Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı
Telefon /
Kurumsal E-Posta
E-Posta ulasedebiyat  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme8.06.2018 03:27:56

Dr. ULAŞ BİNGÖL

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi 39. Madde ile izinli
Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürü Yardımcısı
Dicle Üniversitesi Türkçe Eğitimi Öğretmenliği Bölümünden 2007'de mezun oldu. 2012'te yüksek lisans, 2016'da doktora eğitimini tamamladı. 2018'de Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak göreve başladı.

BİLİMSEL YAYINLAR

A. Tezler

-Peyami Safa'nın Romanlarında Değerler Çatışması (Yüksek Lisans Tezi-2012)

-Murathan Mungan'ın Şiirlerinde Postmodern Unsurlar (Doktora Tezi-2016)

B. Uluslararası Dergilerde Makale ve Kitap Tanıtımları

1. BİNGÖL, Ulaş (2013). "Abdülhak Hamit Tarhan’ın Kürsî-i İstiğrâk Şiirine Estetik Bir Bakış",  Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/4 Spring 2013, p. 343-357. ANKARA-TURKEY.

2.BİNGÖL, Ulaş (2013). “Abdülhak Hamit Tarhan’ın ‘Nâkâfi’ Adlı Şiirinin Ontolojik Tahlili”, TURKISH STUDIES -International Periodical For TheLanguages, Literature and History of Turkis hor Turkic-,ISSN:1308-2140, (Prof. Dr.Turgut Karabey Armağanı) Volume 8/13 Fall 2013, www.turkishstudies.net, DOI Number: 10.7827/TurkishStudies.5748, p. 543-558. ANKARA-TURKEY.

3. BİNGÖL, Ulaş (2013). "Hüsn ü Aşk Mesnevisinde Şahısların Dünyası", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 2/4 2013 s. 206-229, TÜRKİYE

4.BİNGÖL, Ulaş (2014). "Berat Açıl’ın Klasik Türk Edebiyatında Alegori Adlı Eseri Üzerine", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 3/2 2014 s. 345-355, TÜRKİYE.

5. BİNGÖL, Ulaş (2014). "Estetik Süreç Çözümlemesi Yahut Tevfik Fikret’in Heykel-i Giryân Şiiri", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 3/3 2014 s. 146-162, TÜRKİYE

6. BİNGÖL, Ulaş –CİĞA, Özkan (2014) "Ontolojik Metin Tahlili Ve Şeyh Gâlib’in Bir Gazelinin Ontolojik Tahlili", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/9 Summer 2014, p. 283-299, ANKARA-TURKEY.

7. BİNGÖL, Ulaş (2014). "Murathan Mungan’ın Poetik Görüşleri", Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN: 1308-6219, Kasım 2014 YIL-6 S.12.

8. BİNGÖL, Ulaş (2015). "Roland Barthes'ın Dilin Çalışma Sesi Eseri", Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN: 1308-6219, Nisan 2015 YIL-7 S.13.

9. BİNGÖL, Ulaş (2016). “Süleyman Nazif Bibliyografyası”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN:1308-6219, Nisan 2016 YIL-8 S.15. s. 145-152.

10. BİNGÖL, Ulaş (2015). “Eleştirinin Anatomisi Adlı Eseri Üzerine”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 4/3 2015 s. 1366-1381, TÜRKİYE.

11. BİNGÖL, Ulaş (2016). “İkinci Yeni Şiiri ve Postmodernizm”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN: 1308-6219, Nisan 2016 YIL-8 S.16. s. 529-633.

12. BİNGÖL, Ulaş-TİMUR, Kemal (2016). “Postmodern Şiir Nedir?”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 5/3 2016 s. 1288-1304, TÜRKİYE.

13. BİNGÖL, Ulaş (2016). “Postmodern Bir Özne Olarak Şair Murathan Mungan/Poet Murathan Mungan As A Postmodern Subject”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu Armağanı) Volume 11/15 Summer 2016, ANKARA/TURKEY,p. 63-84.

14. BİNGÖL, Ulaş (2016). “Türk Şiirinde Modernizm Tartışmaları”, The Journal of Academic Social Science StudiesInternational Journal of Social Science p. 359-376, Winter II 2016.

15. BİNGÖL, Ulaş (2017). “İkinci Yeni Şiiri Postmodern Bir Hareket Mi?” The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, Number: 57 , p. 521-533, Summer I 2017.

16.BİNGÖL, Ulaş (2017). “Postmodernizmde Çokseslilik ve Çokkültürlülük Yanılgısı”. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN: 1308-6219, Ekim 2017 Yıl-9 S.18, s. 72-83.

17.BİNGÖL, Ulaş (2018). “Uruz ile Bedisa Hikâyesinin Tahlili” Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN: 1308-6219, Kasım 2018 YIL-10 S.21.s.131-142.

18. BİNGÖL, Ulaş (2018). “Şair-i Azam’a Mektup’a Dâir Bir İnceleme” Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Güz 2018 (44), s. 137-152.

19. BİNGÖL, Ulaş-KİNAY, İsmail (2018). “Türkçe Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi (Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Örneği)” Electronic Journal of Social SciencesAutumn-2018 Volume:17 Issue:68 pp. 1636-1647.

20. BİNGÖL, Ulaş (2019). “Ontolojik Metin Tahlili Hakkında Bazı Tespitler”. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (14), 144-153. DOI: 10.29000/rumelide.

21. BİNGÖL, Ulaş (2019). “Arayış, Korku Ve Umut Üçgeninde Bir Roman: Timbuktu”. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Modern Turkish Literature Researches Ocak-Haziran 2019/11:21 (60-79).

22. BİNGÖL, Ulaş (2019). "Bir Kavram ve Bir Edebî Tür: İroni ve Roman", Mecmua Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Güz 2019, Yıl:4, S. 8, s. 125-134.

23. BİNGÖL, Ulaş (2019). “Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde Otantik Olmanın Görünümleri”. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 12. S. 33, s. 247-268.

24. BİNGÖL, Ulaş (2020). “Rıza Tevfik'in Güzel Sanat Hakkında Manzum Bir Musahabe Şiirine Yansıyan Romantik Sanat Algısı”, IBAD Journal of Social Sciences, Year: 2020 Session: Winter, Issue: 6 Pages: 102-116.

25. BİNGÖL, Ulaş (2020) “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Başarısız Bir Girişim: Marmara Dergisi”, The Journal of International Social Research, Cilt 13 S. 69 Mart 2020, s. 47-60.

26. BİNGÖL, Ulaş (2020) “Şair-i A’zam Abdülhak Hamid Tarhan’ın ölümü üzerine yazılan şiirler”, RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (18), 124-139.

27. BİNGÖL, Ulaş (2020) “Hasan Ali Toptaş’ın Beni Kör Kuyularda Romanında Bireyin Üç Hali”, Yeni Turk Edebiyati Arastirmalari, vol. 12, no. 23, pp. 197–220.

28. BİNGÖL, Ulaş (2020) “Edebilik Üzerine”, Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, C. 7, S.1, s. 127-140.

C. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler ve Kitap Tanıtımları 

1. BİNGÖL, Ulaş (2015). “Shakespeare’i Kanon Yapmak”,  HIKMET-Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature], Güz 2015, Yıl 1, Sayı 1, ss. 39-54.

2. BİNGÖL, Ulaş (2017). “Postmodernizm ve Gelenek”, HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature], Gelenek ve Postmodernizm Özel Sayısı, Yıl 3, Sayı 7, 2017, ss. 20-33.

3. BİNGÖL, Ulaş (2017). Şairin Romanı Yahut Şairin Varoluşu”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Temmuz-Aralık 2017/9:18 (42-58).

4. BİNGÖL, Ulaş (2017). “Akademik Eleştiri Hakkında Bazı Dikkatler” Journal of Literary Criticism, Number: 1, p. 1-15.

5. BİNGÖL, Ulaş (2017). “Peyami Safa’nın Romanlarında Doğu-Batı Meselesi Bağlamında Değerler Çatışması”,  İdil, 2017, Cilt 6, Sayı 31, Volume 6, Issue 31, pp. 891-921.

6. BİNGÖL, Ulaş (2019). “Felsefi Hermeneutik ve Serseri Şiirinin Felsefi Hermeneutik Açısından Yorumlama Denemesi”. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisi SUSBID 2019,S. 13, s. 94 – 115.

7. BİNGÖL, Ulaş (2019). “Gadamer’in Felsefi Hermeneutiğinde Anlam Sorunu”, Edebî Eleştiri Dergisi, Eleştiri Kuramları Özel Sayısı c. 3/3,s. 260-273 DOI: 10.31465/eeder.597591.

D. Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler

1. BİNGÖL, Ulaş (2010) "Cahit Sıtkı'nın Şiirlerinde Endişe", Doğumunun 100. Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010 Diyarbakır-Türkiye.

2. BİNGÖL, Ulaş (2012) "Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Apokaliptik Bir İmaj Olarak Gökyüzü", Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu, 12-14 Nisan Diyarbakır-Türkiye

3. BİNGÖL, Ulaş (2015) "Süleyman Nazif Bibliyografyası". Said Paşa ve Süleyman Nazif Sempozyumu, 26-27 Mart 2015 Diyarbakır-Türkiye.

4. BİNGÖL, Ulaş (2017). “Ontolojik Metin Tahlili Hakkında Bazı Tespitler”. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, 12-14 Mayıs 2017 Erzurum-Türkiye.

5. BİNGÖL, Ulaş (2017). “Postmodernizmin Çokseslilik ve Çokkültürlülük Yanılgısı”. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu,12-14 Ekim 2017 Diyarbakır-Türkiye.

6. BİNGÖL, Ulaş (2017). “Diyarbakırlı Şairlerin Modern Türk Edebiyatındaki Yeri”. Uluslararası Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Diyarbakır Sempozyumu, 02-04 Kasım Diyarbakır.

7. BİNGÖL, Ulaş- KINAY, İsmail (2017). “Türkçe Öğretmen Adayların Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Değişik Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi (Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Örneği)”. IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 02-04 Kasım Malatya.

8. BİNGÖL, Ulaş (2018). “Vatansever Bir Şair Olarak Faik Ali”, Uluslararası Cumhuriyet Döneminde Diyarbakır Sempozyumu 08-09 Kasım 2018 Diyarbakır.

9. BİNGÖL, Ulaş (2019). “Gelecek Nesillerin Yetiştirilmesinde Bir Değer ve Kaynak Olarak Mehmet Akif Ersoy” Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi UTVİK 18-20 Mart 2019 Adana.

10. BİNGÖL, Ulaş (2019). “Felsefe Açısından Şiir Sanatı”. 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (Multicongress Gaziantep) 26-27 Nisan 2019,Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep/TÜRKİYE.

11. BİNGÖL, Ulaş (2019). “Şair-i Azam’ın Ölümü ve Türk Basınına Yansımaları”. Anadolu Kongreleri 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 28-29 Aralık 2019 Diyarbakır.

E. Kitaplar

1. Postmodern Zamanların Metal Şairi

2. Eleştiri Terimleri Sözlüğü 1

3. Deha ile Sahte Bir Put Tartışmaları Arasında Abdülhak Hamid Tarhan

4. Sinema, Dijital Perde ve Ekran Deneyimleri (Bölüm Adı:MASAL KAHRAMANLARININ PARODİ SİRKİ ve “ÖTEKİ’’NİN AŞK SERÜVENİ: SHREK )

5.TANZİMAT’TAN GÜNÜMÜZE DİYARBAKIR CİLT 3 (Bölüm Adı:Diyarbakırlı Şairlerin Modern Türk Edebiyatındaki Yeri)

6. TANZİMAT’TAN GÜNÜMÜZE DİYARBAKIR CİLT 3 (Bölüm Adı:Vatansever Bir Şair Olarak Faik Ali)

.

Güncelleme : 14.09.2020 23:15:07
BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

 • A. Tezler

 1. -Peyami Safa'nın Romanlarında Değerler Çatışması (Yüksek Lisans Tezi-2012)
 2. -Murathan Mungan'ın Şiirlerinde Postmodern Unsurlar (Doktora Tezi-2016)
 • B. Uluslararası Dergilerde Makale ve Kitap Tanıtımları

 1. BİNGÖL, Ulaş (2013). "Abdülhak Hamit Tarhan’ın Kürsî-İ İstiğrâk Şiirine Estetik Bir Bakış",Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/4 Spring 2013, p. 343-357. ANKARA-TURKEY.
 2. BİNGÖL, Ulaş (2013). “Abdülhak Hamit Tarhan’ın ‘Nâkâfi’ Adlı Şiirinin Ontolojik Tahlili”, TURKISH STUDIES -International Periodical For TheLanguages, Literature and History of Turkis hor Turkic-,ISSN:1308-2140, (Prof. Dr.Turgut Karabey Armağanı) Volume 8/13 Fall 2013, www.turkishstudies.net, DOI Number: 10.7827/TurkishStudies.5748, p. 543-558. ANKARA-TURKEY.
 3. BİNGÖL, Ulaş (2013). "Hüsn ü Aşk Mesnevisinde Şahısların Dünyası", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 2/4 2013 s. 206-229, TÜRKİYE
 4. BİNGÖL, Ulaş (2014). "Berat Açıl’ın Klasik Türk Edebiyatında Alegori Adlı Eseri Üzerine", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 3/2 2014 s. 345-355, TÜRKİYE.
 5. BİNGÖL, Ulaş (2014). "Estetik Süreç Çözümlemesi Yahut Tevfik Fikret’in Heykel-i Giryân Şiiri", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 3/3 2014 s. 146-162, TÜRKİYE
 6. BİNGÖL, Ulaş –CİĞA, Özkan (2014) "Ontolojik Metin Tahlili Ve Şeyh Gâlib’in Bir Gazelinin Ontolojik Tahlili", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/9 Summer 2014, p. 283-299, ANKARA-TURKEY.
 7. BİNGÖL, Ulaş (2014). "Murathan Mungan’ın Poetik Görüşleri", Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN: 1308-6219, Kasım 2014 YIL-6 S.12.
 8. BİNGÖL, Ulaş (2015). "Roland Barthes'ın Dilin Çalışma Sesi Eseri", Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN: 1308-6219, Nisan 2015 YIL-7 S.13.
 9. BİNGÖL, Ulaş (2016). “Süleyman Nazif Bibliyografyası”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN:1308-6219, Nisan 2016 YIL-8 S.15. s. 145-152.
 10. BİNGÖL, Ulaş (2015). “Eleştirinin Anatomisi Adlı Eseri Üzerine”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 4/3 2015 s. 1366-1381, TÜRKİYE.
 11. BİNGÖL, Ulaş (2016). “İkinci Yeni Şiiri ve Postmodernizm”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN: 1308-6219, Nisan 2016 YIL-8 S.16. s. 529-633.
 12. BİNGÖL, Ulaş-TİMUR, Kemal (2016). “Postmodern Şiir Nedir?”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 5/3 2016 s. 1288-1304, TÜRKİYE.
 13. BİNGÖL, Ulaş (2016). “Postmodern Bir Özne Olarak Şair Murathan Mungan/Poet Murathan Mungan As A Postmodern Subject”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu Armağanı) Volume 11/15 Summer 2016, ANKARA/TURKEY,p. 63-84.
 14. BİNGÖL, Ulaş (2016). “Türk Şiirinde Modernizm Tartışmaları”, The Journal of Academic Social Science StudiesInternational Journal of Social Science p. 359-376, Winter II 2016.
 15. BİNGÖL, Ulaş (2017). “İkinci Yeni Şiiri Postmodern Bir Hareket Mi?” The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, Number: 57 , p. 521-533, Summer I 2017.
 16. .BİNGÖL, Ulaş (2017). “Postmodernizmde Çokseslilik ve Çokkültürlülük Yanılgısı”. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN: 1308-6219, Ekim 2017 Yıl-9 S.18, s. 72-83.
 17. BİNGÖL, Ulaş (2018). “Uruz ile Bedisa Hikâyesinin Tahlili” Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN: 1308-6219, Kasım 2018 YIL-10 S.21.s.131-142.
 18.  BİNGÖL, Ulaş (2018). “Şair-i Azam’a Mektup’a Dâir Bir İnceleme” Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Güz 2018 (44), s. 137-152.
 19. BİNGÖL, Ulaş-KİNAY, İsmail (2018). “Türkçe Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi (Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Örneği)” Electronic Journal of Social SciencesAutumn-2018 Volume:17 Issue:68 pp. 1636-1647.

 • C. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler ve Kitap Tanıtımları
 1. BİNGÖL, Ulaş (2015). “Shakespeare’i Kanon Yapmak”,  HIKMET-Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature], Güz 2015, Yıl 1, Sayı 1, ss. 39-54.
 2. BİNGÖL, Ulaş (2017). “Postmodernizm ve Gelenek”, HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature], Gelenek ve Postmodernizm Özel Sayısı, Yıl 3, Sayı 7, 2017, ss. 20-33.
 3. BİNGÖL, Ulaş (2017). “Şairin Romanı Yahut Şairin Varoluşu”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Temmuz-Aralık 2017/9:18 (42-58).
 4. BİNGÖL, Ulaş (2017). “Akademik Eleştiri Hakkında Bazı Dikkatler” Journal of Literary Criticism, Number: 1, p. 1-15.
 5. BİNGÖL, Ulaş (2017). “Peyami Safa’nın Romanlarında Doğu-Batı Meselesi Bağlamında Değerler Çatışması”,  İdil, 2017, Cilt 6, Sayı 31, Volume 6, Issue 31, pp. 891-921.
 • D. Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler
 1. BİNGÖL, Ulaş (2010) "Cahit Sıtkı'nın Şiirlerinde Endişe", Doğumunun 100. Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010 Diyarbakır-Türkiye.
 2. BİNGÖL, Ulaş (2012) "Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Apokaliptik Bir İmaj Olarak Gökyüzü", Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu, 12-14 Nisan Diyarbakır-Türkiye
 3. BİNGÖL, Ulaş (2015) "Süleyman Nazif Bibliyografyası". Said Paşa ve Süleyman Nazif Sempozyumu, 26-27 Mart 2015 Diyarbakır-Türkiye.
 4. BİNGÖL, Ulaş (2017). “Ontolojik Metin Tahlili Hakkında Bazı Tespitler”. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, 12-14 Mayıs 2017 Erzurum-Türkiye.
 5. BİNGÖL, Ulaş (2017). “Postmodernizmin Çokseslilik ve Çokkültürlülük Yanılgısı”. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu,12-14 Ekim 2017 Diyarbakır-Türkiye.
 6. BİNGÖL, Ulaş (2017). “Diyarbakırlı Şairlerin Modern Türk Edebiyatındaki Yeri”. Uluslararası Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Diyarbakır Sempozyumu, 02-04 Kasım Diyarbakır.
 7. BİNGÖL, Ulaş- KINAY, İsmail (2017). “Türkçe Öğretmen Adayların Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Değişik Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi (Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Örneği)”. IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 02-04 Kasım Malatya.
 • E. Kitaplar
 1. Postmodern Zamanların Metal Şairi