Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon
Telefon /
Kurumsal E-Posta ibrahim.yildiz  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme30.04.2019 15:02:36

Öğr. Gör. İBRAHİM YILDIZ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı                : İbrahim YILDIZ

2. Unvanı                      : Öğr. Gör.

3. Öğrenim Durumu    : Yüksek Lisans

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl


Sınıf Öğretmenliği

Dicle Üniversitesi

2008


Kamu Yönetimi

Anadolu Üniversitesi

2019

 

Hukuk Fakültesi

Anadolu Üniversitesi

2016

Y. Lisans

KamuYönetimi/Yerel Yönetimler

TODAİE

2015

Doktora

Kentleşme ve Çevre Sorunları

İnönü Üniversitesi

2018- -

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi         :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                     :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,ArtsandHumanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1. Ertan, B., Ertan, K ve Yıldız, İ., (2018), “SyrianRefugeeCrisisandThe Role of Turkey”, International Migration in the 21st Century, (ed. Gökçe Bayındır Goularas ve Işıl Zeynep Turkan İpek), Cambridge Scholars Publishing, 1. Baskı, UK, s. 93-111.

 

2. Elmas, A., Yıldız, İ., Elhakan, İ., Sayın, T. “As an Offer of Profession : Educaitonal Engineering”  III. International “New Issues on Teacher Education” Symposium, 11- 13 September, 2015,  University of Thessaly/Volos/Greece

 

3. Elmas,A.,Yıldız,İ., Sayın,A., Sayın, T.,  Keskin, İ., Özdemir, A. ‘’ Müdür Yetkili Öğretmenlerin Başarısını Etkileyen Nedenler: Müdür Yetkili Öğretmenlerin Köy İmam ve Muhtarı İle Olan İlişkileri’’ VI. Uluslar arası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR VI),  5-7 Kasım 2015, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi/ KKTC

 

4. Elmas, A., Yıldız, İ., Akalın, A. (2016), ‘’Eğitim kurumlarına yönetici atamalarının sendika temsilcileri, eğitim kurumları yöneticileri ve idari yargı kararları bağlamında çözümlemesi’’  International Management Research Congress (INMAR), Hacettepe University/Ankara/Turkey Mach 19-20.

 

5.Elmas, A., Yıldız, İ., Akalın, A. (2016) ‘’Türkiye’de eğitim mimarileri ve eğitim mimarilerinin eğitimde başarıya etkisi’’  Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/Muğla/Turkey May 11-14.

 

 6. Yıldız, İ ve Dönmez, K. (2017),  " Suriye Göçlerinin Türkiye'nin Sosyal Güvenlik Politikalarına Etkileri" Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 14), Yüzüncü Yıl Universty, Van/Turkey, April 27-29.

 

7. Elmas, A. ve Yıldız, İ. (2017)  “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları Tarafından Yerel Yönetimler İle İlgili Veto Edilen Yasaların Çözümlemesi” 1.Uluslararası Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi 06-08 Temmuz 2017 Lefke Avrupa Üniversitesi/KKTC

 

 8.Elmas, A. ve Yıldız, İ. (2015). “ 1923-2014 Yılları Arasında Hükümet Programlarında Dezavantajlı Gruplar” 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2015 - Süleyman Demirel Üniversitesi

 

9. Yıldız, İ. ve Elmas, A. (2017). İstanbul'un İlk Belediye Başkanı Hızır Bey ÇelebiUlusal Yerel Yönetimler Kongresi, 18-20 Ekim 2017 - Süleyman Demirel Üniversitesi

 

10. Elmas, A. ve Yıldız, İ. (2015) “Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Perspektifinden: Metaforlarla Maarif Müfettişi Olmak” 7. International Congress Of Education Supervision (20-22 Mayıs 2015 - Dokuz Eylül Üniversitesi


11. YILDIZ, İ. (2019) “İslam Kent Modeli”  Socıal Scıences Studıes Journal (Sssjournal, Vol:5, Issue:52  & Aralık 2019   ss. 7293-7300, Doi Number : http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1983   

 

12. Yıldız, İ. ve Dönmez, K. (2019), “Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’deki Belediye Hizmetlerine Bakışı” Socıal Scıences Studıes Journal (Sssjournal),  Vol:5, Issue:51  & Aralık 2019   ss. 6986-6993, Doi Number : http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1984  


13. Yıldız İ ve Çakır Sümer G. (2020), "Türkiye'deki Suriyeli Sığınmacıların Komşuluk İlişkileri: Gaziantep Örneği, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 30, Sayı: 1, Sayfa: 241-252, OCAK – 2020 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabındabasılan bildiriler

            1.

            2.   …

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

            1.  Yıldız, İ., (2018). Türkiye’ye Uluslararası Göçler ve Türkiye’nin Göç Politikası, Ankara: Kırmızı Çatı Yayıncılık.


2.  Yıldız, İ. ve Sabbağ, j. (2019). Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri- 1, “"Neoliberalizm İle Yerel Hizmetleri Piyasalaşan Kentte Halkın Yerel Yönetimlere Katılımı", Ankara: Gece Akademi Yayınevi.

 

3.    Sabbağ, j. ve Yıldız, İ. (2019). Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri- 1, “Çevresel Güvenlik Bağlamında Gıda Güvenliği” , Ankara: Gece Akademi Yayınevi.

 

4.     Sabbağ, j. ve Yıldız, İ. (2019). Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri- 2, “Türkiye’de Belediyelerin Mali Yapısı ve 1980 Sonrası Neoliberal Dönüşümü” , Ankara: Gece Akademi Yayınevi.

 

5.     Yıldız, İ. ve Sabbağ, j. (2019). Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri- 3, “Çevresel Güvenlik Bağlamında Göç Olgusu” , Ankara: Gece Akademi Yayınevi.


6.     Yıldız, İ. (2020).  “Suriye Göçlerinin Türkiye'nin Çevresel Güvenliği Bağlamında İncelenmesi” Değişen Dünyada Göç Kitabı İçinde,  Ankara: Ekin Yayınevi.7. Yıldız, İ. (2020).  "Kentsel Sürdürülebilirlik Kültürünün Oluşmasında Cittaslow Hareketi" Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II. Cilt Kitabı İçinde, ss.439-453, Ankara: Gece Akademi Yayınevi.8. Yıldız, İ. (2020).  "Neoliberal Dönüşüm Sonrası Türkiye'de Kentsel Dönüşüm" Sosyal Bilimlere Mültidisipliner Bakış Kitabı İçinde, ss:31-57,  ISBN: 978-625-7139-63-2, Ankara:  İKSAD Yayınevi  9. Yıldız, İ. (2020).  "Kentsel Sürdürülebilirlik Açısından Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları", Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II,  ss: 173-187, ISBN: 978-625-7702-99-7, Ankara: Gece Akademi Yayınevi.7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz ön lisans ve lisans düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2018-2019

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

Kamu yönetimi (Ön Lisans)

Kamu yönetiminde Güncel Yaklaşımlar (Ön Lisans)

Mesleki yazışmalar (Ön Lisans)

Kentleşme ve konut p. (Ön Lisans)

İş ve sosyal güv. Hukuku (Ön Lisans)

3

 

3

3

3

3

 

44

 

32

91

32

32

 

2019-2020

Güz

Kamu Personel Yönetimi (Ön Lisans)

Siyaset Bilimine Giriş (Ön Lisans)

Yönetici Asistanlığı (Ön Lisans)

Büro yönetimi  (Ön Lisans)

Kamu Maliyesi (Ön Lisans)

Sektör Uygulamaları (Ön Lisans)

 

3

2

3

3

3

3

 

 

44

22

46

46

44

44

İlkbahar

 Kamu yönetiminde Güncel Yaklaşımlar (Ön Lisans)

Mesleki yazışmalar (Ön Lisans)

Kentleşme ve konut p. (Ön Lisans)

İş ve sosyal güv. Hukuku (Ön Lisans)

Yerel Yönetimler ve Kamu Hizmetleri (Ön Lisans)

Anayasa Hukuku (Ön Lisans)

Sektör Uygulamaları 2 (Ön Lisans)


 3


3

3

3

3

3

8

 

 39


48

41

75

23

40

40

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 31.12.2020 21:38:01