Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitim Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 4304
Kurumsal E-Posta mhalil.saglam  gmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme8.01.2019 09:51:40

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET HALİL SAĞLAM

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

1.      Adı Soyadı: M. Halil SAĞLAM

2.      Doğum Tarihi: 28.02.1972

3.      Unvan: Dr. Öğr.Üyesi

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Selçuk Üniversitesi

1994

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2005

Doktora

Türk Dili ve Edebiyatı

Dicle Üniversitesi

2016

5.      Akademik Unvanlar:

Öğretim Görevlisi (1998-2016)

Dr.Öğr.Üyesi (2016- devam ediyor)

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1.Yunus Emre Enstitüsü Tarafından Yabancılara Türkçe Öğretimi İçin Hazırlanan Türkçe Öğreniyorum Setinin Söz Varlığı Bağlamında İncelenmesi (Sedat İzgi, 2018, devam ediyor.)

 2.Kemalettin Tuğcu'nun Çocuk Romanlarında Rol Modeller Bağlamında Eğitsel İletiler (Kübra Çelik, 2018, devam ediyor.)

 3. Çocuk Şiirlerinde Empati (Arife Yüksel, 2019 devam Ediyor)

 4. Dünya Çocuk Klasiklerinde Çocuk Kahramanların Problem Çözme Becerileri (Çağdaş Yılmaz, 2019 devam ediyor)

 5. Hans Christian Andersen Masallarında Evrensel Değerler. (Dilan Sincaroğlu Büküm 2019, devam ediyor)

6. Çocuk Romanlarında Tematik Dönüşüm (11,18,19. yy). (Merve Tepe 2020, devam ediyor).

6.2. Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. " Tartışmalı Bir Eser: Ahmet Mithat Efendi’nin Bahtiyarlık Romanı Üzerine Bir Tahlil Çalışması", TurkishStudies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/3 Winter 2014. 1219-1234, Ankara-Turkey

2. "Recaizâde Mahmut Ekrem'in Bazı Şiirlerinde Sosyal Temalar ve Vatan Sevgisi Temalı Bülbül Redifli Gazeli Üzerine Bir Tahlil Çalışması" 2014. International Journal of Languages Education and Teaching-IJLET' s.3 .78/98.

3. "Necip Fazıl Kısakürek’in Otel Odaları Şiirini Psikanalitik Edebiyat Kuramı Bağlamında Okuma Denemesi", 2014. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi  Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33: 2014,1307-9581

4.  "Servet-i Fünûn Edebî Hareketine Mensup Şair Sıfatıyla Tanınan Süleyman Nazif’in (1869-1927) Sosyal Sorunlara Karşı Duyarlılığı",  2016. DÜSBED, S. 15, s.213-219.

5. "Aka Gündüz’ün Aşkın Temizi Romanında Hurafe Halk İnançları Hakkında Bazı Tespitler",  ASOS  Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 43, Nisan 2017, s. 237-247

6. "Batılı Tarihî Romanlarda Muteber  ve  Müslüman Bir Başkarakter: Selahaddin Eyyubî",  (Edebiyat ve Tarih Eğitimi İlişkisi Örneği), Akademik Bakış Dergisi 2017.   s. 231-247

7. “Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde Einfühlung (Özdeşleyim) İlişkisi Kurduğu Tabiat Unsurları” Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2018. 7(2), 956-989. 

8."Zeynel Besim Sun’un Çakıcı Mehmet Efe Romanında Başkahraman Üzerine Tespitler," RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (12), 184-208. DOI: 10.29000/rumelide.472765, 2018. (184-208)

9. "Kuyucaklı Yusuf Romanında Din Duygusu ve Din Diline Ait Semboller", Edebî Eleştiri Dergisi 2 / 2. 2018. 129-145.

10.  “Sabiha Sertel’in Çitra Roy ile Babası Romanında Benerci Kendini Niçin Öldürdü? Şiirinin Etkisi (Metinlerarasılık)”, 2019. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18 (2), 780-797.   

11.  "Sinekli Bakkal ve Üç İstanbul Romanında Din ve İnanç Krizi", AKRA Kültür  Sanat ve Edebiyat Dergisi, 2019. C.7 s. 18. 145-166

12.  “Halit Ziya Uşaklıgil’in Mensur Şiirlerinde Güzel ve Güzellik”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Modern Turkish Literature Researches Research Article / Araştırma Makalesi Ocak-Haziran 2019.  155-176

 13.   “Karabibik Hikayesinde Sosyokültürel Tespitler”,  Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 2019. 27. 777-793

 14. “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Bursa’da Zaman Şiirinde Estetik Yargı ",  TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 2019. 18. 153-165

 15. "Sait Faik'in Hikayelerinde Karakter Dönüşümü", Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019 Aralık 462-484, Cilt 7 – S. 14

 16. "Fakir Baykurt’un Köy Romanlarında Lakaplar", Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020 Haziran,  XLIV, 1255-280

17. "Sabahattin Ali’nin Şiirlerinde Dağ İmgesi",.Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi , Muğla Sıtkı Koçman Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Dergisi Haziran 2020. 21 (46) , 86-101 .

18. “Ömer Seyfettin'in Hikayelerinde Türk Stereotipi”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2020.(48) , 366-390.

19. "İdeal Gençlik Yolunda Mehmet Kaplan’dan Orhan Okay’a Mektuplar", Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi, Prof. Dr. M. Orhan Okay Özel Sayısı,2020 244-256. 

20. “Günlüklerde Yansıtıcı Düşünceler” Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 10(2), 156-172. DOI: 10.30783/nevsosbilen.764562

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.   Servet-i Fünûn Edebî Hareketine Mensup Şair Sıfatıyla Tanınan Süleyman Nazif’in (1869-1927) Sosyal Sorunlara Karşı Duyarlılığı. Dicle Üniversitesi-Süleyman Nazif Sempozyumu, 26-27 2014 Mart Diyarbakır

2.    Batılı Tarihî Romanlarda Selahaddin Eyyubî 'nin Üstün Vasıfları, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Atatürk Üniversitesi Sürekli Uygulama ve Araştırma Merkezi . 12-14 Mayıs 2017- Erzurum

3.   Zeynel Besim Sun’un Çakırcalı Mehmet Efe Romanında Başkahramanın Karakteristlik Özellikleri, 1.Uluslararası İksad Sosyal Bilimler Kongresi 9-11 Mart 2018- Mardin

4. Kuyucaklı Yusuf Romanında Din Duygusu ve Din Diline Ait Semboller STEM Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu. (STEMES 2018)) Muş Alpaslan Ünv. 3-5 Mayıs 2018. Muş

5. Üç İstanbul ve Sinekli Bakkal Romanlarında İnanca Ait Tereddütler ve İnançsızlık, SOS-CON, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Fırat Ünv. 11-13 Mayıs 2018. Antalya

6. Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Mitoloji ve Retorik, Uluslararası Mitoloji Sempozyumu, Ardahan Üniversitesi, 2-5 Mayıs 2019,Ardahan.

7. Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Empati Kurarak Dinleme ve Konuşma Etkinlikleri Üzerine Bir Değerlendirme Çalışması, 6. Uluslararası Multidisiplinler Çalışma Kongresi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 26-27 Nisan 2019. Gaziantep

8. Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Metinler Arasılık,6. Uluslararası Multidisiplinler Çalışma Kongresi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 26-27 Nisan 2019. Gaziantep

9. Sait Faik'in Hikayelerinde Karakter Dönüşümü. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu. 26-28 Eylül 2019 Yüzüncü Yıl Üniversitesi VAN.

10. Sevim Ak'ın Romanlarında Halk Bilimi Unsurları Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu. 26-28 Eylül 2019 Yüzüncü Yıl Üniversitesi VAN.

11. “Nâbizade Nazım’ın Esatir Eserinin Transkripsiyonu”, IMASCON 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 4-5 Aralık 2020 Kocaeli Üniversitesi.

12. “Ömer Seyfettin’in Anlatılarında Türkçe Duyarlılığı” XII. Uluslarasın Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 21-23 Ekim Gazi Üniversitesi Ankara. 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1.  Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat'ın "Rübâb Mecmûası ve II. Meşrutiyet Dönemi Türk Kültür, Edebiyat Hayatı" Üzerine Bir İnceleme/Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 39 s.63-75. 2007

2.      II Meşrutiyet Döneminde Türk Basınında Rübab Dergisinin yeri ve Önemi: Balıkesir üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü C.12 S. 21 Haziran 2009


7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.7. Diğer yayınlar

7.8. Atıflar

1.     ACEHAN, Abdullah (2011). Yeni Türk Edebiyatının Devirleri ve Genç Türk Edebiyatı Birliği, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/1 583-596.                                                  

2. YAVUZ, Ayşe Duygu (2013).  Fecri-i Ati’nin Edebî Faaliyetleri Çerçevesinde Rübab Mecmuası’nda Öne Çıkan Edebiyat Tartışmalarının Değerlendirilmesi, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/4 Spring. 1449-1459

3.  ATİK, Ayşe. (2014) İkinci Meşrutiyet Dönemi Karikatürlerinde Osmanlı Kurumları, Gündelik Yaşam ve Halk İmgeleri, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Aydın

4.  ALPER, Yasemin (2015).    İnci Aral'ın Mor Romanına Psikanalitik Açıdan Bir Bakış. nternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/12  15-38

5. DEMİRKAYA, Serpil (2015). Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Cadı romanı etrafındaki edebi tartışmalar, Yayımlanmamış Yüksek lisan Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Edebiyatı Bilim Dalı

6. ERCANTÜRK Oğuz Kamil (2015). Felâtun Bey İle Rakım Efendi" Romanına Göstergebilimsel Bir Bakış, Uluslararası Hakemli Akademik ve Beşeri Bilimler Dergisi, C. 4 S. 14. 273-312

 7   ÇALIŞKAN, Adem (2016).  Necip Fazıl Kısakürek'in' Çile' Adlı Şiiri v e Çözümlemesi. - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research C.9 S. 42

8. YENER, Melih (2016). “Aile Dergisinin Edebi Metinler Bakımından İncelenmesi.” Yayımlanmamış Yüksek lisan Tezi. Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. Bursa.

9. ÖZCAN, Aslınur (2016). “Abdurrahman Sâmî Efendi'nin Kenzü'l-Ârifîn adlı eseri.” Yayımlanmamış Yüksek lisan Tezi. Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı / Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı. İstanbul

10. DEMİR, Kenan (2016). Osmanlı’da Dergiciliğin Doğuşu ve Gelişimi (1849- 1923).Iğdır Üniv Sos Bilimler Dergisi/ No. 9, Nisan: 71-112 Araştırma Makalesi / Research Article

11.  ERDİÇ, Şaban (2017).  Çağdaş Türk Romanında Din ve Siyaset İlişkisi: ‘Kar’ Örneği, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - Cumhuriyet Theology Journal ISSN: 2528-9861 21 (2): 977-1012

12. KARA, Özge Özbay. (2017)Dergâh ve Rübâb Dergilerindeki Dil ve Edebiyat Yazıları Üzerine Bir İnceleme, Bartın Üniversitesi Çeşm‐i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E ‐ Dergisi ISSN: 2149–5866 Cilt:4, Sayı:2, s. 144‐164.

13. ERDİÇ, Şaban (2018). “Çağdaş Türk Romanında Din ve Siyaset İlişkisi: ‘Kar’Örneği” Cumhuriyet İlahiyat Dergisi -Cumhuriyet Theology Journal,  22 (1): 597-626

14. GÜRBÜZ. Adem. (2018). İsmail Polat'ın “Hülle ve Töre” Romanında Din Yozlaşması.- Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi. 4, 8./264-274.

15. KARACAR, Mahir (2018). Türk Romanında Din Ve İnanç Algısı (1929-1933) Doktora Tezi. Dicle Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

16. MÜJDECİ, Büşra (2018). “I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı propagandası örneği: Cihan-ı İslam Dergisi” Yayımlanmamış Yüksek lisan Tezi. Hitit Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

17. YAVAŞ, Semra (2018). Oğuz Atay'ın roman ve öykülerinin psikanalitik açıdan incelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek lisan Tezi.  Adıyaman Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı. Adıyaman.

18. ATAKAN, Ö . (2019). Osmanlı’yı İbn-İ Haldun’la Öykülemek: Bahtiyarlık Romanı Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi , 8 (3) , 1583-1612.

19. İBRAHİM Kılıç (2019). “Türkiye sinemasında taşra temsilleri ve mikroiktidar İlişkileri bağlamında birey-toplum analizi: Nuri Bilge Ceylan filmleri”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Sosyoloji Bilim Dalı Günümüz Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.

20. YENER, Semanur (2019). “Temirkul Ümötaliyev'in seçme şiirlerinde kelime dünyası” ,yayımlanmamış yüksek lisans Tezi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. Zonguldak.

21. TAŞKESEN, Muhammed (2019). “Özdemir Asaf'ın şiirlerinde estetik unsurlar”, yayımlanmamış yüksek lisans Tezi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. Nevşehir

22. BİNGÖL, Ulaş (2019). “Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde Otantik Olmanın Görünümleri” Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (33) , 246-268

23 KAPAĞAN, Enver (2019). Geçmişten Bugüne Safranbolu’da Batıl İnançlar (Hamile Kadınlar, Gelinler ve Çocuklar Örneğinde), Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, Sayı:2019/14, s. 1-11

24. AKIN H , Dikmen Ö . (2019).  Cahit Sıtkı Tarancı’nın Değirmen Şiirini Psikanalitik Edebiyat Kuramı Açısından Okuma Denemesi. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 12(2): 222-211.

25.GÜRBÜZ, A . (2020). Ahmet Haşim’in “Nehir Üzerinde” Şiirinin Einfühlung Kuramına Göre Çözümlenmesi . AKRA Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi , 8 (21) , 133-149 . DOI: 10.31126/akrajournal.699345

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

9. İdari Görevler

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

11. Ödüller

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

 

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

1

Yeni Türk Edebiyatı I

3

 

53

 

Osmanlıca I

3

 

50

 

Türk Dili I (Ses ve Şekil Bilgisi)

3

 

50

 

2

Yeni Türk Edebiyatı II

3

 

53

 

Osmanlıca II

3

 

50

 

Türk Dili II Cümle Bilgisi

3

 

50

 

Okuma Eğitimi

2

2

50

 

2017-2018

1

Özel Öğretim Yöntemleri

3

 

35

 

Yeni Türk Edebiyatı I

3

 

50

 

Roman ve Hk. Çözümlemeleri

3

 

42

 

Okul Deneyimi

3

 

50

 

Osmanlıca I

3

 

53

 

2

Sözcük Öğretimi 

2

 

35

 

Türk Dili I (Ses ve Şekil Bilgisi)

3

 

50

 

Yeni Türk Edebiyatı II

3

 

50

 

Osmanlıca II

3

 

53

 

 

 

 

Curriculum Vitae

 

1.       Name and Surname: M. Halil SAĞLAM

2.       Date Of Brith: 28.02.1972

3.       Title: Yrd. Doç. Dr.

4.       Department: Social Sciences and Turkish Education

5.       Education Status:

Degree

Department / Program / Thesis

University

Year

Undergraduate

Turkish Language and Literature

Selçuk University

1994

Graduate

Turkish Language and Literature

Thesis: A systematic and matic investigation of Rubab maganine

Yüzüncü Yıl University

2005

Postgraduate

Turkish Language and Literature

Thesis: Perception of religion and belief in Turkish novel (1934-1938)

Dicle University

2016

6.       Academic Units:

Instructor (1998-2016)

 Yrd. Doç. Dr. (2016- continues)

     7.  Articles published in or internationally controversial magazines

A.      Controversial Work: An Analysis Study On Novel “The Happiness” By Ahmet Mithat Efendi, TurkishStudies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/3 Winter 2014, p. 1219-1234, ANKARA-TURKEY

B.      An Analysis Study On Social Themes In Recaizâde Mahmut Ekrem’s Some Poems And His Poem Nightingale Of Redif Which Has Patriotism Theme, s., 78-98  International Journal of Languages Education and Teaching-IJLET's 15 Ağustos 2014 

C.        Necıp Fazıl Kısakürek The Hotel Rooms In The Poetry Of The Psychoanalytıc Theory Of Lıterature In The Context Of The Attempt To

Read, The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33: 1307-9581

D.     Süleyman Nazif’s Sensıtıvıty On Socıal Problems Who Known As A Poet Belong To Serveti Fünun Lıterary Movement  DÜSBED, S. 15, s.213-219. 2016 (Improved declaration presented in Said Pasha and Süleyman Nazif Symposium)

     8. Proceedings presented at international scientific meetings and published in proceedings

A.      Süleyman Nazif’s Sensıtıvıty On Socıal Problems Who Known As A Poet Belong To Serveti Fünun Lıterary Movement  (1869-1927) Responsiveness to Social Problems. Dicle University-Süleyman Nazif Symposium (2014)

9.  Articles published in nationally-respected journals

A. Place And İmportat Of Rübab Journal İn II. Constitutional Monarchy Era İn Turkish Press  Balıkesir University Institute of Social Sciences C.12 P. 21 June 20097.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

10.  International references

A. Ayşe Duygu YAVUZ, Fecri-i Ati’nin Edebî Faaliyetleri Çerçevesinde Rübab Mecmuası’nda Öne Çıkan Edebiyat Tartışmalarının Değerlendirilmesi, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/4 Spring 2013, p. 1449-1459, ANKARA-TURKEY

11. Undergraduate and graduate level courses in last two years.

 

Academic year

Period

Course Title

 

 

 

 

(Undergraduate)

 

2015-2016

1

New Turkish Literature I

53

Ottoman I

50

Turkish Language I (Sound and Shape Inmation)

50

2

New Turkish Literature II

53

Ottoman I

50

Turkish Dili II Sentence Inmation

50

2017-2018

1

Turkish Literature During Republican Period

50

Yeni Türk Edebiyatı I

35

New Turkish Literature I

50

Turkish Language I (Sound and Shape Inmation)

42

Turkish Language II Vocational Education

50

Ottoman I

53

2

Turkish Literature During Republican Period

35

Turkish Dili II Sentence Inmation

50

New Turkish Literature I

50

Ottoman I

53

 

 

Güncelleme : 2.02.2021 11:17:54
YAYINLAR


 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.      Tartışmalı Bir Eser: Ahmet Mithat Efendi’nin Bahtiyarlık Romanı Üzerine Bir Tahlil Çalışması,TurkishStudies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/3 Winter 2014, p. 1219-1234, ANKARA-TURKEY

2.      Recaizâde Mahmut Ekrem'in Bazı Şiirlerinde Sosyal Temalar ve Vatan Sevgisi Temalı Bülbül Redifli Gazeli Üzerine Bir Tahlil Çalışması, s., 78-98  International Journal of Languages Education and Teaching-IJLET's 15 Ağustos 2014 

3.       Necip Fazıl Kısakürek’in Otel Odaları Şiirini Psikanalitik Edebiyat Kuramı Bağlamında Okuma Denemesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33: 1307-9581

4.      Servet-i Fünûn Edebî Hareketine Mensup Şair Sıfatıyla Tanınan Süleyman Nazif’in (1869-1927) Sosyal Sorunlara Karşı Duyarlılığı,  DÜSBED, S. 15, s.213-219. 2016 (Said Paşa ve Süleyman Nazif Sempozyumunun geliştirilmiş hali)

2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.      Servet-i Fünûn Edebî Hareketine Mensup Şair Sıfatıyla Tanınan Süleyman Nazif’in (1869-1927) Sosyal Sorunlara Karşı Duyarlılığı. Dicle Üniversitesi-Süleyman Nazif Sempozyumu (2014)


3.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

2.      Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat'ın "Rübâb Mecmûası Ve Iı. Meşrutiyet Dönemi Türk Kültür, Edebiyat Hayatı" Üzerine Bir İnceleme/Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 39 s.63-75. 2007

3.      II Meşrutiyet Döneminde Türk Basınında Rübab Dergisinin yeri ve Önemi: Balıkesir üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü C.12 S. 21 Haziran 2009


4. Uluslararası atıflar

1.      Ayşe Duygu YAVUZ, Fecri-i Ati’nin Edebî Faaliyetleri Çerçevesinde Rübab Mecmuası’nda Öne Çıkan Edebiyat Tartışmalarının Değerlendirilmesi, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/4 Spring 2013, p. 1449-1459, ANKARA-TURKEY