11.2022 09:13:48