Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitim Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 4304
Kurumsal E-Posta mhalil.saglam  gmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme8.01.2019 09:51:40

Doç.Dr MEHMET HALİL SAĞLAM

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

1.      Adı Soyadı: M. Halil SAĞLAM

2.      Unvan: Doç. Dr. 


Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Selçuk Üniversitesi

1994

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2005

Doktora 

Türk Dili ve Edebiyatı

Dicle Üniversitesi

2016

Doçent

Yeni Türk Edebiyatı

Siirt Üniversitesi

2022

3. Akademik Unvanlar:

Öğretim Görevlisi (1998-2016)

Dr.Öğr.Üyesi (2016- devam ediyor)

Doç. Dr. 2022

4.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

4.1. Yüksek Lisans Tezleri

 1. Kemalettin Tuğcu'nun Romanlarında Rol Model Karakterler ve Erdemler (Kübra Çelik, Tamamlandı)

 2. Dünya Çocuk Klasiklerinde Çocuk Kahramanların Problem Çözme Becerileri (Çağdaş Yılmaz, Tamamladı)

 3. Hans Christian Andersen Ödüllü Yazarların Hikâye Edici Metinlerinde Evrensel Değerler. (Dilan Sincaroğlu Büküm, Tamamlandı)

 4. Çocuk Gezi Türünde Nesnellik ve Edebilik (Faik Üçer, 2022 Tamamladı)

 5. Çocuk Romanlarında Tematik Dönüşüm (17,18,19. yy). (Merve Tepe 2020, devam ediyor).

6.  Tudem Ödüllü Hikâye ve Romanlarda Çocuğa Görelik ( Remziye Eksik, 2021 devam ediyor).

7. Gülten Dayıoğlu Ödüllü Romanlarda Çocuğa Görelik ve Metinlerarasılık ( Başak Tay, 2021 devam ediyor).

 8. Yavuz Bahadıroğlu'nun Roman ve Hikâyelerinde Milli Kültür (Servi Karataş, 2022 devam ediyor).

5. Yayınlar

5.1. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Sağlam, M. Halil (2014). " Tartışmalı Bir Eser: Ahmet Mithat Efendi’nin Bahtiyarlık Romanı Üzerine Bir Tahlil Çalışması", TurkishStudies, 9.3. 1219-1234.

2. Sağlam, M. Halil (2014). "Recaizâde Mahmut Ekrem'in Bazı Şiirlerinde Sosyal Temalar ve Vatan Sevgisi Temalı Bülbül Redifli Gazeli Üzerine Bir Tahlil Çalışması",  International Journal of Languages Education and Teaching-IJLET', 3.78-98.

3. Sağlam, M. Halil (2014). "Necip Fazıl Kısakürek’in Otel Odaları Şiirini Psikanalitik Edebiyat Kuramı Bağlamında Okuma Denemesi", 2014. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 7.33. 1307-9581

4. Sağlam, M. Halil (2016).  "Servet-i Fünûn Edebî Hareketine Mensup Şair Sıfatıyla Tanınan Süleyman Nazif’in (1869-1927) Sosyal Sorunlara Karşı Duyarlılığı",   Dicle üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15. 213-219.

5. Sağlam, M. Halil (2017). "Aka Gündüz’ün Aşkın Temizi Romanında Hurafe Halk İnançları Hakkında Bazı Tespitler",  ASOS Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,  5.43. 237-247

6. Sağlam, M. Halil (2017). "Batılı Tarihî Romanlarda Muteber ve Müslüman Bir Başkarakter: Selahaddin Eyyubî",  (Edebiyat ve Tarih Eğitimi İlişkisi Örneği), Akademik Bakış Dergisi, 62.  231-247

7. Sağlam, M. Halil (2018). “Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde Einfühlung (Özdeşleyim) İlişkisi Kurduğu Tabiat Unsurları” Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7.2.  956-989.

8. Sağlam, M. Halil (2018). "Zeynel Besim Sun’un Çakıcı Mehmet Efe Romanında Başkahraman Üzerine Tespitler," RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 12.  184-208

9.  Sağlam, M. Halil (2018). "Kuyucaklı Yusuf Romanında Din Duygusu ve Din Diline Ait Semboller", Edebî Eleştiri Dergisi 2.2. 129-145.

10. Sağlam, M. Halil ve Tarhan Hasan (2019). “Sabiha Sertel’in Çitra Roy ile Babası Romanında Benerci Kendini Niçin Öldürdü? Şiirinin Etkisi (Metinlerarasılık)”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18.2. 780-797.  

11.  Sağlam, M. Halil (2019). "Sinekli Bakkal ve Üç İstanbul Romanında Din ve İnanç Krizi", AKRA Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, 7.18. 145-166

12.  Sağlam, M. Halil (2019). “Halit Ziya Uşaklıgil’in Mensur Şiirlerinde Güzel ve Güzellik”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 21. 155-176

13.   Sağlam, M. Halil (2019). “Karabibik Hikâyesinde Sosyokültürel Tespitler”,  Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 27. 777-793

14. Sağlam, M. Halil (2019). “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Bursa’da Zaman Şiirinde Estetik Yargı ",  TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi,  18. 153-165

15. Sağlam, M. Halil ve Korkut Sevnur (2019). "Sait Faik'in Hikâyelerinde Karakter Dönüşümü", Sİ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 462-484, Cilt 7 – S. 14

16. Sağlam, M. Halil (2020). "Fakir Baykurt’un Köy Romanlarında Lakaplar", Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 44. 1255-280

17. Sağlam, M. Halil (2020). "Sabahattin Ali’nin Şiirlerinde Dağ İmgesi", Muğla Sıtkı Koçman Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 21.46. 86-101.

18. Sağlam, M. Halil (2020). “Ömer Seyfettin'in Hikâyelerinde Türk Stereotipi”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 48. 366-390.

19. Sağlam, M. Halil (2020). "İdeal Gençlik Yolunda Mehmet Kaplan’dan Orhan Okay’a Mektuplar", Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi, Prof. Dr. M. Orhan Okay Özel Sayısı, 244-256.

20. Sağlam, M. Halil (2020) “Günlüklerde Yansıtıcı Düşünceler” Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 10.2.  156-172.

21. Sağlam, M. Halil (2021). “Çocuk Şiirlerinde Soru, Sorgulama ve Felsefi Düşünme: Mustafa Ruhi Şirin Örneklemi” Namık Kemal Üniversitesi, Humanıtas - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 9.17.  321-340.

22. Miçoğulları, Mehmet ve Sağlam, M. Halil (2021). “Şiir” ve “Şair”i Şiir Diliyle Tanımlayan Bir Sanatçı: İsmail Uyaroğlu", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,  23.2. 563-573.

23. Sağlam, M. Halil ve Miçoğulları, Mehmet (2021). Ortaokul Türkçe (5-8. Sınıflar) Ders Kitaplarında Yer Alan “Doğa ve Evren” Temasının Ekoşiir Bağlamında İncelenmesi, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23.3. 687-697.

24. Sağlam, M. Halil ve Şar, Muhammed (2020) “Arif Nihat Asya’nın Şiirlerinde Çocuk ve Anne”, Mecmua - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2021. 6. 12. 63-77.

25. Sağlam, M. Halil (2022). "Türk Basın Tarihinde Kaynaklar Dergisi", Kültür Araştırmaları Dergisi, 13.197-223.

26. Sağlam, M. Halil (2022). Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir Denemesinde Millî Kültür. Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi, 6 (2) , 16

 5.2. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1.  Sağlam, M. Halil (2007). "Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat'ın "Rübab Mecmuası ve II. Meşrutiyet Dönemi Türk Kültür, Edebiyat Hayatı" Üzerine Bir İnceleme", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 39. 63-75.

2. Sağlam, M. Halil (2009). “II. Meşrutiyet Döneminde Türk Basınında Rübab Dergisinin yeri ve Önemi”,  Balıkesir üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7.39. 63-75

5.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.   Sağlam, M. Halil (2014). “Servet-i Fünûn Edebî Hareketine Mensup Şair Sıfatıyla Tanınan Süleyman Nazif’in (1869-1927) Sosyal Sorunlara Karşı Duyarlılığı”, Dicle Üniversitesi-Süleyman Nazif Sempozyumu, Diyarbakır: 26-27 Mart,

2.   Sağlam, M. Halil (2017). “Batılı Tarihî Romanlarda Selahaddin Eyyubî 'nin Üstün Vasıfları, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni”, Atatürk Üniversitesi Sürekli Uygulama ve Araştırma Merkezi, Erzurum: 2-14 Mayıs

3.   Sağlam, M. Halil (2018). “Zeynel Besim Sun’un Çakırcalı Mehmet Efe Romanında Başkahramanın Karakteristlik Özellikleri”, 1.Uluslararası İksad Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin: 9-11 Mart

4. Sağlam, M. Halil (2018). “Üç İstanbul ve Sinekli Bakkal Romanlarında İnanca Ait Tereddütler ve İnançsızlık”, SOS-CON, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Fırat Üniversitesi Antalya: 11-13 Mayıs.

5. Sağlam, M. Halil (2019). “Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Mitoloji ve Retorik, Uluslararası Mitoloji Sempozyumu”, Ardahan Üniversitesi, Ardahan: 2-5 Mayıs.

6. Sağlam, M. Halil ve Yüksel Arife (2019). “Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Empati Kurarak Dinleme ve Konuşma Etkinlikleri Üzerine Bir Değerlendirme Çalışması, 6. Uluslararası Multidisiplinler Çalışma Kongresi”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep: 26-27 Nisan.

7. Sağlam, M. Halil ve Yüksel Arife (2019). “Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Metinler Arasılık,6. Uluslararası Multidisiplinler Çalışma Kongresi”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep: 26-27 Nisan.

8. Sağlam, M. Halil ve Korkut, Sevnur (2019). “Sait Faik'in Hikâyelerinde Karakter Dönüşümü”, Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van: 26-28 Eylül. 

9. Sağlam, M. Halil ve Sincaroğlu, Dilan (2019). “Sevim Ak'ın Romanlarında Halk Bilimi Unsurları”,  Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van: 26-28 Eylül.  11. Sağlam, M. Halil (2020). “Nâbizade Nazım’ın Esatir Eserinin Transkripsiyonu”, IMASCON 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli: 4-5 Aralık.

10. Sağlam, M. Halil ve Miçoğulları, Mehmet (2020). “Ömer Seyfettin’in Anlatılarında Türkçe Duyarlılığı”,  XII. Uluslarasın Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Ankara:  21-23 Ekim Gazi Üniversitesi 

11. . Sağlam, M. Halil (2021). “Açlık Oyunları Serisinde Totaliter Rejimin Demokrasiye Evrimi”, International Siirt: Conference On Scientific Research Siirt University, Siirt: 5-7. 169-179.

12. Sağlam, M. Halil (2022). “Sefertası, Teneke Ayna Ve Çarnaçar Mahallesi Adlı Anlatılarda Siirt Teması Ve Metinlerarasılık”,  Uluslararası Siirt Bilimsel Araştırma Kongresi, 21-23 Mart

5.4. Kitap ve Kitap Bölümleri

1. “Psikanalitik Edebiyat Eleştirisi”,  Eleştiri Kuramları Ve Metin Tahlilleri içinde, Ed. Ulaş Bingöl ve Enser Yılmaz, 233-261. İstanbul: DBY Yayınları, 2021

2. "Distopik Romanlarda Kaygı" İstanbul: DBY Yayınları, 2022, 2022

  6. Girdiği Dersler 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

 

Teorik

Uygulama

 

2019-2020

1

Yeni Türk Edebiyatı I

2

 

53

 

Osmanlıca I

2

 

50

 

Etkili İletişim ve İnsan İlişkileri 

2

 

50

 

2

Yeni Türk Edebiyatı II

2

 

53

 

Osmanlıca II

2

 

50

 

Metin Tahlil Yöntemleri II

2

 

50

 

Okuma Eğitimi

2

2

50

 

2021-2022

1

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

2

 

35

 

Yeni Türk Edebiyatı I

2

 

50

 

Türkçe Öğretiminde  Çağdaş Yaklaşımlar

2

 

42

 

Okul Deneyimi

2

 

50

 

Osmanlıca I

2

 

53

 

2

Yeni Türk Edebiyatı Iı

2

 

35

 

Türk Ders Kitabı İncelemeleri 

2

 

50

 

Yeni Türk Edebiyatı II

2

 

50

 

Dünya Edebiyatı

2

 

53

 

 

 

 

Curriculum Vitae

 

1.       Name and Surname: M. Halil SAĞLAM

2.       Date Of Brith: 28.02.1972

3.       Title: Yrd. Doç. Dr.

4.       Department: Social Sciences and Turkish Education

5.       Education Status:

Degree

Department / Program / Thesis

University

Year

Undergraduate

Turkish Language and Literature

Selçuk University

1994

Graduate

Turkish Language and Literature

Thesis: A systematic and matic investigation of Rubab maganine

Yüzüncü Yıl University

2005

Postgraduate

Turkish Language and Literature

Thesis: Perception of religion and belief in Turkish novel (1934-1938)

Dicle University

2016

6.       Academic Units:

Instructor (1998-2016)

 Öğr. Üyesi Dr. (2016- continues)

Doç. Dr. 2022

     7.  Articles published in or internationally controversial magazines

A.      Controversial Work: An Analysis Study On Novel “The Happiness” By Ahmet Mithat Efendi, TurkishStudies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/3 Winter 2014, p. 1219-1234, ANKARA-TURKEY

B.      An Analysis Study On Social Themes In Recaizâde Mahmut Ekrem’s Some Poems And His Poem Nightingale Of Redif Which Has Patriotism Theme, s., 78-98  International Journal of Languages Education and Teaching-IJLET's 15 Ağustos 2014 

C.        Necıp Fazıl Kısakürek The Hotel Rooms In The Poetry Of The Psychoanalytıc Theory Of Lıterature In The Context Of The Attempt To

Read, The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33: 1307-9581

D.     Süleyman Nazif’s Sensıtıvıty On Socıal Problems Who Known As A Poet Belong To Serveti Fünun Lıterary Movement  DÜSBED, S. 15, s.213-219. 2016 (Improved declaration presented in Said Pasha and Süleyman Nazif Symposium)

     8. Proceedings presented at international scientific meetings and published in proceedings

A.      Süleyman Nazif’s Sensıtıvıty On Socıal Problems Who Known As A Poet Belong To Serveti Fünun Lıterary Movement  (1869-1927) Responsiveness to Social Problems. Dicle University-Süleyman Nazif Symposium (2014)

9.  Articles published in nationally-respected journals

A. Place And İmportat Of Rübab Journal İn II. Constitutional Monarchy Era İn Turkish Press  Balıkesir University Institute of Social Sciences C.12 P. 21 June 20097.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

10.  International references

A. Ayşe Duygu YAVUZ, Fecri-i Ati’nin Edebî Faaliyetleri Çerçevesinde Rübab Mecmuası’nda Öne Çıkan Edebiyat Tartışmalarının Değerlendirilmesi, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/4 Spring 2013, p. 1449-1459, ANKARA-TURKEY

11. Undergraduate and graduate level courses in last two years.

2020-2021

1

Turkish Literature During Republican Period

50

Yeni Türk Edebiyatı I

35

New Turkish Literature I

50

Turkish Language I (Sound and Shape Inmation)

42

Turkish Language II Vocational Education

50

Ottoman I

53

2

Turkish Literature During Republican Period

35

Turkish Dili II Sentence Inmation

50

New Turkish Literature I

50

Ottoman I

53

 

 

Güncelleme : 1.10.2022 22:10:43
YAYINLAR


 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.      Tartışmalı Bir Eser: Ahmet Mithat Efendi’nin Bahtiyarlık Romanı Üzerine Bir Tahlil Çalışması,TurkishStudies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/3 Winter 2014, p. 1219-1234, ANKARA-TURKEY

2.      Recaizâde Mahmut Ekrem'in Bazı Şiirlerinde Sosyal Temalar ve Vatan Sevgisi Temalı Bülbül Redifli Gazeli Üzerine Bir Tahlil Çalışması, s., 78-98  International Journal of Languages Education and Teaching-IJLET's 15 Ağustos 2014 

3.       Necip Fazıl Kısakürek’in Otel Odaları Şiirini Psikanalitik Edebiyat Kuramı Bağlamında Okuma Denemesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33: 1307-9581

4.      Servet-i Fünûn Edebî Hareketine Mensup Şair Sıfatıyla Tanınan Süleyman Nazif’in (1869-1927) Sosyal Sorunlara Karşı Duyarlılığı,  DÜSBED, S. 15, s.213-219. 2016 (Said Paşa ve Süleyman Nazif Sempozyumunun geliştirilmiş hali)

2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.      Servet-i Fünûn Edebî Hareketine Mensup Şair Sıfatıyla Tanınan Süleyman Nazif’in (1869-1927) Sosyal Sorunlara Karşı Duyarlılığı. Dicle Üniversitesi-Süleyman Nazif Sempozyumu (2014)


3.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

2.      Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat'ın "Rübâb Mecmûası Ve Iı. Meşrutiyet Dönemi Türk Kültür, Edebiyat Hayatı" Üzerine Bir İnceleme/Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 39 s.63-75. 2007

3.      II Meşrutiyet Döneminde Türk Basınında Rübab Dergisinin yeri ve Önemi: Balıkesir üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü C.12 S. 21 Haziran 2009


4. Uluslararası atıflar

1.      Ayşe Duygu YAVUZ, Fecri-i Ati’nin Edebî Faaliyetleri Çerçevesinde Rübab Mecmuası’nda Öne Çıkan Edebiyat Tartışmalarının Değerlendirilmesi, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/4 Spring 2013, p. 1449-1459, ANKARA-TURKEY