Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bağ Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2846
Kurumsal E-Posta tubauzun  siirt.edu.tr
E-Posta tubabekar  gmail.com
Açıklama
Güncelleme7.07.2020 23:28:56

Dr. Öğr. Üyesi TUBA UZUN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Tarım Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Araştırma Merkezi Müdürü
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Bağcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdür V.

ÖZGEÇMİŞ

 

 

1.         Adı Soyadı                   : TUBA UZUN

2.         Doğum Tarihi              : 08/08/1979

3.         Unvanı                         : DR. ÖĞR. ÜYESİ

4.         Öğrenim Durum 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

1998-2002

Y. Lisans (Tezli)

Fen Bilimleri Enstitüsü

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2003-2006

Tez Adı: "Tokat Merkez İlçede Yetiştirilen Bazı Yerel Elma (Malus communis L.) Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yemliha EDİZER

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2012-2016

Tez Adı: "Narince (Vitis vinifera L.)  Üzüm Çeşidinde Yaprak Hasat Sıklığı ve Salkım Seyreltme Uygulamalarının Tane, Şıra ve Şarap Kalitesine Etkisi", Tez Danışmanları: Prof. Dr. Rüstem CANGİ; Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYRAM (2. Danışman)

5. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 11.06.2018

Doçentlik Tarihi                        :-

Profesörlük Tarihi                     :-

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1. Batman ili bağcılık potansiyelinin belirlenmesi (2021-Tamamlandı)

2. Yuvarlak Çekirdeksiz (Vitis Vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Deniz Yosunu Uygulamalarının Verim ve Kalite Kriterlerine Etkileri (Devam Ediyor)

3. Red Globe (Vitis Vinifera L.) Üzümünde Multigreen Uygulamalarının Verim ve Kalite Parametrelerine Etkileri (Devam Ediyor)

6.2. Doktora Tezleri –

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

1. Uzun, T., Baran, M. F., 2022. Energy Input–Output Analysis of Grape (Vitis vinifera L.) Production in Turkey. Erwerbs-Obstbau, 2022. https://doi.org/10.1007/s10341-022-00670-1.

2. Uzun, T., Hallaç, B., 2021. Physicochemical Characteristic of The Organic Raisins Served to Markets in Midyat Town of Mardin Province and Beşiri Town of Batman Province in Turkey. Erwerbs-Obstbau, Özel Sayı: 1-9, 2021.

3. Uzun, T., Cangi, R., Bayram, M., 2019. Effects of Cluster Thinning Treatments on Chemical Composition and Phenolic Compounds of Grape Juice and Wines of Narince (Vitis vinifera) Grape Cultivar. Fresenius Environmental Bulletin, 28(12/A): 9669-9678, 2019.

4. Bekar, T., 2019. Grafting Performance of Some Wine Grape (Vitis Vinifera L.) Cultivars Grafted on Different American Grapevine Rootstocks. Applied Ecology and Enviromental Research, 17(3):5975-5985, 2019.

5. Bekar, T., Bayram, M., Cangi, R., Genc, N., Elmastas, M., 2017. Effects of Leaf Removals on Must and Wine Chemical Composition and Phenolic Compounds of Narince (Vitis vinifera) Grape Cultivar. Scientia Horticulturae, 225: 343-349, 2017.

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Özgür, A., Cangi, R., Uzun, T., 2021. Narince Üzüm Çeşidinde Salamuralık Yaprak Toplamanın Yıllık Dal Kalitesi ve Göz Verimliliğine Etkisi. Akademik Ziraat Dergisi, 10(1): 1-10, 2021.

2. Uzun, T., Hallaç, B., Altın, A., Kaya, G., 2020. Midyat/Mardin ve Beşir/Batman İlçelerinde Satışa Sunulan Bazı Kuru Üzüm Çeşitlerinin Fizikokimyasal Özelliklerinin Karşılaştırılması. Turkish Journal of Agricultural Engineering Research (TURKAGER), 1(2): 404-414, 2020.

3. Uzun, T., 2019. 1103 Paulsen Anacı Üzerine Aşılanan Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Açık Köklü Fidan Randımanlarının Belirlenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23(3): 287-294, 2019.

4. Uzun (Bekar), T., Bahar E., Cangi, R., Bayram, M., 2019. Effects On Chemical Composition and Phenolic Compounds of Must and Wines Produced with Remove Approximately 45% of Leaves of Narince Grapes Grown in Three Territories. International Refereed & Indexed Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 3(10): 91-106, 2019.

5. Bekar, T., Cangi, R., 2017. Tokat’ta Farklı Ekolojilerde Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidinin Fenolojik Gelişme Evreleri ve Etkili Sıcaklık Toplamı İsteklerinin Belirlenmesi. Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi (TUBİD), 1(2): 86-90, 2017.

6. Bekar, T., 2017. Tokat Merkezde Yetiştirilen Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Fenolojik Gelişme Evreleri. Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi (TUBİD), 1(2): 73-78, 2017.

7. Bekar, T., 2016. Şaraplık Üzüm Kalitesi Üzerine Yetiştiriciliğin Etkileri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 3(4): 255-264, 2016.

8. Bekar, T., 2016. Bağcılıkta Atık Teknolojisi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (1): 17-24, 2016.

9. Bekar, T., Bayram, M., 2016. Ticari Maya İlave Edilerek ve Edilmeden Narince Üzüm Çeşidinden Üretilen Şarapların Fitokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 12 (2016), 09-24.

10. Bekar, T., 2016. Verim Sınırlandırması Yapılarak Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidinde Spontan ve Saf Maya İlave Edilerek Üretilen Şarapların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural and Applied Sciences, 21 (2): 100-111, 2016.

11. Edizer, Y., Bekar, T., 2007. Tokat Merkez İlçede Yetiştirilen Bazı Yerel Elma (Malus communis L.) Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 24 (1): 1-8, 2007.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Uzun, T., Altın, A., 2020. Mardin İli Midyat İlçesinde Süryani Şarapçılığı ve Üzüm Yetiştiriciliğinin Önemi. 4th International Conference on Agriculture, Animal Husbandry and Rural Development, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum), 12-14 June 2020, ANKARA/TURKEY.

2. Uzun, T., Kaya, G., 2020. Ağır Metal İçeriklerinin Üzüm Yetiştiriciliği Üzerine Etkileri. 4th International Conference on Agriculture, Animal Husbandry and Rural Development, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum), 12-14 June 2020, ANKARA/TURKEY.

3. Bekar, T., Kılıç, F., 2019. Features and Using Causes of Some American Vine Rootstock Grown in Turkey. I. International Conference on Agriculture and Rural Development, (Tam Metin/Sözlü Sunum), 10-12 June 2019, SIIRT/TURKEY.

4. Bekar, T., Bahar, E., Cangi, R., Bayram, M., 2019. Effects on Chemical Composition and Phenolic Compounds of Must and Wines Produced with Remove Approximately 45% of Leaves of Narince Grapes Grown in Three Territories. I. International Conference on Agriculture and Rural Development, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum), 10-12 June 2019, SIIRT/TURKEY.

5. Bekar, T., Bahar, E., Cangi, R., Bayram, M., 2018. Effects of Excessive Leaf Harvest Treatments on Chemical Composition and Phenolic Compounds of Must and Wines Produced from Narince Grapes Grown in Different Territories. XXX. International Horticultural Congress (Özet Bildiri/Poster), 12-16 August 2018, ISTANBUL/TURKEY.

6. Bekar, T., Cangi, R., Bayram, M., 2016. Effect of Vine Leaf Pickling Removal on Must and Wine Composition of Vitis vinifera L. cv.  Narince, 2nd International Congress on Applied Biological Sciences (Özet Bildiri/Poster), 27-31 May 2016, SARAJEVO.

 

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1Bekar, T., Cangi, R., 2018. Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidinde Yaprak Toplamanın Verim ve Şıra Komposizyonuna Etkisi. Bahçe, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Özel Sayı, 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri, 47(1): 613-619, 11-14 Eylül 2017, ANKARA.

2. Bekar, T., Cangi, R., 2018. Narince Üzüm Çeşidinde Verim ve Şıra Komposizyonu Üzerine Salkım Seyreltmenin Etkileri. Bahçe, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Özel Sayı, 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri, 47(1): 605-612, 11-14 Eylül 2017, ANKARA.

3. Ölmez Cangi, S., Cangi, R., Kılıç, D., Bekar, T., 2016. Salamuralık Asma Yaprağının Dolu Zararına Karşı Sigortalanmasında Expertiz Rapor Parametrelerinin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi (TABAD), 9 (1): 37-44, 2016.

4. Cangi, R., Durak, H., Yağcı, A., Bekar, T., Topçu Altıncı, N., Sucu, S., Etker, M., Güler, M.Y., Bilget, K., Kılıç, D., 2016. Farklı Gelişme Gücüne Sahip Anaçlarla Açık Köklü Asma Fidanı Üretiminde Aşılı Çelik Dikim Zamanının Fidan Randıman ve Kalitesine Etkisi. Bahçe, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Özel Sayı, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri, 45(2): 656-661, 25-29 Ağustos 2015, ÇANAKKALE.

5. Bekar, T., Cangi, R., 2016. Narince Üzüm Çeşidinde Yaprak Hasadının Üzüm Verimi ve Meyve Kalitesine Etkisi. Bahçe, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Özel Sayı, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri, 45(2): 515-519, 25-29 Ağustos 2015, ÇANAKKALE.

 

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1Bekar, T., Cangi, R., 2017. Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidinde Yaprak Toplamanın Verim ve Şıra Komposizyonuna Etkisi. 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Poster Bildiri), 11-14 Eylül 2017, ANKARA.

2. Bekar, T., Cangi, R., 2017. Narince Üzüm Çeşidinde Verim ve Şıra Komposizyonu Üzerine Salkım Seyreltmenin Etkileri. 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Sözlü Bildiri), 11-14 Eylül 2017, ANKARA.

3. Ölmez Cangi, S., Bekar, T., Cangi, R., Kılıç, D., 2015. Salamuralık Asma Yaprağının Dolu Zararına Karşı Sigortalanmasında Expertiz Rapor Parametrelerinin Belirlenmesi. Ulusal Tarım Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (Özet Bildiri), Sayfa: 180, 29-31 Ekim 2015, AFYON.

4. Cangi, R., Durak, H., Yağcı, A., Bekar, T., Topçu Altıncı, N., Sucu, S., Etker, M., Güler, M.Y., Bilget, K., 2015. Farklı Gelişme Gücüne Sahip Anaçlarla Açık Köklü Asma Fidanı Üretiminde Aşılı Çelik Dikim Zamanının Fidan Randıman ve Kalitesine Etkisi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (Özet Bildiri), Sayfa: 107, 25-29 Ağustos 2015, ÇANAKKALE.

5. Bekar, T., Cangi, R., 2015. Narince Üzüm Çeşidinde Yaprak Hasadının Üzüm Verimi ve Meyve Kalitesine Etkisi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (Özet Bildiri), Sayfa: 3, 25-29 Ağustos 2015, ÇANAKKALE.

6. Bekar, T., Bayram, M., Cangi, R., Elmastaş, M., 2015. Narince Üzüm Çeşidinde Salkım Seyreltmenin Şıra ve Şarapların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (Özet Bildiri), Sayfa: 106, 25-29 Ağustos 2015, ÇANAKKALE.

7. Bekar, T., Bayram, M., Cangi, R., Elmastaş, M., 2015. Narince Üzüm Çeşidinde Yaprak Hasadı Uygulamalarının Şıra ve Şarap Kalitesine Etkileri. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (Özet Bildiri), Sayfa: 90, 25-29 Ağustos 2015, ÇANAKKALE.

 

7.6. Diğer yayınlar

1. Ölmez Cangi, S., Cangi, R., Kılıç, D., Bekar, T., 2015. Salamuralık Asma Yaprağının Dolu Zararına Karşı Sigortalanmasında Expertiz Rapor Parametrelerinin Belirlenmesi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 8 (2): 48-55, 2015.

 

8. Projeler

1. Batman İli Bağcılık Potansiyelinin Belirlenmesi. (Tamamlandı-01.03.2022) Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Başkanlığı, Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücüsü, 2021-SİÜFEB-023.

2. Yuvarlak Çekirdeksiz (Vitis Vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Deniz Yosunu Uygulamalarının Verim ve Kalite Kriterlerine Etkileri. (Devam Ediyor) Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Başkanlığı, Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücüsü, 2021-SİÜFEB-024.

3. Red Globe (Vitis Vinifera L.) Üzümünde Multigreen Uygulamalarının Verim ve Kalite Parametrelerine Etkileri. (Devam Ediyor) Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Başkanlığı, Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücüsü, 2021-SİÜFEB-063.

4. Siirt Yöresinde Fıstık Fidanlığı ve Bahçelerinde Kurumalara Neden Olan Toprak Patojenlerinin Tespiti ve Mücadele Olanaklarının Belirlenmesi. (Devam Ediyor) Siirt Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık İhtisaslaşma Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü, İhtisaslaşma Projesi, Araştırmacı, 2021-SİÜİHT-ZİR-07.

5. Siirt Fıstığı, Bal ve Katma Değeri Yüksek Diğer Arı Ürünleri ve Yerel Üzüm Çeşitleri Üretiminde Sürdürülebilirliğin Sağlanması İçin Modern Yaklaşımlar: Siirt İli Örneği. (Devam Ediyor) Siirt Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık İhtisaslaşma Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü, İhtisaslaşma Projesi, Araştırmacı, 2021-SİÜİHT-ZİR-14.

6. Üzüm Yetiştiriciliğinde Farklı Gölge Materyalleri Kullanımının Teknik ve Ekolojik Yönünün Siirt İli Koşullarında Değerlendirilmesi. (Devam ediyor) Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Başkanlığı, Münferit Proje, Proje Yürütücüsü, 2020-SİÜZİR-025. 

7. Narince (Vitis vinifera spp.)  Üzüm Çeşidinde Yaprak Hasat Sıklığı ve Salkım Seyreltmenin Meyve, Şıra ve Şarap Kalitesine Etkisi. (Tamamlandı) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Başkanlığı, Yüksek Lisans Tez Projesi, Yardımcı Araştırıcı, BAP-2014/27.

 

9.  İdari Görevler

1. Dicle Kalkınma Ajansı Tarımsal Yerel Ürünlerde Katma Değer Artışının Sağlanması “Sonuç Odaklı Programlar (SOP)” Çalışma Grubu Komisyon Üyeliği (02/04/2021-devam ediyor)

            2. Tarım ve Hayvancılık İhtisaslaşma Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü- Yönetim Kurulu Üyesi (2021-devam ediyor)

3. Bağcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü- Araştırma Merkezi Müdürü V. (21/04/2020-03/01/2023)

4. Bağcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü- Yönetim Kurulu Başkanı (21/04/2020-03/01/2023)

5. Tarım Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü- Araştırma Merkezi Müdürü (23/03/2020-03/01/2023)

6. Tarım Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü- Yönetim Kurulu Başkanı (23/03/2020-03/01/2023)

7. Tarım Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü- Müdür Yardımcısı (22/11/2018-23/03/2020)

8. Tarım Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü- Yönetim Kurulu Üyesi (22/11/2018-23/03/2020)

9. Akademik Teşvik Komisyon Üyesi (21.01.2020- devam ediyor)

10. Siirt Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü, Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında İl Proje Değerlendirme Jürisi (01.02.2019- devam ediyor)

11. AR-GE Komisyonu Üyesi (22.01.2019- 18.04.2019)

12. Çevre Düzenleme Komisyonu Üyesi (22.01.2019- 18.04.2019)

13. Web Sitesi Komisyonu Üyesi (06/12/2018- devam ediyor)

14. Piyasa Araştırma Komisyonu Üyesi (05/07/2018-devam ediyor)

 

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1. Bahçe Bitkileri Derneği

 

11. Bilimsel Dergilerde Hakemlik ( SCI, SSCI, AHCI’ de Yer Alan Dergilerde)

1. Elsevier; Scientia Horticulturae   

2. Springer; Erwerbs-Obstbau

3. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

4. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

5. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Fen Bilimleri Dergisi

6. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Dergisi

7. Turkish Journal of Agriculture- Food Science and Technology

 

 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2021-2023

Lisans

Güz

Bahçe Bitkilerinin Muhafaza ve Pazara Hazırlanması

3

0

4

Proje Hazırlama Tekniği

2

1

5

Avrupa Birliği ve Türkiye Tarımı

2

0

0

Bitirme Tezi I

2

0

1

Mesleki Uygulama I

0

4

4

Staj I

0

4

10

Bahar

Özel Bağcılık

3

2

8

Meyve Ağaçlarında Çoğaltma ve Budama

2

2

5

Bitirme Tezi II

2

0

1

Mesleki Uygulama II

0

4

4

Staj II

0

4

8

2021-2023

Lisans

Güz

Bahçe Bitkilerinin Muhafaza ve Pazara Hazırlanması

3

0

9

Proje Hazırlama Tekniği

2

1

2

Avrupa Birliği ve Türkiye Tarımı

2

0

0

Mesleki Uygulama I

0

4

2

Bitirme Tezi I

2

0

2

Staj I

0

4

2

Bahar

Özel Bağcılık

3

2

4

Meyve Ağaçlarında Çoğaltma ve Budama

2

2

7

Mesleki Uygulama II

0

4

2

Bitirme Tezi II

2

0

2

Staj II

0

4

2

2021-2023

Yüksek Lisans

Güz

Özel Asma Islahı (YL)

3

0

3

Bahçe Bitkilerinin Kurağa ve Dona Dayanım Esasları (YL)

3

0

3

Ampelografi (YL)

3

0

3

Yüksek Lisans Tez Hazırlık (YL)

0

1

3

Uzmanlık Alan Dersi (YL)

8

0

3

Bahar

Asma Fizyolojisi (YL)

3

0

2

Ülkemizde Asma Gen Potansiyelinin Tanıtılması (YL)

3

0

2

Asma Fidanı Standardizasyonu (YL)

3

0

1

Yüksek Lisans Tez Hazırlık (YL)

0

1

2

Uzmanlık Alan Dersi (YL)

8

0

2

Yüksel Lisans Semineri (YL)

0

2

2

2021-2023

Yüksek

Lisans

Güz

Özel Asma Islahı (YL)

3

0

1

Bahçe Bitkilerinin Kurağa ve Dona Dayanım Esasları (YL)

3

0

3

Ampelografi (YL)

3

0

2

Yüksek Lisans Tez Hazırlık (YL)

0

1

1

Yüksek Lisans Tez Çalışması (YL)

0

1

2

Uzmanlık Alan Dersi (YL)

8

0

3

Bahar

Asma Fizyolojisi (YL)

3

0

2

Ülkemizde Asma Gen Potansiyelinin Tanıtılması (YL)

3

0

2

Asma Fidanı Standardizasyonu (YL)

3

0

1

Özel Bağcılık

3

2

2

Yüksek Lisans Tez Hazırlık (YL)

0

1

1

Yüksek Lisans Tez Çalışması (YL)

0

1

2

Uzmanlık Alan Dersi (YL)

8

0

3

Yüksel Lisans Semineri (YL)

0

2

1

 
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

 


Güncelleme : 3.01.2023 15:31:01
Yayınlar ve Projeler

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

1. Bekar, T., Bayram, M., Cangi, R., Genc, N., Elmastas, M., 2017. Effects of Leaf Removals on Must and Wine Chemical Composition and Phenolic Compounds of Narince (Vitis vinifera) Grape Cultivar. Scientia Horticulturae, 225: 343-349, 2017.

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Edizer, Y., Bekar, T., 2007. Tokat Merkez İlçede Yetiştirilen Bazı Yerel Elma (Malus communis L.) Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 24 (1): 1-8, 2007.

2. Bekar, T., 2016. Verim Sınırlandırması Yapılarak Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidinde Spontan ve Saf Maya İlave Edilerek Üretilen Şarapların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural and Applied Sciences, 21 (2): 100-111, 2016.

3. Bekar, T., Bayram, M., 2016. Ticari Maya İlave Edilerek ve Edilmeden Narince Üzüm Çeşidinden Üretilen Şarapların Fitokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 12 (2016), 09-24.

4. Bekar, T., 2016. Bağcılıkta Atık Teknolojisi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (1): 17-24, 2016.

5. Bekar, T., 2016. Şaraplık Üzüm Kalitesi Üzerine Yetiştiriciliğin Etkileri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 3(4): 255-264, 2016.

6. Bekar, T., 2017. Tokat Merkezde Yetiştirilen Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Fenolojik Gelişme Evreleri. Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi (TUBİD), 1(2): 73-78, 2017.

7. Bekar, T., Cangi, R., 2017. Tokat’ta Farklı Ekolojilerde Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidinin Fenolojik Gelişme Evreleri ve Etkili Sıcaklık Toplamı İsteklerinin Belirlenmesi. Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi (TUBİD), 1(2): 86-90, 2017.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Bekar, T., Bahar, E., Cangi, R., Bayram, M., 2018. Effects of Excessive Leaf Harvest Treatments on Chemical Composition and Phenolic Compounds of Must and Wines Produced from Narince Grapes Grown in Different Territories. XXX. International Horticultural Congress (Tam Metin), 12-16 August 2018, ISTANBUL/TURKEY.

2. Bekar, T., Cangi, R., Bayram, M., 2016. Effect of Vine Leaf Pickling Removal on Must and Wine Composition of Vitis vinifera L. cv.  Narince, 2nd International Congress on Applied Biological Sciences (Özet Bildiri), 27-31 May 2016, SARAJEVO.

 

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Ölmez Cangi, S., Cangi, R., Kılıç, D., Bekar, T., 2016. Salamuralık Asma Yaprağının Dolu Zararına Karşı Sigortalanmasında Expertiz Rapor Parametrelerinin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi (TABAD), 9 (1): 37-44, 2016.

2. Bekar, T., Cangi, R., 2015. Narince Üzüm Çeşidinde Yaprak Hasadının Üzüm Verimi ve Meyve Kalitesine Etkisi. Bahçe, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Özel Sayı, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri, 45(2): 515-519, 25-29 Ağustos 2015, ÇANAKKALE.

3. Cangi, R., Durak, H., Yağcı, A., Bekar, T., Topçu Altıncı, N., Sucu, S., Etker, M., Güler, M.Y., Bilget, K., Kılıç, D., 2015. Farklı Gelişme Gücüne Sahip Anaçlarla Açık Köklü Asma Fidanı Üretiminde Aşılı Çelik Dikim Zamanının Fidan Randıman ve Kalitesine Etkisi. Bahçe, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Özel Sayı, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri, 45(2): 656-661, 25-29 Ağustos 2015, ÇANAKKALE.

4. Bekar, T., Cangi, R., 2018. Narince Üzüm Çeşidinde Verim ve Şıra Komposizyonu Üzerine Salkım Seyreltmenin Etkileri. Bahçe, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Özel Sayı, 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri, 47(1): 605-612, 11-14 Eylül 2017, ANKARA.

5. Bekar, T., Cangi, R., 2018. Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidinde Yaprak Toplamanın Verim ve Şıra Komposizyonuna Etkisi. Bahçe, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Özel Sayı, 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri, 47(1): 613-619, 11-14 Eylül 2017, ANKARA.

 

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Bekar, T., Bayram, M., Cangi, R., Elmastaş, M., 2015. Narince Üzüm Çeşidinde Yaprak Hasadı Uygulamalarının Şıra ve Şarap Kalitesine Etkileri. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (Özet Bildiri), Sayfa: 90, 25-29 Ağustos 2015, ÇANAKKALE.

2. Bekar, T., Bayram, M., Cangi, R., Elmastaş, M., 2015. Narince Üzüm Çeşidinde Salkım Seyreltmenin Şıra ve Şarapların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (Özet Bildiri), Sayfa: 106, 25-29 Ağustos 2015, ÇANAKKALE.

3. Bekar, T., Cangi, R., 2015. Narince Üzüm Çeşidinde Yaprak Hasadının Üzüm Verimi ve Meyve Kalitesine Etkisi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (Özet Bildiri), Sayfa: 3, 25-29 Ağustos 2015, ÇANAKKALE.

4. Cangi, R., Durak, H., Yağcı, A., Bekar, T., Topçu Altıncı, N., Sucu, S., Etker, M., Güler, M.Y., Bilget, K., 2015. Farklı Gelişme Gücüne Sahip Anaçlarla Açık Köklü Asma Fidanı Üretiminde Aşılı Çelik Dikim Zamanının Fidan Randıman ve Kalitesine Etkisi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (Özet Bildiri), Sayfa: 107, 25-29 Ağustos 2015, ÇANAKKALE.

5. Ölmez Cangi, S., Bekar, T., Cangi, R., Kılıç, D., 2015. Salamuralık Asma Yaprağının Dolu Zararına Karşı Sigortalanmasında Expertiz Rapor Parametrelerinin Belirlenmesi. Ulusal Tarım Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (Özet Bildiri), Sayfa: 180, 29-31 Ekim 2015, AFYON.

6. Bekar, T., Cangi, R., 2017. Narince Üzüm Çeşidinde Verim ve Şıra Komposizyonu Üzerine Salkım Seyreltmenin Etkileri. 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Sözlü Bildiri), 11-14 Eylül 2017, ANKARA.

7. Bekar, T., Cangi, R., 2017. Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidinde Yaprak Toplamanın Verim ve Şıra Komposizyonuna Etkisi. 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Poster Bildiri), 11-14 Eylül 2017, ANKARA.

 

7.6. Diğer yayınlar

1. Ölmez Cangi, S., Cangi, R., Kılıç, D., Bekar, T., 2015. Salamuralık Asma Yaprağının Dolu Zararına Karşı Sigortalanmasında Expertiz Rapor Parametrelerinin Belirlenmesi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 8 (2): 48-55, 2015.

 

8. Projeler

1. BAP-2014/27 no'lu ve "Narince (Vitis vinifera spp.)  Üzüm Çeşidinde Yaprak Hasat Sıklığı ve Salkım Seyreltmenin Meyve, Şıra ve Şarap Kalitesine Etkisi"  isimli projede "Araştırmacı” 15.02.2014-26.09.2016 (Tamamlandı) (Ulusal)