Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Telefon (0484) 212-1111 / 3781
Kurumsal E-Posta huseyinyilmaz  siirt.edu.tr
E-Posta kadir_yilmaz  hotmail.com.tr
Açıklama
Güncelleme1.06.2022 17:52:36

Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN YILMAZ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Siirt Sosyal Araştırmalar Dergisi Öğretim Üyesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi

YÖK AKADEMİK

Güncelleme : 17.02.2022 11:20:31
ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı          : Hüseyin YILMAZ

Doğum Tarihi     : 25.06.1985

E-Posta               : huseyinyilmaz@siirt.edu.tr

Eğitim Bilgileri

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

Yıl

Lisans

İşletme

Anadolu Üniversitesi

2005-2010

Y. Lisans

İktisat

Siirt Üniversitesi

2013-2016

Doktora

İktisat

Gaziantep Üniversitesi

2016-2021

ÇALIŞMALAR

Kitap Yazarlığı, Editörlük

YILMAZ, Hüseyin ve Arzdar KİRACI. Siirt İlinin Demografik Yapısının Türkiye İle Karşılaştırılması ve Bölgesel Kalkınma Açısından Yorumlanması. Editör: Yüksel BİRİNCİ. İstanbul: Kutlu Yayınevi, 2017.

YILMAZ,Hüseyin: Editör. ALTUNÇ, Ali Savaş ve Yüksel Birinci. Siirt Üniversitesinin Kentin Sosyal ve Ekonomik Gelişimine Katkısı. İstanbul: Kutlu Yayınevi, 2019

YILMAZ,Hüseyin ve Psikiyatrist Gülsüm YILMAZ CANTÜRK. Bireysel ve Örgütsel Stres Yönetimi Bursa: Ekin Yayınevi, 2020

Kitap Bölümü

YILMAZ, Hüseyin, ve Abdullah ELMAS (2018). «The Study on Turkey’s Demographic Window of Opportunity. » N. Bilici, R. Pehlivanli, & Z. Dilara (Dü) içinde, Innovation and Global Issues with Multidisciplinary Perspectives (s. 91-99). Bern: Peter Lang International Academic Publisher

ALTUNÇ, Ali Savaş ve Hüseyin YILMAZ (2020). «COVİD-19’un Türkiye ve Dünya Ekonomisine Etkisi » M.Özhan, M.Dağ (Dü) içinde, COVİD-19 Salgınının Sosyo Ekonomik Etkileri (s. 1-29). Ankara: Gazi Kitapevi

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KÖKSEL, Bilge ve Hüseyin YILMAZ. « Beşerî Sermaye Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Farklı Gelire Sahip Ülkeler Grubu Üzerine Bir İnceleme» Journal Life Of Economics X.II (2021) 157-171

ÇELİK, Hüseyin, Hüseyin YILMAZ ve Muhyettin ERDEMLİ. « Doğrudan Yabancı Yatırımların Dış Ticaret Üzerindeki Etkisi: G8 Ülkeleri İçin Ampirik Bir Uygulama» Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi V.III (2020). 369-376

ÖZKAN, Gökçen ve Hüseyin YILMAZ. «Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknoloji Ürün İhracatı ve Kişi Başı Gelir Üzerindeki Etkileri: 12 Ab Ülkesi Ve Türkiye İçin Uygulama (1996-2015).» Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi XII.I (2017). 1-12.

YILMAZ, Hüseyin ve Abdullah ELMAS. « Siirt İlinin Nüfusu Üzerine Bir Değerlendirme. » Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Siirt Üniversitesi  VI.XI (2018) 123-136

İZGİ, Berna Balcı  ve Hüseyin YILMAZ. « Türkiye’de Ekonomik Büyüme, İhracat ve İthalat: Nedensellik İlişkisi (1992-2016).» İktisadi Yenilik Dergisi, Siirt Üniversitesi  V.II (2018).  54-74.

YILMAZ, Hüseyin «Yaşam Endeksleri Bağlamında Göç Veren Şehirlerin İncelenmesi» Journal of Social Sciences& Humanities Sciences Research, VI. XXXII (2019). 128-142

ELMAS, Abdullah ve Hüseyin YILMAZ. «İstanbul'un İlk Belediye Başkanı: Hızır Bey Çelebi. » Social Sciences Studies Journal  IV.XIV (2018). 569-576.

ALTUNÇ, Ali Savaş ve Hüseyin YILMAZ «Üniversitenin Şehrin Ekonomik Gelişimine Katkısı, Siirt Üniversitesi Örneği. » İktisadi Yenilik Dergisi.VI.II (2019). 86-106

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

YILMAZ, Hüseyin. «Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımların Dış Ticaret ve İşgücüne Etkisi: Bootstrap Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi» Beşeri ve Sosyal Bilimler Kongresi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, 2021.

YILMAZ, Hüseyin. «Türkiye’de Turizmin Ekonomik Büyüme ve Kalkınmaya Etkisi» III.Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi.: Bingöl ve Ordu Üniversitesi, 2021.

YILMAZ, Hüseyin. «OECD Ülkelerinde Eğitim ve Ekonomik Büyüme İlişkisi» I.Uluslararası Eğitimde Mükemmellik Kongresi. Eğitimde Mükemmellik Derneği, 2021.

YILMAZ, Hüseyin. «Türkiye’de Kahve Tüketimi ve Gelir İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Analiz» Uluslararası Anadolu Kahve ve Kakao Kongresi. Malatya: Yeşilyurt Belediyesi , 2021.

YILMAZ, Hüseyin. «Türkiye’de Yenilebilir Enerji ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Fourier Eşbütünleşme Analizi» International Conference On Identity Crisis: World at a Cross Road. Maharashtra: Waymade College of Education & Rashtrasant Tukdoji Maharaj Nagpur University, 2021.

KÖKSEL, Bilge, Hüseyin YILMAZ. «Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme.» II. Maarif Kongresi. Ankara: Türk Eğitim Sen, 2021.

YILMAZ, Hüseyin, Hüseyin ÇELİK ve Muhyeddin ERDEMLİ. «Türkiye'de İç Göçün Sebepleri Üzerine Bir İnceleme.» Al Farabı 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. Gaziantep: İKSAD, 2017.

ERDEMLİ, Muhyeddin, Hüseyin Çelik ve Hüseyin YILMAZ. «Rekabet Gücünün Ekonomik Büyümeye Etkisi: Oecd Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz.» 1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi. Batum: İKSAD, 2017.

YILMAZ, Hüseyin. «Türkiye’de Göç Alan Şehirler Üzerine İnceleme (2008-2015) .» I.Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi Ve Siyaset Kongresi. Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2017.

YILMAZ, Hüseyin, Abdullah ELMAS. « Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme, Kişi Başı Milli Gelir ve Yüksek Teknoloji İhracatına Etkisi: Brıcs Ülkeleri ve  Türkiye (2000-2016) » Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya: EYUDER, 2018

ELMAS, Abdullah, Hüseyin YILMAZ. « Toplumsal Cinsiyet ve Yerel Siyaset Ekseninde Türkiye’de Kadın Belediye Başkanları.»  Innovation and Global Issues in Social Sciences III. Antalya: Inglobe Congress Platform, 2018.

YILMAZ, Hüseyin, Muhyettin ERDEMLİ ve Hüseyin ÇELİK. «En Az 3 Çocuk Söylemine İktisadi Açıdan Bir Yaklaşım.» Al Farabı 1.Uluslararsı Sosyal Bilimler Kongresi. Gaziantep: İKSAD, 2017.

ÇELİK, Hüseyin, Muhyeddin ERDEMLİ ve Hüseyin YILMAZ. «Yoksullukla Mücadele Açısından Bir Kırsal Kalkınma Politikası Olarak Güneydoğu Anadolu Projesi.» 1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi. Batum: İKSAD, 2017.

ELMAS, Abdullah, Hüseyin YILMAZ, Ömer SEVEN.  « Türkiye’de Yerel Yönetimler Eğitim İlişkisi » Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya: EYUDER, 2018.

YILMAZ, Hüseyin, Abdullah ELMAS. « Türkiye'de Demografik Fırsat Penceresi Üzerine İnceleme.»  Innovation and Global Issues in Social Sciences III. Antalya: Inglobe Congress Platform, 2018.

Dergi Kurulları;

Siirt Sosyal Araştırma Dergisi; Editör Yardımcısı

Devam Eden Çalışmalar

Kitap Yazarlığı, Editörlük

YILMAZ, Hüseyin ve Avukat Hakkı YILMAZ Mesleki Yazışmalar  

YILMAZ, Hüseyin, İdris KARA Editör; Her Yönüyle SİİRT 

ELMAS,Abdullah , Hüseyin YILMAZ, Editör; Kamu ve Özel Kesim Yapısı 

YILMAZ, Hüseyin, Sosyal Sermaye ve Ekonomik Büyüme

YILMAZ, Hüseyin, Basitleştirilmiş Ekonomik Bilgiler

Makale

YILMAZ, Hüseyin, Hüseyin ÇELİK « BEŞERİ SERMAYE VE İLERİ TEKNOLOJİ İHRACATININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SEÇİLİ AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA» Hakem Sürecinde

YILMAZ H, « Türkiye’de Turizm ve Büyüme İlişkisi: Bootsrap Nedensellik Analizi» 

KÖKSEL, Bilge, Hüseyin YILMAZ. «Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme.» 

Diğer

Siirt Üniversitesi, Bölgesel Kalkınma İktisadi ABD., Bölüm Birinciliği.

Erasmus, Fuar,  Kongre ve Turistik gezi kapsamında Çin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Slovakya, Avusturya, Çekya, Macaristan, Ukranya, Slovenya ziyaretleri.

Verilen Dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahar

Mesleki Yazışmalar

2

1

111

Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri

3

1

71

2017-2018

Güz

Yönetici Asistanlığı

3

0

66

Büro Yönetimi

3

0

66

Teknoloji Kullanımı

2

1

62

Bahar

Mesleki Yazışmalar

2

1

98

Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri

3

1

73

2019-2020

Güz

Örgütsel Davranış

2

0

39

Kamu ve Özel Kesim Yapısı

3

0

40

Bahar

Klavye Teknikleri

1

1

52

Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri

3

1

30

Türkiye’nin Toplumsal ve İdari Yapısı

2

2

74

2020-2021

Güz

Teknoloji Kullanımı

2

1

49

Bahar

Klavye Teknikleri

1

1

70

Türkiye’nin Toplumsal ve İdari Yapısı

2

2

16

Sektör Uygulamaları

0

8

34

2021-2022

Güz

Teknoloji Kullanımı

2

1

77

İktisada Giriş

2

0

3

Dosyalama Teknikleri

2

0

86

Sekreterlik Bilgisi

2

0

158