Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3071
Kurumsal E-Posta vsyavuz  siirt.edu.tr
E-Posta vsyavuz  hotmail.com
Açıklama
Güncelleme18.09.2018 12:43:54

Dr. Öğr. Üyesi VEYSEL SÜLEYMAN YAVUZ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Veysel Süleyman YAVUZ                                             

2. Doğum Tarihi         : 1984                                        

3. Unvanı                    : Doktor Öğretim Üyesi

4.Öğrenim Durumu   : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İnşaat Mühendisliği

Çukurova Üniversitesi

2008

Y. Lisans

İnşaat Mühendisliği (Geoteknik)

Dicle Üniversitesi

2012

Doktora

İnşaat Mühendisliği (Hidrolik)

Dicle Üniversitesi

2017

 

5. Akademik Unvanlar

 

Doktor Öğretim Üyesi Tarihi  : 2017-  (Siirt Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği)

Doçentlik Tarihi                       :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

           

7. Yayınlar

 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.      Yavuz, V.S., Celik, R., Hamidi, N. ‘Groundwater Potential Assessment Using Geographic Information System (GIS) Methods in the Province of Batman, Turkey.’ International Journal of Scientific and Technological Research, 3(3): 8-13. 2017.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.      Keskin, M.S., Laman, M., Taskiran, T., Yavuz, V.Investigating Design Criteria of Reinforced Slopes with 2 and 3-dimensional Models.’ 43rd Symposium on Engineering Geology and Geotechnical Engineering, 23-25 March 2011, Las Vegas, Nevada, USA. 2011.

2.      Yavuz, V.S., Çelik, R., Hamidi N. ‘Assessment of Groundwater Potential in the City of Batman by Using GIS Based Modeling and Mapping Techniques.’ 12th International Congress on Advances in Civil Engineering, 21-23 September 2016, Istanbul, Turkey. 2016.

3.      Öncül, N., Yavuz, V.S., Alpaslan N. ‘Zemin Oturmasından Sismik Yöntem ile Görüntülenen Zemin Kesitlerinin Plaxis Programı Kullanılarak Elde Edilen Modeller ile Değerlendirilmesi: Batman İli (Çamlıtepe Mahallesi) Arazi Uygulaması.’ International Engineering, Science and Education Conference (INESEC), 01-03 December 2016, Diyarbakır, Turkey. 2016.

4.      Yavuz, V.S. ‘Assessment Of Groundwater Quality Using Geographic Information System: A Field Study.’ 45th International Association of Hydrogeologists Congress IAH2018, 9-14 September 2018, Daejeon, Korea. 2018.

5.      Yavuz, V.S. ‘Evaluation Of Chemical Analysis Of A ‘Hidden Spring’. 46th International Association of Hydrogeologists Congress IAH2019, 22-27 September 2019, Málaga, Spain. 2019.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.      Yavuz, V.S. Şev Stabilitesi Problemlerinin SEY ile İki ve Üç Boyutlu Analizi. ISBN: 978-3-330-06627-4. 152 sayfa. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Almanya.  31.03.2017.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.      Taşkıran, T., Yavuz, V.S., Keskin, M.S. ‘Şev stabilitesinin iki ve üç boyutlu modeller ile incelenmesi.’ Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, 1-8. 2015.

2.     Köylü V., Alpaslan N., Yavuz V.S. ‘Consolidation settlement calculation and examination of the foundation settlements with finite elements method, example of Batman city Gültepe bridge.’ Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 12(2): 373-387. 2021.

  

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.      Yavuz, V.S.Malabadi Köprüsü’nün Tarihsel Mirasın Sürdürülebilirliği Açısından Değerlendirilmesi.’ 4. Su Yapıları Sempozyumu, 19-20-21 Kasım 2015, Antalya, Türkiye. 2015.

2.      Yavuz, V.S., Çelik, R., Hamidi, N. ‘Batman Şehri Yeraltı Sularının Nitrat ve Nitrit Düzeyinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi.’ VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 05-07 Ekim 2016, Adana, Türkiye. 2016.

7.7. Diğer yayınlar

           

8.Projeler

1.       Hesko (Şirvan, Siirt) Kaynak Suyu Kalitesinin Belirlenmesi, Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. 2018-SİÜMÜH-049 No’lu Projede Yürütücü. 2018-2020. 4.949 TL.

2.   Siirt Fıstığı Kabuğu Külü Atığının Beton Sektöründe Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. 2018-SİÜMÜH-040 No’lu Projede   Araştırmacı. 2018-2020. 4.996 TL.

3.    Siirt Fıstık Kabuğu (Pistacia Vera) Külü Atığının Çimentonun Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması, Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. 2018-   SİÜMÜH-075 No’lu Projede Araştırmacı. 2018-2021.

4.     Şev Stabilitesi Problemlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İki ve Üç Boyutlu Analizi, Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. 11MF25 No’lu Projede Araştırmacı. 2010-2012. 10.000 TL.

 

9.İdari Görevler

1.       Bölüm Başkan Yardımcısı                    Siirt Ü. Müh. Fak. İnşaat Müh.                               2019-Devam

2.       Hidrolik Ana Bilim Dalı Başkanı         Siirt Ü. Müh. Fak. İnşaat Müh.                               2019-Devam

3.       Geoteknik Ana Bilim Dalı Başkanı      Siirt Ü. Müh. Fak. İnşaat Müh.                               2019-Devam

4.       Erasmus Bölüm Koordinatörü              Siirt Ü. Müh. Fak. İnşaat Müh.                               2018-Devam

5.       Farabi Bölüm Koordinatörü                  Siirt Ü. Müh. Fak. İnşaat Müh.                               2018-Devam

6.       Mevlâna Bölüm Koordinatörü              Siirt Ü. Müh. Fak. İnşaat Müh.                               2018-Devam

7.       Lisans Öğrenci Danışmanlığı                Siirt Ü. Müh. Fak. İnşaat Müh.                               2019-Devam

8.       Erasmus Bölüm Koordinatörü              Batman Ü. Müh. Mim. Fak. İnşaat Müh.                    2015-2017

9.       Farabi Bölüm Koordinatörü                  Batman Ü. Müh. Mim. Fak. İnşaat Müh.                    2015-2017

10.   Mevlâna Bölüm Koordinatörü              Batman Ü. Müh. Mim. Fak. İnşaat Müh.                    2015-2017

11.   Lisans Öğrenci Danışmanlığı               Batman Ü. Müh. Mim. Fak. İnşaat Müh.                    2015-2017 

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1.       International Association of Hydrogeologists, Üye No: 139159

2.       Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği (ZMGM), Üye No: TUR170385

3.       International Association of Hydrological Sciences (IAHS), Üye No: 16458

4.       Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu (TUHK)

5.       Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, İnşaat Mühendisleri Odası, Diyarbakır Şubesi


11.Ödüller 

       1.    TÜBİTAK BİDEB 2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı 2018/3 Başvuru Numarası: 1919B021801953. 6.508,83 TL.


12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.


Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2019-2020

Güz

İnşaat Mühendisliğine Giriş

2

0

13

Hidrojeoloji

2

2

3

İlkbahar

Akışkanlar Mekaniği

3

0

35

İnşaat Mühendisliği Jeolojisi

3

0

19

Hidrolik

1

2

11

2020-2021

Güz

İnşaat Mühendisliğine Giriş

2

0

22

İstatistik

3

0

12

İnşaat Mühendisliği Matlab Uygulamaları

3

0

2

Zemin Mekaniği

4

0

34

Hidrolik

3

0

35

Sayısal Analiz

4

0

37

Hidrojeoloji

2

2

8

İlkbahar

Açık Kanal Hidroliği

3

0

2

Temel İnşaatı

3

0

37

Teknik İngilizce

3

0

10

Akışkanlar Mekaniği

3

0

12

İnşaat Mühendisliği Jeolojisi

3

0

12

Hidrolik

1

2

6


Not:
Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.


                                                         CURRICULUM VITAE (CV)

 

1. Name Surname : Veysel Süleyman YAVUZ

2. Date of Birth     : 1984

3. Title                    : Assistant Professor

4. Education Background: Doctorate

 

 

Degree

 

Field

 

University

 

 

 

Year

Bachelor

Civil Engineering

Çukurova University

2008

Post Graduate (Master)

Civil Engineering (Geotechnical)

Dicle University

2012

Doctorate (PhD)

Civil Engineering (Hydraulics)

Dicle University

2017

 

5. Academic Units

 

Receiving Date of Assistant Professor Title      :  2017-  (Siirt University, Civil Engineering)

Receiving Date of Associate Professor Title     :

Receiving Date of Professor Title                      :

 

6. Managed Masters and Doctoral Dissertations

6.1. Master Theses

6.2. Doctoral Theses

 

7. Publications

 

7.1. Articles published in internationally acclaimed journals (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

7.2. Articles published in other internationally acclaimed journals

1.      Yavuz, V.S., Celik, R., Hamidi, N. ‘Groundwater Potential Assessment Using Geographic Information System (GIS) Methods in the Province of Batman, Turkey.’ International                 Journal of Scientific and Technological Research, 3(3): 8-13. 2017.

7.3. Announcements published in international scientific conferences

1.      Keskin, M.S., Laman, M., Taskiran, T., Yavuz, V.Investigating Design Criteria of Reinforced Slopes with 2 and 3-dimensional Models.’ 43rd Symposium on Engineering Geology and Geotechnical Engineering, 23-25 March 2011, Las Vegas, Nevada, USA. 2011.

2.      Yavuz, V.S., Çelik, R., Hamidi N. ‘Assessment of Groundwater Potential in the City of Batman by Using GIS Based Modeling and Mapping Techniques.’ 12th International Congress on Advances in Civil Engineering, 21-23 September 2016, Istanbul, Turkey. 2016.

3.    Öncül, N., Yavuz, V.S., Alpaslan N. ‘Zemin Oturmasından Sismik Yöntem ile Görüntülenen Zemin Kesitlerinin Plaxis Programı Kullanılarak Elde Edilen Modeller ile Değerlendirilmesi: Batman İli (Çamlıtepe Mahallesi) Arazi Uygulaması.’ International Engineering, Science and Education Conference (INESEC), 01-03 December 2016, Diyarbakır, Turkey. 2016.

4.      Yavuz, V.S. ‘Assessment Of Groundwater Quality Using Geographic Information System: A Field Study.’ 45th International Association of Hydrogeologists Congress IAH2018, 9-14 September 2018, Daejeon, Korea. 2018.

5.    Yavuz, V.S. ‘Evaluation Of Chemical Analysis Of A ‘Hidden Spring’. 46th International Association of Hydrogeologists Congress IAH2019, 22-27 September 2019, Málaga, Spain. 2019.

7.4. Written international books or sections in books

1.      Yavuz, V.S. Şev Stabilitesi Problemlerinin SEY ile İki ve Üç Boyutlu Analizi. ISBN: 978-3-330-06627-4. 152 p. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany  31.03.2017.

7.5. Articles published in nationally-referred journals

1.      Taşkıran, T., Yavuz, V.S., Keskin, M.S. ‘Şev stabilitesinin iki ve üç boyutlu modeller ile incelenmesi.’ Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, 1-8. 2015.

      2.     Köylü V., Alpaslan N., Yavuz V.S. ‘Consolidation settlement calculation and examination of the foundation settlements with finite elements method, example of Batman city Gültepe bridge.’ Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 12(2): 373-387. 2021.

7.6. Declaration presented at national scientific meetings and published in proceedings book

1.      Yavuz, V.S.Malabadi Köprüsü’nün Tarihsel Mirasın Sürdürülebilirliği Açısından Değerlendirilmesi.’ 4. Su Yapıları Sempozyumu, 19-20-21 Kasım 2015, Antalya, Türkiye. 2015.

2.      Yavuz, V.S., Çelik, R., Hamidi, N. ‘Batman Şehri Yeraltı Sularının Nitrat ve Nitrit Düzeyinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi.’ VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 05-07 Ekim 2016, Adana, Türkiye. 2016.

7.7. Other publications

 

8. Projects

1.      Assessment of Water Quality of Hesko Spring (Şirvan, Siirt), Siirt University Scientific Research Project. Manager at 2018-SİÜMÜH-049 Project No. 2018-2019. 4.949 TL.

2.     Siirt Fıstığı Kabuğu Külü Atığının Beton Sektöründe Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Siirt University Scientific Research Project. Researcher at 2018-SİÜMÜH-040 Project No. 2018-2019. 4.996 TL.

3.     Finite Element Analysis of Slope Stability Problems in Two and Three Dimensional, Dicle University Scientific Research Project. Researcher at 11MF25 Project No. 2010-2012. 10.000 TL

 

9. Administrative Duties

      1.      Vice Head of Department                        Siirt Uni. Dept. of Civil Engineering           2019-Still

2.      Head of Hydraulics Division                   Siirt Uni. Dept. of Civil Engineering           2019-Still

3.      Head of Geotechnical Division                Siirt Uni. Dept. of Civil Engineering           2019-Still

4.      Erasmus Departmental Coordinator        Siirt Uni. Dept. of Civil Engineering           2018-Still

5.      Farabi Departmental Coordinator            Siirt Uni. Dept. of Civil Engineering           2018-Still

6.      Mevlana Departmental Coordinator        Siirt Uni. Dept. of Civil Engineering           2018-Still

7.     Undergraduate Student Counseling         Siirt Uni. Dept. of Civil Engineering           2019-Still

8.      Erasmus Departmental Coordinator        Batman Uni. Dept. of Civil Engineering     2015-2017

9.     Farabi Departmental Coordinator            Batman Uni. Dept. of Civil Engineering     2015-2017

10.  Mevlana Departmental Coordinator        Batman Uni. Dept. of Civil Engineering     2015-2017

11.  Undergraduate Student Counseling        Batman Uni. Dept. of Civil Engineering      2015-2017


 

10. Memberships in Scientific and Professional Organizations

1.      International Association of Hydrogeologists, Membership Number: 139159

2.      Turkish Society for International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE), Membership Number: TUR170385

3.      International Association of Hydrological Sciences, Membership Number: 16458

4.      National Hydrology Commision of Turkey

5.      Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects, Chamber of Civil Engineers, Diyarbakır Branch

 

11. Awards

       1.  TÜBİTAK BİDEB 2224-A International Scientific Meetings Fellowship Programme 2018/3 Application Number: 1919B021801953. 6.508,83 TL.


12. Fill in the table below for the undergraduate and graduate level courses you have given in the last two years.


Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2019-2020

Güz

İnşaat Mühendisliğine Giriş

2

0

13

Hidrojeoloji

2

2

3

İlkbahar

Akışkanlar Mekaniği

3

0

35

İnşaat Mühendisliği Jeolojisi

3

0

19

Hidrolik

1

2

11

2020-2021

Güz

İnşaat Mühendisliğine Giriş

2

0

22

İstatistik

3

0

12

İnşaat Mühendisliği Matlab Uygulamaları

3

0

2

Zemin Mekaniği

4

0

34

Hidrolik

3

0

35

Sayısal Analiz

4

0

37

Hidrojeoloji

2

2

8

İlkbahar

Açık Kanal Hidroliği

3

0

2

Temel İnşaatı

3

0

37

Teknik İngilizce

3

0

10

Akışkanlar Mekaniği

3

0

12

İnşaat Mühendisliği Jeolojisi

3

0

12

Hidrolik

1

2

6


Note: If opened, the lectures given in the summer term will also be added to the table


 

Güncelleme : 23.06.2022 15:12:42